ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020  În contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost adoptate măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluziunea socială a unei părți din pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România, de la data de 1 septembrie 2020 a fost majorată indemnizația socială pentru pensionari cu 14%, de la 704 lei la 800 lei, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.Întrucât, prin majorarea veniturilor persoanelor vârstnice începând cu data de 1 septembrie 2020, ca urmare a creșterii valorii punctului de pensie cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, o parte dintre persoanele vârstnice nu mai beneficiază de dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficii sociale pentru care plafonul maxim al veniturilor până la care se acordă fiind de 750 lei în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și cu puțin peste plafonul de 786 lei pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat, în această situație, prin suportarea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței, veniturile persoanelor vârstnice nemaiputând asigura necesarul de trai pe această perioadă,luând în considerare faptul că persoanele vârstnice constituie o categorie vulnerabilă, pentru a asigura o protecție socială adecvată pentru acestea, dar și pentru categorii de persoane afectate economic de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 fiind necesară majorarea nivelului de venituri până la care se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței,întrucât procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevede depunerea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței până la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru stabilirea drepturilor pentru întreg sezonul rece, iar pe parcursul sezonului rece drepturile se acordă începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, se impune ca măsurile să fie reglementate cât mai curând pentru ca persoanele ale căror venituri se situează la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari să poată beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe o perioadă cât mai mare din sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) consumator vulnerabil - clientul, persoană singură/familie, care nu își poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și ale cărui venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) și (6), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2);2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure.3. La articolul 8 alineatul (2), litera j) va avea următorul cuprins:j) în proporție de 5%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR.4. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,6 ISR și 2,164 ISR, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%.5. La articolul 8 alineatul (6), literele j) și k) vor avea următorul cuprins:j) până la 61%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR;k) până la 63%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1,6 ISR și 2,164 ISR.6. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.7. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.8. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.  +  Articolul IICererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se soluționează în condițiile art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 208.-----