ORDIN nr. 660 din 3 mai 2017privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 17 mai 2017    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (8), art. 79 alin. (4) și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale comunicat prin Adresa nr. 2.494 din 21 aprilie 2017,luând în considerare necesitatea valorificării depozitului comun de date existente în sistemul informatic PatrimVen,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În scopul prezentului ordin comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ - serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date între terți prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.  +  Articolul 3Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică prevăzută la art. 1 se referă la:a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic;b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciile „Spațiul privat virtual“ și „Buletinul informativ“;c) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).  +  Articolul 4Documentele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central prin „Spațiul privat virtual“ se semnează de către Ministerul Finanțelor Publice cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obținut de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Articolul 5În sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, incluzând portalurile internet, se alocă resursele informatice și de comunicații electronice necesare furnizării serviciilor prevăzute la art. 2 și 3.  +  Articolul 6(1) Bugetul anual pentru întreținerea și dezvoltarea serviciilor prevăzute la art. 2 și 3 se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice.(2) Procedurile de achiziții publice, în vederea întreținerii și dezvoltării serviciilor prevăzute la art. 2 și 3, se realizează, în condițiile legii, de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile de specialitate.  +  Articolul 7Documentele referitoare la serviciile prevăzute la art. 2 și 3 se publică pe portalurile de internet ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 8(1) Protecția datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicit și legitim, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederile legale în vigoare.(3) În vederea asigurării unui cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.(4) Pentru asigurarea publică a persoanelor vizate cu privire la faptul că activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în mod legal, echitabil și transparent, cu respectarea principiilor privind legalitatea, echitatea și transparența, operatorul furnizează persoanei vizate toate informațiile cu privire la:a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, după caz;c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;d) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;e) drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor sale;f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.(5) Drepturile persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sunt următoarele:a) dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;b) dreptul de acces la date - dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege;c) dreptul de rectificare a datelor - dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;d) dreptul la ștergere a datelor - dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege;e) dreptul la restricționare a prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege;f) dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator;g) dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;h) dreptul de a-și retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;i) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței judecătorești pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 pe care aceasta le apreciază ca fiind încălcate;j) dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.(6) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 și în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislația fiscală.(7) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile legale și altor autorități/instituții publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, și sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor.(8) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală în „Spațiul privat virtual“ în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță cu persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică potrivit art. 47, 79 și 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-09-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.894 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 27 septembrie 2019 )  +  Articolul 9Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Până la data de 30 iunie 2017 se aplică următoarele măsuri tranzitorii:a) documentele comunicate de organul fiscal central prin „Spațiul privat virtual“ se semnează cu semnătura electronică bazată pe certificatul emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanțelor Publice;b) înregistrarea ca utilizator al serviciului „Spațiul privat virtual“ a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică, identificate prin certificate calificate, se face utilizând un formular electronic, semnat cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat prin care acesta se identifică, cu respectarea prevederilor art. 9, 11-12, 16 și 18-19 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin;c) în cazul utilizatorilor care au optat pentru comunicarea prin „Spațiul privat virtual“, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, prevăzute la lit. A.a) pct. 2 din anexa nr. 1 la procedură, deciziile de impunere din oficiu și actele administrative emise de organele de inspecție fiscală prevăzute la lit. A.a) pct. 1 și 2 din anexa nr. 2 la procedură, datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și informațiile relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, prevăzute la lit. A.a) pct. 6 și 7 din anexa nr. 2 la procedură, se comunică prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Începând cu data de 30 iunie 2018, documentele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central prin serviciul „Spațiul privat virtual“ se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1) certificatul calificat utilizat de persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică, în scopul comunicării documentelor prin serviciul „Spațiul privat virtual“, va fi emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014.  +  Articolul 12(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul finanțelor publice,
    Viorel Ștefan
    București, 3 mai 2017.Nr. 660.  +  ANEXĂPROCEDURAde comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul FinanțelorPublice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entitățifără personalitate juridică