NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2008privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 16 octombrie 2008  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.594/C din 10 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 16 octombrie 2008.
  Notă
  Conform art. II din ORDINU nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020, în condițiile dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat se realizează, până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuate de registratori, de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată(e) de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implică ținerea registrelor comerțului.La elaborarea prezentelor norme metodologice au fost avute în vedere, în principal, următoarele acte normative:a) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidată;b) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), versiunea consolidată;c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene, versiunea consolidată;d) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare LRC;e) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera e) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) f) Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera f) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) g) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cartea I, titlul V, privind grupurile de interes economic, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera i) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) j) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;k) Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera l) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007;n) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera n) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) o) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-12-2020, Litera o) din Preambul a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) p) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; (la 26-12-2020, Preambulul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) q) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Preambulul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) r) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Preambulul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) s) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Preambulul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) ș) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-12-2020, Preambulul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Organizarea registrului comerțului  +  Secţiunea 1 Structura registrului comerțului  +  Articolul 1(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare ONRC) are în subordine oficiile registrului comerțului, organizate în fiecare județ și care funcționează pe lângă tribunal (denumite în continuare ORCT).(3) Registrul central al comerțului se ține în baza înregistrărilor operate în registrele teritoriale ale comerțului de ORCT și comunicate pe cale electronică ONRC. (la 26-12-2020, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 2(1) ONRC ține Registrul central al comerțului.(2) Fiecare oficiu al registrului comerțului ține Registrul teritorial al comerțului.(3) Registrul central al comerțului se ține în baza înregistrărilor operate în registrele teritoriale ale comerțului de ORCT și comunicate pe cale electronică ONRC.(4) Procedura de înregistrare și comunicare prevăzută la alin. (3) este reglementată, conform legii, prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.  +  Articolul 3(1) Registrul central al comerțului și registrele teritoriale ale comerțului sunt alcătuite din următoarele registre, ținute în sistem computerizat:a) registrul pentru înregistrarea profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) registrul pentru înregistrarea societăților cooperative;c) registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice sau a altor entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Pentru fiecare persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și familială, precum și pentru fiecare persoană juridică, înregistrate în registrul computerizat, oficiile teritoriale țin și dosarele acestora cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidențiate și în dosarele respective.  +  Articolul 4Sunt supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, potrivit legii, următoarele categorii de persoane fizice și juridice:a) persoanele fizice autorizate;b) întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; (la 26-12-2020, Litera b) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare societăți; (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) d) societățile europene cu sediul în România;e) regiile autonome, companiile naționale și societățile naționale;f) societățile cooperative;g) cooperativele agricole;h) organizațiile cooperatiste de credit și casele centrale ale acestora;i) societățile cooperative europene cu sediul în România;j) grupurile de interes economic;k) grupurile europene de interes economic cu sediul în România;l) alte persoane juridice sau entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Litera l) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Datele, actele și faptele care se înregistrează în registrul comerțului  +  Articolul 5(1) În registrul profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se înregistrează persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderile individuale și familiale. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) În registrul profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora: (la 26-12-2020, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) numărul, data și emitentul rezoluției sau, după caz, ale hotărârii judecătorești prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) firma profesionistului și emblema, după caz; (la 26-12-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) pentru întreprinderea familială, acordul de constituire și elementele acestuia;d) datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului întreprinderii individuale, a soțului/soției titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, iar în cazul întreprinderii familiale, după caz, datele de identificare a reprezentantului acesteia și a membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia) și data depunerii specimenului de semnătură, după caz; (la 26-12-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) e) obiectul de activitate declarat, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate a fi desfășurate la sediul profesional, la punctele de lucru sau în afara acestora, după caz;f) sediul profesional și, după caz, punctele de lucru sau alte modalități de desfășurare a activității;g) patrimoniul de afectațiune, dacă este declarat;h) drepturile de proprietate intelectuală;i) starea civilă, capacitatea juridică și alte elemente privind statutul personal;j) deschiderea procedurii simplificate de insolvență, precum și înscrierea mențiunilor corespunzătoare;k) condamnarea profesionistului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil cu exercitarea activității economice; (la 26-12-2020, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) l) suspendarea/reluarea activității;m) alte mențiuni privind modificarea datelor înscrise în registrul comerțului, conform legii.  +  Articolul 6(1) În registrul societăților cooperative se înregistrează:a) societățile cooperative;b) cooperativele agricole;c) cooperativele de credit și casele centrale ale acestora;d) societățile cooperative europene cu sediul în România;e) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a)-d), inclusiv sucursalele societăților cooperative și cooperativelor de credit de naționalitate străină.(2) În registrul societăților cooperative se înscriu contractul de societate și statutul ori actul constitutiv, după caz, precum și următoarele date și modificările acestora:a) firma societății cooperative;b) emblema, după caz;c) forma societății cooperative;d) gradul societății cooperative, acolo unde este cazul;e) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nașterii, domiciliul, cetățenia membrilor cooperatori, persoane fizice, fondatori; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale membrilor cooperatori, persoane juridice, fondatori, precum și reprezentantul acestora și datele de identificare corespunzătoare;e^1) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial și alte elemente privind statutul personal, prevăzute de lege; (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) f) sediul societății cooperative;g) obiectul de activitate al societății cooperative, cu precizarea domeniului și a activității principale;h) capitalul social subscris și vărsat la data înregistrării societății cooperative în registrul comerțului, cu menționarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, data până la care se va vărsa integral capitalul social subscris;i) numărul total și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său, la data înregistrării societății cooperative în registrul comerțului;j) durata societății cooperative;k) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor persoane fizice; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale administratorilor persoane juridice, precum și reprezentantul acestora și datele de identificare corespunzătoare; data depunerii specimenului de semnătură;l) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul cenzorilor/auditorilor;m) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atunci când se înființează odată cu societatea cooperativă, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere înființarea lor;n) obiectele de activitate autorizate a fi desfășurate la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, după caz;o) drepturile de proprietate intelectuală;p) starea persoanei juridice privind: funcționarea, reorganizarea, suspendarea temporară a activității, dizolvarea, lichidarea, procedura de insolvență și măsurile ulterioare dispuse în cadrul acesteia, precum și emitentul, numărul și data actului prin care s-a constatat/dispus;r) reorganizarea persoanei juridice prin fuziune și divizare;s) situațiile financiare;t) deschiderea procedurii de insolvență și măsurile ulterioare dispuse în cadrul acesteia;u) începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea cooperativă, trimiterea în judecată și condamnarea acesteia, precum și actele și măsurile dispuse conform art. 479^5-479^14 din Codul de procedură penală; condamnarea administratorului sau cenzorului/auditorului pentru fapte penale care îl fac incompatibil sau nedemn să exercite această activitate sau funcție, după caz;v) alte date prevăzute de lege.(3) Pentru cooperativele agricole se înscriu și datele referitoare la numărul minim de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare membru cooperator și încadrarea în limita maximă de subscriere.(4) Pentru cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit se înscriu și datele referitoare la:a) raza teritorială de operare a cooperativei;b) denumirea casei centrale la care este afiliată cooperativa;c) caracterul variabil al capitalului social;d) limitele între care poate varia numărul membrilor cooperatori sau, după caz, al cooperativelor de credit afiliate.(5) Pentru societățile cooperative europene cu sediul în România se înscriu și datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul CE nr. 1.435/2003 privind statutul societății cooperative europene, datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 7(1) În registrul altor persoane juridice sau al altor entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului se înregistrează: (la 26-12-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) societățile; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) societățile naționale;c) companiile naționale;d) regiile autonome;e) societățile europene cu sediul în România;f) grupurile de interes economic;g) grupurile europene de interes economic cu sediul în România;h) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a)-g), inclusiv sucursalele societăților și grupurilor de interes economic de naționalitate străină; (la 26-12-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) i) alte persoane juridice sau entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului; (la 26-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Pentru societăți, societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome și societățile europene cu sediul în România se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora: (la 26-12-2020, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) actul constitutiv și, în cazul regiilor autonome, al companiilor naționale și al societăților naționale, actul normativ de înființare, emis de autoritatea administrației publice centrale sau locale competente;b) firma;c) emblema, după caz;d) forma de organizare a persoanei juridice;e) durata persoanei juridice;f) datele de identificare a asociaților/acționarilor fondatori și, dacă este cazul, a celorlalți asociați/acționari, respectiv a reprezentanților fondatorilor/asociaților/acționarilor persoane juridice; (la 26-12-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) g) sediul social, sediile secundare, înscrisurile care dovedesc deținerea legală a spațiilor respective și durata deținerii acestora;h) după caz, capitalul social subscris și vărsat la constituire, cuantumul capitalului autorizat cu indicarea structurii aportului și a investiției străine, numărul de părți sociale/acțiuni și valoarea nominală a acestora; (la 26-12-2020, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) h^1) participarea fiecărui asociat/acționar la beneficii și pierderi; (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) i) modificarea capitalului;j) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale;k) obiectele de activitate autorizate a fi desfășurate la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, după caz;l) organele de conducere și de administrare, membrii acestora și datele lor de identificare, puterile conferite și modul de exercitare a acestora (împreună și/sau separat), durata mandatului, sistemul de administrare pentru care s-a optat, atunci când este cazul, precum și data depunerii specimenului de semnătură, iar dacă aceștia sunt persoane juridice, datele de identificare a reprezentanților acestora;m) organele de control, respectiv cenzori/auditori, membrii acestora și datele lor de identificare, iar dacă cenzorul/auditorul este persoană juridică, datele de identificare al reprezentantului acesteia;n) drepturile de proprietate intelectuală;o) denumirea și sediul societății de registru independent autorizat care ține registrul acționarilor, precum și modificările intervenite în cazul societăților pe acțiuni, după caz; (la 26-12-2020, Litera o) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) p) starea persoanei juridice referitoare la: funcționare, reorganizare, dizolvare, lichidare, procedura de insolvență și măsurile ulterioare dispuse în cadrul acesteia sau suspendarea temporară a activității, precum și emitentul, numărul și data actului prin care s-a constatat/dispus;q) reorganizarea persoanei juridice prin fuziune și divizare;r) transformarea persoanei juridice;s) după caz, situațiile financiare anuale și consolidate; (la 26-12-2020, Litera s) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) t) dacă este cazul, împuternicitul sucursalei/sucursalelor; (la 26-12-2020, Litera t) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) u) condamnarea asociatului, administratorului, cenzorului sau auditorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;v) punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică, trimiterea în judecată și condamnarea acesteia, precum și actele și măsurile dispuse conform Codului de procedură penală; (la 26-12-2020, Litera v) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) w) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial și alte elemente privind statutul personal; (la 26-12-2020, Litera w) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) x) alte mențiuni prevăzute de lege.(3) Pentru societățile europene cu sediul în România se înscriu și datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societății europene (SE), datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Pentru grupurile de interes economic se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), e)-w), următoarele date suplimentare și modificările acestora:a) numărul membrilor;b) caracterul comercial sau, după caz, necomercial al grupului;c) răspunderea membrilor pentru obligațiile grupului;d) dezmembrămintele fără personalitate juridică ale grupului.(5) Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înscriu datele prevăzute pentru grupul de interes economic, datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat.  +  Articolul 8Pentru sucursalele persoanelor juridice, în registrul comerțului se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora:a) actul de înființare;b) datele de identificare a persoanei juridice care deschide sucursala;c) sediul și înscrisurile care dovedesc deținerea legală a spațiilor respective și durata deținerii acestora;d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate;e) datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, limita mandatului acordat și data depunerii specimenului de semnătură.  +  Articolul 9Pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cele din domeniul agriculturii, care funcționează ca instituții publice și desfășoară și activități economice, se înscriu următoarele date, precum și modificările aduse acestora:a) actul normativ de înființare;b) firma și, după caz, emblema;c) sediul social;d) patrimoniul la înființare;e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate;f) organele de conducere și actul de numire al acestora, datele lor de identificare și data depunerii specimenului de semnătură;g) subunități cu sau fără personalitate juridică;h) alte mențiuni prevăzute de lege.  +  Capitolul II Principalele funcții ale registrului comerțului, activitățile și operațiunile efectuate în realizarea acestora  +  Articolul 10(1) Principalele funcții ale registrului comerțului sunt:1. funcția de înregistrare a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului; (la 26-12-2020, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) 2. funcția de efectuare a publicității legale a persoanelor fizice și juridice înregistrate, precum și a actelor lor.(2) Principalele funcții ale ORCT și ONRC sunt:1. funcția de ținere a registrului comerțului;2. funcția de eliberare de înscrisuri și de informare;3. funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului;4. funcția de asistență pentru persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului;5. funcția de editare, publicare și furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență; (la 26-12-2020, Punctul 5. din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) 6. funcția de ținere a registrului beneficiarilor reali. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 11(1) Prin înregistrare în registrul comerțului se înțelege:– înmatricularea persoanelor juridice și înregistrarea persoanelor fizice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului; (la 26-12-2020, Prima liniuță din alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – înscrierea de mențiuni privind modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei și privind activitatea acesteia, precum și a celor prevăzute de art. 21 din LRC;– radierea înmatriculărilor și mențiunilor efectuate;– menționarea actelor și faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei și nici a înregistrărilor anterioare.(2) Funcția de înregistrare a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează, în special, prin următoarele: (la 26-12-2020, Partea introductivă a alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) activități prealabile înregistrării:1. verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmelor și emblemelor, eliberarea dovezilor de rezervare a acestora;2. obținerea acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea denumirii în cazurile prevăzute de lege, precum și a altor avize conform legii;3. verificarea unicității calității de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale;4. obținerea informațiilor din cazierul fiscal; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) activități specifice înregistrării:1. certificarea specimenului de semnătură al persoanelor care, potrivit legii, au obligația să depună semnătura în registrul comerțului, precum și a declarațiilor pe propria răspundere a asociaților/acționarilor/membrilor cooperatori, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor ori a reprezentanților acestora, persoane juridice, că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;2. primirea, verificarea și înregistrarea cererilor de înregistrare, a declarațiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării;3. înregistrarea datelor din cererea de înregistrare și anexele aferente, precum și a datelor din înscrisurile doveditoare;4. efectuarea de lucrări de grefă pentru directorul ORCT/persoana desemnată, prin întocmirea și ținerea condicii de ședință, citarea/invitarea părților și comunicarea/afișarea actelor, conform rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate. Condica de ședință și celelalte evidențe se țin în sistem computerizat, pentru fiecare an calendaristic; (la 26-12-2020, Punctul 4. din Litera b) , Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) activități ulterioare înregistrării:1. asigurarea obținerii înregistrării fiscale a contribuabililor și a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanțelor Publice;2. ținerea catalogului firmelor;3. ținerea catalogului emblemelor;4. ținerea evidenței acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea firmei;5. transmiterea către autoritățile publice competente a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor din acestea în vederea autorizării activităților declarate de solicitant. (la 26-12-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 12Funcția de efectuare a publicității legale pentru profesioniștii persoane fizice și persoanele juridice înregistrate, precum și a actelor acestora se realizează în special prin: (la 26-12-2020, Partea introductivă a articolului 12 din Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului;b) afișarea actelor la termenele, în locurile și în modalitățile prevăzute de lege;c) transmiterea actelor prevăzute de lege spre publicare pe pagina de internet a ONRC și/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 12 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 13Funcția de eliberare de înscrisuri și de informare se realizează, la solicitarea persoanei interesate, în special prin:a) eliberarea de certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este înregistrat ori nu în registrul comerțului;b) eliberarea de certificate constatatoare care atestă înregistrarea declarației-tip pe propria răspundere cerute de lege privind autorizarea funcționării;c) eliberarea de certificate constatatoare a drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăților în nume colectiv, societăților în comandită simplă și societăților cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) d) eliberarea de certificate din care să rezulte dacă persoana înregistrată în registrul comerțului a mai fost supusă procedurii prevăzute de legea insolvenței într-o perioadă de 5 ani anterior formulării cererii introductive;e) eliberarea de extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcționare, suspendarea temporară a activității, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvență, reorganizare judiciară, faliment, radiere;f) extrasul de registru prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2;g) eliberarea de copii și copii certificate de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registru, de pe cererile de înregistrare și de pe actele depuse în susținerea cererilor de înregistrare; (la 26-12-2020, Litera g) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) h) eliberarea de copii și copii certificate de pe încheierile judecătorului-delegat/rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate; (la 26-12-2020, Litera h) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) i) abrogată. (la 26-12-2020, Litera i) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) j) eliberarea de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului, inclusiv raportul istoric despre profesionist; (la 26-12-2020, Litera j) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) k) eliberarea de duplicate ale certificatelor de înregistrare, precum și ale certificatelor constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării;l) eliberare de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informații din Buletinul procedurilor de insolvență, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență/raport istoric despre un debitor. (la 26-12-2020, Litera l) din Articolul 13 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 14Funcția de asistență pentru solicitanți se realizează prin prestarea de servicii prevăzute de lege de către personalul specializat din cadrul ORCT, pentru efectuarea operațiunilor prealabile înregistrării în registrul comerțului a datelor prevăzute de lege și a actelor constitutive sau modificatoare ale acestora; serviciile se acordă contra cost, în condițiile legii, tarifele fiind stabilite prin ordin al ministrului justiției, sau gratuit. (la 26-12-2020, Articolul 14 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 15(1) Funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului se realizează prin păstrarea și conservarea fizică și/sau pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerțului, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situațiilor financiare anuale, a raportului și, după caz, raportului consolidat al consiliului administrativ, respectiv al directoratului, raportului cenzorului sau raportului auditorului financiar, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerțului.(2) Dosarul fiecărui profesionist înregistrat în registrul comerțului cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operațiune care, potrivit legii, se efectuează în registrul comerțului, precum și înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la registrul comerțului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul profesionistului. (la 26-12-2020, Articolul 15 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 16(1) Cererile adresate ORCT, precum și declarațiile-tip se întocmesc pe formularele aprobate, după caz, prin ordin al ministrului justiției sau prin decizie a directorului general al ONRC.(2) Formularele de cereri și declarațiile-tip sunt puse la dispoziția solicitanților în mod gratuit la sediile ONRC/ORCT, pe pagina de internet a ONRC și pe portalul de servicii oferit de ONRC.(3) Modelele de acte constitutive pentru societăți și alte declarații decât cele prevăzute la alin. (2) pot fi puse la dispoziția solicitanților în mod gratuit pe pagina de internet a ONRC și pe portalul de servicii oferit de ONRC. (la 26-12-2020, Articolul 16 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Titlul II Înregistrările în registrul comerțului  +  Capitolul I Reguli generale privind înregistrările  +  Articolul 17Profesioniștii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice prevăzute expres de lege și sucursalele acestora din urmă au obligația ca, înainte de începerea activității economice, să ceară înregistrarea/înmatricularea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării și la încetarea activității economice sau, după caz, a activității respective să ceară înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. (la 26-12-2020, Articolul 17 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 18(1) Înregistrarea în registrul comerțului a actelor și faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înregistrare, a oricăror alte persoane interesate și din oficiu.(2) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice este semnată de reprezentantul legal al acesteia, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori de către oricare asociat/ acționar/membru ori de un împuternicit al acestuia.(3) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială.(4) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale se face de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau titular al întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(5) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(6) Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, și de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice. (la 26-12-2020, Articolul 18 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 19(1) Cererea de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerțului, completată corespunzător, se depune la ORCT în a cărui rază teritorială își stabilesc sediul social persoanele supuse obligației de înregistrare și trebuie să fie însoțită de toate datele și înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condițiilor pentru înregistrare și, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului social/profesional al unei persoane juridice/PFA/II/IF în alt județ sau fuziunea, divizarea unei persoane juridice se va depune la oricare dintre ORCT în a cărui rază teritorială își au sau își stabilesc sediul social/profesional profesioniștii în cauză.(3) Cererea de înregistrare va fi însoțită de declarația-tip pe propria răspundere, din care să rezulte, după caz, că:a) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și asigurarea securității și sănătății în muncă pentru activitățile respective, precizate în declarația-tip;b) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate pe perioada de cel mult 3 ani;c) în activitatea persoanei juridice au intervenit modificări cu privire la cele declarate potrivit lit. a) sau b), după caz.(4) Depunerea cererilor de înregistrare se evidențiază la fiecare ORCT, în ordine cronologică, atribuindu-se un număr de înregistrare. Orice cerere, corespondență ulterioară și comunicări de înscrisuri referitoare la aceeași cerere se regăsesc la cererea de înregistrare în legătură cu care au fost formulate. (la 26-12-2020, Articolul 19 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 20(1) Cererea de înregistrare, înscrisurile cerute în original sau în copie certificată de parte, prevăzute de lege, și, după caz, dovezile privind plata tarifelor legale, numerotate, se depun de către solicitant direct la ghișeu sau se transmit prin poștă/curier sau prin mijloace electronice.(2) La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare și înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.(3) Înscrisurile a căror înregistrare, menționare și, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugări, sub sancțiunea respingerii cererii.(4) Înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii, după cum urmează:a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenții ce includ dispoziții referitoare la înlăturarea cerinței supralegalizării și a oricărei alte formalități similare;b) în formă originală - pentru statele în privința actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;c) în forma conținând apostila - pentru statele părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu excepția statelor menționate la lit. a) și b).(5) Înscrisurile prevăzute la alin. (4) trebuie să fie însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.(6) Dacă se solicită înregistrarea/menționarea și, după caz, publicarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului de administrație, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere/directoratului ori a unei hotărâri judecătorești, înscrisurile menționate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancțiunea respingerii cererii, vor conține cel puțin următoarele:– datele de identificare a persoanei juridice;– numărul și data adoptării actului;– condițiile formale de adoptare a actului;– obiectul hotărârii/deciziei adoptate;– numele, prenumele, calitatea și semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul. (la 26-12-2020, Articolul 20 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 21După primirea cererii de înregistrare, ORCT eliberează deponentului dovada primirii acesteia, în care sunt inserate următoarele date: denumirea ORCT emitent, numărul și data înregistrării cererii, termenul de soluționare, precum și termenul legal de eliberare a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Articolul 21 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 22(1) Cererile înregistrate se supun soluționării directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, instanțelor judecătorești.(2) Dacă directorul ORCT/persoana desemnată consideră că pentru soluționarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare și/sau expertize ori constată că anumite documente depuse în susținerea cererii nu îndeplinesc condițiile legale de fond sau de formă ori că lipsesc anumite documente doveditoare sau nu au fost achitate tarifele legale de publicare, poate acorda un nou termen de soluționare pentru completarea cererii în acest sens, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(3) Termenul de soluționare și de eliberare a înscrisurilor care atestă înregistrarea se prelungește corespunzător cu perioada acordată de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru ca solicitantul să depună actele sau să îndrepte neregularitățile constatate și menționate de directorul ORCT/persoana desemnată în încheierea/rezoluția prin care s-au dispus amânarea soluționării cererii și acordarea termenului.(4) Dacă solicitantul nu remediază neregularitățile constatate în dosar sau dacă directorul ORCT/persoana desemnată constată că cererea solicitantului nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, acesta respinge cererea de înregistrare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(5) În cazul renunțării la soluționarea cererilor adresate oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și în cazul respingerii cererilor de înregistrare, se restituie tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă acesta a fost achitat.(6) Titularul cererii de înregistrare și/sau reprezentantul acestuia se poate prezenta la termenul de soluționare a cererii în vederea susținerii acesteia în baza solicitării de audiență, formulată odată cu cererea de înregistrare sau, în cazul cererilor amânate, formulate cu cel puțin o zi înainte de termenul de soluționare. (la 26-12-2020, Articolul 22 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 22^1(1) În situația depunerii/transmiterii unei cereri prin care se solicită preschimbarea termenului de soluționare a unei cereri de înregistrare în registrul comerțului, aceasta va fi înregistrată în sistemul informatic integrat (SII), componenta RC, alocându-se termen de soluționare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.(2) Solicitanții vor fi înștiințați, prin afișarea unui anunț la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în privința efectelor cererii de preschimbare a termenului de soluționare, în sensul că admiterea acesteia nu influențează soluția care urmează să fie pronunțată de către director/ persoana desemnată, cererea de înregistrare putând să fie admisă sau respinsă, conform prevederilor legale.(3) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare. (la 26-12-2020, Capitolul I din Titlul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 23(1) Dacă directorul/persoana desemnată amână soluționarea cererii, rezoluția va fi redactată prin grija personalului cu atribuții de grefă.(2) Motivele amânării și noul termen vor fi comunicate:a) pentru persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale/întreprinderile familiale solicitantului prezent de îndată, sub semnătura acestuia;b) pentru celelalte cazuri, prin afișarea rezoluției la sediul ORCT, pe site și pe portalul de servicii ONRC.(3) În cazul în care au fost formulate cereri de intervenție, potrivit art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ORCT ia măsuri pentru menționarea în registrul comerțului și transmiterea, către instanța judecătorească competentă, a întregului dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerțului, cererea de intervenție, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora, astfel cum acestea au fost depuse. (la 26-12-2020, Articolul 23 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 24(1) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.(2) Înregistrările în registrul comerțului se efectuează, după caz:a) în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat/rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătorești privind înmatricularea;b) în termen de 24 de ore de la data pronunțării rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătorești privind înregistrarea mențiunilor;c) în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii judecătorești definitive referitoare la faptele și actele prevăzute la art. 21 lit. e)-g) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin lege specială nu se dispune altfel.(3) Rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate referitoare la orice înregistrare în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai plângerii. Formularea plângerii nu suspendă executarea rezoluției.(4) Actele prin care se dispune o înregistrare în registrul comerțului se duc la îndeplinire de către personalul ORCT. (la 26-12-2020, Articolul 24 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 25(1) După efectuarea în registrul comerțului a înregistrărilor dispuse prin rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, următoarele:a) certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului, identificatorul unic la nivel european (EUID) și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de rezoluția privind înmatricularea profesionistului sau înregistrarea sucursalei sau, după caz, a înregistrării mențiunilor având ca obiect modificarea datelor din certificatul de înregistrare; b) certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazul solicitării înscrierii mențiunilor prevăzute de lege;c) certificatul de îndreptare eroare materială, însoțit, după caz, de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate;d) certificatul de radiere, însoțit, după caz, de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate;e) rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazurile în care s-a respins sau s-a luat act de renunțarea la cererea de înregistrare formulată;f) certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere cerute de lege privind autorizarea funcționării.(2) În cazul în care înregistrarea în registrul comerțului este dispusă prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, certificatul de înregistrare și documentul care certifică înscrierea în registrul comerțului a datelor corespunzătoare. (3) La solicitare, ORCT eliberează copie de pe cererea de înregistrare formulată de solicitant și de pe declarațiile-tip pe propria răspundere, după caz. În acest caz, ORCT percepe și tariful de multiplicare stabilit prin ordin al ministrului justiției. (la 26-12-2020, Articolul 25 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 26(1) Certificatul de înregistrare și, după caz, certificatul de înscriere de mențiuni, certificatul de menționare a depunerii, certificatul de îndreptare eroare materială și certificatul de radiere se eliberează în 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației.(2) Înscrisurile care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se eliberează la ghișeu, solicitantului sau împuternicitului său, sub semnătură în registrul anume constituit la nivelul fiecărui ORCT pentru ridicarea înscrisurilor, după ce acesta prezintă dovada achitării eventualelor diferențe de tarif. Dacă solicitantul a optat pentru transmiterea prin poștă a înscrisurilor care atestă înregistrarea, expedierea acestora se va efectua după ce solicitantul face dovada achitării tarifului poștal.(3) Modalitatea de eliberare a documentelor și datele care confirmă înregistrarea/eliberarea acestora se înregistrează în sistemul informatic integrat. (la 26-12-2020, Articolul 26 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 27După efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului, ORCT transmite, din oficiu, spre publicare pe pagina de internet a ONRC și/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, pe cheltuiala solicitantului, actele prevăzute de lege. (la 26-12-2020, Articolul 27 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Capitolul IIÎnmatricularea profesioniștilor persoane juridice și înregistrarea profesioniștilor persoane fizice (la 26-12-2020, Denumirea Capitolului II din Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Secţiunea IOperațiuni prealabile înmatriculării/înregistrării (la 26-12-2020, Denumirea Secțiunii I din Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 28(1) Firma constituie un element obligatoriu de identificare și individualizare a profesioniștilor supuși înregistrării în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 28 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul își desfășoară activitatea și care îl deosebește de orice alt profesionist. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 28 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, și să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior în registrul comerțului.(4) Firma se înscrie în registrul comerțului, în certificatul de înregistrare și în celelalte documente eliberate de registrul comerțului cu litere majuscule și cu diacritice.  +  Articolul 29(1) În vederea rezervării, firma este supusă operațiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condițiilor generale și speciale de legalitate, de disponibilitate și de distinctivitate față de firmele înregistrate în registrul comerțului sau rezervate în vederea înregistrării.(2) O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparține altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 29 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală și atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerțului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât și al topicii cuvintelor care formează denumirea.(4) Nu reprezintă elemente de distinctivitate:a) articularea cuvintelor;b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componența unei firme înregistrate sau rezervate;c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componența unei firme înregistrate sau rezervate;d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepozițiilor, conjuncțiilor, numerelor, semnelor de punctuație și a altor particularități similare, având o semnificație vagă, precum și a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înțelesul denumirii;e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componența unei firme înregistrate sau rezervate;g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor și cuvintelor, de exemplu, @, #, [], % etc.;h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părți din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înțelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup", "holding", "company", "trust", "com", "trans" ori altele asemenea;j) adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.(5) Nu se poate deroga de la respectarea dispozițiilor alin. (1)-(4) prin acordul scris dat de comerciantul persoană fizică sau juridică înregistrat în registrul comerțului pentru utilizarea unei denumiri identice cu o denumire deja utilizată.  +  Articolul 30(1) Verificarea și rezervarea firmei se realizează la nivel național înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.(2) Între persoanele juridice participante la fuziune sau, după caz, la divizare, transmiterea firmei înregistrate este permisă fără să existe obligativitatea verificării disponibilității și/sau rezervării ei, când persoana juridică transmițătoare își încetează existența.(3) Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerț.  +  Articolul 31Firma trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege, conform specificității persoanei juridice respective.  +  Articolul 32Firma nu poate conține cuvintele "științific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "școală", "școlar" sau derivatele acestora.  +  Articolul 33Firma care conține cuvintele "național", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale ori locale poate fi utilizată numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.  +  Articolul 34(1) Firma unui profesionist persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele și, după caz, prenumele persoanei fizice scrise în întregime sau din numele și inițialele prenumelui/prenumelor acesteia, urmate de sintagma «persoană fizică autorizată» sau PFA, respectiv «întreprindere individuală», scrisă în întregime. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 34 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) În cazul în care există identitate de nume și prenume cu o altă persoană fizică autorizată sau cu numele utilizat de o întreprindere individuală înregistrată în registrul comerțului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu inițialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar dacă și după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă mențiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerțului său.  +  Articolul 35(1) Firma unei întreprinderi familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie din a cărui inițiativă se înființează asociația familială, la care se va adăuga mențiunea "întreprindere familială", scrisă în întregime.(2) În caz de identitate de nume și prenume cu un alt profesionist persoană fizică autorizată/întreprindere individuală sau cu firma unei alte întreprinderi familiale înregistrată în registrul comerțului sau rezervată în vederea înregistrării, se aplică corespunzător dispozițiile art. 34 alin. (2). (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 35 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 36Firma unei societăți în nume colectiv se compune din numele, firma sau denumirea a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea "societate în nume colectiv", scrisă în întregime.  +  Articolul 37Firma unei societăți în comandită simplă se compune din numele, firma sau denumirea a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea "societate în comandită", scrisă în întregime.  +  Articolul 38Firma unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni se compune dintr-o denumire cu semnificație proprie și este urmată, după caz, de mențiunea "societate pe acțiuni", scrisă în întregime sau "S.A.", ori "societate în comandită pe acțiuni", scrisă în întregime.  +  Articolul 39Firma unei societăți cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire cu semnificație proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau ale mai multor asociați și este urmată de mențiunea "societate cu răspundere limitată", scrisă în întregime sau "S.R.L."  +  Articolul 40Firma unei societăți europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea "S.E.", conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.  +  Articolul 41Firma regiei autonome, societății naționale sau companiei naționale este cea stabilită prin actul normativ de înființare a acestora.  +  Articolul 42Firma institutului național de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înființare a acestuia.  +  Articolul 43Firma societății cooperative se compune dintr-o denumire proprie și este însoțită de sintagma "societate cooperativă".  +  Articolul 44(1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localității în care are sediul social.(2) Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiași rețele cooperatiste.  +  Articolul 45Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie menționată la art. 44, însoțită de sintagma "casă centrală" sau "bancă centrală cooperatistă".  +  Articolul 46Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma "cooperativă agricolă".  +  Articolul 47Firma unei societăți cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de mențiunea "societate cooperativă europeană" sau de inițialele "S.C.E.", iar când membrii societății cooperative europene au răspundere limitată, și de sintagma "cu răspundere limitată".  +  Articolul 48Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup de interes economic" sau de inițialele "G.I.E."  +  Articolul 49Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup european de interes economic" sau de inițialele "G.E.I.E."  +  Articolul 50Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul "filială", potrivit opțiunii acestei persoane juridice înregistrate.  +  Articolul 51(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înființat-o, denumirea localității unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" și de denumirea localității în care are sediul sucursala.(2) În cazul înființării de către aceeași persoană juridică a mai multor sucursale în aceeași localitate, se poate adăuga mențiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.  +  Articolul 52(1) Firma sucursalei din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate se formează potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (1).(2) În situația în care, prin excepție, denumirea sucursalei este diferită de cea a persoanei juridice din străinătate, denumirea sucursalei va fi urmată de indicarea firmei și persoanei juridice respective, precum și de cuvântul "sucursală".  +  Articolul 53(1) Dobânditorul unui fond de comerț poate să continue activitatea sub firma anterioară numai cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi și cu obligația de menționare în cuprinsul firmei a calității de succesor.(2) Păstrarea firmei anterioare este permisă societății pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau societății cu răspundere limitată, fără cerința menționării raportului de succesiune. Dacă în cuprinsul firmei se include și numele unei persoane fizice, este necesar acordul expres al acesteia sau, după caz, al succesorilor săi.  +  Articolul 54(1) Pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii unei firme din registrul comerțului, aceasta este indisponibilă. Prin excepție, firma respectivă este disponibilă pentru persoana juridică ce și-a schimbat denumirea, revenind la denumirea anterioară pe care și-a rezervat-o în acest sens.(2) Documentul care atestă rezervarea firmei persoanei juridice care și-a schimbat denumirea și, în cel mult 2 ani de la radierea firmei, revine la denumirea anterioară va include mențiunea: "Persoana juridică ce solicită rezervarea a avut drept de folosință exclusivă asupra firmei în perioada ...............................................".  +  Articolul 55Verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menționarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinței, la care se anexează următoarele:a) dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activității sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerț, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 53 alin. (2), în original;b) dovada consimțământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;c) procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii și documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice. (la 26-12-2020, Articolul 55 din Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 56(1) Rezervarea firmei se înregistrează în catalogul firmelor numai în situația în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentele norme metodologice.(2) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, dovada privind verificarea disponibilității și rezervarea firmei. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării și poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 56 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 57(1) Dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actelor constitutive prin care se modifică și firma.(2) Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 57 , Subsectiunea 1 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 58(1) Emblema este un element complementar și facultativ pentru identificarea și individualizarea profesionistului, deosebind o activitate economică de o altă activitate economică de același fel. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 58 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Emblema poate fi:– reprezentată prin cuvinte -- când constă într-o denumire;– reprezentată figurativ - când constă într-o reprezentare grafică;– complexă - când este alcătuită din combinarea cuvintelor cu elemente figurative.(3) Emblema trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în registrul comerțului.  +  Articolul 59(1) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, pe afișe, în publicații, pe prospecte, pe facturi, pe note de comandă, pe corespondență și în orice alt mod numai dacă vor fi însoțite în mod vizibil de firma profesionistului. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 59 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Dacă emblema cuprinde o denumire, va fi scrisă cu litere având mărimea cel puțin dublă față de cea a literelor cu care este scrisă firma.  +  Articolul 60(1) Înstrăinarea emblemei se face și separat de fondul de comerț.(2) Transmiterea emblemei înregistrate sau rezervate este permisă între persoanele juridice participante la fuziune sau la divizare, fără să existe obligativitatea verificării disponibilității ori rezervării acesteia.  +  Articolul 61(1) În vederea rezervării, emblema va fi supusă verificării.(2) Verificarea este operațiunea prin care se determină dacă elementele componente ale emblemei sunt distinctive față de emblemele înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării în registrul comerțului, la nivel național. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 61 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Condițiile de validitate stabilite la art. 29 se aplică în mod corespunzător emblemei.  +  Articolul 62(1) Nu constituie elemente de distinctivitate:a) utilizarea unor culori diferite, dacă elementele grafice sunt identice sau asemănătoare;b) folosirea unui chenar de formă diferită față de a celui utilizat de altă emblemă similară înregistrată în registrul comerțului sau rezervată în vederea înregistrării;c) adăugarea sau eliminarea unor elemente, dacă nu sunt de natură să conducă la diferențierea certă a emblemelor supuse comparației;d) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componența unei embleme înregistrate sau rezervate, în cazul în care componenta grafică rămâne neschimbată.(2) Nu se poate deroga de la respectarea dispozițiilor alin. (1) nici prin acordul scris dat de profesionistul persoană fizică sau persoană juridică având emblema înregistrată în registrul comerțului, pentru utilizarea unei embleme identice de către un terț. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 62 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Nu pot fi înregistrate ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri și reprezentări figurative care cuprind reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane ori altele asemenea.  +  Articolul 63Evidența emblemelor este ținută de ORCT în catalogul acestora, conform distincțiilor prevăzute la art. 58 alin. (2).  +  Articolul 64Verificarea distinctivității și disponibilității emblemei se efectuează la solicitarea profesionistului, pe bază de cerere, în care va face o scurtă descriere a elementelor acesteia, conținut, elemente grafice, formă, culoare etc., și la care anexează macheta emblemei în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată deponentului și pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor. (la 26-12-2020, Articolul 64 din Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 65(1) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, dovada privind disponibilitatea și rezervarea emblemei. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 65 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării și poate fi prelungită succesiv, la cererea solicitantului, formulată înainte de expirarea duratei. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 65 , Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) ORCT refuză rezervarea unei embleme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte embleme înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării.  +  Articolul 66La cererea de înregistrare a emblemei se atașează 3 exemplare ale acesteia, destinate aplicării pe cele două exemplare ale rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate, și anume acela care se comunică solicitantului și acela care se depune în dosarul profesionistului, respectiv în scopul arhivării în catalogul emblemelor. (la 26-12-2020, Articolul 66 din Subsectiunea 2 , Sectiunea I , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 67(1) Dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actelor constitutive prin care se modifică și emblema.(2) Dispozițiile art. 57 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-aReguli generale privind înmatricularea/înregistrarea (la 26-12-2020, Denumirea Sectiunii a 2-a din Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 68(1) Profesioniștii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, profesioniștii persoane juridice, sucursalele acestora din urmă, înainte de începerea activității economice, precum și alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), personal, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice, cer înmatricularea la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia își stabilesc sediul social, sediul profesional sau, după caz, locul desfășurării activității.  +  Articolul 69(1) La cererea de înregistrare a profesioniștilor persoane juridice supuși obligației de înmatriculare în registrul comerțului se atașează următoarele:a) dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei și, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;b) înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu social și/sau de sedii secundare, în original sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată; c) avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; în cazul societăților, avizul nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate;d) declarațiile pe propria răspundere date de către fondatori și de către administratori/membrii consiliului de administrație, respectiv membrii consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, de directori și membrii directoratului, cenzori/auditori ori de reprezentanții acestora, dacă sunt persoane juridice, numiți prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru aceste calități, sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat sau certificate de personalul desemnat al ORCT, în original, în format letric sau prin mijloace electronice;e) informațiile din cazierul fiscal al asociaților, acționarilor, membrilor și reprezentanților legali sau desemnați, care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;f) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original, semnată de asociați sau de reprezentanții legali ai societății;g) pentru fondatorul persoană juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;h) actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, după caz, în copie certificată de parte;i) declarația în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanții legali, în original, precum și anexa privind investiția străină, dacă este cazul;j) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;k) dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a celui poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 69 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Pentru precizarea obiectului de activitate, a domeniului și activității principale se va folosi indicativul din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Obiectul de activitate se identifică prin grupe CAEN de 3 cifre pentru domeniu și prin clase CAEN de 4 cifre pentru activități. Indicarea domeniului și a activității principale se va face printr-o grupă de 3 cifre și printr-o clasă de 4 cifre aparținând grupei respective. Activitatea principală va fi redată prin clasa CAEN și denumirea acesteia conform nomenclatorului și, după caz, va fi sintetizată în maximum 200 de caractere, inclusiv spațiile, fără prescurtări, conform voinței solicitantului, în conformitate cu actul constitutiv.(3) Persoanele fizice și juridice care nu sunt înregistrate fiscal în România vor depune declarația pe propria răspundere, în formă autentică, a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrate fiscal în România, în original. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 69 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 70 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 71(1) Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 4 se face prin intermediul ORCT, care comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice datele din cererea de înregistrare, admisă prin rezoluție de către directorul ORCT/persoana desemnată, pentru atribuirea codului unic de înregistrare.(2) Modificarea datelor cuprinse în certificatul de înregistrare și a celorlalte date înscrise în registrul comerțului se comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice.(3) Codul unic de înregistrare este utilizat, potrivit legii, de toate sistemele informatice care prelucrează date privind profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționării lor.(4) Societățile, societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, societățile cooperative, societățile cooperative europene, cooperativele agricole, cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit dobândesc personalitate juridică la data înmatriculării în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Articolul 71 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Secţiunea a 3-aReguli specifice privind înmatricularea/înregistrarea (la 26-12-2020, Denumirea Sectiunii a 3-a din Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (la 26-12-2020, Denumirea Subsectiunii 1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 72(1) Înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și familiale se face în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării va fi depusă la ORCT în a cărui rază teritorială persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială își declară sediul profesional și va avea atașate următoarele înscrisuri:a) copia actului de identitate, certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; b) orice înscris care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul;c) avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică;d) declarație pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, în original;e) copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;f) verificarea unicității calității de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obținută prin grija personalului ORCT;g) informațiile din cazierul fiscal, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;h) specimenul de semnătură, certificat în condițiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocațială care conține semnătura persoanei fizice care se autorizează/reprezentantului asociației familiale;i) după caz, declarația titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate că soția/soțul participă în mod obișnuit la activitatea desfășurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, în original;j) dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei, în original; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;k) alte acte prevăzute de lege.(3) Pentru întreprinderea familială se va depune și acordul de constituire care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege, în original, precum și procura specială de reprezentare, în copie certificată de parte.(4) Dacă odată cu cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării se declară și patrimoniul de afectațiune, va fi depusă declarația dată anume în acest sens, în original. În cazul întreprinderii familiale, patrimoniul de afectațiune este declarat prin acordul de constituire.(5) Sediul profesional, punctele de lucru și obiectul de activitate, cu indicarea celui principal și a celor secundare, se declară în cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării. Dispozițiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 72 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 73(1) Cererea de înmatriculare a unei societăți va avea atașate, pe lângă actele prevăzute la art. 69 alin. (1), următoarele:a) actul constitutiv, încheiat în una dintre următoarele forme, la alegerea părților: în forma unui înscris sub semnătură privată; în forma unui înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conținutului și a datei actului; în forma unui înscris sub semnătură privată certificat de ORCT, la cererea părții; în formă autentică, în cazurile prevăzute de lege. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când:– printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;– se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;– societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică;b) dovada depunerii aporturilor în numerar și/sau actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Pentru aporturile în creanțe, în cazul societăților în nume colectiv, societăților în comandită simplă și al societăților pe acțiuni constituite prin subscripție simultană, titlurile de creanță se prezintă în copii certificate de parte;c) dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau, după caz, raportul de expertiză privind evaluarea acestora, în cazul societăților pe acțiuni și al societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, în original;d) specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum și al altor persoane cu puteri de reprezentare a societății, în original, în formele prevăzute de lege;e) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate de fondatori în contul societății pe acțiuni constituite prin subscripție publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv, în copie certificată de parte;f) după caz, dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv, în original;g) dovezi privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, în original sau în copie certificată.(2) Când societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică, prin grija personalului ORCT, din oficiu se verifică menționarea depunerii și publicării prealabile în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prospectului de emisiune semnat de subscriitori.(3) În actul constitutiv al societății cu participare străină la capitalul social, sumele subscrise și/sau vărsate de persoane nerezidente în valută liber convertibilă se exprimă și în lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data actului constitutiv. (la 26-12-2020, Articolul 73 din Subsectiunea 2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 74 din Subsectiunea 2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 75La cererea de înmatriculare a unei societăți europene care ia ființă, stabilindu-și sediul în România, se atașează actele prevăzute la art. 69 alin. (1), art. 73 alin. (1) lit. a)-d) și f)-j), precum și următoarele înscrisuri:a) certificate eliberate de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe teritoriul cărora își au sediile entitățile juridice implicate în constituire, în original și în copii traduse, din care să rezulte că acestea funcționează, au sediul și administrația centrală pe teritoriul Uniunii Europene. Traducerea textului va fi efectuată de o persoană autorizată și va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public;b) dovezi privind îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute de art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul privind modalitățile de participare și implicare a lucrătorilor la activitatea societății sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;c) dovada subscrierii și vărsării capitalului social minim prevăzut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;d) declarațiile pe propria răspundere ale reprezentanților entităților juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvență (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar, în original;e) dovada achitării sumelor reprezentând cheltuielile pentru efectuarea publicității în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în original.  +  Articolul 76La cererea de înmatriculare a unei societăți europene care își transferă sediul din alt stat membru al Uniunii Europene în România se atașează:a) actul constitutiv, în forma actualizată;b) proiectul de transfer al sediului, în original sau în copie certificată;c) dovada efectuării publicității proiectului de transfer, conform legii aplicabile în statul membru unde societatea este înmatriculată;d) hotărârea adunării generale privind aprobarea transferului sediului, în original sau în copie certificată;e) certificatul eliberat de autoritatea competentă a statului unde este înmatriculată societatea, care atestă îndeplinirea tuturor formalităților pentru transferul sediului;f) documentul care atestă drepturile de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu social și/sau de sedii secundare, conform art. 69 alin. (1) lit. b);g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului societății europene, din care să rezulte că aceasta nu este supusă, în statul de înmatriculare anterioară, unei proceduri de lichidare, insolvență (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar, în original;h) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original, semnată de asociați sau de reprezentanții legali ai societății;i) declarația în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanții legali, în original;j) înscrisurile necesare înregistrării altor modificări ale actului constitutiv, dacă astfel de modificări s-au efectuat odată cu transferul sediului;k) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera k) din Articolul 76 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 77La cererea de înmatriculare a unei societăți europene care se constituie prin fuziune, urmând să își stabilească sediul în România, pe lângă înscrisurile prevăzute la art. 75 se atașează:a) proiectul de fuziune întocmit de fiecare societate care urmează să fuzioneze, în copii certificate de parte;b) înscrisurile care atestă faptul că organele competente ale fiecărei societăți care urmează să fuzioneze au aprobat fuziunea, în original sau în copii certificate;c) dovezile privind publicitatea fuziunii, efectuată conform legilor aplicabile statutelor societăților care urmează să fuzioneze;d) certificatele emise de autoritățile competente, care să ateste în mod concludent, pentru fiecare societate care fuzionează, încheierea actelor și formalităților premergătoare fuziunii, în original și traduse. Traducerea va fi efectuată de o persoană autorizată și va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public.  +  Articolul 78La cererea de înmatriculare a unei societăți europene holding care își stabilește sediul în România, alături de înscrisurile prevăzute la art. 75, se atașează:a) proiectul de constituire a societății europene holding, în original;b) înscrisurile care atestă faptul că organele competente ale fiecărei societăți care promovează acțiunea au aprobat proiectul prevăzut la lit. a), în copii certificate de parte;c) dovezile privind aportarea de către asociații societăților participante, în termenul legal, a procentului minim de acțiuni sau părți sociale stabilit în proiect, în copii certificate de parte, și dovezile privind realizarea schimbului de acțiuni sau părți sociale, după caz, cu acțiuni ale societății holding;d) dovezile care atestă efectuarea publicității privind îndeplinirea condițiilor de constituire a holdingului de către fiecare societate participantă, conform legii sale naționale;e) certificatele eliberate de autoritățile competente pe teritoriul cărora își au sediul societățile implicate în constituirea societății europene holding, din care să reiasă că cel puțin două dintre societățile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale Uniunii Europene diferite sau că dețin de cel puțin 2 ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru ori o sucursală situată pe teritoriul altui stat membru, în original și în traducere efectuată de o persoană autorizată, care va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public.  +  Articolul 79La cererea de înmatriculare a unei societăți europene filiale care își stabilește sediul în România, pe lângă documentele prevăzute la art. 75, se atașează și dovezi din care să reiasă că cel puțin două dintre entitățile juridice care subscriu acțiunile societății europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau că dețin de cel puțin 2 ani o filială reglementată de legislația altui stat membru ori o sucursală situată pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 80(1) Pe baza comunicării ORCT, ONRC va transmite Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunț privind înmatricularea unei societăți europene în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Anunțul va fi transmis în termen de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a înmatriculării societății europene în registrul comerțului și va cuprinde: denumirea, numărul, data și locul înmatriculării, sediul social și domeniul de activitate ale societății europene, precum și data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a efectuat publicarea.  +  Articolul 81(1) La cererea de înmatriculare a unei regii autonome se atașează următoarele:a) regulamentul de organizare și funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 81 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) abrogată. (la 26-12-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 81 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogată de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte regia autonomă, dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare și funcționare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;d) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte regia autonomă, în copie certificată de parte;e) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. c);f) declarația în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanții legali;g) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării;h) abrogată. (la 26-12-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 81 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogată de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Dispozițiile art. 69 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 82La cererea de înmatriculare a unei societăți naționale sau a unei companii naționale se atașează următoarele:a) extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ prin care s-au autorizat înființarea și funcționarea societății sau companiei naționale;b) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte statul sau autoritatea publică locală ori județeană în adunarea generală, dacă acestea nu au fost numite prin statut sau actul constitutiv, în copie certificată de parte;c) actul de numire a administratorilor/directorilor și a cenzorilor/auditorilor financiari, după caz, dacă aceștia nu au fost numiți prin statut sau actul constitutiv, în copie certificată de parte;d) actele de identitate ale administratorilor/directorilor/ cenzorilor/auditorilor financiari, în copie certificată de parte;e) declarația în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanții legali;f) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării;g) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera g) din Articolul 82 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 83La cererea de înmatriculare a unei societăți cooperative se atașează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1), precum și următoarele:a) actul constitutiv al societății cooperative, încheiat sub semnătură privată și semnat de toți membrii fondatori sau, după caz, încheiat în formă autentică, dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil, în original; (la 26-12-2020, Litera a) din Articolul 83 , Subsectiunea 5 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) dovezile privind aporturile subscrise și/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social, în copie certificată de parte;c) certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției de către administratori, în original sau în copie certificată.  +  Articolul 84La cererea de înmatriculare a unei cooperative de credit se atașează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-f) și h)-k) și, după caz, lit. l) și la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), f) și g). (la 26-12-2020, Articolul 84 din Subsectiunea 6 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 85La cererea de înmatriculare a unei case centrale a cooperativelor de credit se atașează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) și la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), g), h) și j), dovada deciziei de asociere, în original, și/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate, în copii certificate.  +  Articolul 86La cererea de înmatriculare a unei cooperative agricole se atașează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1), precum și următoarele:a) actul constitutiv încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat; (la 26-12-2020, Litera a) din Articolul 86 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 70, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori, în original;c) dovezile privind efectuarea vărsămintelor corespunzătoare numărului minim de părți sociale subscrise, în copii certificate de parte. În cazul aporturilor în natură, se depun înscrisurile privind dovada proprietății asupra bunurilor aportate, în copii certificate de parte.  +  Articolul 87(1) La cererea de înmatriculare a unei societăți cooperative europene care ia ființă și își stabilește sediul în România, pe lângă dovezile prevăzute la art. 83 se atașează următoarele:a) dovezi privind îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute de art. 11 alin. (2) sau, după caz, alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul privind modalitățile de participare și implicare a lucrătorilor la activitatea societății sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;b) dovezi din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puțin două state membre sau că sunt reglementate de legislația a cel puțin două state membre, în original sau în copie certificată de parte, cu traducere efectuată de o persoană autorizată și care va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public, dacă este cazul;c) declarațiile pe propria răspundere ale reprezentanților entităților juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvență (reorganizare judiciară, faliment) sau altor proceduri cu efect similar, în original;d) dovada achitării sumelor reprezentând cheltuielile pentru efectuarea publicității în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în original.(2) La cererea de înmatriculare a unei societăți cooperative europene care își transferă sediul din alt stat membru în România se atașează înscrisurile prevăzute la art. 76.  +  Articolul 88La cererea de înmatriculare a unei societăți cooperative europene care se constituie prin fuziune, alături de înscrisurile prevăzute la art. 87, se atașează următoarele:a) certificatele emise de autoritățile competente, care atestă, pentru fiecare societate cooperativă care fuzionează, încheierea actelor și formalităților premergătoare fuziunii, în original și în traducere efectuată de o persoană autorizată, care va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public;b) proiectul de fuziune aprobat de fiecare societate cooperativă care urmează să fuzioneze, în copie tradusă și legalizată;c) dovada publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în copie certificată de parte;d) înscrisurile care atestă faptul că organele competente ale fiecăreia dintre societățile cooperative care urmează să fuzioneze au aprobat fuziunea, în original sau în copii certificate;e) dovada efectuării vărsămintelor în cuantum de cel puțin 25% din aportul subscris în numerar, respectiv dovada vărsării integrale a aportului în natură, la data subscrierii, dacă este cazul.  +  Articolul 89(1) Pe baza comunicării ORCT, ONRC va transmite Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunț privind înmatricularea unei societăți cooperative europene în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Anunțul va fi transmis în termen de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a înmatriculării societății cooperative europene în registrul comerțului și va cuprinde: denumirea, numărul, data și locul înmatriculării, sediul social și domeniul de activitate ale societății cooperative europene, precum și data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a efectuat publicarea.  +  Articolul 90La cererea de înmatriculare a unui grup de interes economic, pe lângă înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) și la art. 73 alin. (1) lit. d) și h) se atașează următoarele:a) actul constitutiv al grupului, încheiat în formă autentică, în original;b) dacă este cazul, dovezile privind efectuarea vărsămintelor corespunzătoare capitalului subscris în condițiile actului constitutiv, în copie certificată de parte;c) dacă este cazul, actele care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate în natură, în copii certificate de parte, iar în cazul în care sunt aportate imobile, extrasul de carte funciară, în original;d) dacă este cazul, actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul grupului și aprobate de membri, în copii certificate de parte;e) certificatul emis de cenzori, care atestă depunerea garanției de către administratori, în original sau în copie certificată, iar dacă este cazul și traducerea textului, care va fi efectuată de o persoană autorizată și va avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public.  +  Articolul 91La cererea de înmatriculare a unui grup european de interes economic care urmează să își stabilească sediul în România se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la art. 90, și dovada că cel puțin unul dintre membrii grupului provine din alt stat membru al Uniunii Europene, dispozițiile art. 89 fiind aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 92(1) La cererea de înmatriculare a unui institut național de cercetare-dezvoltare se atașează următoarele:a) regulamentul de organizare și funcționare a institutului național de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte, care să cuprindă lista activităților economice pe care le desfășoară;b) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte institutul național de cercetare-dezvoltare, dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare și funcționare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;c) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte institutul național de cercetare-dezvoltare, în copii certificate de parte;d) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. b).(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 92 din Subsectiunea 11.1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 93La cererea de înmatriculare a filialei unei persoane juridice se atașează înscrisurile prevăzute de prezentele norme, potrivit formei juridice de organizare alese. (la 26-12-2020, Articolul 93 din Subsectiunea 11.2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 94Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 94 din Subsectiunea 11.2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 95Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 95 din Subsectiunea 11.2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 96 din Subsectiunea 11.2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 97Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 97 din Subsectiunea 11.2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 98(1) La cererea de înregistrare a sucursalei înființate de o societate cu sediul în România se atașează:a) hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau, după caz, decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala, care trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala și limita mandatului acordat, în original;b) dovada privind sediul sucursalei;c) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;d) declarațiile date pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități, atestate de avocat, în formă autentică sau în original cu dată certă;e) informațiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, în original;f) specimenul de semnătură al persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în una dintre formele prevăzute de lege, în original;g) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original.(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 98 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 99Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 99 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 100Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 100 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 101Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 101 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 102 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 103Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 103 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 104Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 104 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 105(1) Dacă sucursala se înființează în același județ în care își are sediul persoana juridică care a înființat-o, aceasta va fi înregistrată în același registru al comerțului, însă distinct, ca înregistrare independentă.(2) Dacă sucursala se înființează în alt județ decât acela în care își are sediul persoana juridică care a înființat-o, menționarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând un extras cu datele înregistrate în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 105 , Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Înființarea/Desființarea sucursalei, modificările privind sediul sau modificările privind denumirea sucursalei, obiectul principal de activitate al acesteia și persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înființat sucursala, din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând extras cu datele înregistrate în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 105 , Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective, pe baza unui document care să ateste înregistrarea lor în statele respective. (la 26-12-2020, Articolul 105 din Subsectiunea 11.3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 106(1) La cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice străine se atașează următoarele înscrisuri:a) actul constitutiv și statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin anual, valoarea capitalului subscris, în cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European, dacă aceste informații nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);c) un certificat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existența societății;d) anual, situațiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aprobate, verificate și publicate potrivit legislației statului în care aceasta are sediul social, care vor fi supuse acelorași formalități de publicitate prevăzute pentru situațiile financiare ale societăților persoane juridice române;e) situațiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, așa cum sunt ele întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legislația statului membru care guvernează persoana juridică din străinătate, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene;f) situațiile financiare ale operatorului economic din străinătate, așa cum sunt acestea întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legea din România, cu excepția cazului în care legea care guvernează persoana juridică din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernată de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;g) dovada sediului sucursalei;h) informații privind cazierul fiscal, pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, sau declarații autentice, potrivit art. 69 alin. (3), după caz, în traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;i) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în copii certificate de părți;j) declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, în original.(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 106 din Subsectiunea 11.4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 107În cazul înregistrării mai multor sucursale în județe diferite, înscrisurile prevăzute la art. 106 se depun numai la unul dintre ORCT, la alegerea profesionistului, care le va transmite pe cale electronică tuturor ORCT care înregistrează sucursalele aceleiași persoane juridice străine în registrul comerțului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalitățile de publicitate. (la 26-12-2020, Articolul 107 din Subsectiunea 11.4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 107^1(1) Oficiul registrului comerțului primește, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, informațiile și documentele privind deschiderea și încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvență a persoanei juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum și privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în registrul comerțului în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.(2) Oficiul registrului comerțului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) privitoare la persoanele juridice înregistrate în România și care au înființate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerțului.(3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informațiile și documentele potrivit prevederilor alin. (1). (la 26-12-2020, Subsectiunea 11.4 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost completată de Punctul 80, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 108Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 108 din Subsectiunea 11.4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 81, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 109În cazul în care prin legi speciale se dispune înmatricularea sau înregistrarea în registrul comerțului și a altor persoane decât cele reglementate în prezentul capitol, se va proceda conform dispozițiilor actelor normative care prevăd înființarea și funcționarea acestora și regulilor corespunzătoare din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul III Înscrierea de mențiuni  +  Secţiunea 1 Mențiuni privind modificarea datelor persoanelor fizice autorizate, ale întreprinderilor individuale și familiale  +  Articolul 110(1) Înregistrarea în registrul comerțului a modificării datelor persoanelor fizice autorizate, ale întreprinderilor individuale și familiale se face prin completarea cererii de înregistrare, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești prin care se dispune înregistrarea mențiunilor. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 110 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului va fi depusă la ORCT unde persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială își are declarat sediul profesional și va avea atașate următoarele înscrisuri, după caz:a) pentru schimbarea sediului profesional și declararea punctelor de lucru se vor depune înscrisurile prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b)-d) și, după caz, cele menționate la lit. e);b) pentru înregistrarea modificărilor datelor de identificare a persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale se depun copii certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 110 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) În cazul întreprinderii familiale, pentru înregistrarea modificării acordului de constituire se va depune la registrul comerțului actul adițional, în original, în termenul legal. Toate modificările, inclusiv schimbarea reprezentantului sau modificarea numărului membrilor întreprinderii, vor fi efectuate cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (1) și (2) și ale art. 72.(4) Dacă patrimoniul de afectațiune este declarat după înregistrarea în registrul comerțului a persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale sau familiale, dispozițiile art. 72 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(5) Pentru schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale a persoanei fizice autorizate ori pentru schimbarea statutului juridic dobândit al întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale și autorizarea ca persoană fizică autorizată la cererea de înregistrare vor fi atașate documentele prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. d). (la 26-12-2020, Alineatul (5) din Articolul 110 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (6) Dispozițiile art. 72 se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Alineatul (6) din Articolul 110 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Mențiuni privind principalele modificări ale datelor din actele constitutive ale persoanelor juridice  +  Articolul 111(1) Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului au obligația, în cursul exercitării activității economice și la încetarea acesteia, să ceară înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.(2) Înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzute de lege poate fi solicitată și de orice persoană interesată sau, după caz, din oficiu. (la 26-12-2020, Articolul 111 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 112Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 112 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 113În cazul modificării firmei și/sau a emblemei, se efectuează verificarea disponibilității și rezervarea acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 28-67.  +  Articolul 114În situația modificării datelor de identificare ale fondatorilor profesioniștilor persoane juridice, asociaților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, persoanelor împuternicite sau reprezentanților persoanei juridice, se depun copiile certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare. (la 26-12-2020, Articolul 114 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 115Modificarea actelor constitutive ale societăților, ale societăților cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de credit, ale caselor centrale și ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societăților europene cu sediul în România, ale societăților cooperative europene cu sediul în România și ale grupurilor europene de interes economic cu sediul în România se face pe baza hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor ori, după caz, a consiliului de administrație sau a directoratului, respectiv prin hotărârea membrilor grupului de interese economice sau a grupului european de interese economice cu sediul în România ori prin hotărâre a instanței judecătorești, după caz. (la 26-12-2020, Articolul 115 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 86, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 116(1) Actul modificator se încheie în forma în care s-a încheiat actul modificat. Actul modificator trebuie încheiat în formă autentică, atunci când se realizează majorarea capitalului social prin aport în natură al unui imobil sau prin subscripție publică ori în cazul modificării actului constitutiv al societății în nume colectiv sau în comandită simplă.