LEGE nr. 288 din 9 decembrie 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 9 decembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;2. La articolul 8 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) fermierii persoane fizice să depună o declarație pe propria răspundere că își lucrează terenul agricol și că dețin documente doveditoare.3. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate să elibereze adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol la solicitarea APIA, cu consimțământul scris prealabil al fermierului.4. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării.5. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentele ce dovedesc respectarea anumitor criterii de eligibilitate/condiții specifice măsurilor delegate sunt furnizate la solicitarea APIA de către instituțiile/organismele responsabile cu emiterea/atestarea acestora.  +  Articolul IIPrevederile art. 30 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la primirea deciziei Comisiei Europene cu privire la notificarea inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 9 decembrie 2020.Nr. 288.-----