NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2020de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 24 noiembrie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 323 din 12 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1127 din 24 noiembrie 2020.
   +  Capitolul I Condiții pentru acreditarea organizațiilor/asociațiilor crescătorilor de albine care înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice și elementele obligatorii ale Programului de ameliorare  +  Articolul 1(1) Pentru obținerea acreditării, organizația/ asociația depune la Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ, cererea de solicitare a acreditării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute la art. 4 lit. a), c)-g). Cererea și documentația se analizează de către o comisie de acreditare constituită la nivelul ANZ prin decizie a directorului general.(2) Acreditarea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se eliberează de către ANZ în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.(3) În cazul în care se constată că documentația este incompletă, comisia de acreditare solicită organizației/asociației completarea acesteia.(4) În cazul refuzului acordării acreditării pentru neîndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se comunică organizației/asociației decizia ANZ, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii din partea comisiei de acreditare, cu motivarea refuzului.  +  Articolul 2(1) Organizațiile/Asociațiile acreditate care depun programe proprii de ameliorare au obligația de a respecta programul național cadru de ameliorare și de a face dovada că dețin în stupinele de elită în care se implementează programul de ameliorare rasa Apis Mellifera Carpatica, prin efectuarea de măsurători morfometrice ale nervurilor aripilor albinelor lucrătoare, asumate prin declarație pe propria răspundere.(2) Organizațiile/Asociațiile acreditate respectă procedura de bonitare a familiilor de albine din stupinele de elită, aprobată prin decizie a directorului general al ANZ, care se publică pe site-ul ANZ.(3) Programele de ameliorare aprobate se implementează în stupinele membrilor care solicită în scris organizației/asociației participarea la programul de ameliorare, cu condiția îndeplinirii criteriilor de autorizare ca stupine de elită, prevăzute în prezentele norme metodologice.(4) În cazul modificării programului de ameliorare aprobat, organizația/asociația notifică ANZ aceste modificări, în format letric sau electronic, care se aprobă/se resping, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.(5) Organizația/Asociația informează în mod transparent și în timp util reprezentanții stupinelor de elită autorizate, care desfășoară programul de ameliorare, cu privire la modificările aduse, aprobate de către ANZ, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării.  +  Articolul 3Pentru a fi acreditate, organizațiile/asociațiile crescătorilor de albine care înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă minimum 30 de membri;b) să aibă membri care solicită în scris participarea la programul de ameliorare și care să desfășoare activitate de producere a materialului biologic selecționat, conform programului de ameliorare, cu condiția îndeplinirii criteriilor de autorizare ca stupine de elită, prevăzute în prezentele norme metodologice;c) să aibă dotarea minimă cu echipamente de înregistrare și stocare a datelor.  +  Articolul 4În vederea obținerii acreditării, organizațiile/ asociațiile trebuie să depună la ANZ următoarele documente:a) proiectul programului de ameliorare propriu;b) cerere de solicitare a acreditării;c) cerere de aprobare a programului de ameliorare;d) statutul organizației, care trebuie să cuprindă printre obiective elaborarea și implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;e) actul constitutiv;f) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;g) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizație/asociație;h) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizație/asociație și solicită în scris participarea la programul de ameliorare.  +  Articolul 5Programul național cadru de ameliorare se elaborează de către specialiștii ANZ, se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ și se publică pe site-ul ANZ.  +  Articolul 6(1) Programul de ameliorare al rasei Apis Mellifera Carpatica pentru care se solicită înființarea și conducerea evidențelor zootehnice și genealogice trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) descrierea caracteristicilor rasei, astfel încât aceasta să se încadreze în parametrii definiți în programul național cadru prevăzut la art. 5;b) definirea direcțiilor și obiectivelor ameliorării;c) sistemul și metodologia de ameliorare;d) parametrii tehnici pentru realizarea obiectivelor ameliorării;e) modul în care se va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere controlată și/sau însămânțare artificială.(2) Comisia, constituită prin decizie a directorului general al ANZ, analizează programul de ameliorare propriu al organizației/ asociației pentru înființarea și conducerea evidențelor zootehnice și genealogice și îl propune spre aprobare/ respingere conducerii ANZ.  +  Articolul 7(1) Operațiunea tehnică de însămânțare artificială se execută de către apicultori calificați, atestați de către ANZ prin recunoașterea calificării profesionale în specializarea „apicultor“, cu condiția absolvirii modulului privind însămânțarea artificială la albine.