REGULAMENTUL nr. 16 din 27 noiembrie 2014 (*republicat*)privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 6 septembrie 2019  Notă
  Conform art. 1 din REGULAMENTUL nr. 3 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 27 martie 2020, se reduc cu 25% tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate de entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările ulterioare.
  Notă
  Art. V din REGULAMENTUL nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din 27 aprilie 2020, prevede:
  ”Articolul V
  (1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. și depozitarii activelor F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligați ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament.
  (2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.”
  *) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 2 iulie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014 și a mai fost modificat și completat prin:– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 27 iulie 2016;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 24 mai 2017;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 5 septembrie 2017;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2017;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2018;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 11 ianuarie 2019;– Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iunie 2019.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.(2) Prezentul regulament se aplică entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atribuțiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum și persoanelor fizice și/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual și/sau pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică menționată la art. 2 din O.U.G. nr. 93/2012, incidentă sectorului de supraveghere financiară.(2) De asemenea, în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) prime brute încasate - totalitatea sumelor încasate în perioada de referință cu titlu de prime de asigurare, rezultate din asigurări directe, coasigurare și primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind comisioane, taxe, impozite și altele asemenea și înainte de prelevarea din acestea a unor cote-părți pentru plata, dacă este cazul, a primelor de reasigurare, din care se vor deduce sumele restituite în aceeași perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii; primele brute încasate în valută în perioada de referință vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată prin înmulțirea primei încasate în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data încasării. Se consideră prime brute încasate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent de modalitatea de încasare, direct de către asigurător sau prin intermediari, de modalitatea în care au fost plătite, plată efectivă sau prin compensare, de data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele încasate, de momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare, de modalitatea de reflectare în contabilitatea proprie a asigurătorilor și/sau a reasigurătorilor a acestor operațiuni;b) sector de supraveghere financiară - sectorul instrumente și investiții financiare, sectorul asigurări-reasigurări, respectiv sectorul sistemului de pensii private;c) surse proprii de finanțare - venituri provenite din taxe, tarife, contribuții și cote cuvenite A.S.F., precum și alte venituri provenind din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuțiilor de autorizare, reglementare, supraveghere și control în cele trei sectoare de supraveghere financiară;d) locuri de tranzacționare supravegheate - piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare sau/și sisteme organizate de tranzacționare, supravegheate de A.S.F.; e) organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu reglementările A.S.F.  +  Capitolul II Categorii de venituri aferente finanțării A.S.F.  +  Secţiunea 1 Venituri provenite din cote aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice de valori mobiliare  +  Articolul 3(1) Cotele și tarifele aferente tranzacțiilor derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 și se suportă de către:a) cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate;b) fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate.(2) Sumele provenind din cotele și tarifele menționate la alin. (1) se calculează zilnic de către administratorii locurilor de tranzacționare.(3) Administratorii locurilor de tranzacționare menționați la alin. (2) notifică lunar A.S.F. și toți participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacțiilor/contractelor zilnice.(4) Participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia au obligația să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 32 alin. (1) și (2).(5) Toți participanții menționați la alin. (1) care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de administratorii locurilor de tranzacționare, conform art. 32 alin. (1) și (2).  +  Articolul 4(1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 3 din anexa nr. 1.(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informațiilor primite de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.(3) Participanții sau, după caz, agenții custode prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează sau decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.(4) Depozitarii centrali prevăzuți la alin. (2) notifică lunar A.S.F., participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. cu privire la sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.(5) Toți participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de depozitarii centrali, conform art. 32 alin. (1) și (2).  +  Articolul 5Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează și se rețin lunar de către participanți sau, după caz, agenții custode de la fiecare client și se virează de aceștia conform art. 32 alin. (1) și (2).  +  Articolul 6(1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) și (2).(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, doar atunci când se întocmește un prospect de ofertă și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia. (la 23-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (5) Tariful prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 1 nu se aplică în cazul ofertelor publice pentru care nu se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.  +  Articolul 7(1) Nivelul tarifului perceput de A.S.F. pentru aprobarea unui document de înregistrare/document de înregistrare universal este prevăzut la pct. 6. din anexa nr. 1.(2) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (1) se prezintă la A.S.F. odată cu depunerea cererii de aprobare a documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal.(3) În situația în care A.S.F. aprobă un prospect de ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la alin. (1) se deduce din cota prevăzută la art. 6 alin. (1), ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 6 alin. (2), diferența rezultată. În cazul în care tariful prevăzut la alin. (1) este mai mare decât suma rezultată din aplicarea cotei prevăzute la art. 6 alin. (2), deducerea nu se mai realizează, plata făcută potrivit alin. (1) nefiind returnată.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și pentru depunerea unui document de înregistrare universal fără aprobare prealabilă. În cazul în care se solicită ulterior aprobarea respectivului document de înregistrare universal, plata făcută potrivit prezentului alineat se consideră a fi făcută în sensul alin. (1) și (2), alin. (3) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 8(1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 7 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea prețului de ofertă cu diferența dintre numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, după finalizarea ofertei, și numărul de acțiuni deținut de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, la inițierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) și (2).(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.  +  Secţiunea a 2-a Venituri din cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor principali  +  Articolul 9(1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau fondurile de investiții alternative (F.I.A.), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2. (la 23-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către F.I.A. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. (la 23-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2).