HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 23 noiembrie 2020privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în administrarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinația de sediu al CERT-RO, și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1176 din 4 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în administrarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinația de sediu al CERT-RO.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, ca structură independentă de expertiză și cercetare-dezvoltare în domeniul protecției infrastructurilor cibernetice, denumit în continuare CERT-RO, cu sediul în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, București.2. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) CERT-RO își desfășoară activitatea în spațiul din imobilul situat în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, București.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO,
  Dan Cîmpean
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 23 noiembrie 2020.Nr. 1.005.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite
  din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  în administrarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului care se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul CUI
  1628088.29.06ImobilBucurești, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2Construcție sediu birouri minister S2 + S1 + P + 6E Suprafață teren = 1.113 mp Suprafață construită la sol = 681 mp Suprafață construită desfășurată = 6.321 mp CF nr. 205350 Nr. cadastral 205350-C138875550Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (CUI 13633330)Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO (CUI 28598894)
  -----