(2) Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societăți se încheie în formă autentică în cazul societății în nume colectiv sau în comandită simplă. (la 26-12-2020, Articolul 116 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 117(1) După fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului, administratorul, consiliul de administrație, respectiv directoratul va depune, pentru societăți, grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului prevăzut la art. 115, după caz, la registrul comerțului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme: (la 26-12-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 117 , Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 88, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) a) în forma unui înscris sub semnătură privată;b) în forma prevăzută la lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conținutului și a datei actului;c) în forma prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părții;d) în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.(2) În situația în care adunarea generală a împuternicit administratorul, respectiv un membru al consiliului de administrație sau un membru al directoratului să semneze actul constitutiv în forma actualizată, se depune și această împuternicire, în original, dacă aceasta nu a fost dată prin unul dintre actele prevăzute la art. 115, după caz.(3) ORCT nu răspunde pentru erorile sau diferențele dintre actul constitutiv actualizat și modificările înregistrate anterior în registrul comerțului pe baza actelor depuse de persoana juridică respectivă.(4) Dispozițiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.(5) Actele modificatoare ale actelor constitutive ale societăților în nume colectiv sau în comandită simplă se transmit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai la cererea părții.  +  Articolul 118(1) Modificarea firmei și/sau a emblemei se face cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 28-67, inclusiv în cazul schimbării unei societăți cu răspundere limitată debutant în societate cu răspundere limitată.(2) Cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea firmei sau a emblemei va fi însoțită de:– dovada privind rezervarea firmei/emblemei, în original;– hotărârea adunării generale prin care s-a decis modificarea, în original;– dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 118 din Subsectiunea 2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 119Cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea sediului social va fi însoțită de înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) și f) și la art. 115 și de dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată. (la 26-12-2020, Articolul 119 din Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 90, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 120(1) Schimbarea sediului social în alt județ impune înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înmatriculării acesteia din registrul comerțului de la vechiul sediu social.(2) Cererea de mențiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operațiuni și se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză sau la ORCT unde persoana juridică își va stabili sediul social, însoțită de dovada achitării tarifului legal de publicare, în original.(3) Cererea de înregistrare va fi însoțită de solicitarea verificării disponibilității și rezervare a firmei, în situația în care denumirea actuală a profesionistului nu a fost înregistrată anterior la nivel național. În acest caz, cererea de verificare a disponibilității și rezervare a firmei se transmite de îndată prin mijloace electronice la ORCT unde urmează să se mute sediul respectivei persoane juridice, iar rezultatul verificării se transmite prin aceleași mijloace la ORCT unde s-a înregistrat cererea. (la 26-12-2020, Articolul 120 din Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 121Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 121 din Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 92, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 122(1) Dispozițiile rezoluției directorului ORCT/ persoanei desemnate prin care se autorizează schimbarea sediului unei persoane juridice în alt județ, înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înmatriculării acesteia din registrul comerțului în care este înregistrată se duc la îndeplinire atât de către ORCT de la vechiul sediu, cât și de ORCT de la noul sediu.(2) Certificatul de înregistrare în registrul comerțului se emite de către ORCT de la noul sediu, în temeiul rezoluției prevăzute la alin. (1), comunicată prin mijloace electronice de către ORCT unde a fost pronunțată.(3) Certificatul de radiere din registrul comerțului se emite de către ORCT de la vechiul sediu, în temeiul rezoluției prevăzute la alin. (1). Reînmatricularea persoanei juridice la ORCT de la noul sediu și radierea acesteia de la ORCT de la vechiul sediu se efectuează în aceeași zi.(4) Documentele care atestă înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii având ca obiect schimbarea sediului în alt județ pot fi eliberate persoanei juridice, conform opțiunii acesteia, de oricare dintre ORCT implicate.(5) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată. (la 26-12-2020, Articolul 122 din Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 93, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 123(1) În cazul schimbării datelor privind sediul social, ca urmare a modificării, pe cale administrativă, a denumirii localității sau a străzii ori a renumerotării imobilelor, persoanele juridice înmatriculate vor solicita, în baza înscrisurilor justificative, înregistrarea modificărilor intervenite și eliberarea unui nou certificat de înregistrare. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 123 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 94, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale.  +  Articolul 124(1) În vederea transferului sediului unui grup european de interes economic din România în alt stat membru al Uniunii Europene, solicitantul va depune la registrul comerțului, pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, proiectul de transfer.(2) Hotărârea de transfer al sediului se va înregistra în registrul comerțului, la cererea reprezentantului grupului, după expirarea termenului de opoziție la proiectul de transfer sau după ce hotărârea judecătorească de respingere a opoziției a devenit irevocabilă.(3) Înregistrarea mențiunii privind transferul sediului și radierea grupului din registrul comerțului ținut de ORCT competent se efectuează pe baza notificării efectuării înmatriculării în registrul competent din statul membru al Uniunii Europene în care a fost transferat sediul.  +  Articolul 125(1) Societățile europene și societățile cooperative europene cu sediul în România au obligația de a depune spre menționare în registrul comerțului a proiectului de transfer al sediului din România în alt stat membru al Uniunii Europene și de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, proiectul respectiv, întocmit de organul competent, care va conține și:– denumirea societății, sediul social și numărul de înregistrare actual ale acesteia;– indicarea sediului social preconizat al societății;– calendarul preconizat pentru transfer.(2) Radierea societăților prevăzute la alin. (1) se efectuează în temeiul notificării atestând înmatricularea, transmisă de registrul statului membru al Uniunii Europene unde a fost transferat sediul, și se publică, pe cheltuiala societății respective, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 125 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 95, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 126(1) Înregistrarea în registrul comerțului a reducerii sau a prelungirii duratei de existență a persoanei juridice se efectuează după îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii prevăzute la art. 115, adoptată de organul competent, cu achitarea tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 126 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Publicitatea prelungirii duratei de existență a persoanelor juridice prevăzute la art. 4 lit. c), d) și f)-k) se face prin menționarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii prevăzute la art. 115.(3) Abrogat. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 126 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 97, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 127Cererea de înregistrare a mențiunii de prelungire/reducere a duratei de existență a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 lit. c), d) și f)-k) se depune la registrul comerțului după 30 de zile de la publicarea hotărârii. (la 26-12-2020, Articolul 127 din Subsectiunea 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 98, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 128Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 128 din Subsectiunea 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 99, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 129(1) Pentru înregistrarea mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate, solicitantul va anexa la cererea de înregistrare înscrisul prevăzut la art. 115, după caz, declarația-tip menționată la art. 69 alin. (1) lit. f), în original, precum și dovada plății tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Dispozițiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 129 din Subsectiunea 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 130Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 130 din Subsectiunea 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 101, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 131(1) La cererea pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea convențională a părților de interes/părților sociale la societățile în nume colectiv, în comandită simplă și cu răspundere limitată se atașează:a) hotărârea adunării generale, în original;b) copii certificate de parte de pe actele de identitate ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice nerezidente, care se vor depune și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat; extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care este înmatriculată societatea, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat și informațiile din cazierul fiscal, în cazul transmiterii părților de interes/părților sociale către o persoană din afara persoanei juridice, în original;d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Pentru înregistrarea mențiunilor privind modificarea asociaților la societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată ori la un grup de interes economic/grup european de interes economic cu sediul în România, ca efect al unei hotărâri judecătorești definitive prin care s-a încuviințat retragerea ori prin care s-a dispus excluderea unui asociat/unor asociați/unui membru/unor membri, solicitantul va atașa această hotărâre la cererea de înregistrare.(3) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea convențională a părților de interes la un grup de interes economic sau la un grup european de interes economic cu sediul în România, solicitantul va atașa la cererea de înregistrare înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și, după caz, lit. d). (la 26-12-2020, Articolul 131 din Subsectiunea 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 102, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 132(1) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea părților de interes/părților sociale prin moștenire legală sau testamentară, dacă în actul constitutiv s-a prevăzut clauza de continuare cu moștenitorii, se prezintă, în original, și, după caz:– certificatul de moștenitor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă care atestă această calitate și întinderea drepturilor moștenitorului; hotărârea asociaților/ membrilor din care rezultă acordul de continuare cu moștenitorii;– informațiile din cazierul fiscal, în original;– copii certificate de parte de pe actele de identitate ale noilor asociați/acționari;– declarația pe propria răspundere a succesorului privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat, în original;– dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea părților de interes/părților sociale prin moștenire către persoane juridice se vor prezenta și înscrisurile care atestă calitatea de moștenitor, precum și informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților, în original. (la 26-12-2020, Articolul 132 din Subsectiunea 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 103, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 132^1Pentru înregistrarea mențiunilor privind transferul/preluarea părților de interes/părților sociale către persoane juridice se vor prezenta și înscrisurile care atestă calitatea de succesor în drepturi, precum și informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților, în original. (la 26-12-2020, Subsectiunea 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 104, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 133(1) Dacă singurul asociat rămas într-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată dorește continuarea societății, acesta va solicita înregistrarea modificării actelor constitutive în sensul transformării în societate cu răspundere limitată cu asociat unic.(2) La cererea de înscriere a mențiunii se atașează actul constitutiv corespunzător noii forme juridice de organizare, înscrisurile prevăzute la art. 131 sau 132, după caz.  +  Articolul 134(1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii părților sociale numărul asociaților unei societăți cu răspundere limitată depășește limita maximă prevăzută de lege, iar asociații hotărăsc modificarea formei juridice de organizare a societății, va fi urmată procedura reglementată pentru această modificare.(2) În cazul în care, ca urmare a transmiterii părților sociale dispare o categorie de asociați la societatea în comandită simplă, iar asociații rămași decid continuarea societății sub o altă formă juridică de organizare, va fi urmată procedura reglementată pentru această modificare.(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditaților din societățile în comandită pe acțiuni, nu se înregistrează în registrul comerțului. Dacă totuși se solicită înscrierea unor astfel de mențiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acționarilor, certificat de administratorul societății sau de registrul independent privat, care va conține structura completă a acționarilor persoane fizice și persoane juridice. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 134 , Subsectiunea 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 135La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin noi aporturi în numerar se atașează:a) actul modificator, în original;b) dovada efectuării vărsămintelor, în copie certificată;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 135 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 106, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 136(1) La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni, atunci când aceasta se realizează prin subscripție simultană, se atașează:a) actul modificator, în original;b) dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare, în copie certificată;c) dovezile privind plata taxelor legale și timbrul judiciar, în original.(2) La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni, atunci când aceasta se realizează prin subscripție publică, se atașează:a) hotărârea adunării generale privind intenția de majorare a capitalului sau, după caz, decizia consiliului de administrație/directoratului emisă în temeiul împuternicirii date prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, în original. În acest din urmă caz se va depune și hotărârea adunării generale care conține împuternicirea, în original;b) copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviințat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăților reglementate de legislația pieței de capital; (la 26-12-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 136 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 107, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte; (la 26-12-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 136 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 107, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) d) actul modificator, în original;e) dovezile privind plata taxelor legale și timbrul judiciar, în original.(3) În situația majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, la cerere se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (2), și dovada notificării adresate de societate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la rezultatele ofertei publice. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 136 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 108, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 137La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin aporturi în natură se atașează:a) actul modificator, în original, cu precizarea numărului de acțiuni/părți sociale alocate în schimbul aportului în natură;b) dovada dreptului de proprietate al asociatului/acționarului/membrului persoanei juridice asupra aporturilor în natură, în copie certificată. În situația în care aportul este constituit dintr-un imobil, se atașează și extrasul de carte funciară, în original;c) raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de judecătorul delegat/directorul ORCT/persoana desemnată, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condițiile legii, în original, după caz; (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 137 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera d) din Articolul 137 , Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 138La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se atașează actul modificator, în original, situațiile financiare și balanța însoțitoare, după caz, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 138 din Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 110, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 139La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății în acțiuni se atașează actul modificator, în original, situațiile financiare și balanța însoțitoare, după caz, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 139 din Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 111, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 140La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligațiunilor în acțiuni se atașează actul modificator, în original, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 140 din Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 112, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 141Hotărârile privind majorarea capitalului social al societăților cooperative și cooperativelor agricole se menționează în registrul comerțului și, atunci când legea prevede, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la cererea reprezentanților legali sau împuterniciților acestora.  +  Articolul 142După trecerea termenului de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii de reducere a capitalului social se formulează cererea de înregistrare a mențiunii privind reducerea capitalului social, care va avea atașate următoarele înscrisuri:a) dovada efectuării publicității hotărârii de reducere a capitalului social, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) avizul prealabil cu privire la reducerea capitalului social prevăzut de legi speciale, dacă este cazul, în original;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 142 din Subsectiunea 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 113, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 143(1) La cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea formei juridice se atașează următoarele înscrisuri:a) actul modificator, încheiat în forma prevăzută de lege, în original;b) actul constitutiv actualizat al societății, în forma corespunzătoare, în original. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 143 , Subsectiunea 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) În cazul în care concomitent cu transformarea formei juridice au loc și alte modificări ale actului constitutiv, vor fi depuse și înscrisurile prevăzute de prezentele norme metodologice, corespunzător respectivelor modificări.  +  Articolul 144(1) Cererea privind înregistrarea transformării unei societăți pe acțiuni în societate europeană cu sediul în România va fi însoțită de:a) dovezile prevăzute la art. 75 lit. b);b) dovezi privind deținerea, de cel puțin 2 ani, a unei filiale reglementate de dreptul altui stat membru al Uniunii Europene sau a unei sucursale situate într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dovada că o societate sau entitate juridică cu naționalitatea altui stat membru ori un resortisant al altui stat membru al Uniunii Europene deține o cotă de capital în societatea pe acțiuni care se transformă;c) dovezi privind subscrierea capitalului minim cerut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 și efectuarea vărsămintelor corespunzătoare;d) dovada publicării proiectului de transformare;e) hotărârea adunării generale de aprobare a proiectului de transformare și a actului constitutiv al societății europene, luată după cel puțin o lună de la publicarea proiectului;f) actul constitutiv al societății europene;g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 144 , Subsectiunea 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 115, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) La cererea prevăzută la alin. (1) se atașează și documentele prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. a) și e).(3) Dispozițiile art. 80 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 145(1) Cererea privind înregistrarea transformării unei societăți europene cu sediul în România în societate pe acțiuni va fi însoțită de înscrisurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. d)-g) și alin. (2), precum și de dovada existenței capitalului social minim prevăzut de lege.(2) Dispozițiile art. 80 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 146(1) Cererea privind înregistrarea transformării unei societăți cooperative în societate cooperativă europeană cu sediul în România va fi însoțită de:a) înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a), e) și la art. 87 alin. (1) lit. a);b) dovezi privind deținerea, de cel puțin 2 ani, a unei sucursale pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unei filiale de naționalitatea unui alt stat membru;c) dovada publicării proiectului de transformare;d) dovezi privind vărsarea capitalului minim cerut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003;e) hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori privind aprobarea proiectului de transformare și a statutului societății cooperative europene, în original;f) actul constitutiv al societății cooperative europene, în original;g) dovezile privind plata taxelor legale și timbrul judiciar, în original.