HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 noiembrie 2020privind aprobarea implementării soluției tehnice de blockchain în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1152 din 27 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. q), art. 103^1 și 110 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, cu modificările și completările ulterioare,observând prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și necesitatea instituirii unor măsuri suplimentare privind asigurarea secretului votului, luând în considerare prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților,văzând dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu modificările și completările ulterioare,în contextul modernizării continue a sistemului electoral românesc prin utilizarea noilor tehnologii și în vederea creșterii corectitudinii și a rezilienței acestuia,în scopul creșterii încrederii alegătorilor și a competitorilor electorali în integritatea datelor și a informațiilor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) și al art. 110 alin. (2) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă implementarea soluției tehnice de blockchain în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 27, alineatul (8) din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h) și k), precum și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste cazuri se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul IIIHotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 21 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 13, pct. I.4 și II.4, ultima coloană a tabelului, rândul „Camera Deputaților-Senat“ se abrogă.2. La anexa nr. 21, a doua notă de subsol va avea următorul cuprins:^2) Acest număr include și numărul voturilor prin corespondență nule, precum și al plicurilor interioare nule.3. La anexa nr. 21, a treia notă de subsol va avea următorul cuprins:^3) În ordinea descrescătoare a numărului voturilor valabil exprimate obținute.4. La anexa nr. 22, a doua notă de subsol va avea următorul cuprins:^2) Acest număr include și numărul voturilor prin corespondență nule, precum și al plicurilor interioare nule.5. La anexa nr. 22, a treia notă de subsol va avea următorul cuprins:^3) În ordinea descrescătoare a numărului voturilor valabil exprimate obținute.  +  Articolul IVDupă articolul II al Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 18 noiembrie 2020, se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul II^1Urnele de vot transparente ce vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 vor fi acoperite prin lipirea pe laturile exterioare ale acestora, fără obturarea fantelor, a unor autocolante, folii de plastic, coli de hârtie sau a altor materiale asemenea.  +  Articolul VPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 26 noiembrie 2020.Nr. 29.  +  ANEXĂ
  NORME TEHNICE
  privind implementarea soluției tehnice de blockchain în
  Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,
  precum și în Sistemul informatic de centralizare a datelor din
  procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării
  Prin implementarea soluției tehnice de blockchain informațiile vor fi înregistrate în timp real, în clar și de tip HASH (amprenta digitală a datelor) și vor fi făcute publice la adresa https://voting.roaep.ro, ceea ce va permite verificarea în timp real sau ulterioară a integrității datelor relevante înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, precum și în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, denumit în continuare SICPV.Pentru informațiile din SIMPV referitoare la prezența la vot se generează HASH-ul fiecărei înregistrări pentru a putea verifica ulterior integritatea acesteia. Soluția tehnică de blockchain va asigura:• integritatea datelor prin proprietățile de imuabilitate, trasabilitate și transparență oferite de tehnologia blockchain;• confidențialitatea datelor - în cadrul soluției tehnice propuse astfel încât să nu poată fi accesate datele cu caracter personal; informațiile provenite din sistemele informatice SIMPV și SICPV, care conțin date cu caracter personal, nu sunt expuse public, întrucât pe baza acestora se calculează amprenta digitală pe baza unei funcții de tip HASH, care va fi inclusă în lanțul de blocuri și va fi publicată simultan pe site-ul web;• înregistrările adăugate în jurnalul de blockchain sunt protejate și securizate împotriva alterării sau ștergerii din partea oricărei entități; lanțul de blocuri este imuabil față de orice modificări apărute ulterior ale informațiilor deja sigilate cu funcția de tip HASH;• posibilitatea de verificare a datelor stocate în sistemul blockchain va putea fi realizată atât prin intermediul interfeței furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale accesibilă la adresa https://voting.roaep.ro, cât și prin crearea de către orice entitate a unui sistem propriu folosind datele furnizate de interfața publică de tip REST implementată în cadrul sistemului blockchain; • încredere sporită prin măsuri de interzicere a modificării informațiilor înregistrate în blockchain; în cazul unui atac la nivelul sistemelor SIMPV sau SICPV prin procesul de verificare se va putea constata alterarea informațiilor. Informațiile din SICPV se colectează în momentul inserării în sistem a datelor din proceseleverbale. Tot în același moment se generează și amprenta de tip HASH pentru fiecare înregistrare pentru a putea verifica ulterior integritatea acestora. Aplicația*) propusă pentru vizualizarea blockchainului va conține:*) Imaginile aferente aplicației sunt reproduse în facsimil.– pagina de gardă disponibilă la adresa https://voting.roaep.ro va prezenta lista ultimelor blocuri, un grafic al încărcării cu date al blocurilor și un instantaneu al informaților aflate în zona-tampon înainte de a fi închise într-un bloc;– o pagină cu detaliile unui bloc și lista tranzacțiilor incluse în acesta; – o pagină cu detaliile aferente unei tranzacții;– o pagină cu diferite hărți prezentând în timp real activitatea.Informațiile închise în blockchain vor putea fi accesate de public și cu ajutorul unor servicii web de tip REST (interfață API) ce vor returna informații despre blocuri, dar și informații aferente tranzacțiilor dintr-un bloc.
  -----