ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 205 din 27 noiembrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020  Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă, în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung,luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare,având în vedere necesitatea susținerii activității producătorilor din sectorul vitivinicol fără întârziere și ținând seama că lipsa promovării în regim de urgență a prezentului act normativ va avea consecințe negative prin:– apariția de disfuncționalități majore în asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor lucrărilor necesare unei evoluții favorabile a plantațiilor viticole. Prin menținerea viabilității plantațiilor viticole este asigurată conservarea patrimoniului viticol național;– scăderea puterii de negociere a producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin;– apariția unui transfer disproporționat al riscului economic între partenerii comerciali;– disfuncționalități majore în finalizarea investițiilor contractate cu fonduri europene prin Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol și nu numai;– distorsionarea pieței vitivinicole prin declanșarea unor crize privind raportul cerere-ofertă și evoluție necontrolată a prețurilor inputurilor, precum și a costurilor cu forța de muncă necesară pentru executarea lucrărilor manuale de întreținere a plantațiilor de viță-de-vie;– impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când aceștia sunt afectați de o perturbare gravă a pieței sau intră în faliment.În lipsa susținerii activității producătorilor prin măsurile prevăzute de schema de ajutor de stat aceștia sunt în imposibilitatea de a-și asigura continuarea activității.Întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare ce pot pune în pericol potențialul viticol național, iar statul este obligat să ia măsuri pentru continuarea activității economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare schemă, având ca scop acordarea de subvenții directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.  +  Articolul 2Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanțe de urgență sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Articolul 3(1) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(2) Schema se aplică pe întreg teritoriul României și se implementează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, care reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.  +  Articolul 4În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;b) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică în sectorul vitivinicol, indiferent de statutul juridic și de modul în care este finanțată.  +  Articolul 5(1) Schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari.(2) Schema nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) care au obținut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă.  +  Articolul 6(1) Prin schema prevăzută la art. 1 se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenție directă beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1), respectiv o subvenție egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.  +  Articolul 7Beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață;b) să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;c) să nu depășească valoarea totală de 100.000 euro/ beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.  +  Articolul 8(1) Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.  +  Articolul 9(1) Ajutorul de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500 mii lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 100.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțită de următoarele documente:a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;b) coordonate bancare/trezorerie.(2) Perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Cererile însoțite de documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.  +  Articolul 11(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică:a) suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin care face obiectul cererii de ajutor de stat prin raportare la maximul suprafeței solicitate în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965;b) existența înregistrării beneficiarului în Registrul plantațiilor viticole;c) existența înregistrării în Registrul plantațiilor viticole a declarației de recoltă aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019 depusă de către beneficiar pentru suprafața menționată în cererea de solicitare a ajutorului de stat;d) îndeplinirea condiției de la art. 7 lit. c);e) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 7 lit. d).(2) În situația în care suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mare decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafața înscrisă în cererea unică de plată.(3) În situația în care suprafața cu viță-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mică decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafață pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 și 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafața înscrisă în cererea de ajutor de stat.(4) După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc suprafețele eligibile și se aprobă sumele pe fiecare beneficiar, în limita suprafeței maxime de 200 ha.(5) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite reprezentând ajutor de stat, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, și se asigură că sumele totale care se acordă fiecărui beneficiar se încadrează în plafonul maxim prevăzut la art. 6 alin. (1).(6) Pe baza situațiilor centralizatoare întocmite de centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, structura centrală a APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.(7) În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului de stat se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.  +  Articolul 12În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 13(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului București, cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.(3) Structura centrală a APIA publică pe site-ul instituției informațiile relevante prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.(2) Documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.  +  Articolul 15Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la respectiva modificare.  +  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmit de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (6) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (7), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(9) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.(10) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează la solicitarea centrelor județene ale APIA, respectiv al municipiului București, în condițiile prevăzute de lege.(11) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 17Schema de ajutor de stat instituită prin prezenta ordonanță de urgentă se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la adresa www.madr.ro.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare a doua zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 205.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2APIACJ .................Operator date cu caracter personal: 9596Bun de plată................. euro.................... leiDirector executiv CJ,
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele cuvenite ajutorului de stat acordat pentru susținerea activității producătorilor
  din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  (model)
  Nr. crt.Denumire beneficiarNr. și dată cerereID fermierCUI/CNPValoare ajutor de stat (lei)Valoare ajutor de stat (euro)
  0123456
  Total general
  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalitățiiVerificat.Întocmit.
   +  Anexa nr. 3APIAOperator date cu caracter personal: 9596Bun de plată................. euro.................... leiDirector,
  CENTRALIZATORUL
  cu beneficiarii și sumele cuvenite ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor
  din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.JudețulNr. beneficiariAjutor de stat (lei)Ajutor de stat (euro)
  1.
  2.
  Total general
  Certificat din punct de vedere al realității, regularității și legalității
  Director general,
  ...................................................
  (semnătura și ștampilă)
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă,Ordonator principal de credite...................................................
  Nr. crt.JudețulSuma solicitată (lei)
  1.
  2.
  .....
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ...................................................
  (semnătura și ștampila)
  ----