ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013  Notă
  Articolele II-IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 prevăd:Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa I pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului național de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.Articolul III(1) În situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa I, se pot încheia acte adiționale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1), beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa I pot depune o solicitare de finanțare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.Articolul IVÎn vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. II și III, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care este aprobată lista de obiective propuse spre finanțare și contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Luând în considerare faptul că zonele rurale și zonele urbane din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spațiului rural și urban este indispensabil legată de îmbunătățirea condițiilor existente și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum și faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenție la nivelul autorităților centrale și locale care să sprijine îmbunătățirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecințe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziția autorităților publice și accentuării efectelor negative pe care criza internațională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.Ținând seama de faptul că situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investițional atractiv pentru localitățile României, care să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgență a Programului național de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieții, necesare populației, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă și până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare și stații de epurare să asigure localităților din România conformarea la legislația din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, în caz contrar putând fi declanșată procedura de infringement.În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și alte autorități publice centrale se derulează mai multe programe de investiții în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanțarea, decontarea și monitorizarea acestora.În cadrul acestor programe de investiții sunt în diferite stadii de execuție obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanțare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieții pentru comunitățile locale.De aceea, pentru revitalizarea comunelor și a satelor componente ale municipiilor și orașelor, este esențial să fie soluționată problema dezvoltării infrastructurii locale.Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare și o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural și în cel urban.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național de dezvoltare locală, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare program.(2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României. (la 02-08-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) obiective de investiții noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuție este la nivelul documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;b) obiective de investiții în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuție este cel puțin la nivelul documentației tehnico-economice proiect tehnic;c) obiectivele de investiții incluse în program sunt obiectivele care au fost finanțate prin prezentul program în baza unui contract de finanțare sau au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în cadrul programului, inclusiv cele preluate în program în baza art. 14 alin. (1) și nu au avut încheiat contract de finanțare sau nu au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în cadrul programului. (la 02-08-2015, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )  +  Articolul 3Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor";c) Subprogramul "Infrastructură la nivel județean".  +  Articolul 4Inițierea și implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele metodologice de aplicare a programului.  +  Articolul 5Beneficiarii programului sunt unități administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. (la 05-11-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 5 noiembrie 2014. )  +  Articolul 6Obiectivele de investiții din cadrul programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 05-11-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 5 noiembrie 2014. )  +  Articolul 7(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice: (la 15-11-2013, Partea dispozitivă a alin (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. ) a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar de stat, înființate potrivit legii; (la 17-12-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 ) d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență; (la 25-01-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; (la 15-11-2013, Lit. e), alin (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. ) f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; (la 25-01-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora. (la 04-06-2014, Lit. k) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014. ) l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local (la 29-09-2014, Lit. l) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. ) m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural. (la 25-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice; (la 13-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 98 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 98 din 8 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019, obiectivele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n) pot fi finanțate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală.
  o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. (la 13-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 98 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 98 din 8 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019, obiectivele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. o) pot fi finanțate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală.
  (2) Tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.
   +  Articolul 7^1Referitor la prevederile legale privind lucrările de construire/modernizare/reabilitare/extindere a rețelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale și a rețelelor din domeniul energiei electrice atât prin Programul național de dezvoltare locală, cât și realizate cu finanțare din alte surse, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se va face astfel:a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de interes național sau județean din domeniul gazelor naturale și energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a acestora;b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor prevăzute la lit. a) se face pe toată durata de existență a acestora; chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier și se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizație de către inițiatorul proiectului, în condițiile legii;c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată, prevăzut în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național și se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de inițiatorul proiectului la instituția competentă să emită aprobarea de ocupare temporară;d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată necesară realizării proiectelor prevăzute la lit. a) se face fără acordul proprietarilor în situația în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația litigiilor, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în cazul în care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului în acest caz se suplinește prin declarația inițiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii și care descrie imposibilitatea obținerii acordului proprietarilor;e) în situațiile prevăzute la lit. d), sumele datorate deținătorilor pentru ocuparea temporară a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele inițiatorului proiectului și se eliberează ulterior prin dispoziția inițiatorului proiectului;f) ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății se face pe baza unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situație;g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a) la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 13-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 98 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 8(1) Finanțarea programului se asigură din:a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;c) alte surse legal constituite.(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale. (la 02-08-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )  +  Articolul 9(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs și estimările pentru următorii ani, în funcție de graficul de execuție, precum și propunerile de obiective noi de investiții propuse a fi incluse în program, după caz.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, și a analizei proprii de specialitate, și în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(3) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, beneficiarii sunt obligați să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice următoarele documente sau acte justificative:1. pentru obiective de investiții noi: documentațiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate și finanțate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele și domeniile specifice ale programului; (la 20-09-2018, Sintagma „cu încadrarea în standardele de cost în vigoare” a fost abrogată de Litera d), Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 20 septembrie 2018 ) Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
  2. pentru obiectivele de investiții în continuare, finanțate din alte surse de finanțare și care nu au fost incluse în program:a) autorizația de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz.