(2) Certificatele de calificare/absolvire se obțin după absolvirea cursurilor specifice în cadrul unui centru de formare, conform legislației în vigoare.(3) Certificatele de calificare/absolvire sau competențele profesionale în meseria/ocupația de operator însămânțări artificiale la albine obținute în alte state membre ale Uniunii Europene și țări terțe sunt recunoscute de către ANZ.  +  Capitolul II Criterii de autorizare a stupinei de elită  +  Articolul 8Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să dețină cel puțin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol și identificate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;b) să dețină autorizație sanitară-veterinară și certificat sanitar-veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenența la rasă a familiilor de reproducție din care vor fi transvazate larve pentru creșterea mătcilor și, respectiv, a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiți pentru împerechere controlată;d) deținătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecție și ameliorare; de asemenea să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislației în vigoare;e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere apicolă controlată și/sau însămânțare artificială;f) în cazul împerecherii în stația de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale stației de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum și perioada de timp în care aceasta va fi funcțională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere și familiile crescătoare de trântori și data când vor fi readuse pe vatra permanentă;g) în cazul însămânțării artificiale, să dețină aparat de însămânțare artificială, tub de dioxid de carbon și stereomicroscop; deținătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânțarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislației în vigoare;h) să dețină baza tehnico-materială pentru creșterea mătcilor și evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creștere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuțe de opalit numerotate care să respecte codul internațional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuști pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producției de miere obținute de la familiile evaluate.  +  Articolul 9(1) Pe întreaga perioadă de funcționare a stupinei de elită, deținătorul acesteia are următoarele obligații:a) să înființeze și să actualizeze permanent baze de date care să reflecte valorile de evaluare și să calculeze valorile finale de testare pentru fiecare criteriu de selecție evaluat;b) să evalueze anual minimum o treime din efectiv; restul familiilor vor putea fi folosite pentru creșterea trântorilor și popularea nucleelor de împerechere sau vor fi familii de reproducție deja evaluate în sezonul anterior;c) să marcheze toate mătcile împerecheate controlat sau însămânțate artificial cu plăcuțe de opalit numerotate și colorate, conform codului internațional de marcare a mătcilor;d) să țină un registru de evidență al stației de împerechere și/sau al laboratorului de însămânțare artificială, în care să se menționeze:(i) data recoltării mătcilor împerecheate natural/ însămânțate artificial;(ii) numărul de mătci împerecheate natural sau însămânțate artificial și codul familiei de reproducție din care s-au transvazat larvele pentru creșterea mătcilor, respectiv codul familiei din care provine bunica trântorilor.e) să elibereze certificat de origine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care să conțină minimum: numărul plăcuței de opalit al mătcii, codul mătcii, data ecloziunii mătcii, data recoltării mătcii din nucleul de împerechere, data însămânțării artificiale (dacă a fost însămânțată artificial), codul mamei mătcii, codul bunicii trântorilor și rezultatele evaluării mătcilor de reproducție atât pe linie maternă, cât și pe linie paternă;f) să țină o evidență strictă a activității, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4-8.(2) Criteriile de selecție ale familiilor de albine în stupina de elită sunt minimum:a) vitalitatea - rezistența la iernare și boli; verificarea se face toamna și primăvara;b) instinctul de acumulare - cantitatea totală de miere marfă obținută de la fiecare familie de albine într-un sezon;c) blândețea - se va evalua blândețea la fiecare intervenție în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă și 4 familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;d) tendința de roire - primăvara și vara se evaluează tendința de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendința de roire foarte mare și 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;e) opțional se pot evalua și alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistența la varooza, producția de polen, prolificitatea etc.  +  Articolul 10(1) Stupinele de elită pot duce nuclee de împerechere și familii crescătoare de trântori în perioada mai-septembrie la stațiile de împerechere apicolă controlată, în vederea obținerii de mătci împerecheate controlat.(2) Stupinele de elită care vor opta pentru împerecherea mătcilor pe stațiile de împerechere apicolă controlată vor transmite anual către ANZ, cu minimum 2 săptămâni înainte de a deplasa familiile crescătoare de trântori și nucleele de împerechere, coordonatele GPS ale stației de împerechere.(3) Stația de împerechere apicolă controlată trebuie să aibă o izolare de minimum 20 km în zona de câmpie și deal până la altitudinea de 650 m, respectiv pe o rază de 20 km în linie dreaptă, de jur-împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină sau de minimum 10 km în zona de deal și munte cu altitudinea de peste 650 m, respectiv pe o rază de 10 km în linie dreaptă, de jur-împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină.