HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 3 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Apărării Naționale, inclusiv prin instituțiile din subordine, Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin instituțiile din subordine și din coordonare, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.(2) Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile domeniilor respective.(3) În coordonarea Ministerului Sănătății funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19, structuri fără personalitate juridică, altele decât cele din cadrul unităților sanitare, în scop profilactic pentru asigurarea imunizării populației. (4) Locația centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea autorităților administrației publice centrale și locale, după caz.(5) Fondurile necesare organizării și funcționării centrelor de vaccinare se suportă din bugetele instituțiilor și ministerelor prevăzute la alin. (1), conform activităților în responsabilitate, prevăzute în strategie. (la 17-12-2020, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 17 decembrie 2020 )  +  Articolul 3Finanțarea obiectivelor prevăzute în Strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.031.  +  ANEXĂSTRATEGIEde vaccinare împotriva COVID-19 în România