ORDIN nr. 64 din 28 ianuarie 2019pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.954/DGDSCSP din 8.11.2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase, în temeiul prevederilor:– art. 12 alin. (9) și (10) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înființează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, care are ca repere esențiale protecția mediului și a sănătății populației, asigurarea transparenței și a stabilității schemelor de răspundere extinsă a producătorului, creșterea gradului de încredere în aceste scheme, precum și creșterea nivelului de informare și educare a populației în domeniul gestionării fluxului de deșeuri pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului.  +  Articolul 2(1) Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:a) conducătorul structurii cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - președinte, cu drept de vot;b) un funcționar public responsabil potrivit fișei de post pentru directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, desemnat de către directorul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor - membru, cu drept de vot;c) un funcționar public responsabil potrivit fișei de post pentru directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, desemnat de către directorul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor - membru, cu drept de vot;d) un funcționar public din cadrul direcției cu atribuții în domeniul juridic din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, desemnat de către directorul acesteia - membru, cu drept de vot;e) un funcționar public din cadrul direcției cu atribuții în domeniul economico-financiar din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, desemnat de către directorul acesteia - membru, cu drept de vot.(2) Direcțiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și e) transmit, la cererea secretariatului Comisiei, persoanele desemnate, în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Coordonatorii cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor aprobă desemnarea persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), precum și a persoanelor desemnate în locul celor titulare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9^1), exclusiv pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e). (la 08-01-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 )  +  Articolul 3(1) Comisia autorizează organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(2) Comisia decide avizarea anuală pentru organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(3) Comisia decide retragerea dreptului de operare pentru organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(4) Comisia asigură cadrul adecvat necesar supravegherii organizațiilor care implementează obligațiile privind schemele de răspundere extinsă a producătorului în vederea funcționării eficiente a acestora.(5) Comisia solicită organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului orice informații și/sau documente cu relevanță pentru modul în care acestea desfășoară activitatea autorizată.(6) Comisia cooptează, în faza preliminară emiterii deciziei, dacă este cazul, un expert/experți strict pentru exprimarea unor opinii tehnice necesare ca suport în fundamentarea deciziilor, fără a afecta termenele prevăzute în prezentul ordin și/sau cele prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(7) Comisia solicită structurilor cu atribuții de control din coordonarea/subordinea Ministerului Mediului desfășurarea de controale tematice și inopinate la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și stabilește împreună cu acestea tematica de control.(8) Comisia duce la îndeplinire orice altă prevedere stabilită prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului care vizează activitatea acesteia. (la 08-01-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 )  +  Articolul 4(1) Comisia se întrunește lunar, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau în orice alt loc indicat în convocare, în ultima zi de joi a fiecărei luni și/sau ori de câte ori este cazul, la solicitarea președintelui Comisiei sau, după caz, a persoanei mandatate de către acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (2) Președintele Comisiei sau, după caz, persoana mandatată de către acesta convoacă ședința cu cel puțin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi și a propunerilor privind problemele ce urmează a fi discutate. (la 08-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (3) Conținutul convocării este stabilit de către președintele Comisiei sau, după caz, de către persoana mandatată de către acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (4) În convocare se vor specifica data, locul și ora unde va avea loc ședința, precum și ordinea de zi.(5) Prezența la ședințele Comisiei a membrilor titulari prevăzuți la art. 2 alin. (1), a mandatatului prevăzut la alin. (8) și/sau a persoanelor desemnate conform prevederilor alin. (9^1), după caz, este obligatorie, iar Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți toți membrii prin titulari, persoana mandatată de către președinte, titular cu mandat din partea unui alt membru al Comisiei sau persoane desemnate, după caz. (la 08-01-2021, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (6) Membrii titulari ai Comisiei, persoana mandatată prevăzută la alin. (8) și/sau persoanele desemnate, după caz, au obligația să transmită secretariatului Comisiei, înainte de ședință, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor, care va cuprinde, dacă este cazul, și exprimarea votului cu privire la acordarea licenței de operare, avizarea anuală și/sau retragerea dreptului de operare. (la 08-01-2021, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (7) În cadrul ședinței membrii Comisiei susțin raportul realizat.