LEGE nr. 276 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1166 din 2 decembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.(2) Un caz distinct de asociație îl reprezintă acea organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărei scop îl reprezintă:a) apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității unei minorități naționale;b) reprezentarea publică a cetățenilor aparținând unei minorități naționale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituțională.(3) Prin minoritate națională se înțelege acea etnie reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale.2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, prin act sub semnătură privată.(2) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;c) denumirea asociației;d) sediul asociației;e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;j) drepturile și obligațiile asociaților;k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;n) semnăturile membrilor asociați.(3) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. c), organizațiile legal constituite ale cetățenilor aparținând unei minorități naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale, care participă în procesul electoral, își pot păstra denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale.3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:a) statutul asociației, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);b) actele doveditoare ale sediului, precum și cele privind patrimoniul inițial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;d) declarație pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.4. La articolul 7, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.5. La articolul 7, după alineatul (2^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^2)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^2) În cazul în care denumirea asociației este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilității denumirii prevăzute la alin. (2) lit. e) se atașează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepție făcând denumirile care conțin nume proprii, intraductibile și denumirile consacrate pe plan internațional. Prevederile alin. (3)-(3^4) se aplică în mod corespunzător.(2^3) La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevăzute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când persoana împuternicită în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. h) declară pe propria răspundere faptul că asociația nu va desfășura activitate la sediul ales.(2^4) În cazul în care la constituirea asociației participă și o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente: a) extras oficial de la registrul autorității relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice și reprezentanții acesteia; b) în cazul în care statutul asociației este semnat de o altă persoană decât reprezentanții prevăzuți în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înființării asociației și desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociației; c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal și de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.(2^5) Prevederile alin. (2^3) se aplică în mod corespunzător și în situația în care persoana juridică devine membru în organele de conducere.6. La articolul 7, alineatul (3^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o constituie.7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu statutul asociației. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.9. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin statutul filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.(...)(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.10. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin de 10 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin de două ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie statutul fundației, prin act sub semnătură privată.(2) Statutul fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;c) denumirea fundației;d) sediul fundației;e) durata de funcționare a fundației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;f) patrimoniul inițial al fundației. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;j) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;k) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;l) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;m) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.12. La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:a) statutul, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);b) acte doveditoare ale sediului și patrimoniul inițial;c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;d) declarație pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul fundațiilor constituite/conduse doar din persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2^1)-(2^5), (3)-(3^5) și (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.13. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca statutul. De asemenea, după înscriere, statutul nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute în favoarea fundației anterior constituirii ei se vor produce de la data statutului, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, iar pentru fundațiile înființate prin testament, de la data morții testatorului.14. La articolul 21 alineatul (2), litera f) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) modificarea statutului;(...)(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.15. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.16. La articolul 24, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o treime din componența sa.(...)(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.17. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Statutul poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.19. La articolul 29, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.(4) Dispozițiile art. 22 și art. 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință.20. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32În cazul în care statutul nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viață la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.21. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVModificarea statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea22. La articolul 33, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Modificarea statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfășoare procedura de înregistrare a modificării.23. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării statutului fundației.24. La articolul 34^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34^4(1) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.25. La articolul 34^4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) și la art. 7 alin. (2) lit. d) sau, după caz, la art. 17 alin. (2) lit. d): a) asociațiile sau fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Ministerul Justiției este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înscriere a modificării care implică și schimbarea beneficiarilor reali; b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și structurile federative formate de acestea.26. La articolul 34^4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.27. La articolul 34^4, alineatul (3) se abrogă.28. La articolul 39 alineatul (1^1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copii de pe statutul asociației sau fundației;29. La articolul 41 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;30. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;31. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Se constituie Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații și federații -, denumit în continuare Registrul național, în scopul evidenței centralizate a acestora.(2) Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial are patru secțiuni distincte pentru:a) asociații;b) organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale;c) fundații;d) federații.32. La articolul 79, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) va stabili forma și conținutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) și la art. 17 alin. (3), precum și condițiile de eliberare a dovezii prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. e).  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 276.-----