(4) După verificarea îndeplinirii condițiilor de la alin. (3), ANZ va notifica în scris autoritățile administrației publice locale și autoritățile silvice care dețin sau administrează terenuri aflate în raza de izolare a stațiilor de împerechere și medicii veterinari concesionari, în sensul informării acestora despre faptul că în raza de izolare în perioada mai-septembrie nu pot funcționa alte stupine.(5) Modelul autorizării stupinei de elită este prevăzut în anexa nr. 10.  +  Capitolul III Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare  +  Articolul 11Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:a) are o schemă de multiplicare și tehnologie de creștere proprie aprobată de ANZ;b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziționează din stupinele de elită autorizate de ANZ;c) o dată la 2 ani, să achiziționeze din stupinele de elită autorizate de ANZ minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare;d) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;e) deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;f) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;g) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internațional al culorilor;h) să dețină autorizație sanitar-veterinară și certificat sanitar-veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;i) deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să țină o evidență strictă a activității, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4-8;j) eliberează declarația de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9;k) deținătorul va prezenta la ANZ o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.  +  Articolul 12Modelul autorizării stupinei de multiplicare este prevăzut în anexa nr. 11.  +  Capitolul IV Condiții de comercializare a mătcilor din stupinele de elită și multiplicare  +  Articolul 13Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) din punctul de vedere al însușirilor morfologice și fiziologice:(i) conformația corpului - normală din punct de vedere anatomic;(ii) integritatea corporală;(iii) culoarea tegumentului - caracteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;(iv) greutatea corporală - trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;(v) prezența pontei proprii;b) din punctul de vedere al stării de sănătate a mătcilor și a albinelor însoțitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală și paraziți;c) din punctul de vedere al individualizării mătcilor, acestea trebuie să respecte codul internațional al culorilor;d) din punctul de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuști de transport speciale cu albine însoțitoare și hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.  +  Articolul 14(1) Comercializarea mătcilor din stupina de elită este însoțită de certificatul de origine prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. e), care se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a certificatelor de origine.(2) Comercializarea mătcilor din stupina de multiplicare este însoțită de declarația de conformitate prevăzută art. 11 lit. j) și o copie a certificatului de origine a mamei/mamelor mătcilor comercializate, primit de la stupina de elită.  +  Articolul 15Stupinele de elită autorizate în care se aplică programul de ameliorare vor comercializa material biologic apicol, după implementarea programului de ameliorare, respectiv după ce s-au parcurs toate etapele acestuia, s-a asigurat izolarea reproductivă, s-au selecționat familiile din care se vor transvaza mătcile.  +  Articolul 16(1) Autorizarea introducerii de material biologic apicol pe teritoriul României se face de către ANZ împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în condițiile legii, în baza unei proceduri comune între cele două instituții publice, aprobată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Procedura de autorizare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) și (2), ANZ și ANSVSA încheie un protocol de colaborare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 17(1) ANZ va controla anual organizațiile/asociațiile acreditate privind respectarea condițiilor de acreditare, de două ori pe an (primăvara și toamna) stupinele de elită și multiplicare autorizate privind respectarea condițiilor de autorizare sau ori de câte ori este cazul.(2) În urma verificării organizațiilor/asociațiilor acreditate și a stupinelor autorizate, dacă se constată nerespectarea cel puțin a unei condiții de acreditare sau a unuia dintre criteriile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice, ANZ notifică reprezentantul legal al organizației/asociației sau deținătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare despre neregula constatată și despre perioada de timp în care trebuie să se conformeze.(3) În cazul în care, după perioada notificată potrivit prevederilor alin. (2), organizația/asociația sau deținătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare nu a remediat neregula, ANZ retrage acreditarea organizației/asociației sau autorizarea stupinei de elită/stupinei de multiplicare, iar timp de 2 ani de la retragere aceasta nu mai poate solicita o nouă acreditare/ autorizare.  +  Articolul 18În sensul prezentelor norme metodologice, definițiile termenilor și expresiilor sunt prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 19ANZ elaborează Procedurile operaționale privind acreditarea și controlul organizațiilor/asociațiilor, autorizarea și controlul stupinelor de elită și al stupinelor de multiplicare și autorizarea introducerii de material biologic apicol pe teritoriul României, care se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceOrganizația/Asociația ........................Sediul..............................................CUI ...............................................Telefon ................., e-mail ............................Nr. ................. data .......................CătreAgenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“
