SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 7 martie 2016 "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 285 din 7 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 188 din 14 martie 2016.
   +  Capitolul IDispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol".(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, denumită în continuare AM PNDR, are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, are calitatea de administrator al schemei.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(2) Textul prezentei scheme este publicat integral pe paginile web ale MADR, la adresa www.madr.ro, și AFIR, la adresa www.afir.info.  +  Capitolul IIScopul și obiectivele schemei de ajutor  +  Articolul 3(1) Obiectivul prezentei scheme este de a sprijini întreprinderile în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurența pe piața internă și comerțul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.(2) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii și implementării proiectelor de investiții în sectoarele pomicol și de procesare și marketing al produselor agricole, prevăzute în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, în vederea obținerii de produse neagricole, derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumită în continuare schema GBER.  +  Capitolul IIIDomeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta schemă se adresează numai întreprinderilor beneficiare ale schemei GBER.  +  Articolul 5(1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare:a) sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) sectorul producției agricole primare;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.(2) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutoarelor pentru achiziționarea de vehicule care asigură transportul rutier de mărfuri de către întreprinderi care au ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.(3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă, cât și în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea proiectului documente din care să rezulte separarea activităților sau o distincție între costuri și că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.  +  Capitolul IVDefiniții  +  Articolul 6În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplinește criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;2. întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;3. întreprinderi micro, mici și mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Astfel:(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se definește ca fiind întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală netă sau ale cărei active totale nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puțin de 10 salariați și a cărei cifră de afaceri anuală netă sau ale cărei active totale nu depășesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare, perioada de referință, precum și stabilirea modului de calcul al acestor date ale unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;4. întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;5. întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;6. întreprindere în dificultate - în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:a) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA*1) se situează sub valoarea 1,0; Notă
  *1) EBITDA (Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.
  7. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanțare;8. costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională;9. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referință în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont;10. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile și sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicarea Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015;11. măsură - set de operațiuni din cadrul PNDR 2014-2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;12. submăsură - set de operațiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I, partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);13. ghidul solicitantului - detaliere tehnică și financiară a fiecărei măsuri și cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea și implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și publicat pe site-ul organismului de implementare;14. cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obținerea rambursării, în limita intensității ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se atașează documentele justificative de plată;15. contract de finanțare - documentul juridic încheiat în condițiile legii între AFIR și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;16. avize și acorduri necesare investiției - documentele, parte a cadrului legislativ, administrativ și operațional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR și celelalte instituții responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investițiile să respecte legislația în vigoare;17. comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;18. producția agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la TFUE, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;19. procesarea (prelucrarea) produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;20. produse agricole - produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013;21. produse neagricole - produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa I la TFUE, obținute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei I la TFUE, cu excepția produselor piscicole și de acvacultură;22. schema GBER - schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", instituită în considerarea prevederilor art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulament de exceptare pe categorii GBER);23. servicii de consultanță - serviciile prestate în vederea pregătirii și implementării proiectului de investiții și presupun cheltuieli din categoria costurilor generale menționate la pct. 8.
   +  Capitolul VBeneficiarii ajutorului și condiții de eligibilitate  +  Articolul 7(1) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă numai întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2 - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, denumită în continuare sM 4.2, și submăsurii 4.2a - Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, denumită în continuare sM 4.2a, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.(2) Solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, așa cum este ea definită la art. 6 pct. 5, respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleași costuri eligibile. Declarația va fi anexată cererii de finanțare.  +  Articolul 8Nu pot primi ajutor în cadrul prezentei scheme de minimis întreprinderile aflate în dificultate.  +  Capitolul VIModalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 9În cadrul prezentei scheme sprijinul financiar se acordă în baza unei cereri de finanțare însoțite de copia contractului de finanțare aferent schemei GBER, precum și a altor documente detaliate în ghidul solicitantului.  +  Articolul 10(1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme constă în alocări financiare nerambursabile din Fondul european agricol de dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, și fonduri naționale și se acordă în urma selectării și notificării solicitantului privind acceptarea cererii de finanțare, urmată de încheierea contractului de finanțare încheiat între AFIR și solicitant.