ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 206 din 27 noiembrie 2020pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020  Având în vedere existența unui grad ridicat de comitere a unor infracțiuni care aduc atingere libertății sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor, fiind de notorietate numeroase cazuri de astfel de abuzuri comise la nivel național,pentru a continua procesul de modernizare a cadrului legislativ național în vederea adaptării acestuia la cadrul normativ european, care pune în centrul său omul și drepturile sale, în acest moment impunându-se luarea în considerare a creării unor mecanisme adecvate de asigurare a protecției categoriilor de persoane vulnerabile împotriva comiterii unor infracțiuni care aduc atingere libertății sexuale sau de exploatare a unor persoane,luând în considerare necesitatea punerii în acord cu celeritate a termenelor legale cu situația faptică, determinată de imposibilitatea asigurării funcționalității mecanismelor create prin Legea nr. 118/2019 în termenul prevăzut actualmente de lege, astfel încât să se asigure legalitatea demersurilor efectuate în sensul eficientizării mecanismelor de protecție a categoriilor de persoane vulnerabile împotriva comiterii infracțiunilor sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o punere în aplicare optimă a prevederilor Legii nr. 118/2019 lipsind de eficiență mecanismele instituite pentru protecția categoriilor de persoane vulnerabile, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată fiind generată de necesitatea corelării termenelor legale astfel încât să permită operaționalizarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor potrivit prevederilor cuprinse în contractul de achiziție, respectiv de lipsa unor instrumente legale care să asigure funcționalitatea mecanismelor create prin intermediul Legii nr. 118/2019 cu scopul reducerii semnificative a numărului de infracțiuni sexuale și de exploatare a unor persoane,având în vedere faptul că toate activitățile și mecanismele instituite prin Legea nr. 118/2019 în vederea sporirii protecției persoanelor împotriva infracțiunilor sexuale și de exploatare devin inoperabile până în momentul operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, întrucât toate acestea se realizează numai după înscrierea persoanei în Registru, interdependența dintre activitatea de operaționalizare a Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor și cea de înscriere în Registru a persoanelor care au comis infracțiuni ce fac obiectul Registrului aflate în evidența cazierului judiciar anterior operaționalizării acestuia face necesară reglementarea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a acestor prevederi prin același act normativ,întrucât promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea Legii nr. 118/2019 implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca, pe tot parcursul procesului de legiferare, Inspectoratul General al Poliției Române să se afle în ipoteza derulării unui contract al cărui termen de realizare nu corespunde termenelor legale, neprorogarea în timp util a termenului de operaționalizare făcând inaplicabile prevederile Legii nr. 118/2019,ținând cont și de contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, declarată de Organizația Mondială a Sănătății, care impune desfășurarea unor activități concertate în toate sferele vieții sociale și realizarea unui răspuns prompt la toate aspectele neprevăzute care intervin în evoluția răspândirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv adoptarea cu celeritate a unor acte normative care să reglementeze în mod adecvat noile situații apărute, se impune prorogarea termenului de operaționalizare a Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor în regim de urgență, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune dezbateri amănunțite și, implicit, o perioadă mai mare de timp,având în vedere impactul social al operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, efectele pozitive ale implementării acestuia având valențe în sfera protecției persoanelor vulnerabile, și faptul că modernizarea cazierului judiciar va asigura buna funcționare a sistemului de justiție, contribuind la desfășurarea actului de justiție cu celeritate, precum și faptul că, potrivit contractului de achiziție, termenul de realizare a registrului este de 210 zile, „aproximativ 7 luni“, fiind astfel imposibilă operaționalizarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor în termenul prevăzut actualmente de Legea nr. 118/2019,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient și cu celeritate a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de protecție a persoanelor împotriva comiterii unor infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane, având impact emoțional pentru cetățeni, elemente care vizează interesul public general, iar, în contextul arătat, demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ITermenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 26 iunie 2019, se prorogă până la data de 30 iunie 2021.  +  Articolul IIPentru persoanele înscrise în evidențele cazierului judiciar anterior operaționalizării Registrului care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, activitățile prevăzute la art. 11 din aceeași lege se efectuează într-un termen de cel mult un an de la data operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 206.-----