LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992privind vinzarea de locuinte şi spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 29 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a pretului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie şi ale prezentei legi.Sînt exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele ale caror suprafete depasesc normele maxime prevăzute de actele normative în baza cărora s-au executat locuinte din fondurile statului şi locuintele de lux executate pe bază de proiect unicat.De asemenea, sînt exceptate locuintele de protocol, care servesc demnitarilor drept locuinte de serviciu pe durata exercitarii functiei.  +  Articolul 2Constructiile de locuinte finantate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal pînă la data intrarii în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vindute în condiţiile reglementarilor în vigoare, pot fi vindute pe apartamente, pe paliere, pe scari, pe tronsoane de cladiri sau în intregime, prin licitaţie publică.Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuintele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plata, în patrimoniul Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii.Aceste locuinte sînt supuse regimului de locuinte de serviciu prevăzut la art. 1 alin. 3.Licitatiile se organizeaza de consiliile locale.Locuintele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au incheiat antecontracte sau contracte de vinzare-cumparare pînă la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se pot cumpara de beneficiarii actului de repartitie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vinzare-cumparare, fără licitaţie la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietara, în condiţiile art. 1.Preţul de la care începe licitaţia se stabileste de către unitatile proprietare, tinind seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adauga şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta şi vinzare, unitatile beneficiaza de un comision de pînă 1%.  +  Articolul 3Spatiile destinate activităţilor de comert şi de prestări de servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în constructiile de locuinte în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuintelor sau ale consiliilor locale, pot fi vindute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2.La oferte egale beneficiaza de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spatiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au incheiat conventii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru inchirierea respectivelor spatii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrari de constructii sau instalaţii în vederea finalizarii acestor spatii.Preţul de la care începe licitaţia se stabileste în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5.Spatiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societatilor comerciale, sînt considerate active şi se pot vinde potrivit legii.  +  Articolul 4Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat pot fi cumparate de titularii contractelor de închiriere.Preţul de vinzare al acestor spatii se stabileste în condiţiile art. 2 alin. 5 şi se achită integral la perfectarea contractului de vinzare-cumparare.  +  Articolul 5Persoanele fizice sau juridice care au dobîndit dreptul de proprietate asupra unei constructii în curs de execuţie sînt obligate să obţină, potrivit legii, autorizatia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizatie.  +  Articolul 6Locuintele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartitie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoană juridica pot fi vindute prin licitaţie publică organizata de consiliile locale sau agentii economici care deţin spatiile respective. La stabilirea pretului de la care începe licitaţia sînt aplicabile dispozitiile art. 2 alin. 5.Se exceptează de la vinzarea prin licitaţie publică locuintele realizate din fondurile statului şi din fondul unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridica cu scop nelucrativ care utilizeaza spatiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost inchiriat.  +  Articolul 7Locuintele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, pînă la data intrarii în vigoare a prezentei legi, altele decit locuintele de interventie, vor fi vindute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.Art. 1. alin. 2 se aplică în mod corespunzător.Beneficiaza de prevederile alin. 1 şi chiriasii care nu sînt angajatii unităţilor proprietare.Evaluarea şi vinzarea locuintelor prevăzute la alin. 1, conform Decretului-lege nr. 61/1990 şi prezentei legi, se fac de către unitatile proprietare sau de către unitatile specializate în vinzarea locuintelor, pe bază de contract de prestări servicii cu comision de 1% calculat la preţul de vinzare.Prin locuinte de interventie se înţeleg locuintele situate în incinta unităţilor economice sau bugetare de stat, cit şi cele legate nemijlocit de indeplinirea atribuţiilor de serviciu ale persoanelor care le ocupa.  +  Articolul 8Constructiile prevăzute în art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal pînă la data intrarii în vigoare a prezentei legi, pot fi vindute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2.  +  Articolul 9Sumele încasate din vinzarea locuintelor, potrivit art. 6,7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuintelor.Diferentele rămase după rambursarea creditelor prevăzute în alin. 1 şi plata dobinzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finantarea investitiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinte în curs de execuţie, care vor ramine şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat.În cazul în care dobinzile anuale la creditele aferente locuintelor construite din fondurile unităţilor economice, vindute potrivit art. 7, nu pot fi acoperite integral din sumele obtinute potrivit alin. 1, diferentele se acopera din încasările la bugetul de stat potrivit art. 12 în limita fonduri lor aprobate anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 10În cazul în care intr-o cladire sînt mai multe locuinte şi spatii cu alta destinatie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobîndeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de constructii şi instalaţii, precum şi asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decit în comun.