(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz. (la 27-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din REGULAMENTUL nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denominate în valută, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.(6) Suma datorată A.S.F., în cazul fuziunii unor O.P.C.-uri în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate, începând cu ziua în care operațiunea de absorbție/contopire a fost finalizată, respectiv cu data fuziunii.(7) Suma datorată A.S.F., în cazul lichidării unui O.P.C. în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate până la data la care a fost emisă decizia de retragere a autorizației respectivului O.P.C.(8) Cursul de referință la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2), (5), (6) și (7) în cazul O.P.C.-urilor denominate în valută este cel comunicat de Banca Națională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2), (5), (6) și (7) .  +  Articolul 10(1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. b) din anexa nr. 2. (la 31-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 30 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 ) (2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) și e) din anexa nr. 2.(2^1) Administratorul unui fond de pensii ocupaționale achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2. (la 23-06-2020, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (2^2) Administratorul al cărui stat membru de origine este România, autorizat de A.S.F. și care administrează fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2. (la 23-06-2020, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (2^3) Administratorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care administrează fonduri de pensii ocupaționale autorizate de A.S.F. achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2. (la 23-06-2020, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaționale, taxele de funcționare prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) sau la (2^3), după caz, se achită pentru fiecare fond de pensii facultative/ocupaționale. (la 23-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare/taxa de administrare menționată la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (2^3) este:a) valoarea totală a comisionului de administrare perceput de administratorul fondului de pensii administrat privat;b) valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;c) valoarea activului net al fondului de pensii facultative/ ocupaționale din ultima zi lucrătoare a lunii precedente. (la 23-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (5) Taxele menționate la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (2^3), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2). (la 23-06-2020, Alineatul (5) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 )  +  Articolul 11Din momentul începerii efective a activității de depozitare și custodie a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2. (la 24-12-2020, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )  +  Articolul 12(1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control din momentul în care sunt autorizați să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Cota se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2) și se stabilește în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 4-9 din anexa nr. 2. (la 24-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )  +  Articolul 13(1) Intermediarii principali datorează taxa de funcționare sau de desfășurare a activității de distribuție, după caz, din momentul în care sunt autorizați, respectiv avizați să desfășoare activitatea de distribuție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Taxa de funcționare sau de desfășurare a activității de distribuție se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) și (3) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de distribuție.  +  Secţiunea a 3-a Venituri provenite din alte activități desfășurate de A.S.F.  +  Articolul 14Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare și înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 15(1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare și retragerea autorizației/atestatului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.(2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/ menținerea/radierea în/din evidențele și registrele A.S.F. sunt menționate la pct. 2 din anexa nr. 3.(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru aprobarea membrilor structurii de conducere sau a unor funcții-cheie specifice în cadrul entităților reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual.(4) La înființarea entității reglementate, tariful prevăzut la pct. 1.65 din anexa nr. 3 pentru evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor cu funcții-cheie este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate. (la 23-06-2020, Articolul 15 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (5) Pentru aplicarea tarifului prevăzut la pct. 1.67 din anexa nr. 3, în cazul în care achiziția unei participații calificate în cadrul unei entități reglementate (E1) implică dobândirea, pe cale de consecință, a unei participații calificate în cadrul altei entități reglementate din același sector de supraveghere financiară (E2) în care E1 deține o participație calificată, potențialul achizitor va achita un singur tarif, respectiv cel aferent aprobării proiectului de achiziție a unei participații calificate în cadrul E1, precum și a calității de acționar semnificativ (direct/indirect) în cele două entități. (la 23-06-2020, Articolul 15 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 )  +  Articolul 16(1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare/înregistrare în Registrul ASF și retragerea autorizației/radierea din Registrul ASF în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 1.77, 2.1-2.4, 2.5^1, 2.6.-2.13, 2.14^1, 2.15.-2.17, 2.20, 5.1, 5.2, 5.4-5.6 din anexa nr. 3. (la 23-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (2) Tariful menționat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piață, depozitarilor centrali și contrapărților centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor. (la 24-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 ) (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F. și nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.(4) Eliberarea actelor individuale se face cu condiția prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.(5) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizației sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual.  +  Articolul 17Prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) se aplică corespunzător și în cazul în care aprobarea sau depunerea documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal nu este urmată de o ofertă publică. În cazul în care A.S.F. aprobă un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la art. 7 alin. (1) se deduce din tariful prevăzut la pct. 1.21 din anexa nr. 3, ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 16 alin. (4), diferența rezultată.  +  Articolul 18Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 2.17 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor.  +  Articolul 19Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, pct. 1.65-1.77, 2.21, 2.22, 2.5, 2.6, 2.14, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 și 5.8 din anexa nr. 3 și se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz. (la 24-12-2020, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )  +  Articolul 20(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37, 1.37^1 și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare. (la 24-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 ) (2) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare sau pentru riscuri noi dintr-o clasă deja autorizată achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 sau la pct. 1.40^1 din anexa nr. 3. (la 23-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (3) Un asigurător/reasigurator care solicită aprobarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de aprobare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3.(4) În vederea desfășurării activității în calitate de creatori de produse în asociație cu asigurătorii, intermediarii principali achită taxele de atestare/avizare pentru desfășurarea activității, prevăzute la pct. 1.74 din anexa nr. 3.  +  Articolul 21(1) Pentru aprobarea modificărilor condițiilor în baza cărora s-a acordat autorizația sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum și pentru furnizarea de informații/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, pentru a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.42, respectiv pct. 5.7 din anexa nr. 3. (la 24-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 ) (2) Abrogat. (la 24-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )  +  Articolul 22Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizați/avizați achită taxa anuală de menținere în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.21 din anexa nr. 3, până la data de 31 martie a anului pentru care se achită taxa.  +  Articolul 23(1) Taxele percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44-1.67, la pct. 1.77, la pct. 2.18, pct. 2.19, pct. 2.19^1, pct. 5.2, pct. 5.4 și pct. 5.5 din anexa nr. 3. (la 23-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:a) fondatorii unei societăți de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.44 din anexa nr. 3;b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3; (la 23-06-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.56 și 1.57 din anexa nr. 3; (la 23-06-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3; (la 23-06-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) e) agenții de marketing, conform pct. 1.59-1.63 din anexa nr. 3;f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.64 din anexa nr. 3.  +  Articolul 24Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaționale plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii. (la 23-06-2020, Articolul 24 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 )  +  Articolul 25(1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/ autorizate de A.S.F., menționați la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, administratorilor locurilor de tranzacționare autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, contrapărților centrale, consultanților de investiții și depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1), cu excepția consultanților de investiții persoane fizice, se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) și (3). Sumele percepute pentru monitorizarea consultanților de investiții persoane fizice se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 asupra veniturilor raportate conform anexei nr. 4 lit. A din prezentul regulament.  +  Articolul 26(1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 4.1 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (ofertant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere.(2) Managerul sindicatului de intermediere menționat la alin. (1) va efectua plățile către ceilalți membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceștia, conform prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparținând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei.(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), la data raportării prevăzute de art. 33 alin. (1), managerul sindicatului de intermediere are obligația de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toți și fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparțin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei și, respectiv, a sumelor ce aparțin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz, membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligația de raportare conform prevederilor art. 33 alin. (2), pentru veniturile realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 27Suma aferentă tarifului perceput pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzut la pct. 2.20 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de minimum 12 luni consecutive după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.  +  Articolul 27^1Suma aferentă tarifului perceput pentru monitorizarea respectării condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 de către o parte terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare, prevăzut la pct. 4^1 din anexa nr. 3, se virează anual în termen de maximum 15 zile de la încheierea anului calendaristic pentru care se percepe tariful de monitorizare. (la 24-12-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )  +  Articolul 28(1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./A.F.I.A. anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.(2) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.(3) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 nu se achită de către S.A.I./A.F.I.A. în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuire.(4) Abrogat. (la 23-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (5) Abrogat. (la 23-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (6) Abrogat. (la 23-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 ) (7) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1)-(6), A.S.F, prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 și 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenția de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. (la 23-07-2020, Alineatul (8) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )  +  Articolul 29(1) Sumele provenite din tarifele și taxele prevăzute în anexa nr. 3 se achită la data depunerii cererilor sau, după caz, a efectuării operațiunilor respective.(2) Tarifele/Taxele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile supravegheate de A.S.F. ori de patronatele/asociațiile profesionale ale acestora, de contractanți, de păgubiți ori de asociațiile de protecție a consumatorilor sau de instituții sau autorități publice, respectiv cele prevăzute la pct. 5.4 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. și, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice.  +  Articolul 30Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menționate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 5.2 din anexa nr. 3.  +  Articolul 31Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 5.4 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii.  +  Capitolul III Urmărirea încasării veniturilor cuvenite A.S.F.  +  Articolul 32(1) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F., făcut public pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (5), art. 11 și art. 12 alin. (2), se realizează cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.(3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 13 alin. (2) și art. 25 alin. (2), se virează până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel:a) pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie inclusiv;b) pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie inclusiv;c) pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie inclusiv;d) pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie inclusiv.(4) Tarifele și taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 22, 27, 27^1 și 28. (la 24-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 32 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 ) (5) Termenele prevăzute de prezentul regulament care expiră într-o zi de sărbătoare legală se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 33(1) Entitățile obligate la plata sumelor menționate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și art. 32 alin. (2) au obligația să transmită A.S.F. situații lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 9 alin. (4), art. 25 alin. (1) și art. 26 alin. (1) transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A, inclusiv raportările în care valoarea sumelor datorate către A.S.F. este zero. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B.(3) Entitățile prevăzute la art. 12 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B.(4) În cazul transmiterii de către entitățile prevăzute la art. 12 și 13 a unei situații rectificative, pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situație rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepția raportării trimestrului IV sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situațiilor rectificative până la data închiderii situațiilor financiare anuale ale asigurătorilor.(5) Entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) și art. 11 transmit raportarea aferentă lunii anterioare în format electronic, întocmită conform anexelor nr. 7 și 8.(6) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligația plății menționate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager.  +  Articolul 34(1) Entitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. situații trimestriale, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B.  +  Articolul 35Situațiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro.  +  Articolul 36(1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F., prin direcția de specialitate care constată diferențele, solicită în scris entității în cauză clarificările și corecturile ce se impun.(2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligația de plată să fie recalculată conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 37(1) În cazul obligațiilor de plată nedeclarate sau declarate incorect de entitate, entitatea datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.(2) Penalitatea nu se aplică în cazul în care suma cuprinsă în raportarea corectă este mai mică decât cea raportată inițial.  +  Articolul 38Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv.  +  Articolul 39(1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.(2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/aprobare/avizare/atestare/înregistrare, în cazul retragerii solicitării/documentației de către solicitant sau în cazul clasării solicitării conform prevederilor legale incidente.  +  Articolul 40Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. - Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice și juridice se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferența constituindu-se venit la bugetul A.S.F.  +  Capitolul IV Răspunderea juridică  +  Articolul 41(1) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 și în conformitate cu prevederile prezentului regulament, A.S.F. percepe dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(2) Sumele rezultate din dobânzile și penalitățile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.(3) Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea raportărilor, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv.(4) În situația în care diferențele rezultate din corectarea/modificarea raportărilor sunt negative în raport cu sumele declarate inițial, se datorează dobânzi și penalități pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv.  +  Articolul 42Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile, A.S.F. va iniția demersurile în vederea obținerii unui titlu executoriu, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 43În situațiile în care cheltuielile de executare, cu excepția celor privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanțe.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 44(1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum și cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu de venituri și cheltuieli.(2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea și vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate va fi stabilit individual prin decizie a A.S.F.  +  Articolul 45A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate de către entitățile din alte state care urmează să fie înregistrate în Registrul A.S.F. și să desfășoare activități sau să presteze servicii pe teritoriul României.  +  Articolul 46Plata tarifelor și taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data plății.  +  Articolul 47(1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012.(2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.  +  Articolul 48Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr. 1-3 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 50La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 51La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;b) dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012^1;^1 Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.c) deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014^2;^2 Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009;e) Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;g) orice altă dispoziție contrară.  +  Articolul 52Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.  +  Anexa nr. 1
  Cote și tarife aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice
  Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
  1.Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivatea) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e)b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker“ sau de „Furnizor de lichiditate“ în raport cu un instrument financiar pentru tranzacțiile efectuate în scopul de Market Making sau de menținere a lichidității pieței și care sunt astfel identificate în sistemele back office ale administratorilor locurilor de tranzacționarec) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund)d) Cotă din valoarea tranzacțiilor:d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni;d2) cu drepturi de preferință;d3) cu drepturi de alocare.e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stata) 0,06%b) 0%c) 0,04%d1) 0,02%d2) 0,04%d3) 0,04%e) 0%
  2.Tarife aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheatea) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu excepția celui prevăzut la lit. b)b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker“ în raport cu un instrument derivata) 0,03 lei/contractb) 0,01 lei/contract
  3.Cote percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu instrumentele financiare menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor menționate la lit. b)b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor „turnaround“a) 0,06%b) 0,02%
  4.Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate0,25 lei/contract, dar nu mai mult de 500.000 lei
  5.Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzarea) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare și/sau sisteme organizate de tranzacționare, cu excepția lit. b)a) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
  b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente obligațiunilor corporative, obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale și titlurilor de statc) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât Româniab) 0,05%, dar nu mai mult de 500.000 leic) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
  6.Tarif document de înregistrare/document de înregistrare universalAprobare a unui document de înregistrare/ document de înregistrare universal4.500 lei
  7.Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluarea) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărareb) Cotă din valoarea ofertei publice de preluarea) 1%b) 1,5%
   +  Anexa nr. 2
  Cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/desfășurarea activității/administrarea/supravegherea organismelor
  de plasament colectiv, fondurilor de pensii private și asigurătorilor/intermediarilor principali
  Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
  1.Cote/Taxe aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)a) Cotă lunară din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv0,0078%
  b) cotă lunară din valoarea totală a comisionului de administrare a fondului de pensii administrat privat (pilon II) 10%
  c) Abrogată-
  d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III)0,01%
  e) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III)0,25%
  f) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii ocupaționale0,01%
  2.Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționaleTaxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile de depozitare și custodie a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale5%
  3.Taxă de funcționare/desfășurare activitate aplicabilă intermediarilor principaliCotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de distribuție0,1%
  4.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCACotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări RCA0,4%
  5.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de viațăCotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări de viață0,3%
  6.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCACotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA1%
  7.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCA, desfășurată de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelorCotă asupra primelor brute încasate din asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări RCA, aferente sucursalelor asigurătorilor din state terțe0,4%
  8.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de viață desfășurată de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelorCotă asupra primelor brute încasate din asigurări de viață aferente sucursalelor asigurătorilor din state terțe0,3%
  9.Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCA desfășurată de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelorCotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA aferente sucursalelor asigurătorilor din state terțe1%
