LEGE Nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicatăprivind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 260 din 15 septembrie 1994  Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 76/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 iulie 1994.Legea nr. 85/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, data la care legea a intrat în vigoare, cu excepţia prevederilor art. 1 alin. 2 şi 3, art. 2 alin. 2, art. 4, art. 7 alin. 2, 3, 6, 7 şi 8, art. 10 alin. 3 şi 4, art. 11 alin. 4, art. 12 alin. 2 şi 3, art. 15 alin. 4 şi art. 19 alin. 1, care au intrat în vigoare la data de 29 iulie 1994.  +  Articolul 1Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi. Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuintele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vinzarii, finisaje superioare echivalente unor lucrări de arta sau ornamentale deosebite sau care beneficiază de dotări speciale cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar/vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea.De asemenea, sunt exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuinţelor de protocol.  +  Articolul 2Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vîndute în condiţiile reglementărilor în vigoare, pot fi vîndute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică. Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuintele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plata, în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigura în acest scop. Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3. Licitaţiile se organizează de consiliile locale. Locuintele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vînzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot cumpara de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vînzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietara, în condiţiile art. 1. Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adauga şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta şi vînzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1% .  +  Articolul 3Spaţiile destinate activităţilor de comerţ şi de prestări de servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vîndute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2. La oferte egale beneficiază de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spaţiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au încheiat convenţii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru închirierea respectivelor spaţii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrări de construcţii sau instalaţii în vederea finalizarii acestor spaţii. Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5. Spaţiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, sunt considerate active şi se pot vinde potrivit legii.  +  Articolul 4Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie. Preţul de vînzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vinzarii.  +  Articolul 5Persoanele fizice sau juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra unor construcţii în curs de execuţie sunt obligate să obţină, potrivit legii, autorizaţia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizaţie.  +  Articolul 6Locuintele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartiţie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoană juridică pot fi vîndute prin licitaţie publică organizată de consiliile locale sau agenţii economici care deţin spaţiile respective. La stabilirea preţului de la care începe licitaţia sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 5. Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuintele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat.  +  Articolul 7Locuintele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decît locuintele de intervenţie, vor fi vîndute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi. De asemenea, vor fi vîndute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuintele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor de stat, regiilor autonome şi societăţilor cu capital de stat care şi-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat.Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vînzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.Art. 1. alin. 2 se aplică în mod corespunzător. Beneficiază de prevederile alin. 1 şi chiriaşii care nu sunt angajaţii unităţilor proprietare. Locuintele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazarii personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesita prezenta, permanenta sau în caz de urgenta, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vînd.Unităţile economice sau bugetare pot să deţină şi sa construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor.Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vînd.  +  Articolul 8Construcţiile prevăzute în art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi vîndute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2.  +  Articolul 9Sumele încasate din vânzarea locuinţelor, potrivit art. 6, 7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuinţelor. Diferenţele rămase după rambursarea creditelor prevăzute în alin. 1 şi plata dobinzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finanţarea investiţiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe în curs de execuţie, care vor rămâne şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat.  +  Articolul 10În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decît în comun. Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata locuinta şi spaţiul cu alta destinaţie. Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.Pentru persoanele care dobândesc locuintele în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991. Persoanele care nu pot dobîndi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existenţei clădirii. Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determina pe cote, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie.  +  Articolul 11În cazul vinzarii locuinţelor prevăzute în art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achită un avans minim de 10% din preţul locuinţei. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor esalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobinda anuală de 4% . Nu pot cumpara locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au alta locuinta proprietate personală. Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpara, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta.  +  Articolul 12Avansul se încasează de către unităţile vânzătoare o dată cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobinzile aferente, se vor achită astfel: a) de către salariaţi, prin reţinerea pe statul de plată la chenzina a doua; b) de către pensionari, prin reţineri din pensie; c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghiseele C.E.C., în contul prevăzut în contract. Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuintele construite din fondurile statului se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se afla situate locuintele respective. Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afară bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror rază teritorială se afla construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continua finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai exista locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2.Sumele rezultate din încasarea dobinzii, în cazul locuinţelor construite din fondurile statului, se vărsa la bugetul de stat, după reţinerea, de către unităţile proprietare sau vânzătoare, a cheltuielilor pentru urmărirea şi ţinerea evidentei ratelor, care se vor încadra într-o cota de o pătrime din dobinda prevăzută la art. 11 alin. 2.  +  Articolul 13Pentru ţinerii în vârsta de până la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartiţie, încheiat sau, după caz, emisă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobinda va fi de 2% .  +  Articolul 14De prevederile art. 13 beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 6, 7 şi 8 din Legea nr. 42/1990*) pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989.---------- Notă *) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992.  +  Articolul 15Prevederile art. 11 se aplică la contractele cu plata în rate a preţului, care se vor încheia cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumpărătorul va plati o dobinda de 8% pe an asupra acestor rate. În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii. Până la achitarea integrală a preţului, locuinta dobândită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 16Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completează cu preţurile de vînzare ale locuinţelor cu confort redus, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 17Locuintele şi construcţiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumpărate numai de persoane fizice cu cetăţenie română sau de persoane juridice care au sediul în România.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitaţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6.  +  Articolul 19Contractele de vînzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută. Nulitatea poate fi invocată de orice persoană şi pe orice cale. Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumparatorilor se va retine chiria aferentă perioadei de contractare şi până la restituire. Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobinzi şi nici nu se actualizează.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Nivelul dobinzilor la împrumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 rămâne cel prevăzut în acel act normativ.  +  Anexa 1 Preţurile de vînzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completează după cum urmează:
    Gradul de confort1 cameră2 camere3 camere4 camere
    Suprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartament
    (m2)(lei)(m2)(lei)(m2)(lei)(m2)(lei)
    Confort III2148.3003477.10045100.30056127.600
  La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad cîte 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuintele de confort III. Pentru locuintele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru mp suprafaţa utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preţurile corespunzătoare gradului III. NOTĂ: La locuintele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplică următorii termeni de corectie:
    - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor aferente pentru:Se scade
      - cadă de baie3.740 lei/locuinţă
      - lavoar1.445 lei/locuinţă
      - W.C.1.445 lei/locuinţă
      - chiuvetă de bucătărie1.445 lei/locuinţă.
  -----------------