  CERERE DE SOLICITARE
  a acreditării și de aprobare a programului de ameliorare
  Organizația/Asociația .................................................................reprezentată de subsemnatul(a) ..................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ......., județul ....................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. .........., CNP ...................., în calitate de ....................................., solicită acreditarea pentru înființarea, menținerea și conducerea evidențelor zootehnice și genealogice la specia albine, rasa Apis Mellifera Carpatica, pentru membrii care participă la programul de ameliorare.Anexăm prezentei următoarele documente:1. proiectul programului de ameliorare propriu;2. statutul organizației - să aibă printre obiective elaborarea și implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;3. actul constitutiv;4. certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (CUI);5. lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizație/asociație;6. lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizație/asociație și solicită în scris participarea la programul de ameliorare.Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere și în documentația anexată sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Semnătura și ștampila
  ....................................
  Domnului Director general al Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  ACREDITARE
  Asociația/Organizația, ............ ..................................., cu sediul în localitatea ....................... ..................., str. ............... .................... nr. ........, județul ...................... ............., se acreditează în conformitate cu condițiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 pentru înființarea, menținerea și conducerea evidențelor zootehnice și genealogice la albine de rasă pură Apis Mellifera Carpatica.
  Director general,
  ................................................
  Nr. ................/..............
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  CERTIFICAT
  de origine a mătcii de elită
  Numele și adresa stupinei de elită ............................, codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor ........................ și nr. Autorizației stupinei de elită ........................................Rasa: Apis Mellifera CarpaticaData eliberării ......................................Numărul autorizației sanitar-veterinare .............................Program informatic folosit pentru analiza apartenenței rasiale ...................Familia maternă a colectat .......... kg miere în sezonul ............., a fost evaluată cu media ........ la blândețe și a primit cea mai mică notă ........ pentru tendința de roire.Familia bunicii trântorilor a colectat ……... kg miere în sezonul ………..., a fost evaluată cu media ……. la blândețe și a primit cea mai mică notă ……… pentru tendința de roire.
  Codul mătciiNumăr plăcuță opalitNumăr de identificare a familiei materneNumăr de identificare a familiei bunicii trântorilorData ecloziunii mătciiData însămânțării artificiale (doar la mătci însămânțate artificial)Data recoltării mătcii

  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 4*)la normele metodologice*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  FIȘA
  nucleului de împerechere a mătcilor
  Nr. nucleu ......................................
  ABCD
  origineintrodusextrasorigineintrodusextrasorigineintrodusextrasorigineintrodusextras
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  PRODUCȚIA OBȚINUTĂ
  Mătci
  Nr. crt.DestinațiaPlanRealizat
  1.Pentru înlocuire
  2.Pentru formarea de familii noi
  3.Pentru rezervă
  4.Pentru vânzare
  Total
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  SITUAȚIA
  controlului de primăvară al familiilor de albine
  Nr. crt.Tipul de stup folositAnul eclozării mătciiNr. fagurilor lăsați în stup pentru iarnăPuterea familiilor exprimată în spații ocupate de albine în kgNr. fagurilor cu puietStarea sanitar-veterinarăHrană total miere în kgObservații
  Spații ocupate de albineKg
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  SITUAȚIA
  controlului de toamnă al familiilor de albine
  Nr. crt.Nr. familiei de albineTipul de stup folositAnul eclozării mătciiNr. fagurilor lăsați în stup pentru iarnăPuterea familiilor exprimată în spații ocupate de albine în kgNr. fagurilor cu puietStarea sanitarăHrană total miere în kgObservații
  Spații ocupate de albineKg
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
  Numele și adresa stupinei de multiplicare ......................................Codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor ...............................Numărul autorizației sanitar-veterinare a stupinei de multiplicare ………........Data eliberării .............................