  (la 24-12-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată și completată de Punctele 10 și 11, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Venituri provenite din alte activități
  Nr. crt.Categoria de venituriPrecizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
  1.Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate1.1. autorizare societăți de servicii de investiții financiare/sucursale societăți din țări terțe15.000 lei
  1.2. autorizare intermediari pentru licitații cu certificate de emisii de gaze în numele clienților lor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității10.000 lei
  1.3. autorizare consultanți de investiții:a) persoane fiziceb) persoane juridicea) 2.000 leib) 7.500 lei
  1.4. autorizare:a) persoane fizice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanțăb) persoane juridice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane juridicea) 2.000 leib) 7.500 lei
  1.5. autorizare administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință7.500 lei
  1.6. autorizare societate de administrare a investițiilor/sucursale ale societății de administrare a investițiilor/administrator fonduri de investiții alternative/sucursale ale administratorului de fonduri de investiții alternative15.000 lei
  1.7. autorizare fond deschis de investiții/subfond al unui fond deschis de investiții/fond de investiții alternative de tip contractual/subfond al unui fond de investiții alternative de tip contractual10.000 lei
  1.8. autorizare F.I.A. de tip societate de investiții care:a) este administrată de un administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) externb) se autoadministreazăa) 15.000 leib) 20.000 lei
  1.9. autorizare operatori de piață din România150.000 lei
  1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare din România25.000 lei
  1.11. autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F. a unui mecanism de publicare aprobat/furnizor de sisteme centralizate de raportare/mecanism de raportare aprobat5.000 lei
  1.12. autorizare depozitari centrali/contrapărți centrale200.000 lei
  1.13. autorizare și înregistrare în Registrul public A.S.F. a unei părți terțe care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare15.000 lei
  1.14. abrogat
  1.15. abrogat
  1.16. abrogat
  1.17. autorizare modificări în modul de organizare și funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării entităților autorizate, reglementate și supravegheate, cu excepția modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct1.000 lei
  1.18. autorizare: a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale din Româniab) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare din România5.000 lei5.000 lei
  1.19. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică1.000 lei
  1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la:a) art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piațăb) art. 43 din Legea nr. 24/2017a) 20.000 leib) 0 lei
  1.21. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică5.000 lei
  1.21^1. aprobare pentru încadrarea în excepția de la: a) obligația de raportare prevăzută de prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare; Tariful se percepe o singură dată în cazul în care solicitarea societății mamă pentru încadrarea în excepția de la obligația de raportare pentru societățile din grup se face prin același set de documente. b) obligația de compensare prevăzută de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012; c) obligația de constituire de garanție prevăzută de prevederile art. 11 alin. (5)-(10) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.a) 5.000 lei/solicitare b) 7.000 lei/solicitare c) 7.000 lei/solicitare
  1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. f) și g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.1293.000 lei
  1.23. abrogat
  1.24. abrogat
  1.25. abrogat
  1.26. avizare/autorizare agent de distribuție al S.A.I.500 lei
  1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. l) și r) din Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/20120,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei
  1.28. avizare a:a) delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităților prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioareb) delegării de către A.F.I.A. a activităților de:b1) administrare portofoliub2) administrare riscuria) 10.000 leib1) 10.000 leib2) 5.000 lei
  1.29. avizare transfer al unui organism de plasament colectiv de la o societate de administrare a investițiilor la o altă societate de administrare a investițiilor, respectiv, după caz, de la un administrator de fonduri de investiții alternative la un alt administrator de fonduri de investiții alternative1.000 lei
  1.30. avizare și înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.20.000 lei
  1.31. avizare contract depozitar ca urmare a transferului activelor deținute pentru O.P.C. către noul depozitar1.000 lei
  1.32. avizare suspendare, la cerere, emisiune și răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii1.000 lei
  1.33. atestare care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați5.000 lei
  1.34. atestare calitate de organism de formare profesională0 lei
  1.35. aprobare modificări aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea organismelor de formare profesională1.000 lei
  1.36. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității din România sau dintr-un stat terț, pentru:a) persoană fizicăa) 200 lei
  b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridicăb) 1.000 lei
  1.37. autorizare asigurător/reasigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare50.000 lei
  1.37^1. autorizare pentru desfășurarea activității de asigurare directă în România de către asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor50.000 lei
  1.38. autorizare asigurător supravegheat conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare20.000 lei
  1.39. autorizare/avizare intermediari principali5.000 lei
  1.40. autorizare clasă de asigurare nouă, indiferent de numărul de riscuri pentru care se solicită autorizarea (cotă aplicabilă taxei de autorizare)40%
  1.40^1. autorizare risc nou din clasă deja autorizată0 lei
  1.41. aprobare transfer de portofoliu (cotă aplicabilă taxei de autorizare)50%
  1.42. aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare pentru societăți sau autorizația de funcționare/avizul de desfășurare a activității de distribuție pentru intermediarii principali sau autorizația/avizul pentru o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională500 lei
  1.43. autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor0 lei
  1.44. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de pensii în:a) sistemul pensiilor administrate privata) 80.000 lei
  b) sistemul pensiilor facultativeb) 80.000 lei
  c) sistemul pensiilor ocupaționalec) 80.000 lei
  1.45. autorizare de administrare și înscriere în Registrul A.S.F. pentru administrator în:a) sistemul pensiilor administrate privata) 300.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 150.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 150.000 lei
  1.46. autorizare prospect schemă de pensii pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 30.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 12.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 150.000 lei
  1.47. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul A.S.F. în:a) sistemul pensiilor administrate privata) 30.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 8.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 8.000 lei
  1.48. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) în:a) sistemul pensiilor administrate privata) 1.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 1.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 1.000 lei
  1.49. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 1.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 1.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 1.000 lei
  1.50. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 1.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 500 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 500 lei
  1.51. avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 500 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 250 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 250 lei
