LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 iulie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 102 din 27 august 1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educațional, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚAprivind organizarea și funcționarea sistemului de educație permanenta prin instituțiile educaționale2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Educația permanenta și promovarea socială a persoanei se realizează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin instituții educaționale, în corelare cu nevoile individuale și cu cerințele și exigențele economiei de piața și ale practicii sociale într-o societate democratica.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Educația permanenta prin sistemul educațional se realizează prin programe specifice, inițiate și organizate de instituții publice și private cu activitate în domeniu, în spiritul parteneriatului social, utilizându-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educație prin corespondenta, educație la distanta, videoconferinte, instruire asistată de calculator și altele.(2) Finanțarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigura din alocații de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, contribuții ale participanților, organizații sindicale și patronale, din Fondul național al formării profesionale, constituit în condițiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, din fonduri existente cu aceasta destinație, precum și din alte surse.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Educația permanenta prin sistemul educațional asigura:a) completarea educației de baza, prin educație recurenta sau compensatorie;b) formarea profesională continua prin: perfecționarea pregătirii profesionale și dobândirea unor noi calificări profesionale;c) educația civică prin dobândirea competentelor și a atitudinilor necesare exercitării drepturilor și asumării responsabilităților sociale ale fiecărui cetățean;d) educarea, cultivarea aptitudinilor și a intereselor individuale ale cetățeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ.(2) Educația permanenta prin sistemul educațional se poate realiza prin participarea celor interesați la programele organizate în cadrul instituțional sau prin studiu individual. Examinarea finala și certificarea se realizează în condițiile legii.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Educația permanenta prin sistemul educațional se realizează prin instituții educaționale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, în condițiile legii:a) unități și instituții de învățământ din sistemul preuniversitar și superior;b) școli populare de arta, universități populare, case de cultura, cămine culturale, centre de cultura, biblioteci, muzee, case și cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte instituții publice și private;c) centre pentru formare profesională continua din sistemul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Culturii, al altor ministere ori din subordinea autorităților publice locale;d) organizații neguvernamentale, asociații profesionale.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Metodologia, criteriile de autorizare a instituțiilor în domeniul educației permanente prin sistemul educațional, precum și modalitățile de examinare finala și certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condițiile legii, de către:a) Ministerul Educației Naționale, pentru programele menționate la art. 3 alin. (1) lit. a);b) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale, pentru programele menționate la art. 3 alin. (1) lit. b);c) Ministerul Educației Naționale, Ministerul Culturii și instituțiile interesate, pentru programele menționate la art. 3 alin. (1) lit. c) și d);d) Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru programele de formare profesională continua.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Instituțiile educaționale prevăzute la art. 4 pot elibera, în condițiile prevăzute la art. 5 și ale celorlalte prevederi legale în vigoare, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite.(2) Diplomele educaționale și certificatele de absolvire pot avea, după caz, valabilitate naționala sau locală.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Educația permanenta prin sistemul educațional este asigurata de către formatori, specialiști pe domenii, din țara sau din străinătate, remunerați conform legislației în materie.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Organizarea și durata programelor de educație permanenta prin sistemul educațional, pe domenii de activitate, se realizează în conformitate cu normele metodologice emise de instituțiile prevăzute la art. 5.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  -----------