(2) AFIR va acorda un ajutor de minimis, după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, respectiv anul fiscal în curs și 2 ani fiscali anteriori, fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene, nu depășește pragul de 200.000 euro.(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.(4) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(6) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eșalonat, în acord cu tranșele de plată aferente proiectului de investiții selectat prin schema GBER și proporțional cu acestea, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, inclusiv cele de proiectare aferente proiectului de investiții se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.(8) Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.  +  Capitolul VIICheltuieli eligibile  +  Articolul 11(1) În cadrul prezentei scheme pot fi finanțate costurile generale menționate la art. 6 pct. 8 direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferente sM 4.2 și sM 4.2a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.(2) Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PNDR 2014-2020;c) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;e) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții-montaj.  +  Capitolul VIIIIntensitatea măsurii de sprijin și valoarea maximă a finanțării  +  Articolul 12(1) Valoarea finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 200.000 euro/proiect și se acordă după cum urmează:(i) maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;(ii) maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.(2) Sprijinul acordat prin prezenta schemă și schema GBER nu va depăși, cumulativ, intensitatea maximă și valoarea sprijinului nerambursabil menționate în fișa tehnică aferentă sM4.2, respectiv sM4.2a din PNDR 2014-2020, respectiv intensitatea și plafoanele din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.  +  Capitolul IXProcedura de derulare a schemei  +  Articolul 13(1) Pentru a beneficia de sprijinul prevăzut de prezenta schemă, întreprinderile trebuie să completeze corespunzător cererea de finanțare aferentă schemei GBER, în care să precizeze dacă doresc să beneficieze de rambursarea cheltuielilor prevăzute pentru activitățile de consultanță acordate prin intermediul schemei de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole și a produselor din sectorul pomicol", precum și valoarea și procentul acestora.(2) Cererea de finanțare aferentă prezentei scheme de minimis va fi însoțită și de copia contractului de finanțare încheiat între AFIR și beneficiar în cadrul schemei GBER.  +  Articolul 14(1) AFIR are obligația de a verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât și cele referitoare la cheltuielile finanțate prin prezenta schemă.(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă, cât și în alte sectoare sau domenii de activitate, cererea de finanțare aferentă prezentei scheme va fi însoțită de documente din care să rezulte separarea activităților sau o distincție între costuri, precum și faptul că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.(3) Verificarea condițiilor de eligibilitate, descrise în prezenta schemă, ale beneficiarilor, activităților și cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea sprijinului. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a altor condiții specifice.(4) În cazul în care cererea de finanțare este selectată pentru finanțare în cadrul prezentei scheme, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(5) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.  +  Articolul 15(1) Detalierea modalității de derulare a prezentei scheme se regăsește în Ghidul solicitantului ce corespunde schemei GBER, aferenta sM 4.2 și sM4.2a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu care se află în legătură directă, ghid publicat pe site-ul AFIR, www.afir.info, și pe site-ul MADR, www.madr.ro.(2) Formularele-tip ale declarațiilor pe propria răspundere și ale altor documente aferente cererii de finanțare vor fi menționate în ghidul solicitantului care va fi publicat pe site-urile oficiale ale MADR și AFIR.  +  Capitolul XDurata de aplicare a schemei  +  Articolul 16Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente post-perioadei 2014-2020.  +  Capitolul XIBugetul schemei  +  Articolul 17(1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 5,5 milioane euro pentru beneficiarii schemei GBER aferente sM4.2. (2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:– maximum 85% contribuție FEADR și minimum 15% contribuție națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția regiunii București-Ilfov;– maximum 75% contribuție FEADR și minimum 25% contribuție națională de la bugetul de stat pentru regiunea București-Ilfov. (la 30-12-2020, Articolul 17 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 360 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 18Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 130 de beneficiari pentru sM4.2. (la 30-12-2020, Articolul 18 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 360 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 )  +  Capitolul XIIReguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 19Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, beneficiarul va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani fiscali, respectiv anul curent și cei 2 ani fiscali anteriori, fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene.  +  Articolul 20Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu:a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu conduce la o intensitate a ajutorului care depășește intensitatea maximă stabilită, în fiecare caz în parte, printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printro decizie adoptată de Comisia Europeană.  +  Capitolul XIIIReguli privind informarea, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 21Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 22(1) AFIR păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informațiile necesare raportării ajutoarelor de minimis către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană.  +  Articolul 23(1) MADR și AFIR au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) MADR, pe baza datelor și informațiilor primite de la AFIR, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 24(1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme.  +  Articolul 26AFIR are obligația de a pune la dispoziția MADR, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR/MADR.  +  Capitolul XIVRecuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 27(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul XVDispoziții finale  +  Articolul 28(1) Toate cererile și declarațiile formulate și depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.(2) Anexele și declarațiile depuse de beneficiar la cererea de finanțare aferentă schemei GBER sunt aplicabile și prezentei scheme.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 859 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016, conform art. I din ordinul mai sus menționat.-----