  1.52. avizare tematică curs agenți de marketing pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privatb) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativea) 100 leib) 100 lei
  1.53. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 5.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 3.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 3.000 lei
  1.54. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:a) administrator sistemul pensiilor administrate privata) 300.000 lei
  b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultativeb) 150.000 lei
  c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționalec) 150.000 lei
  1.55. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative/ocupaționale)100.000 lei
  1.56. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ocupaționale80.000 lei
  1.57. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ocupaționale1.000 lei
  1.58. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ ocupaționale1.000 lei
  1.59. autorizare de funcționare broker și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative5.000 lei
  1.60. avizare și înscriere intermediar în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative4.000 lei
  1.61. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative1.000 lei
  1.62. avizare agent de marketing persoană fizică și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative50 lei
  1.63. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative25 lei
  1.64. avizare persoană juridică specializată și înscriere în Registrul A.S.F pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative1.500 lei
  1.65. aprobare membru structură de conducere/ persoană cu funcție-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului1.000 lei/persoană evaluată
  1.66. retragerea, la cerere, a aprobării persoanei evaluate200 lei
  1.67. cererea de aprobare a proiectelor de achiziție^1) și/sau a acționarilor semnificativi^2):a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)a) 75%
  b) participații mai mici de 50%:(i) persoană fizică(ii) persoană juridică (iii) persoane care acționează în mod concertat^1) În cazul unui proiect de achiziție de către persoane care acționează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.^2) La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementateb)(i) 5.000 lei(ii) 10.000 lei(iii) 10.000 lei
  1.68. aprobare fuziune/divizare:a) asigurător/reasigurător (cotă aplicabilă taxei de autorizare)a) 10%
  b) companie de brokeraj nou-înființată (se aplică taxa de autorizare)b) 5.000 lei
  1.69. aprobare a modelului intern integral, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare80.000 lei
  1.70. aprobare a modelului intern parțial, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare50.000 lei
  1.71. aprobare a utilizării parametrilor specifici, prevăzuți la art. 166 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare9.000 lei
  1.72. aprobare model intern total pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup65.000 lei
  1.73. aprobare model intern parțial pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup40.000 lei
  1.74. taxă de atestare/avizare activitate intermediari principali în calitate de creatori de produse:a) taxă atestare calitate de creator de produse de asigurareb) taxă de avizare activitate de creare produse de asigurarea) 0 leib) 0 lei
  1.75. taxă de atestare în calitate de lectori în domeniul asigurărilor și reasigurărilor0 lei
  1.76. taxă aprobare conducere executivă intermediari principali100 lei
  1.77. aprobare prelungire perioadă de auditare a unei entități de către același auditor financiar sau de către aceeași firmă de audit500 lei/entitate auditată
  2.Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/ menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.2.1. înregistrare/radiere/modificare componență grupuri:a) înregistrare grupuri la A.S.F.b) radiere grupuri din evidențele A.S.F.c) modificare componență grupuri în evidențele A.S.F.a) 10.000 leib) 1.000 leic) 1.000 lei
  2.2. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se autorizează/avizează de A.S.F.:a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridicăb) persoană fizicăa) 1.000 leib) 100 lei
  2.3. înscriere în Registrul A.S.F. a persoanei care prestează servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit:a) persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018b) agent delegat:(i) persoană fizică(ii) persoană juridicăa) 1.000 leib)(i) 1.000 lei(ii) 3.500 lei
  2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit din România care prestează servicii și activități de investiții:a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018a) 20.000 leib) 1.000 lei
  2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/Lista auditorilor IT externi: a) persoană fizică b) persoană juridicăa) 1.000 lei b) 5.000 lei
  2.5^1. înscriere în Registrul A.S.F. a evaluatorului: a) persoană fizică b) persoană juridicăa) 1.000 lei b) 5.000 lei
  2.6. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților prevăzute la pct. 2.4, 2.5 și 2.5^11.000 lei
  2.7. înregistrare în Registrul A.S.F. administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință:a) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/1.011b) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/1.011a) 5.000 leib) 2.500 lei
  2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de administrare a investițiilor, administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizați, societăților de servicii de investiții financiare, instituțiilor de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României3.000 lei
  2.9. înscriere în Registrul A.S.F. a operatorului independent5.000 lei
  2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de credit din România care prestează servicii și activități de investiții:a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018a) 1.500 leib) 200 lei
  2.11. radiere din Registrul A.S.F. a persoanei care prestează servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit:a) persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018b) agent delegat:(i) persoană fizică(ii) persoană juridicăa) 200 leib)(i) 200 lei(ii) 200 lei
  2.12. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de administrare a investițiilor, administratorului de fonduri de investiții alternative autorizat, societății de servicii de investiții financiare, instituției de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României1.000 lei
  2.13. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a operatorului independent200 lei
  2.14. radiere, la cerere, din Registrul A.S.F. a administratorului special/Lista auditorilor IT externi, pentru: a) persoană fizică b) persoană juridicăa) 1.000 lei b) 5.000 lei
  2.14^1. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a evaluatorului pentru: a) persoană fizică b) persoană juridicăa) 500 lei b) 1.500 lei
  2.15. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a agentului de distribuție al unui S.A.I.200 lei
  2.16. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a depozitarului activelor O.P.C.1.000 lei
  2.17. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a instrumentelor financiare, cu excepția titlurilor de stat500 lei
  2.18. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European1.000 lei
  2.19. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European1.000 lei
  2.19^1. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii ocupaționale dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European1.000 lei
  2.20. menținere atestat C.N.V.M./A.S.F. eliberat organismului de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni5.000 lei
  2.21. menținerea în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor2.000 lei
  2.22. avizarea specialiștilor constatare daune și înscrierea acestora în Registrul A.S.F.300 lei
  3.Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicatcotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat1%
  4.Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții4.1. cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea derulării unei oferte publice de vânzare de către un sindicat de intermediere, aplicată la suma totală plătită de client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de intermediere1%
  4.2. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre4.500 lei/an/fond/ O.P.C.V.M. compartimentat
  4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative din state membre (cu excepția EuVECA și EuSEF)/O.P.C. din state nemembre4.500 lei/an/fond/compartiment al aceluiași O.P.C.
