DECIZIE nr. 42 din 6 martie 2019privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019  În temeiul art. 19 și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful cancelariei, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește următoarele atribuții principale:I. în domeniul comunicării și în cel al relațiilor cu presa, asigură și coordonează producerea integrată și unitară a mesajului public guvernamental și coordonează răspândirea informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care:a) pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă informații destinate opiniei publice, în vederea cunoașterii exacte a activității Guvernului, prin informări și conferințe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;b) asigură acreditarea jurnaliștilor români și străini la biroul de presă al Guvernului, precum și la acțiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta;c) asigură informațiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale prim-ministrului în străinătate și ale delegațiilor străine invitate de Guvernul României, precum și accesul la informație al jurnaliștilor care însoțesc aceste delegații;d) asigură consultanță tehnică și, după caz, coordonează, în limitele competențelor, gestionarea crizelor și a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne și internaționale în legătură cu programele și acțiunile Guvernului;e) coordonează și asigură activitatea de programare și de acordare a interviurilor, pentru presa din țară și din străinătate, de către prim-ministru și demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;f) efectuează informarea reprezentanților presei și a altor jurnaliști acreditați pe lângă Guvern;II. contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor și stabilirea obiectivelor în domeniul relațiilor internaționale, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce derivă din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte. În acest scop:a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcție de prioritățile în domeniu ale Programului de guvernare;b) gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acțiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaționale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispozițiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul ședințelor Guvernului, implicarea în redactarea documentației necesare derulării în condiții optime a secvențelor de dialog politic bilateral și multilateral;c) pregătește, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții abilitate ale Guvernului, luările de poziție ale prim-ministrului în domeniul relațiilor internaționale;d) contribuie la derularea acțiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului guvernamental, în completarea avizului și sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistență de specialitate în domeniul relațiilor internaționale entităților din coordonarea prim-ministrului;f) menține, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România și cu organismele internaționale reprezentate în țară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;g) asigură realizarea activităților referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, Secretariatul General al Guvernului și structurile fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului; III. asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfășurare a relației cu Parlamentul în domeniul său de activitate. (2) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(3) Directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, coordonează direct îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1). (la 07-01-2021, Articolul 2 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 22 din 7 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 07 ianuarie 2021 )  +  Articolul 3În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea consiliul științific, organism consultativ compus din 7 membri, personalități reprezentative ale mediului academic, științific și neguvernamental, neremunerați, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea șefului Cancelariei Prim-Ministrului, care are rolul de a emite propuneri și opinii în domeniul de competență al Cancelariei Prim-Ministrului. Funcționarea și atribuțiile consiliului științific se vor stabili prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor, precum și circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 5Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea statului de funcții al Cancelariei Prim-Ministrului se emite cu încadrarea în numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 6 martie 2019.Nr. 42.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Cancelariei Prim-Ministrului
  -----