(2) Dispozițiile art. 89 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 147(1) Cererea privind înregistrarea transformării unei societăți cooperative europene cu sediul în România în societate cooperativă va fi însoțită de înscrisurile prevăzute art. 69 alin. (1) lit. a) și e) și la art. 146 alin. (1) lit. d)-g).(2) Dispozițiile art. 89 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 148(1) Cererea privind înregistrarea fuziunii/divizării va fi însoțită de:a) dovada publicării proiectului de fuziune/divizare, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate, obținută prin grija personalului ORCT, din oficiu;c) declarația privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare (original), după caz;d) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizării, în original;e) actul constitutiv actualizat al societății absorbante/divizate parțial/beneficiare a unei părți din patrimoniul societății divizate sau actul constitutiv al societății/societăților rezultate în urma fuziunii/divizării totale, în original;f) situația financiară de fuziune/divizare, în copie certificată de parte;g) hotărârea judecătorească definitivă de respingere a opoziției, dacă este cazul, în copie legalizată sau, după caz, dovada plății datoriilor, dovada constituirii garanțiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;h) declarațiile noilor membri ai organelor de conducere și, după caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. d), din care rezultă că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități, în original, și informații din cazierul fiscal;i) declarația-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. f), după caz, în original;j) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;k) dovada îndeplinirii procedurilor privind operațiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;l) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) În situația în care voința părților este ca fuziunea/divizarea să își producă efectele la o dată ulterioară adoptării hotărârii, hotărârea instanței judecătorești/rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate va fi menționată în registrul comerțului, iar fuziunea/divizarea va fi înregistrată la data stabilită de părți pentru producerea efectelor acesteia. (la 26-12-2020, Articolul 148 din Subsectiunea 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 116, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 148^1Înregistrarea mențiunilor privind fuziunea/divizarea persoanei juridice va fi precedată de menționarea în registrul comertului a proiectului de fuziune/divizare și publicarea acestuia în modalitățile prevăzute de lege. (la 26-12-2020, Subsectiunea 9 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 117, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 149(1) Mențiunile având ca obiect înregistrarea în registrul comerțului a fuziunii/divizării pot fi depuse la oricare din ORCT de la sediile societăților participante.(2) Odată cu înregistrarea fuziunii/divizării, ORCT procedează, după caz, la:a) înmatricularea în registrul comerțului a societăților nou-constituite;b) înscrierea în registrul comerțului a modificărilor intervenite în situația societăților care își continuă existența;c) radierea din registrul comerțului a societăților care își încetează existența. (la 26-12-2020, Articolul 149 din Subsectiunea 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 150(1) Hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus înregistrarea fuziunii/divizării și, după caz, înmatricularea societății/societăților rezultate în urma fuziunii/divizării și radierea înmatriculării societății/societăților juridice care își încetează existența, precum și înregistrarea oricăror altor modificări, însoțită de dosarul în original al mențiunii, se comunică, de îndată, ORCT care a înaintat instanței cererea de înregistrare a fuziunii/divizării, însoțită de documentele prevăzute de lege.(2) După primirea înscrisurilor prevăzute la alin. (1), ORCT unde sunt înregistrate societățile care își încetează existența sau unde urmează să fie înmatriculate societățile care iau ființă efectuează înregistrările corespunzătoare, emit certificatul/certificatele de înregistrare și certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării ori, după caz, certificatul de înscriere mențiuni/radiere.(3) În funcție de opțiunea solicitantului, documentele prevăzute la alin. (2) vor fi eliberate de ORCT menționat în cererea de înregistrare.(4) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 150 din Subsectiunea 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 119, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 151Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului se dizolvă de drept, voluntar sau pe cale judiciară.  +  Articolul 152(1) Înregistrarea constatării dizolvării de drept a societății se efectuează, la cerere sau din oficiu, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 152 , Subsectiunea 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 120, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) În cazul în care acte normative speciale reglementează distinct dizolvarea de drept, se va proceda conform dispozițiilor cuprinse în acestea.  +  Articolul 153(1) Înregistrarea mențiunii privind dizolvarea voluntară a persoanei juridice, înainte de data stabilită prin actul constitutiv, va fi precedată de menționarea în registrul comerțului a hotărârii de dizolvare și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(2) Pentru înregistrarea mențiunii privind dizolvarea, cererea va fi însoțită de următoarele înscrisuri:a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/acționarilor, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) în cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 153 , Subsectiunea 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 121, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 154(1) Înregistrarea mențiunii privind dizolvarea judiciară a societății se efectuează în temeiul unei hotărâri judecătorești.(2) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru înregistrarea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. (la 26-12-2020, Articolul 154 din Subsectiunea 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 122, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 155Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 155 din Subsectiunea 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 123, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 156(1) Dacă persoana juridică a fost dizolvată prin hotărârea membrilor săi, la cererea de înregistrare a mențiunii lichidării se atașează actul de numire a lichidatorului, specimenul de semnătură al acestuia. Concomitent cu depunerea specimenului de semnătură a lichidatorului se efectuează mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare și/sau de conducere ale persoanei juridice.(2) În cazul societății prevăzute de lege și al grupurilor de interes economic ai căror asociați/membri au hotărât odată cu dizolvarea și modul de lichidare a persoanei juridice, fără numirea unui lichidator, la cererea de înregistrare a mențiunilor dizolvării și lichidării se atașează următoarele înscrisuri:a) hotărârea asociaților/membrilor privind dizolvarea și modul de lichidare a societății/grupului, respectiv modul în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați/membri, în original;b) dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, în original;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 156 din Subsectiunea 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 124, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Secţiunea a 3-aMențiuni privind alte modificări ale actelor constitutive și ale activității profesioniștilor (la 26-12-2020, Denumirea Sectiunii a 3-a din Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 125, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 157(1) Pentru înregistrarea în registrul comerțului a înființării unui sediu secundar, solicitantul atașează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia organului de administrare și/sau de conducere care are această competență, document care atestă drepturile de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu secundar, în condițiile prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. b), declarația-tip prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. f), în original.(2) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă/curier, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 157 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 126, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 158Pentru înregistrarea în registrul comerțului a desființării unui sediu secundar, solicitantul atașează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau decizia organului de administrare și/sau de conducere care are această competență și, după caz, dovada privind plata tarifului legal de publicitate și/sau a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 158 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 127, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 159(1) Întreruperea temporară a activității unei societăți nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale.(2) La cererea pentru înregistrarea mențiunii se atașează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic, declarația-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 159 din Subsectiunea 2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 128, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 160(1) Reluarea activității unei societăți a cărei activitate a fost întreruptă temporar se înregistrează în registrul comerțului.(2) La cererea pentru înregistrarea mențiunii se atașează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic de reluare a activității, declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original, și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Articolul 160 din Subsectiunea 2 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 129, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 161(1) Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însoțită de:a) hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original;b) actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere și de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplinește această calitate, în copie certificată de parte;c) specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare și/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplinește această calitate, în original;d) declarația pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru deținerea acestor calități, în original;e) informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților legali sau desemnați, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF; (la 26-12-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 161 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 130, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) f) după caz, dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original; (la 26-12-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 161 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 130, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și/sau a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte. (la 26-12-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 161 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 130, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) În situația în care un membru al organelor de administrare și/sau de conducere ori de control este o persoană juridică, la cererea de înregistrare se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d)-f), și următoarele:a) pentru persoana juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va atașa și extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;b) actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original;c) copie certificată de parte de pe actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al persoanei juridice și specimenul său de semnătură, în original. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 161 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 131, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) La cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ale grupurilor de interes economic și ale societăților cooperative se va atașa și certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanției, în original sau în copie certificată.(4) La cererea de înregistrare de mențiuni privind schimbarea administratorilor, în cazul societății în nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată și al grupului de interes economic, se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, actul constitutiv actualizat.(5) Abrogat. (la 26-12-2020, Alineatul (5) din Articolul 161 , Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 132, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 162Cererea de înregistrare a modificării datelor de identificare a membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate va fi însoțită de copia actului de identitate sau, după caz, pentru persoana juridică română, de un extras conținând informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune și extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat. (la 26-12-2020, Articolul 162 din Subsectiunea 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 133, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 163Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată - persoane juridice române - sau societățile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăți care au sediul social sau, după caz, administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparținând Spațiului Economic European. (la 26-12-2020, Articolul 163 din Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 134, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 164(1) În situația în care societatea absorbantă este o societate pe acțiuni, în comandită pe acțiuni, cu răspundere limitată - persoană juridică română - sau societate europeană cu sediul social în România, înscrierea mențiunii de fuziune în registrul comerțului se efectuează după cum urmează:a) în prima etapă, se depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. În cazul în care între societățile absorbite se află una/mai multe societăți - persoane juridice române și/sau societăți europene cu sediul social în România, proiectul comun de fuziune se va depune și la ORCT unde sunt înmatriculate aceste societăți. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi însoțit de proiectul actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante, potrivit dispozițiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune se depune spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societățile absorbite, la alegerea solicitantului. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se comunică spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit dispoziției directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părților. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puțin mențiunile prevăzute de art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune și acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererile de numire a expertului/experților în vederea examinării proiectului comun de fuziune se depun la ORCT unde sunt înmatriculate societățile participante la fuziune. Cererea comună a societăților participante la fuziune de numire a expertului/experților se depune la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societățile absorbite, la alegerea solicitantului. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 164 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 135, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) în cea de-a doua etapă, cererea de înregistrare va avea atașate următoarele documente:– dovada depunerii și publicării proiectului comun de fuziune, pentru societățile persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăților străine, dovada se face cu certificatul emis de autoritatea competentă din statul membru respectiv;– Abrogată. (la 26-12-2020, Liniuța a doua de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 164 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogată de Punctul 136, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societățile participante la fuziune, în original și în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată și având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public; actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante, în original, acesta putând fi reprezentat de hotărârea societății absorbante, care va cuprinde și clauzele modificate ale actului constitutiv;– Abrogată. (la 26-12-2020, Liniuța a patra de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 164 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogată de Punctul 136, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – actul constitutiv actualizat al societății absorbante, în original;– certificatul sau alte documente similare emise de autoritățile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administrația centrală sau sediul principal celelalte societăți participante la fuziune, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, în original și în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată și având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depăși 6 luni de la emitere;– situația financiară de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– certificatul de înregistrare al societății absorbante și, după caz, anexa/anexele la acesta, în situația în care intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta, în original;– certificatele de înregistrare ale societăților care își încetează existența, persoane juridice române sau societăți europene cu sediul social în România, și, după caz, anexa/anexele la acestea, în original;– acordul privind modalitățile de implicare a angajaților în cadrul societății sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capăt negocierilor începute și de a admite aplicarea reglementărilor privind informarea și consultarea angajaților sau a dispozițiilor de referință ori dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societății europene, ale art. 3, 4 și 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor, dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare și alte modalități de implicare a angajaților în activitatea societății europene și dispozițiilor art. 251^10 din LSC, dacă societatea absorbantă este o societate europeană cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– dovada achitării taxelor și tarifelor legale și timbrul judiciar, în original.(2) Înregistrarea fuziunii, a altor modificări ale actului constitutiv al societății absorbante, precum și a radierii din registrul comerțului a societăților, persoane juridice române, care își încetează existența se solicită prin aceeași cerere și va fi autorizată prin hotărâre a instanței judecătorești. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 164 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 137, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) În situația în care urmează ca fuziunea să își producă efectele la o altă dată decât data înregistrării în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv, hotărârea adunării generale de aprobare a fuziunii se va depune spre menționare în registrul comerțului și spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în 15 zile de la adoptarea hotărârii. Etapa a II-a se va executa la data la care fuziunea produce efecte.(4) În baza hotărârii instanței judecătorești prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, radierea înmatriculării societăților care își încetează existența, precum și orice alte modificări, ORCT unde sunt înmatriculate societatea absorbantă, respectiv societățile care își încetează existența vor efectua înregistrările corespunzătoare. (la 26-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 164 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 137, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (5) ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă va notifica de îndată, pe cheltuiala societății, realizarea fuziunii autorităților similare din statele membre în care sunt înmatriculate societățile participante la fuziune, în vederea radierii acestora.(6) În situația în care una dintre societățile participante la fuziune și care își încetează existența este o societate europeană cu sediul social în România, ORCT, prin ONRC, va comunică, pe cheltuiala solicitantului, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității radierii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț privind radierea societății din registrul comerțului din România ca urmare a fuziunii, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul, data și locul radierii, data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT de unde a fost radiată societatea europeană va transmite ONRC, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul ce urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 165(1) În situația în care societatea absorbantă este persoană juridică guvernată de legislația altui stat membru, înscrierea mențiunii de fuziune în registrul comerțului se efectuează după cum urmează:a) în prima etapă, societățile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde sunt înmatriculate în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia. Dacă societatea absorbantă deține 90% sau mai mult din capitalul social al societății/societăților absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participantă la fuziune, persoană juridică română, nu are obligația de a solicita efectuarea raportului experților, cu excepția cazului în care legislația statului membru a cărui naționalitate o deține societatea absorbantă prevede această obligație; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 165 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 138, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) în cea de-a doua etapă, cererea de înregistrare va avea atașate următoarele documente:– dovada depunerii și publicării proiectului comun de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– Abrogată. (la 26-12-2020, Liniuța a doua de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 165 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogată de Punctul 139, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – hotărârile adunărilor generale ale societății/societăților participante la fuziune, în original;– Abrogată. (la 26-12-2020, Liniuța a patra de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 165 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogată de Punctul 139, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Prin hotărârea instanței judecătorești se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societății. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 165 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 140, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Abrogat. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 165 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 141, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (4) ORCT unde sunt înmatriculate societățile absorbite persoane juridice române radiază din registrul comerțului aceste societăți, în temeiul notificării comunicate de autoritatea similară din statul membru a cărui naționalitate o deține societatea absorbantă.