  4.4. abrogat
  4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiții alternative din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015a) 6.000 lei/anb) 15.000 lei/an
  4.6. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a O.P.C.V.M. din România de către societățile de administrare de investiții din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an
  4^1.Tarif de monitorizare a unei părți terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.402Tarif de monitorizare a respectării condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de către o parte terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare5.000 lei/an
  5.Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.5.1. abrogat
  5.2. tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în prezenta anexă1.000 lei
  5.3. taxă interpretare a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile entităților prevăzutela art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/asociațiilor profesionale ale acestora, contractanților, păgubiților ori a asociațiilor de protecție a consumatorilor și a instituțiilor sau autorităților publice, după cum urmează: a) persoane juridice a) 10.000 lei
  b) persoane fiziceb) 300 lei
  5.4. tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F.10.000 lei
  5.5. avizare firmă de audit în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.25.000 lei
  5.6. notificare persoană fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018300 lei
  5.7. furnizarea de informații și puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, către terți^1, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice ^1 Nu intră în categoria terților entitățile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociațiile profesionale ale acestora.300 lei
  5.8. taxă de eliberare a duplicatului autorizației conform art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare0 lei
  (la 24-12-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată și completată de Punctele 12-23, Articolul I din REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 4SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARES.C. ...........................,Str. ................. nr. ......, bl. ......,sc. ......, ap. ......, sectorul/județul ...............,localitatea ..................,telefon ........./fax .........Persoană de contact ..........................., telefon ........., e-mail ..................A. Situația privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/ trimestrul ...............
  Specificații
  Categorie cotă (conform anexei nr. ........ la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat)
  Baza de calcul:
  Nivelul cotei/tarifului
  Majorări de întârziere
  Suma datorată:
  Suma virată, din care:
  - aferentă cotei
  - aferentă majorărilor de întârziere
  Nr. OP
  Data OP
  B. Situația rectificativă privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul ............
  SpecificațiiSituație raportată inițialSituație rectificatăDiferențe (+/–)
  1234 = 3 – 2
  Categorie cotă (conform anexei nr. ....... la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat)
  Baza de calcul:
  Nivelul cotei/tarifului
  Majorări de întârziere
  Suma datorată:
  Suma virată, din care:
  - aferentă cotei
  - aferentă majorărilor de întârziere
  Nr. OP
  Data OP
   +  Anexa nr. 5SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI.................................................. - S.A./S.R.L.Str. .............................. nr. ................, bl. ....................,sc. ..................., ap. .................., sectorul/județul ...........................,localitatea .....................................................................telefon ................./fax .................................................Persoană de contact ....................................................,telefon ..............................., e-mail ..............................A. Situația privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna .................. - lei -
  Nr. crt.SpecificațiiTotal^1 cumulat de la începutul anuluiDin care, pentru luna de raportare^2Nr. și data documentului de plată^3
  01234
  1.Categorie cota:
  1.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  1.2.Asigurări de viață
  1.3.Asigurări de tip RCA
  2.Volum prime brute încasate, din care:X
  2.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  2.2.Asigurări de viață
  2.3.Asigurări de tip RCA
  3.Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) pentru:X
  3.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  3.2.Asigurări de viață
  3.3.Asigurări de tip RCA
  4.Cota datorată total, din care:X
  4.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  4.2.Asigurări de viață
  4.3.Asigurări de tip RCA
  5.Majorări de întârziere datorateX
  6.Suma virată total, din care:
  6.1.Aferentă cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  6.2.Aferentă cotei pentru asigurări de viață
  6.3.Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA
  6.4.Aferentă majorărilor de întârziere
  ^1 În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.^2 În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.^3 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:– taxă de funcționare/contribuție;– majorări de întârziere;– luna pentru care se virează fiecare sumă.SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI..................................... - S.A./S.R.L.Str. ............................ nr. ..........................., bl. ......................, sc. .............., ap. ............, sectorul/județul ..............................., localitatea .................................................................................,telefon ............................/fax .....................................................Persoană de contact ...................................................................telefon ............................., e-mail .............................................
  B. Situația rectificativă privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna ................ - lei -
  Nr.crt.SpecificațiiSuma raportată inițial^1Suma rectificată^2Diferențe (+/–)Nr. și data documentului de plată^3
  01234 = 3 – 25
  1.Categorie cota:
  1.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  1.2.Asigurări de viață
  1.3.Asigurări de tip RCA
  2.Volum prime brute încasate, din care:X
  2.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  2.2.Asigurări de viață
  2.3.Asigurări de tip RCA
  3.Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) pentru:X
  3.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  3.2.Asigurări de viață
  3.3.Asigurări de tip RCA
  4.Cota datorată - total, din care:X
  4.1.Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  4.2.Asigurări de viață
  4.3.Asigurări de tip RCA
  5.Majorări de întârziere datorateX
  6.Suma virată - total, din care:
  6.1.Aferentă cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA
  6.2.Aferentă cotei pentru asigurări de viață
  6.3.Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA
  6.4.Aferentă majorărilor de întârziere
  ^1 În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru luna respectivă.^2 În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial.^3 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:– taxă de funcționare/contribuție;– majorări de întârziere;– luna pentru care se virează fiecare sumă.