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobîndeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata locuinta şi spatiul cu alta destinatie.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobîndeşte şi asupra terenului aferent cladirii, asa cum a fost el determinat prin autorizatia de construire. Valoarea acestei cote se include în pret.Pentru persoanele care dobîndesc locuinte în blocuri, în condiţiile art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7 din prezenta lege, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.Persoanele care nu pot dobindi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toata durata existentei cladirii.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1,3 şi 4 se determina pe cote, proportional cu suprafaţa construita a locuintelor şi a spatiilor cu alta destinatie.  +  Articolul 11În cazul vinzarii locuintelor prevăzute în art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a pretului, la incheierea contractului se va achita un avans minim de 10% din preţul locuinţei.Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor esalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobinda anuală de 4%.Nu pot cumpara locuinte cu plata pretului în rate persoanele care, în familia lor, au alta locuinta proprietate personala.Familiile care deţin mai multe locuinte cu chirie pot cumpara, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, la alegere, doar una dintre ele.  +  Articolul 12Avansul se încasează de către unitatile vînzătoare o dată cu incheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobinzile aferente, se vor achita astfel: a) de către salariati, prin retinerea pe statul de plată la chenzina a doua; b) de către pensionari, prin retineri din pensie; c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghiseele C.E.C. în contul prevăzut în contract.Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale pretului pentru locuinte le construite din fondurile statului vor fi repartizate astfel: 50% la bugetul de stat şi 50% la bugetul local.Sumele rezultate din incasarea dobinzii, în cazul locuintelor construite din fondurile statului, se varsă la bugetul de stat, după retinerea, de către unitatile proprietare sau vînzătoare, a cheltuielilor pentru urmarirea şi tinerea evidentei ratelor, care se vor incadra intr-o cota de o patrime din dobinda prevăzută la art. 11 alin. 2.  +  Articolul 13Pentru tinerii în vîrsta de pînă la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartitie, incheiat sau, după caz, emisa pînă la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dobinda va fi de 2%.  +  Articolul 14De prevederile art. 13 beneficiaza şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 6,7 şi 8 din Legea nr 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum şi ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989.  +  Articolul 15Prevederile art. 11 se aplică la contractele cu plata în rate a pretului, care se vor incheia cu incepere de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.În cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumparatorul va plati o dobinda de 8% pe an asupra acestor rate. În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumparatorul locuinţei, unitatea vînzătoare va putea cere executarea silita a locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.Pînă la achitarea integrală a pretului, locuinta dobîndită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fără autorizarea prealabila a unităţii vînzătoare. Unitatea vînzătoare îşi garanteaza plata prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completeaza cu preturile de vinzare ale locuintelor cu confort redus, prevăzute în anexa ce face parte din prezenta lege.  +  Articolul 17Locuintele şi constructiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumparate nu mai de persoane fizice cu cetatenie română sau de persoane juridice care au sediul în România.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitatiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6.  +  Articolul 19Contractele de vinzare-cumparare ale locuintelor care nu au fost construite din fondurile statului, ci au fost trecute în aceasta proprietate, cele de vinzare-cumparare ale locuintelor de serviciu apartinind societatilor comerciale şi regiilor autonome, care contravin prevederilor prezentei legi, precum şi orice alt contract incheiat cu incalcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 sînt lovite de nulitate absoluta.Nulitatea poate fi invocata de orice persoană şi pe orice cale.Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătorești pentru constatarea nulitatii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumparatorilor se va retine chiria aferenta perioadei de contractare şi pînă la restituire.Sumele restituite nu sînt purtătoare de dobinzi şi nici nu se actualizeaza.  +  Articolul 20Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispozitii contrare.Nivelul dobinzilor la imprumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 ramine cel prevăzut în acel act normativ.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUI,academician ALEXANDRU BARLADEANUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DANBucureşti, 22 iulie 1992.Nr. 85.  +  Anexa Preturile de vinzare către populatie ale locuintelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completeaza după cum urmeaza:
    Gradul de confort1 cameră2 camere3 camere4 camere
    Suprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartament
    (mp)(lei)(mp)(lei)(mp)(lei)(mp)(lei)
    Confort III2148.3003477.10045100.30056127.600
  La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafete decit cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad cite 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuintele de confort III.Pentru locuintele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru mp suprafaţa utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preturile corespunzătoare gradului III.NOTĂ:La locuintele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplică urmatorii termeni de corectie:
    - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor aferente pentru:Se scade
      - cadă de baie3.740 lei/loc.
      - lavoar1.445 lei/loc.
      - W.C.1.445 lei/loc.
      - chiuvetă de bucătărie1.445 lei/loc.
  ----