REGULAMENT din 8 februarie 2019de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.141 din 8 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională, denumită în continuare Comisia sau CNDIE, este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, înființat în coordonarea Ministerului Educației Naționale, denumit în continuare MEN.  +  Articolul 2CNDIE se constituie și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, având ca mandat coordonarea implementării Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar.  +  Capitolul II Atribuțiile CNDIE  +  Articolul 3CNDIE are următoarele atribuții:a) avizează, în urma consultării cu organizațiile neguvernamentale de profil, Metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și Metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară;b) coordonează realizarea unui raport anual privind segregarea școlară și calitatea serviciilor educaționale din România, în conformitate cu prevederile Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România; în exercitarea acestei atribuții, Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională poate face propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de indicatori care sunt urmăriți anual prin Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) și de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare școlară;c) elaborează strategii și/sau norme metodologice privind desegregarea școlară și incluziunea educațională în conformitate cu nevoile specifice identificate în cadrul raportului anual privind segregarea școlară și calitatea serviciilor educaționale din România;d) monitorizează, la nivel național, implementarea măsurilor corective pentru prevenirea și eliminarea tuturor formelor de segregare școlară, pe toate criteriile enunțate în prezentul ordin, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu alte organisme aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale și cu alți parteneri educaționali;e) poate acorda asistență tehnică comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare școlară, în mod direct sau prin intermediul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București;f) acordă asistență tehnică inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare școlară;g) colaborează cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în domeniul monitorizării, prevenirii și eliminării oricăror forme de segregare școlară;h) analizează acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, în conformitate cu Planul de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar, în domeniul prevenirii și eliminării oricăror forme de segregare școlară;i) propune ministrului educației naționale aplicarea sancțiunilor corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament în cazurile identificate de segregare școlară.  +  Articolul 4La propunerea CNDIE, Ministerul Educației Naționale va încheia protocoale de colaborare cu instituțiile publice cu care CNDIE are obligația de a colabora, în conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 5Protocoalele de colaborare vor include modalitățile și metodologiile specifice de colaborare interinstituțională, care vor fi elaborate și negociate de CNDIE cu partenerii instituționali.  +  Capitolul III Componența CNDIE  +  Articolul 6(1) Comisia este formată din 17 membri, specialiști și experți reprezentând Ministerul Educației Naționale, mediul academic, organizații neguvernamentale și alte instituții relevante, precum și reprezentanți ai beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, respectiv reprezentanți ai elevilor și părinților.(2) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale la propunerea:a) Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar - un membru;b) Institutului de Științe ale Educației - un membru;c) organizațiilor asociative ale elevilor - doi membri;d) organizațiilor asociative ale părinților - doi membri;e) organizațiilor neguvernamentale sau interguvernamentale (ONG-uri sau alte organizații care au ca mandat protejarea și promovarea drepturilor minorității rome, protejarea și promovarea drepturilor copiilor și elevilor cu dizabilități, protejarea și promovarea drepturilor copiilor și elevilor din familii dezavantajate/mediul rural) - patru membri;f) mediului universitar - un membru;g) organizațiilor sindicale din sistemul de educație, reprezentând cadrele didactice - doi membri;h) Ministerului Educației Naționale - patru membri: secretarul de stat pentru Învățământul în limbile minorităților, un reprezentant al Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, un reprezentant al Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă, un reprezentant al Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul.  +  Articolul 7Calitatea de membru al Comisiei se dobândește în baza numirii prin ordin al ministrului educației naționale pentru un mandat de 2 ani. Mandatul unui membru CNDIE poate fi reînnoit la expirarea mandatului, fără a exista vreo limită în privința numărului de mandate exercitate, având în vedere natura tehnică a mandatului exercitat în cadrul CNDIE. Calitatea de membru al Comisiei dă dreptul fiecărui membru la un vot.  +  Articolul 8Membrii CNDIE, în exercitarea mandatului lor, au următoarele obligații:a) de a participa la ședințele de lucru și activitățile CNDIE;b) de a respecta normele etice sau deontologice;c) de a îndeplini sarcinile care le revin ca urmare a calității deținute.  +  Articolul 9Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:a) încheierea valabilității mandatului;b) renunțarea unilaterală la mandat de către membru, comunicată în scris ministrului educației naționale;c) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituția sau organizația care l-a desemnat;d) absența nemotivată de la maximum 4 ședințe consecutive;e) deces;f) încălcarea prevederilor legale și a prezentului regulament.  +  Articolul 10În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului educației naționale un nou membru, potrivit aceleiași proceduri prin care au fost desemnați anterior.  +  Capitolul IV Organizarea și structurile CNDIE  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 11Structurile CNDIE sunt președintele, secretariatul tehnic și subcomisiile tematice.  +  Secţiunea a 2-a Președintele  +  Articolul 12Președintele CNDIE este secretarul de stat pentru Învățământul în limbile minorităților din Ministerul Educației Naționale, are dreptul la un singur vot, la fel ca orice membru al CNDIE, și are următoarele atribuții:a) convoacă ședințele CNDIE și conduce lucrările plenului Comisiei;b) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale Comisiei, pe baza propunerilor membrilor CNDIE; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Comisiei, la cererea oricărui membru al Comisiei;c) poate invita, motivat, la lucrările plenului Comisiei și alți experți externi;d) poate înființa subcomisii tematice, pe durată și cu un mandat determinate, care pot include membri CNDIE și alți experți externi;e) reprezintă CNDIE în relația cu ministrul educației naționale și cu terții.  +  Articolul 13Recomandările formulate de către subcomisiile tematice sau de către experții externi invitați la lucrările plenului Comisiei sunt adoptate de către CNDIE, dacă se supun votului plenului Comisiei și sunt întrunite condițiile stipulate în prezentul regulament pentru adoptarea recomandărilor Comisiei.  +  Articolul 14În cazul absenței președintelui CNDIE, conducerea lucrărilor și stabilirea ordinii de zi a ședințelor plenului Comisiei se fac de către un membru delegat, în scris, de președintele CNDIE, iar atunci când președintele se află în imposibilitatea de a delega, delegarea atribuțiilor președintelui va fi făcută de ministrul educației naționale. Membrul delegat va avea astfel două voturi în procesul de adoptare a deciziilor CNDIE.  +  Articolul 15Președintele CNDIE îi poate delega unui membru al CNDIE toate sau o parte din atribuțiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, și poate revoca respectivele delegări.  +  Secţiunea a 3-a Secretariatul tehnic al CNDIE  +  Articolul 16Activitatea CNDIE, în condițiile legi, este sprijinită tehnic de către un secretariat tehnic. Secretariatul tehnic al CNDIE va fi asigurat prin Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul și Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial.  +  Articolul 17Secretariatul tehnic va asigura asistența tehnică necesară pentru pregătirea lucrărilor plenului Comisiei, a lucrărilor subcomisiilor tematice și a președintelui CNDIE. Președintele CNDIE coordonează activitatea secretariatului tehnic.  +  Articolul 18Ministerul Educației Naționale, în condițiile legii, va asigura resursele necesare funcționării CNDIE.  +  Secţiunea a 4-a Subcomisiile tematice  +  Articolul 19În cazul în care în activitatea CNDIE este identificată necesitatea constituirii uneia sau a mai multor subcomisii tematice, cu titlu de exemplu, subcomisii tematice pe fiecare criteriu de segregare școlară, președintele CNDIE poate înființa una sau mai multe subcomisii tematice, cu acordul plenului CNDIE.  +  Articolul 20Mandatul subcomisiilor va fi conferit pe o perioadă determinată, până la realizarea sarcinilor arondate. La lucrările subcomisiilor tematice pot fi invitați și experți externi.  +  Capitolul V Funcționarea CNDIE  +  Articolul 21În activitatea sa, CNDIE formulează recomandări de politică educațională, pe care le propune spre adoptare ministrului educației naționale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 22Adoptarea unei recomandări de politică educațională de către CNDIE se face prin consensul membrilor ei. În cazul în care nu se poate ajunge la consens, o recomandare a CNDIE este adoptată dacă întrunește votul favorabil al unei majorități calificate de minimum 12 voturi.  +  Articolul 23Comisia și subcomisiile tematice lucrează în ședințe ordinare și extraordinare. Plenul CNDIE se întrunește în ședințe ordinare, câte o ședință în fiecare trimestru. În situații excepționale, președintele CNDIE poate convoca, în ședință extraordinară, plenul Comisiei sau al subcomisiilor tematice.  +  Articolul 24Convocarea membrilor CNDIE sau invitarea experților externi la ședințele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice se face de către secretariatul tehnic al CNDIE, la solicitarea președintelui CNDIE, cu cel puțin 5 zile lucrătoare în avans.  +  Articolul 25Odată cu convocarea membrilor CNDIE li se vor comunica acestora: ordinea de zi a ședinței, procesul-verbal al ședinței anterioare, precum și orice material relevant pentru ședința pentru care a fost făcută convocarea.  +  Articolul 26Participarea la ședințe și exercitarea votului pot fi fizice, efective sau virtuale (prin intermediul tehnologiilor de comunicare sau în alt mod). Exercitarea votului, în cazul membrilor care nu sunt prezenți fizic la ședință, se face în scris, până la termenul-limită stabilit de președintele CNDIE.  +  Articolul 27Experții externi invitați la ședințele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice nu au drept de vot și nu participă la etapa de vot din cadrul ședințelor.  +  Articolul 28Documentele ședințelor CNDIE, precum și ale subcomisiilor tematice sunt: procesul-verbal al ședinței anterioare, ordinea de zi, lista de prezență, orice document care este supus dezbaterilor din ședința respectivă. Procesul-verbal al ședinței cuprinde rezumatul discuțiilor la fiecare subiect și rezultatul votului. Secretariatul tehnic este responsabil cu pregătirea, înregistrarea și arhivarea documentelor ședințelor CNDIE.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 29Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 30Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului educației naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----