(5) În situația în care una dintre societățile participante la fuziune și care își încetează existența este o societate europeană cu sediul social în România, ORCT, prin ONRC, va comunică, pe cheltuiala solicitantului, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității radierii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț privind radierea societății din registrul comerțului din România ca urmare a fuziunii, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul, data și locul radierii, data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT de unde a fost radiată societatea europeană va transmite ONRC, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul ce urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 166(1) În situația în care societatea nou-înființată este o societate persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România, înscrierea mențiunii de fuziune în registrul comerțului se efectuează după cum urmează:a) în prima etapă se depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea persoană juridică română, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi însoțit de proiectul actului constitutiv al societății ce urmează a fi înființată, potrivit dispozițiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părților. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puțin mențiunile prevăzute la art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune și acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 142, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) în cea de-a doua etapă, cererea de înregistrare va avea atașate următoarele documente:– dovada depunerii și publicării proiectului comun de fuziune, pentru societățile persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăților străine, dovada se face cu certificatul eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv;– dovada numirii experților în vederea examinării proiectului comun de fuziune sau, după caz, a hotărârii asociaților/acționarilor de renunțare la examinare și întocmire a raportului de către experți, pentru societățile persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. În cazul societăților străine, dovada se face cu certificatul eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv;– hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societățile participante la fuziune, în original și în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată și având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public;– după caz, dovada plății datoriilor, dovada constituirii garanțiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat; (la 26-12-2020, Liniuța a patra de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 143, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – actul constitutiv al societății rezultate în urma fuziunii, în original;– certificatul sau alte documente similare emise de autoritățile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administrația centrală sau sediul principal celelalte societăți participante la fuziune, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, în original și în copie tradusă, traducerea textului fiind efectuată de o persoană autorizată și având încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depăși 6 luni de la emitere;– situația financiară de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– certificatele de înregistrare ale societăților care își încetează existența, persoane juridice române sau societăți europene cu sediul în România, și, după caz, anexa/anexele la acestea, în original;– dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei și, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, din oficiu, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia; (la 26-12-2020, Liniuța a noua de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 143, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – dovada sediului social al societății rezultate din fuziune, conform art. 69 alin. (1) lit. b); (la 26-12-2020, Liniuța a zecea de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 143, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) – declarațiile pe propria răspundere date de către fondatori, administratori/membrii consiliului de administrație, respectiv membrii consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, de directori, membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru deținerea acestor calități, în original;– specimenele de semnătură ale reprezentanților legali ai societății rezultate din fuziune, în original;– informațiile din cazierul fiscal al asociaților, acționarilor și reprezentanților legali desemnați care se obțin de ORCT conform procedurii comune în original. Pentru persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România se va depune declarația pe propria răspundere, în formă autentică, din care să rezulte că nu au datorii fiscale, în original;– declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original;– dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– acordul privind modalitățile de implicare a angajaților în cadrul societății sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capăt negocierilor începute și de a admite aplicarea reglementărilor privind informarea și consultarea angajaților sau a dispozițiilor de referință ori dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societății europene, ale art. 3, 4 și 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor, dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 187/2007 și ale art. 251^10 din LSC, dacă societatea nou constituită este o societate europeană cu sediul social în România, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– dovada achitării taxelor legale și timbrul judiciar, în original.(2) Înregistrarea fuziunii, înmatricularea societății nou-înființate, precum și radierea societăților care își încetează existența, persoane juridice române, se solicită prin aceeași cerere și sunt autorizate prin hotărârea instanței judecătorești. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 144, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) În baza hotărârii instanței judecătorești prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, înmatricularea persoanei juridice și radierea înmatriculării societății care își încetează existența, ORCT unde este înmatriculată societatea care își încetează existența, precum și ORCT de la sediul societății nou-înființate vor efectua înregistrările corespunzătoare. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 144, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (4) ORCT unde este înmatriculată societatea nou-înființată va notifica, de îndată, pe cheltuiala societății, realizarea fuziunii autorităților similare din statele membre în care sunt înmatriculate societățile participante la fuziune, în vederea radierii acestora.(5) În situația în care una dintre societățile participante la fuziune și care își încetează existența este o societate europeană cu sediul social în România, ORCT, prin ONRC, va comunică, pe cheltuiala solicitantului, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității radierii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț privind radierea societății din registrul comerțului din România ca urmare a fuziunii, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul, data și locul radierii, data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT de unde a fost radiată societatea europeană va transmite ONRC, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(6) Dacă societatea nou-înființată este o societate europeană, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității înmatriculării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, ONRC va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț privind înmatricularea societății rezultate din fuziune, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, data înmatriculării, numărul și data publicației în care a fost publicată hotărârea instanței judecătorești de înmatriculare a societății, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT unde este înmatriculată societatea europeană va transmite, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (la 26-12-2020, Alineatul (6) din Articolul 166 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 144, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 167(1) În situația în care societatea nou-înființată este persoană juridică guvernată de legislația altui stat membru, înscrierea mențiunii de fuziune în registrul comerțului se efectuează după cum urmează:a) în prima etapă, societățile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune proiectul comun de fuziune la ORCT unde sunt înmatriculate, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăților care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original, însoțit, după caz, de dovada achitării tarifului legal privind publicitatea și/sau de tariful poștal, în original sau în copie certificată de parte. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se va depune hotărârea adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 167 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 145, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) În cea de-a doua etapă, cererea de înregistrare va avea atașate următoarele documente:– dovada depunerii și publicării proiectului comun de fuziune, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– dovada numirii experților în vederea examinării proiectului comun de fuziune sau, după caz, a hotărârii asociaților/acționarilor de renunțare la examinare și întocmirea raportului de către experți, dacă este cazul, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;– hotărârile adunărilor generale ale societăților participante la fuziune, persoane juridice române, în original;– Abrogată. (la 26-12-2020, Liniuța a patra de la Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 167 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogată de Punctul 146, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Prin hotărârea instanței judecătorești se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societății. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 167 , Subsectiunea 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 147, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) ORCT unde sunt înmatriculate societățile participante la fuziune care își încetează existența, persoane juridice române, radiază aceste societăți din registrul comerțului, în temeiul notificării comunicate de autoritatea similară din statul membru a cărui naționalitate o deține societatea nou-înființată.(4) În situația în care una dintre societățile participante la fuziune și care își încetează existența este o societate europeană cu sediul social în România, ORCT, prin ONRC, va comunică, pe cheltuiala solicitantului, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității radierii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunț privind radierea societății din registrul comerțului din România ca urmare a fuziunii, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul, data și locul radierii, data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT de unde a fost radiată societatea europeană va transmite ONRC, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 168În situația în care societatea absorbantă sau nou-înființată este societate europeană, se va verifica îndeplinirea cerințelor prevăzute de Regulamentul CE nr. 2.145/2001 al Consiliului privind statutul societății europene, dispozițiile cap. II secțiunea a 2-a și secțiunea a 3-a subsecțiunea 3 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Radierea înregistrărilor din registrul comerțului  +  Articolul 169Radierea din registrul comerțului poate consta în radierea înmatriculării sau în radierea unor mențiuni.  +  Articolul 170(1) Radierea din registrul comerțului a unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale se efectuează la cererea persoanei interesate ori din oficiu, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate prin care se dispune radierea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, ori, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive.(2) Cererea de înregistrare având ca obiect radierea din registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale va fi depusă la ORCT unde aceasta își are sediul profesional.(3) În cazul radierii la cerere a întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea atașat actul adițional la acordul de constituire, din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia, ori documentele din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii se retrag din întreprindere, după caz.(4) În cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al întreprinzătorului titular al întreprinderii individuale ori a mai mult de jumătate din membrii întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea atașat(e) certificatul/certificatele de deces în copie certificată de parte.(5) Dispozițiile art. 72 se aplică în mod corespunzător. (la 26-12-2020, Articolul 170 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 148, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 171Cererea de radiere a unei persoane juridice, formulată de lichidator sau de persoana interesată, în situațiile în care legea îi conferă acest drept, va fi însoțită, după caz, de următoarele înscrisuri:a) hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenței sau falimentului și de dispunere a radierii, dacă este cazul;b) dovada publicării situației financiare de lichidare și repartizare a activelor, aprobată de asociați/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;c) după caz, dovada privind plata tarifului poștal, în original sau în copie certificată. (la 26-12-2020, Articolul 171 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 149, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 172(1) Radierea unei societăți în nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată sau a unui grup de interes economic, ca urmare a dizolvării și lichidării simultane prin acordul unanim al asociaților cu privire la modul de lichidare și stingere a pasivului social, se poate efectua numai după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaților în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(2) La cererea de radiere se atașează următoarele înscrisuri:a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor privind dizolvarea, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) dovada publicării situației financiare de lichidare aprobată de asociați/membri, efectuată prin grija personalului ORCT, dacă este cazul;c) după caz, dovada privind plata tarifului poștal, în original sau în copie certificată. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 172 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 150, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 173Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 173 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 151, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 174Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 174 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 151, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 175Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 175 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 151, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 176Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 176 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 151, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 177Sucursalele înființate de o persoană juridică română radiată se radiază din oficiu din registrul comerțului în care sunt înregistrate, în baza notificării extrasului conținând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul persoanei juridice radiate conținând data radierii. (la 26-12-2020, Articolul 177 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 152, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 178(1) Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comerțului în străinătate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora se radiază din oficiu din registrul comerțului în baza notificării organului competent de la sediul persoanei juridice, la care se atașează înscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice.(2) Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comerțului în străinătate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora pot fi radiate și la cererea oricărei persoane interesate. În acest caz, la cererea de radiere se atașează înscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice, dovada achitării taxelor legale și timbre judiciare de valoare corespunzătoare.  +  Articolul 179(1) La cererea de radiere a înregistrării sucursalelor înființate de persoanele juridice rezidente sau nerezidente, conform hotărârilor organelor competente ale acestora, se atașează următoarele înscrisuri:a) hotărârea organului competent, în original; dacă persoana juridică este nerezidentă, se va depune și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;b) după caz, împuternicire pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale, în original.(2) La cererea de radiere a înmatriculării sucursalelor înființate de regiile autonome se atașează înscrisul prevăzut la alin. (1) lit. b) și hotărârea organului competent potrivit regulamentului de organizare și funcționare, avizată/aprobată, după caz, de autoritatea stabilită prin actul organic.(3) Înregistrarea mențiunii de radiere a sucursalelor se efectuează din oficiu de ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a înființat, în baza notificării extrasului de registru conținând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul sucursalei. (la 26-12-2020, Articolul 179 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 153, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 180Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 180 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 154, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 181(1) Radierea unei înmatriculări sau mențiuni din registrul comerțului dispusă de instanțele judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează din oficiu, în baza hotărârii judecătorești definitive comunicate de instanța judecătorească.(2) Orice persoană interesată poate solicita efectuarea mențiunii de radiere, în acest caz la cererea de înregistrare urmând a se atașa hotărârea judecătorească definitivă, în copie legalizată, dovada achitării tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(3) Hotărârea judecătorească definitivă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija ORCT, pe cheltuiala părții care a introdus cererea. (la 26-12-2020, Articolul 181 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 155, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 182(1) Anunțul privind radierea unei societăți europene/societăți cooperative europene/GEIE se transmite Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene de către ONRC, pe baza comunicării ORCT și pe cheltuiala solicitantului, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Anunțul va fi transmis în termen de o lună de la publicarea radierii societății europene/societății cooperative europene/GEIE din registrul comerțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, după caz, și va cuprinde: denumirea, numărul, data și locul radierii, sediul social și domeniul de activitate ale societății europene/societății cooperative europene, precum și data și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a efectuat publicarea.  +  Capitolul V Depunerea și menționarea de acte  +  Articolul 183(1) În registrul comerțului se înregistrează orice acte sau fapte de comerț prevăzute de lege, precum și modificările referitoare la acestea și ale mențiunilor înregistrate, în scopul asigurării opozabilității acestora și efectuării formalităților de publicitate, conform legii.(2) Modul de efectuare și de evidențiere a acestor înregistrări este distinct de acela în care se înregistrează și se evidențiază modificările actului constitutiv.(3) Pentru înregistrarea actelor și faptelor prevăzute la alin. (1), solicitantul completează formularul-tip "Cerere de depunere și menționare acte", la care atașează înscrisurile doveditoare ale actelor și faptelor de menționat, precum și dovada achitării taxelor legale și a timbrelor de valoare corespunzătoare, în original.  +  Articolul 184(1) Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului sau, după caz, persoanele interesate au obligația de a depune la ORCT, pentru menționare în registrul comerțului:a) prospectul de emisiune de acțiuni, pentru constituirea prin subscripție publică a societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum și orice modificare a acestuia; (la 26-12-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 184 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 156, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) prospectul de emisiune de acțiuni pentru majorarea prin subscripție publică a capitalului social al societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum și orice modificare a acestuia; (la 26-12-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 184 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 156, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) c) hotărârea/decizia organului de conducere, în cazul în care menționarea în registrul comerțului și publicarea sunt obligatorii, potrivit legii;d) dovada privind prelungirea termenului de deținere cu titlu legal a spațiului în care sunt/este stabilite/stabilit sediul social și/sau sediul secundar;e) situațiile finale de lichidare și repartizare și, după caz, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, dacă unul sau mai mulți dintre aceștia sunt numiți lichidatori;f) actele privind operațiuni asupra fondului de comerț;g) registrele și actele persoanei juridice radiate, dacă nu mai există asociați/acționari/membri sau aceștia refuză deținerea;h) hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor privind dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acționar, atunci când menționarea este obligatorie, potrivit LSC;i) plângerea împotriva rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate; (la 26-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 184 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 156, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) j) opoziția formulată împotriva hotărârii adunării generale a asociaților/acționarilor, precum și opoziția formulată împotriva altor acte prevăzute în mod expres de lege;k) proiectul de fuziune sau de divizare;l) specimenul de semnătură;m) cererea de radiere formulată de persoana care se consideră prejudiciată prin înregistrarea unor mențiuni în registrul comerțului;n) orice alte înscrisuri pentru care legea prevede obligația menționării în registrul comerțului.(2) Persoanele interesate să depună spre menționare în registrul comerțului înscrisuri în privința cărora legea nu prevede obligativitatea efectuării publicității lor vor completa în acest sens cererea-tip și vor anexa înscrisurile respective. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 184 , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 157, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. i), plângerea împotriva rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate se înaintează în termenul legal instanței competente, în original, la care se atașează în copie certificată de ORCT toate documentele care au stat la baza pronunțării rezoluției, după caz. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 184 , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 157, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 185Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 185 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Punctul 158, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Capitolul VI Înregistrările din oficiu  +  Articolul 186Înregistrările din oficiu în registrul comerțului se efectuează în baza hotărârilor judecătorești comunicate de instanțele judecătorești sau a altor înscrisuri emise de autorități și instituții publice prevăzute de lege în exercitarea unor atribuții legale. (la 26-12-2020, Articolul 186 din Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de Punctul 159, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 187Sunt supuse înregistrării din oficiu:– notificările de interzicere a activității, transmise de autoritățile publice competente în domeniul autorizării funcționării, precum și cele transmise de alte instituții/autorități publice, în cazurile prevăzute de lege;– notificarea extrasului transmis ORCT de la sediul principal privind înregistrarea sucursalelor, în situația în care acestea se află în alt județ, precum și modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia și persoana împuternicită/conducătorul acesteia;– hotărârile judecătorești transmise de instanțe și pronunțate de acestea în soluționarea cererilor de înregistrare sau a altor cereri date de lege în competența acestora;– hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe în soluționarea plângerilor formulate împotriva rezoluțiilor directorului ORCT sau ale persoanei desemnate; – hotărâri judecătorești transmise de instanțe și pronunțate de acestea în soluționarea cererilor de dizolvare judiciară/radiere formulate de ONRC în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a încheierilor de rectificare a acestora;– hotărârile judecătorești de condamnare a profesionistului, persoană fizică sau juridică, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;– hotărârile judecătorești de punere sub interdicție a profesionistului persoană fizică sau de instituire a curatelei acestuia, precum și hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;– hotărârile judecătorești privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, acțiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulității căsătoriei, acțiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulității convenției matrimoniale, precum și acțiunea sau hotărârea de divorț pronunțate în cursul exercitării activității economice;– măsurile preventive aplicate persoanei juridice, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a persoanei juridice, pedepsele aplicate persoanei juridice, comunicate ONRC/ORCT în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală;– măsurile asigurătorii dispuse de instanțe/organele de cercetare penală sau de organele fiscale;– rezoluțiile prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune efectuarea de înregistrări în registrele comerțului ținute de alt ORCT, precum și hotărârile instanțelor judecătorești prin care au constatat dizolvarea ori au dispus radierea unor persoane juridice, în condițiile legii;– orice acte și fapte privind modificarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului, pentru care dispoziții legale sau prezentele norme metodologice nu prevăd înregistrare la cerere. (la 26-12-2020, Articolul 187 din Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de Punctul 160, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 188Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 188 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Punctul 161, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Capitolul VII Înregistrarea în registrul comerțului a actelor și/sau mențiunilor implicate de procedura insolvenței  +  Articolul 189(1) În registrul comerțului se menționează:a) raportul administratorului judiciar sau, după caz, al lichidatorului judiciar asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului;b) notificarea făcută de administratorul judiciar privind deschiderea procedurii insolvenței;c) copia planului de reorganizare propus;d) notificarea lichidatorului privind intrarea în faliment în procedura generală a insolvenței și în procedura simplificată a insolvenței;e) hotărârea judecătorească definitivă de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;f) depunerea la instanță și notificarea ofertei de concordat;g) concordatul preventiv aprobat și omologat; h) hotărârile judecătorești pronunțate în procedura insolvenței care sunt comunicate ORCT, potrivit legii;i) alte acte emise de instanțele judecătorești, de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în condițiile legii.(2) Menționarea în registrul comerțului a actelor de procedură supuse formalităților de publicitate prin registrul comerțului, alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvență, se efectuează din oficiu, ca urmare a publicării în Buletinul procedurilor de insolvență.(3) Menționarea copiei planului de reorganizare propus se efectuează în baza cererii formulate de debitor, administratorul judiciar, un creditor sau de un împuternicit al acestora, după caz, planul fiind certificat de către persoana care l-a propus pentru identitate cu exemplarul depus la grefa instanței, în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.(4) Menționarea în registrul comerțului a hotărârilor judecătorești pronunțate în procedura insolvenței, comunicate de către instanțele judecătorești, se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora. (la 26-12-2020, Articolul 189 din Capitolul VII , Titlul II a fost modificat de Punctul 162, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 190(1) În registrul comerțului, în baza actelor menționate, se înregistrează următoarele mențiuni în legătură cu profesioniștii înregistrați în registrul comerțului supuși unei proceduri de concordat preventiv sau de insolvență:a) deschiderea procedurii de insolvență;b) intrarea în faliment;c) ridicarea dreptului debitorului de a-și conduce activitatea;d) atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;e) desemnarea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar, după caz;f) desemnarea administratorului special;g) înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar, după caz;h) închiderea procedurii insolvenței;i) radierea debitorului;j) modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea administratorului judiciar, pe baza hotărârii judecătorești definitive de confirmare a planului de reorganizare;k) depunerea ofertei de concordat; l) omologarea concordatului preventiv;m) alte mențiuni prevăzute de lege care se efectuează la debitorii înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței.(2) Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor efectuate în baza hotărârilor definitive comunicate de către instanțele judecătorești se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora.(3) Înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice care sunt supuse procedurii insolvenței se realizează conform procedurii specifice fiecărei modificări. Cererea va fi însoțită de avizul prealabil al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.(4) Dacă modificarea actelor constitutive este cuprinsă în planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. Cererea va fi însoțită de hotărârea judecătorească definitivă de confirmare a planului de reorganizare și de o copie certificată a acestui plan.(5) Înregistrarea mențiunii privind desemnarea administratorului special se efectuează conform dispozițiilor art. 161 și 162, care se aplică în mod corespunzător.(6) Administratorul statutar va fi radiat din registrul comerțului odată cu înregistrarea ridicării dreptului de administrare al debitorului sau la înregistrarea administratorului special. (7) Lichidatorul desemnat se înregistrează concomitent cu înregistrarea mențiunilor privind încetarea mandatului administratorilor statutari, administratorului judiciar, lichidatorilor numiți conform altor proceduri și oricărui altui conducător, după caz, în funcție de procedura de insolvență deschisă, indiferent de actul prin care au fost desemnați, cu excepția administratorului special, dacă a fost numit.(8) Odată cu închiderea procedurii insolvenței/falimentului se efectuează și mențiunile privind încetarea mandatului administratorului judiciar sau al lichidatorului ori, după caz, reluarea dreptului de administrare al debitorului. (la 26-12-2020, Articolul 190 din Capitolul VII , Titlul II a fost modificat de Punctul 163, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 191(1) Deschiderea și închiderea procedurii insolvenței persoanei juridice se înregistrează și în registrul comerțului în care este înregistrată sucursala sau alt sediu secundar, din oficiu. (2) Sucursala sau alt sediu secund se radiază din oficiu sau la cerere, în baza hotărârii judecătorești prin care s-a dispus radierea debitorului. (la 26-12-2020, Articolul 191 din Capitolul VII , Titlul II a fost modificat de Punctul 164, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 192Toate mențiunile efectuate la debitori înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței se efectuează cu indicarea emitentului, a instanței judecătorești care aplică procedura insolvenței, a numărului și datei actului de procedură și a numărului dosarului de la instanță. (la 26-12-2020, Articolul 192 din Capitolul VII , Titlul II a fost modificat de Punctul 165, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 193Orice alte mențiuni care se efectuează la debitori înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței se înregistrează în registrul comerțului cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei secțiuni. (la 26-12-2020, Articolul 193 din Capitolul VII , Titlul II a fost modificat de Punctul 166, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Capitolul VIIIProcedura îndreptării erorilor materiale și a erorilor de operare din registrul comerțului computerizat și de refacere a înscrisurilor din dosarele profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, dispărute ori distruse (la 26-12-2020, Denumirea Capitolului VIII din Titlul II a fost modificată de Punctul 167, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 194Erorile sau omisiunile cu privire la datele înregistrate în registrul comerțului, precum și erorile materiale existente în încheierile judecătorului-delegat sau în rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate se îndreaptă din oficiu sau la cerere. (la 26-12-2020, Articolul 194 din Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 168, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 195(1) Îndreptarea erorilor cuprinse în rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate se poate face la cerere sau din oficiu. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 195 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 169, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale va avea atașate documentele doveditoare.(3) Abrogat. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 195 , Capitolul VIII , Titlul II a fost abrogat de Punctul 170, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (4) În cazul îndreptărilor din oficiu, un exemplar al rezoluției de rectificare pronunțate de directorul ORCT/persoana desemnată va fi comunicat profesionistului înregistrat în registrul comerțului. (la 26-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 195 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 169, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 196Îndreptarea erorilor din registrul comerțului computerizat care nu implică editarea unor documente rectificative se operează în baza unei note interne aprobate prin rezoluție de directorul ORCT. (la 26-12-2020, Articolul 196 din Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 171, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 197(1) În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT, după efectuarea înregistrărilor dispuse de directorul ORC/ persoana desemnată se va proceda după cum urmează:a) ORCT înștiințează în scris profesionistul în vederea rectificării actului respectiv, indicând actul care trebuie rectificat, datele care vor fi rectificate și data până la care urmează a se efectua această operațiune, la cerere;b) persoana interesată va solicita îndreptarea erorilor materiale, completând corespunzător formularul «Cerere de îndreptare a erorilor materiale», la care anexează actul rectificat, în original. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 197 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 172, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Dacă erorile au fost preluate și în certificatul de înregistrare și/sau în anexele la acesta, menționatele înscrisuri se anexează, în original, la cererea de îndreptare.  +  Articolul 198În cazul erorilor materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare și/sau în anexele la acestea, în certificatele de înscriere de mențiuni, se procedează după cum urmează:a) abrogată. (la 26-12-2020, Litera a) din Articolul 198 , Capitolul VIII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 173, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) b) rectificarea din oficiu se face din dispoziția directorului ORCT, înscrisă pe formularul "Înregistrări din oficiu", completat într-un singur exemplar de către personalul ORCT;c) abrogată. (la 26-12-2020, Litera c) din Articolul 198 , Capitolul VIII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 173, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 199(1) Lămurirea dispozitivului încheierii judecătorului-delegat poate fi efectuată la cerere.(2) Pentru soluționare, ORCT prezintă judecătorului-delegat cererea pe care acesta a soluționat-o prin respectiva încheiere și înscrisurile atașate acestei cereri.  +  Articolul 200(1) Completarea dispozitivului încheierii judecătorului-delegat se poate solicita în termenul prevăzut de lege pentru exercitarea recursului împotriva acesteia.(2) Dispozițiile art. 197 se aplică corespunzător.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) nu se timbrează și pentru soluționarea acesteia nu se percep taxe.  +  Articolul 201Abrogat. (la 26-12-2020, Articolul 201 din Capitolul VIII , Titlul II a fost abrogat de Punctul 174, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Titlul IIIEliberarea certificatelor constatatoare, a extraselor  de registru, a informațiilor din registrul comerțului computerizat, a copiilor/copiilor certificate  ale înscrisurilor existente în dosarele persoanelor înregistrate și a duplicatelor (la 26-12-2020, Denumirea Titlului III a fost modificată de Punctul 175, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 202(1) Oficiile registrului comerțului eliberează la cerere și pe cheltuiala persoanelor interesate:a) certificate constatatoare din care rezultă că un anumit act este sau nu înregistrat în registrul comerțului;b) certificate constatatoare din care rezultă dacă persoana înregistrată în registrul comerțului a fost supusă procedurii prevăzute de legea insolvenței într-o perioadă de 5 ani anteriori formulării cererii introductive;c) certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite asociaților ca urmare a lichidării societății în nume colectiv, în comandită simplă și cu răspundere limitată;d) extrase de registru care atestă starea persoanei, respectiv funcționarea, suspendarea temporară a activității, reorganizarea, deschiderea procedurii insolvenței, dizolvarea, lichidarea, falimentul;e) extrasul de registru prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 322/2008;f) copii/copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate în acest scop, precum și de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registrul comerțului sau în baza cărora au fost efectuate înregistrări în registrul comerțului; (la 26-12-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 202 , Titlul III a fost modificată de Punctul 176, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) g) informații despre datele înregistrate în registrul comerțului, inclusiv rapoarte privind istoricul înregistrărilor efectuate, după instituirea obligației legale de înregistrare în registrul comerțului computerizat; (la 26-12-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 202 , Titlul III a fost modificată de Punctul 176, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) h) duplicate ale certificatelor de înregistrare, precum și ale certificatelor constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării;i) copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informații din Buletinul procedurilor de insolvență, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență/raport istoric despre un debitor. (la 26-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 202 , Titlul III a fost modificată de Punctul 176, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) La cererea pentru eliberarea duplicatelor se atașează dovada publicării într-un ziar de largă circulație a anunțului referitor la pierderea înscrisurilor al căror duplicat se solicită.(3) Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) se depun personal, se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin mijloace electronice la ORCT în a cărui rază teritorială își are sediul social persoana înregistrată. Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), g) și i) pot fi depuse și la ONRC. (la 26-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 202 , Titlul III a fost modificat de Punctul 177, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (4) Informațiile și copiile/copiile certificate pot fi furnizate electronic și prin serviciile electronice ale ONRC. (la 26-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 202 , Titlul III a fost modificat de Punctul 177, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 203(1) Eliberarea înscrisurilor prevăzute la art. 202 alin. (1) se efectuează de către ORCT la care a fost depusă cererea respectivă sau, după caz, de ONRC, cu condiția prezentării dovezii achitării tarifului și, după caz, a tarifelor poștale corespunzătoare. Înscrisurile respective se eliberează, conform opțiunii solicitantului, acestuia personal sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin poștă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică calificată. (la 26-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 203 , Titlul III a fost modificat de Punctul 178, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (2) Eliberarea înscrisurilor menționate la art. 202 alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (la 26-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 203 , Titlul III a fost modificat de Punctul 178, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 ) (3) Înscrisurile prevăzute la art. 202 alin. (1) lit. a), d), f) și g) se eliberează instituțiilor și autorităților publice prevăzute în mod expres de lege, la cerere și fără plata de taxe și tarife.  +  Articolul 204La cererea persoanelor juridice române participante la constituirea prin fuziune a unei societăți europene, respectiv a unei societăți cooperative europene sau în cazul transferului sediului unei societăți europene, respectiv al unei societăți cooperative europene din România în alt stat membru, ORCT, pe baza rezoluției prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune în acest sens, eliberează un certificat constatator care atestă încheierea actelor și îndeplinirea formalităților prealabile acestor operațiuni. (la 26-12-2020, Articolul 204 din Titlul III a fost modificat de Punctul 179, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Titlul IV Servicii de asistență  +  Articolul 205La cererea și pe cheltuiala solicitanților, ONRC, prin ORCT, acordă asistență de specialitate pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerțului a actelor constitutive sau modificatoare și pentru autorizarea funcționării.  +  Articolul 206Serviciile de asistență se acordă prin personal specializat din cadrul ORCT, anterior depunerii cererilor de înregistrare în registrul comerțului, după completarea de către solicitant a cererii de servicii și achitarea tarifelor aferente operațiunilor solicitate.  +  Articolul 207(1) Cererea de acordare de servicii de asistență se tehnoredactează în două exemplare și cuprinde următoarele:a) numele, prenumele, adresa, datele de identitate, precum și calitatea solicitantului;b) descrierea explicită a serviciilor solicitate;c) modul de transmitere a actelor necesare în vederea prestării serviciilor ;d) termenul de prestare a serviciilor, cu precizarea că acesta curge din momentul depunerii actelor solicitate de personalul ORCT și a dovezii privind plata tarifelor corespunzătoare;e) mențiunea că, în cazul renunțării la servicii, solicitantului i se vor restitui doar tarifele aferente operațiunilor neefectuate până la data renunțării;f) mențiunea că orice modificare a cererii de acordare de servicii, după întocmirea actelor solicitate, se efectuează numai după achitarea tarifelor aferente serviciilor solicitate;g) mențiunea referitoare la clasarea cererii de servicii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, dacă solicitantul nu a făcut dovada plății tarifelor legale ori nu a depus documentele necesare pentru soluționarea cererii;h) semnătura solicitantului și a salariatului ORCT care preia solicitarea;i) confirmarea beneficiarului, la eliberarea înscrisurilor redactate, din care rezultă că le-a citit și a constatat că acestea corespund cererii sale.(2) După semnarea de către părți a cererii de servicii de asistență, aceasta se înregistrează și un exemplar se înmânează solicitantului împreună cu chitanța dovedind plata serviciilor solicitate.(3) Tariful pentru prestarea serviciului de îndrumare prealabilă se achită o singură dată, indiferent de numărul operațiunilor/serviciilor solicitate prin aceeași cerere de servicii.(4) Dispozițiile referitoare la tariful suplimentar pentru soluționarea cererii în regim de urgență, precum și cele referitoare la modalitatea de calcul în cazul efectuării mai multor operațiuni se aplică în mod corespunzător.(5) În situațiile în care reglementările în vigoare prevăd reduceri sau scutiri de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență, nota de calcul întocmită pentru serviciile prestate se completează cu mențiunea: "Scutit de la plata tarifelor stabilite prin prezenta notă de calcul, în conformitate cu prevederile ...". Nota de calcul se depune de comerciant împreună cu celelalte înscrisuri la registratura ORCT, în vederea aplicării, dacă va fi cazul, a dispozițiilor referitoare la restituirea taxelor și tarifelor de care a fost scutit.(6) Cererile de înregistrare și documentele anexate acestora ale persoanelor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență în condițiile prezentelor norme metodologice se depun la oficiile registrului comerțului prin grija compartimentelor de asistență care au prestat aceste servicii. (la 26-12-2020, Articolul 207 din Titlul IV a fost completat de Punctul 180, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 208Dispozițiile art. 206 și 207 se aplică corespunzător și cererilor primite și soluționate prin folosirea căilor de transmitere electronice, fiecare document având atașată, încorporată sau logic asociată o semnătură electronică calificată. (la 26-12-2020, Articolul 208 din Titlul IV a fost modificat de Punctul 181, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Titlul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 209(1) Directorul general al ONRC emite proceduri de lucru și/sau instrucțiuni în aplicarea prezentelor norme metodologice.(2) Procedurile de lucru și instrucțiunile prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de intranet a ONRC. (la 26-12-2020, Articolul 209 din Titlul V a fost modificat de Punctul 182, Articolul I din ORDINUL nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020 )  +  Articolul 210În scopul favorizării unui mediu de afaceri transparent, sigur și predictibil, al asigurării celerității soluționării cererilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului potrivit legii, ONRC poate publică ghiduri de informare cu privire la formalitățile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerțului și a celorlalte funcții ale sale.--------------