LEGE nr. 134 din 21 iulie 2000privind regimul parcurilor industriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul de înfiinţare şi de funcţionare a parcurilor industriale. (2) Parcurile industriale reprezintă arii strict delimitate teritorial, în perimetrul cărora se desfăşoară activităţi investitionale, de producţie industriala şi de servicii conexe, într-un regim de facilităţi specifice.  +  Articolul 2 (1) Parcurile industriale se constituie pentru stimularea dezvoltării economico-sociale, realizarea transferului tehnologic, atragerea de investiţii şi valorificarea resurselor umane ale zonei. (2) Prin instituirea regimului de parc industrial se asigura societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul acestuia accesul la infrastructura necesară desfăşurării activităţilor economice.  +  Capitolul 2 Cadrul instituţional  +  Articolul 3Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care, în scopul promovării şi instituirii regimului de parc industrial şi al gestionării resurselor necesare dezvoltării acestuia, are următoarele atribuţii: a) analizează şi aproba propunerile de constituire a parcurilor industriale; b) gestionează toate fondurile bugetare şi extrabugetare destinate dezvoltării parcurilor industriale; c) stabileşte, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, criteriile specifice de acordare a fondurilor menţionate la lit. b); d) organizează periodic concursuri de selecţie pentru acordarea fondurilor financiare; e) monitorizează modul de utilizare a fondurilor acordate în vederea dezvoltării parcurilor industriale; f) analizează şi evalueaza rapoartele elaborate de către deţinătorii titlului de parc industrial şi, dacă este cazul, poate hotărî retragerea acestuia, în situaţiile prevăzute la art. 16; g) colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu camerele de comerţ şi industrie, cu organizaţiile care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi cu experţi independenţi pentru analizarea propunerilor de creare a parcurilor industriale şi pentru identificarea oportunitatilor de creare a unor noi parcuri industriale; h) supune Guvernului, spre aprobare, proiecte de acte normative privind dezvoltarea parcurilor industriale.  +  Articolul 4În vederea dezvoltării parcurilor industriale, Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala gestionează fondurile provenite din următoarele surse: a) suma aprobată anual prin legea bugetului de stat, ca poziţie distinctă, alocata din fondurile speciale aflate la dispoziţia Guvernului; b) fonduri alocate în cadrul Programului PHARE şi fondurile de tip structural, care vor fi asigurate României de către Uniunea Europeană; c) asistenţa financiară nerambursabilă; d) alte surse de finanţare.  +  Capitolul 3 Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale  +  Articolul 5 (1) Iniţiativa constituirii unui parc industrial poate aparţine autorităţilor administraţiei publice locale, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi societăţilor comerciale pe acţiuni, cu sediul în România, având ca unic obiect de activitate administrarea parcurilor industriale. (2) Propunerea fundamentată de constituire a unui parc industrial se transmite de către initiatori spre analiza Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (3) Cheltuielile legate de analiza şi evaluarea propunerilor vor fi suportate de initiator. Nivelul maxim al acestor cheltuieli va fi stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, până la data de 30 noiembrie a anului financiar anterior. Sumele încasate în conformitate cu prezentul alineat, neutilizate în execuţia curenta, se reportează pentru anul următor. (4) Acordarea titlului de parc industrial se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala pentru toate initiativele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 şi 7, în termen de 90 de zile de la înregistrarea propunerii de fundamentare transmise în conformitate cu prevederile alin. (2). (5) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, în perimetrul şi în condiţiile specificate în ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (6) Durata de existenta a parcului industrial va fi de minimum 25 de ani şi se va stabili în funcţie de obiectivele urmărite prin programul naţional de dezvoltare economică.  +  Articolul 6Titlul de parc industrial se acordă oricărei societăţi comerciale pe acţiuni, cu sediul în România, având ca obiect unic de activitate administrarea parcurilor industriale, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii minimale: a) să deţină titlul de proprietate sau de folosinţă, pe o perioadă de cel puţin 25 de ani, asupra terenurilor aferente parcului industrial; b) să prezinte un studiu de fezabilitate şi un plan de afaceri pe cel puţin 3 ani, privind exploatarea parcului industrial; c) numărul persoanelor juridice care îşi vor desfăşura activitatea în parcul industrial, conform documentaţiilor legale de intenţie sau angajament, să fie de cel puţin 5, iar în urma dezvoltării activităţilor specifice să se creeze, într-o perioadă de cel mult 3 ani, un număr total de minimum 300 noi locuri de muncă; d) să prezinte un bilanţ de mediu cuprinzând obligaţiile ce trebuie să fie îndeplinite pentru desfăşurarea activităţilor în parcul industrial, în deplina conformitate cu cerinţele legale în vigoare privind protecţia mediului; e) să prezinte acordul, valabil pe durata de funcţionare a parcului industrial, al consiliului local, al consiliului judeţean, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi acordul de principiu al Consiliului pentru dezvoltare regionala privind programul de dezvoltare economico-socială propus pentru obţinerea titlului de parc industrial, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, respectiv de implementare a obiectivelor regionale.  +  Articolul 7Titlul de parc industrial nu poate fi obţinut de acele societăţi comerciale care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) sunt în procedura de dizolvare voluntara sau de drept, de lichidare, de reorganizare judiciară sau de faliment; b) nu au îndeplinit obligaţiile, asumate anterior, în exploatarea altui parc industrial; c) au restante la plata impozitelor, taxelor şi a celorlalte sume datorate, după caz, bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale.  +  Articolul 8 (1) Deţinătorul titlului de parc industrial are următoarele obligaţii: a) sa realizeze şi sa exploateze parcul industrial în conformitate cu studiul de fezabilitate şi cu planul de afaceri, prezentate în documentaţia de oferta, şi cu respectarea condiţiilor specificate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, emis în conformitate cu art. 5 alin. (4); b) sa înainteze, până la data de 31 martie a anului următor, un raport anual privind activitatea parcului industrial; c) sa înainteze, în cazul în care beneficiază de finanţări din fondurile bugetare şi extrabugetare destinate dezvoltării parcurilor industriale gestionate de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare, rapoarte financiare şi, anual, până la data de 31 martie a anului următor, un raport auditat privind modul de utilizare a acestora. (2) Deţinătorul titlului de parc industrial are dreptul sa reprezinte agentul economic care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial pentru obţinerea avizelor necesare desfăşurării activităţilor specifice.  +  Articolul 9 (1) Prin derogare de la prevederile legale, bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, incluse în amplasamentul parcului industrial, se concesioneaza, respectiv se subconcesioneaza sau se închiriază, respectiv se subinchiriaza, prin încredinţare directa. (2) În cazul subconcesionarii sau subinchirierii, potrivit alin. (1), ca excepţie de la prevederile legale, nu este necesar acordul proprietarului.  +  Articolul 10 (1) Exploatarea parcului industrial se realizează prin contracte comerciale, încheiate între deţinătorul titlului şi beneficiarii activităţilor specifice ce se pot dezvolta, persoane juridice române sau străine, selectaţi, dacă este cazul, prin licitaţie publică. (2) Deţinătorul titlului de parc industrial poate asigura antreprenoriatul lucrărilor de construcţii-montaj şi de punere în funcţiune, reparaţii şi întreţinere de obiective, poate furniza serviciile şi utilitatile publice, precum şi serviciile aferente desfăşurării activităţilor parcurilor. (3) În scopul promovării, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, deţinătorul titlului de parc industrial are obligaţia, fără a leza interesele beneficiarilor, să prezinte parcul industrial ca referinţa pentru posibilii investitori.  +  Capitolul 4 Facilităţi  +  Articolul 11Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial beneficiază de următoarele facilităţi: a) scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a importului pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, uneltele şi utilajele agricole, alte bunuri amortizabile necesare efectuării şi derulării de investiţii; b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a importului de materii prime şi materiale, piese de schimb şi componente care se utilizează pentru construcţia, reparaţia şi întreţinerea de obiective în teritoriul parcului; c) scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit în modernizarea tehnologiilor, dezvoltarea infrastructurii industriale, susţinerea obiectivelor de investiţii din cadrul parcului industrial, pe o perioadă de 5 ani de la înfiinţare; d) cofinantarea, cu sau fără obligaţie de rambursare, din fondurile destinate dezvoltării parcurilor industriale, până la limita a 25% din valoarea investiţiei necesare continuării lucrărilor de infrastructura şi asigurării utilităţilor din parcul industrial respectiv, cu excepţia finantarilor externe, caz în care limita cofinanţării este stabilită de finantatorul extern; e) înlesniri de la plata impozitelor şi taxelor locale, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi judeţene pe a căror rază administrativ-teritorială se afla parcul industrial respectiv, pentru o perioadă de cel mult 5 ani; f) camerele de comerţ şi industrie vor asigura, în colaborare cu instituţiile publice abilitate, obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor de funcţionare, necesare desfăşurării activităţii în parcurile industriale.  +  Articolul 12Deţinătorul titlului de parc industrial beneficiază de toate facilităţile prevăzute la art. 11, precum şi de scutirea de la plata taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, şi de scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, în parcurile industriale, prin hotărâre a Guvernului, se poate institui regimul de zona libera, în cazul în care societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul acestora realizează producţie şi/sau servicii destinate exclusiv exportului.  +  Articolul 14 (1) Utilizarea totală sau parţială a sumelor alocate de către Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala deţinătorului titlului de parc industrial, fără respectarea destinaţiei şi a termenelor pentru care au fost acordate, se constata de către organele de control abilitate, potrivit legii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinaţiei fondurilor, respectiv de la retragerea titlului de parc industrial, în conformitate cu prevederile art. 16, timp în care se instituie sechestrul asigurator, în regim de urgenta, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care beneficiarii facilităţilor din parcul industrial lichidează voluntar investiţiile sau încetează activităţile specifice, într-o perioadă mai mica decât dublul perioadei în care au beneficiat de acestea, vor achită cu prioritate sumele aferente facilităţilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei legi către bugetele respective, la care se adauga dobânzile şi majorările de întârziere prevăzute de lege. (2) Impozitele şi taxele datorate se plătesc din rezultatele lichidării investiţiilor sau din celelalte drepturi cuvenite acţionarilor.  +  Articolul 16 (1) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala poate să retragă titlul de parc industrial, dacă deţinătorul acestuia se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu realizează obiectivele şi condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, emis în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5); b) nu îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute la art. 6; c) nu respecta destinaţia şi termenele de utilizare totală sau parţială a sumelor alocate din fondurile destinate dezvoltării parcurilor industriale. (2) Facilităţile acordate beneficiarilor încetează la data retragerii titlului, cu excepţia cazului în care acesta a fost retras din motive independente de unul sau mai mulţi beneficiari. În acest ultim caz, beneficiarii respectivi se vor bucura în continuare de facilităţile acordate în conformitate cu prevederile prezentei legi, pe toată durata menţionată în ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, prin care s-a aprobat constituirea parcului industrial.  +  Articolul 17Prevederile prezentei legi se aplică şi parcurilor de dezvoltare a tehnologiei informatice.  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 19În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va elabora normele metodologice de aplicare a legii şi le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 20Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată se abroga orice dispoziţie contrară.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU──────────