LEGE nr. 273 din 25 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe, consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun.6. La capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public. (2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.8. La capitolul III, secțiunea a 2-a, cuprinzând articolele 10 și 11, se abrogă.9. După articolul 24 se introduc două noi articole, articolele 24^1 și 24^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) și k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților.  +  Articolul 24^2(1) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore.(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.(4) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.(5) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) data, ora și locul ridicării vehiculului;b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.(6) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.(7) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.(8) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.(9) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.(10) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.(11) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administrației publice locale.(12) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.(13) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 25 noiembrie 2020.Nr. 273.----