  (la 02-08-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )
   +  Articolul 10(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(3^1) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (3^1) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (3^2) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 31-12-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta. (la 31-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (4^1) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (4) beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite. (la 31-12-2020, Alineatul (4^1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (5) Abrogat. (la 12-08-2019, Alineatul (5) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul IX din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume, acestea urmând a se realiza în condițiile alin. (3), și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. (la 31-12-2020, Alineatul (6) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3) și (3^2). (la 31-12-2020, Alineatul (7) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (7^1) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (7^1) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (7^2) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (7^2) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (7^3) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (3^2) și (7), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 31-12-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (7^4) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), în situația în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^2), (7) și (7^3) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate. (la 31-12-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (7^5) În situația în care durata contractelor de finanțare prelungite în condițiile alin. (2) încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (3^2), (7) și (7^3) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (7^4) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-12-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 ) (8) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări. (la 28-10-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015. )  +  Articolul 10^1(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin. (la 31-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 10^1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019 ) (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1). (la 30-06-2016, Alin. (4) al art. 10^1 a fost introdus de pct. III al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016. ) (5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere. (la 30-06-2016, Alin. (5) al art. 10^1 a fost introdus de pct. III al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016. ) (6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase. (la 30-06-2016, Alin. (6) al art. 10^1 a fost introdus de pct. III al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016. ) (la 28-10-2015, Art. 10^1 [inițial cu alin. (1)-(3)] a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015. ) Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 31 mai 2019, prevede:
  „Articolul III
  Sistările dispuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în temeiul art. 10^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, rămân supuse dispozițiilor în vigoare la data constituirii acestora”.
   +  Articolul 11(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate. (la 02-08-2015, Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )  +  Articolul 12(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanțării realizării obiectivului de investiții, în baza contractului de finanțare prevăzut la art. 10. (la 02-08-2015, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. ) (2) În situațiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu și-a onorat în anii precedenți obligațiile de plată prevăzute în contractele de finanțare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot transfera în anul curent și sumele aferente cheltuielilor efectuate și decontate de beneficiari.(3) Pentru obiectivele de investiții incluse în program, dar nefinanțate sau finanțate parțial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual și nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare. (la 02-08-2015, Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. ) (la 30-12-2014, Art. 12 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 13(1) Programarea, coordonarea și monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții din program se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, împreună cu reprezentanți cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiții derulate prin program.(3) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și reprezentanții consiliilor județene, după caz, pot participa în comisiile de recepție, în calitate de invitați. (la 15-11-2013, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 14(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiții în continuare, care au fost finanțate de la bugetul de stat în baza prevederilor: (la 15-11-2013, Partea dispozitivă a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. ) a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;c) Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, pentru programul prevăzut la capitolul I secțiunea a 2-a. (la 09-01-2020, Articolul 14 a fost completat de Articolul XXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) Obiectivele de investiții cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot finanța cu respectarea prevederilor programului. (la 02-08-2015, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. ) (3) În cadrul programului pot fi finanțate și obiective de investiții nou-introduse în program, definite potrivit art. 2, cu condiția încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7. (la 02-08-2015, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. )  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007,c) Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2010-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru
  învățământ superior, cercetare
  științifică și dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  București, 10 aprilie 2013.Nr. 28.-------