(8) În cazul în care președintele Comisiei nu poate participa la ședința acesteia, persoana mandatată de către acesta participă în locul președintelui Comisiei, susține în cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către acesta și votează conform mandatului dat. (la 08-01-2021, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (9) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b)-e) nu poate participa la ședința Comisiei, acesta mandatează un alt membru al Comisiei să participe în locul său. (la 08-01-2021, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (9^1) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b)-e) se află în imposibilitatea de a mandata o persoană care să participe la ședința Comisiei, directorii direcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-e) desemnează o altă persoană ca membru, cu drept de vot, pe termen limitat sau definitiv, după caz. (la 08-01-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (10) Persoana mandatată susține în cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către membrul Comisiei și votează conform mandatului dat de către acesta.(11) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei sau, după caz, de către persoana mandatată de acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (11) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (12) Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor exprimate de cei prezenți și/sau exprimate în cadrul mandatului, după caz. (la 08-01-2021, Alineatul (12) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (13) Titularii prevăzuți la art. 2 alin. (1), mandatatul prevăzut la alin. (8), persoanele desemnate conform prevederilor alin. (9^1), precum și titularul mandatat de către un alt membru al Comisiei, după caz, sunt obligați să voteze cu da sau nu și/sau să voteze cu da sau nu conform mandatului. (la 08-01-2021, Alineatul (13) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (14) Aspectele discutate și deciziile luate în cadrul ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal.(15) Orice adresă transmisă de secretariatul Comisiei către un solicitant sau orice alt document transmis de Comisie trebuie să aibă acordul pe conținut din partea membrilor Comisiei.(16) Adresa și/sau orice alt document prevăzut la alin. (15), pentru a fi transmise către solicitant trebuie să fie semnate de către președintele Comisiei sau, după caz, de către persoana mandatată de acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (16) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (17) Adresa și/sau documentul vor fi transmise, spre informare, și direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor.  +  Articolul 5(1) Secretariatul Comisiei se asigură de către funcționarul public din cadrul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, desemnat de către director. (la 08-01-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (2) Secretariatul Comisiei asigură înregistrarea audio/audiovideo a lucrărilor Comisiei.(3) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la ședința Comisiei, președintele sau, după caz, persoana mandatată de către acesta desemnează un secretar de ședință, care poate să fie dintre persoanele prezente sau un alt funcționar public din cadrul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, care va consemna cele discutate și decise în procesul-verbal, asumat, după caz, de către membrii titulari ai Comisiei, persoanele desemnate, persoanele mandatate și/sau titularul mandatat de către un alt membru al Comisiei și semnat de către secretarul de ședință. (la 08-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 )  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei primește documentele adresate Comisiei și le înregistrează într-un registru special constituit la nivelul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor.(2) În cazul în care secretariatul Comisiei constată lipsa unui document din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală, depus de către un solicitant, solicită completarea documentației conform celor stipulate în ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(3) Situația prevăzută la alin. (2) face excepție de la prevederile art. 4 alin. (15).(4) Adresa prin care se solicită completarea documentației se semnează de către președintele Comisiei sau, după caz, de către persoana mandatată de acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 ) (5) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei documentele din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală depuse de un solicitant adresate acesteia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, numai în cazul în care acestea sunt complete.(6) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei, prin e-mail sau pe suport hârtie, convocarea ședinței.(7) În termen de maximum 3 zile lucrătoare secretariatul Comisiei întocmește procesul-verbal al ședinței și îl transmite membrilor acesteia. (8) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal nu sunt transmise comentarii, observații și/sau completări, conținutul procesului-verbal se consideră acceptat. (9) În cazul în care secretariatul Comisiei nu primește pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (15), din partea membrilor Comisiei, comentarii, observații și/sau completări în maximum 3 zile de la transmiterea lor către aceștia, conținutul se consideră acceptat.(10) Secretariatul Comisiei transmite solicitantului deciziile Comisiei în maximum o zi de la semnarea adresei și/sau a documentului în cauză de către președintele Comisiei sau, după caz, de către persoana mandatată de acesta. (la 08-01-2021, Alineatul (10) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.339 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 08 ianuarie 2021 )  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  București, 28 ianuarie 2019.Nr. 64.----