   +  Anexa nr. 6SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI................................................... - S.A./S.R.L.Str. .............................. nr. .........................., bl. ..........................,sc. ...................., ap. ....................., sectorul/județul ...........................,localitatea .........................................................,telefon ......................................./fax ...............................................Persoană de contact ..............................................telefon ...................................., e-mail ............................................Raportări intermediari principaliA. Situația privind taxa de funcționare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului .......................................– Raportare trimestrială - - lei -
  Nr. crt.SpecificațiiTotal^1 cumulat de la începutul anuluiDin care, pentru trimestrul de raportareNr. și data documentului de plată^2
  01234
  1.Total venituri din activitatea de distribuțiex
  2.Cota procentuală stabilită de A.S.F.x
  3.Taxa de funcționare^3/distribuție^4 datoratăx
  4.Majorări de întârziere datoratex
  5.Suma virată total, din care:
  - aferentă taxei de funcționare/distribuție
  - aferentă majorărilor de întârziere
  ^1 Se completează cu sumele cumulate de la începutul exercițiului financiar.^2 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată total, din care:– taxa de funcționare/distribuție;– majorări de întârziere;– trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.^3 Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj.^4 Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții.SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI................................................... - S.A./S.R.L.Str. .............................. nr. .........................., bl. ..........................,sc. ...................., ap. ....................., sectorul/județul ...........................,localitatea .........................................................,telefon ......................................./fax ...............................................Persoană de contact ..............................................telefon ...................................., e-mail ............................................
  B. Situația rectificativă privind taxa de funcționare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului .........................– Raportare trimestrială - - lei -
  Nr. crt.SpecificațiiSuma raportată inițialSuma rectificată^1Diferențe (+/–)Nr. și data documentului de plată^2
  01234 = col. 3 – col. 25
  1.Total venituri din activitatea de distribuție
  2.Cota procentuală stabilită de A.S.F.x
  3.Taxa de funcționare^3/distribuție^4 datoratăx
  4.Majorări de întârziere datoratex
  5.Sumă virată total, din care:
  - aferentă taxei de funcționare/distribuție
  - aferentă majorărilor de întârziere
  ^1 Se completează sumele rectificate aferente trimestrului pentru care se face rectificarea.^2 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată total, din care:– taxa de funcționare/distribuție;– majorări de întârziere;– trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.^3 Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj.^4 Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții.
   +  Anexa nr. 7
  Declarația privind taxa de funcționare pentru luna ............. anul .............
  Pentru fondurile de pensii administrate privat
  Denumire administratorDenumire fondLunaAn fondValoarea comisionului de administrare a fondului de pensii administrat privatTaxa de funcționare lunară (cotă procentuală)Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcționare lunară (lei)Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de funcționare lunară din totalul comisionului de administrare (Total)Document justificativ pentru plata taxei de funcționare
  Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareData aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareValoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4 = Col. 1 x Col. 2 + Col. 3Col. 5Col. 6Col. 7

  Declarația privind taxa de administrare pentru luna ............. anul .............
  Pentru fondurile de pensii facultative
  Denumire administratorDenumire fondLunaAn fondValoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportareTaxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (cotă procentuală)Taxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (lei)Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuții brute (lei)Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuții brute (Total)Document justificativ pentru plata taxei de administrare aferente contribuțiilor bruteValoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedenteTaxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cotă procentuală)Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (Total)Document justificativ pentru plata taxei de administrare aferente activului net
  Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de administrareData aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrareValoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrareNumărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de administrareData aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrareValoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrare
  Col. 1Col. 2Col. 3 = 1 x 2Col. 4Col. 5 = 3 + 4Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13 = 11 + 12Col. 14Col. 15Col. 16
  Declarația privind taxa de administrare pentru luna ............. anul ............. pentru fondurile de pensii ocupaționale
  Denumirea administratoruluiDenumirea fonduluiLunaAn fondValoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedenteTaxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cota procentuală)Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (Total)Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente activului net
  Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareData aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareValoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5 = 3 + 4Col. 6Col. 7Col. 8
  (la 23-06-2020, Anexa nr. 7 a fost completată de Punctul 37, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 11 din 12 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020 ) (la 31-01-2020, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 30 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 8
  Declarația privind taxa de funcționare a depozitarului pentru luna .............. anul ..............
  Denumirea depozitaruluiDenumirea administratoruluiDenumirea fondului de pensiiPilonAnulLunaVenituri înregistrateTaxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (cotă procentuală)Taxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (lei)Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcționare lunare (lei)Sumă datorată A.S.F de către depozitar cu titlu de taxă de funcționare (total)Documentul justificativ pentru plata taxei de funcționare (ordinul de plată)
  Numărul aferent al documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareData aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționareValoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9 = 8 x 7Col. 10Col. 11 = 9 + 10Col. 12Col. 13Col. 14