ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 211 din 4 decembrie 2020privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 7 decembrie 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice din România ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, numărul din ce în ce mai mare al îmbolnăvirilor și completarea permanentă a domeniilor de activitate în care se impun restricții, așa cum se prevede în hotărârile Guvernului prin care se prelungește starea de alertă,întrucât prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc acordarea unor măsuri de protecție socială până la data de 31 decembrie 2020, ținând cont de faptul că au fost reglementate măsuri de sprijin pentru angajați și angajatori și alte categorii de profesioniști activi economic prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, cu aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020,luând în considerare că o parte din statele membre ale Uniunii Europene introduc restricții de circulație, de desfășurare a activității economice și sanitare similare celor aplicate în perioada martie-mai 2020, ceea ce afectează și relațiile economice dintre state,întrucât este necesar să fie asigurate măsuri de protecție socială pentru angajați, angajatori și alte categorii de profesioniști în concordanță cu situația epidemiologică, în situația în care starea de alertă se va prelungi și după 31 decembrie 2020,având în vedere faptul că la fundamentarea bugetului de stat se aplică prevederile art. 14 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici angajată și efectuată dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung angajaților, angajatorilor și altor categorii de profesioniști,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru continuarea și după data de 31 decembrie 2020 a acordării măsurilor prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum și pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare.Ținând cont de faptul că din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu completările ulterioare, a rezultat necesitatea clarificării unor reglementări cuprinse de acest act normativ, inclusiv cele legate de interzicerea angajării de personal sau subcontractarea de activități pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prevederile art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, se acordă până la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile actelor normative care cuprind dispoziții ce privesc aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, pe toată perioada prevăzută la alin. (1).  +  Articolul IILa articolul unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 24 iulie 2020, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) și (9) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.(2) Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună...............................................................................................(9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1).2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) nu se cumulează pentru același angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun, cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020, și nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Dragoș-Florin Coman,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  București, 4 decembrie 2020.Nr. 211.----