  Nr. crt.Proveniența mamei mătciiCodul mamei mătciiData ecloziunii mătciiData recoltării mătciiCantitatea de miere recoltată de la familia mamei mătciiMedia evaluării blândeții familiei mamei mătciiTendința de roire a familiei mamei mătcii

  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  AUTORIZARE
  pentru stupina de elită
  Stupina .........................., cu codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor ........................., cu sediul în localitatea ......................., str. ...................... nr. ........, județul ....................., îndeplinește criteriile pentru a fi stupină de elită, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013.
  Director general,
  ....................
  Nr. ......./......
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  AUTORIZARE
  pentru stupina de multiplicare
  Stupina ..............................., cu codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor ..........................., cu sediul în localitatea .............., str. .................., nr. ........, județul .................., îndeplinește criteriile pentru a fi stupină de multiplicare, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013.
  Director general,
  .....................
  Nr. ......../..........
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  DEFINIȚII
  a) Organizație/Asociație - orice formă asociativă, legal constituită, ai cărei membri dețin familii de albine înregistrate într-o bază de date națională, recunoscută de către autoritatea competentă a statului în zootehnieb) Program de ameliorare - un set de acțiuni sistematice care include înregistrarea performanțelor, selecția și reproducția cu scopul de a menține sau îmbunătăți caracteristicile genotipice ale rasei de albine Apis Mellifera Carpaticac) Autoritatea competentă a statului în zootehnie - Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ (ANZ), recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea și implementarea legislației europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel național prin structurile sale teritorialed) Familie maternă - familie de albine de prăsilă, din stupine de elită, cu matca testată după performanțe proprii și după descendență, care asigură materialul genitor (larve) pentru creșterea mătcilor, mame de mătcie) Familie paternă - familie de albine de prăsilă, din stupine de elită, cu matca testată după performanțele proprii și după descendență, care asigură materialul genitor (larve) pentru creșterea de mătci - mame de trântori, care se introduc în mai multe familii de albine din stupina de elită și multiplicare pentru a mări presiunea de selecție pe linia paternăf) Bonitare - determinarea valorii de prăsilă a familiilor de albine în baza aprecierii lor după un complex de criterii economico-biologice, înregistrate în documentația de evidență g) Registrul de evidență a stupinei de elită - bază de date deținută și completată de apicultor, în care sunt înscrise toate familiile din stupina de elită și informațiile aferente acestei activități h) Registrul de evidență a originii mătcilor crescute - orice caiet, dosar sau bază de date deținută și completată de apicultor, vizată anual de ANZ, în care se nominalizează familiile de albine de prăsilă și numărul de nucleu în care s-a introdus și împerecheat matcai) Certificat de origine - document tipizat, întocmit și eliberat de deținătorii stupinelor de selecție autorizate, în care sunt specificate originea (ascendența pe linie maternă și paternă) și performanța caracterelor supuse ameliorăriij) Stație de împerechere apicolă controlată - un amplasament care asigură o zonă de izolare reproductivă la albine, utilizată temporar, pentru împerecherea mătcilor selecționate, asigurând controlul împerecherilor atât pe linie maternă, cât și pe linie paternă. Stația de împerechere apicolă controlată reprezintă un instrument care poate fi utilizat pentru a spori eficiența măsurilor de conservare a unor genotipuri valoroase și valorificarea acestora prin selecțiek) Nucleu de împerechere - unitate biologică de albine de dimensiuni mici, în care se introduc mătcile obținute în stupină, în vederea împerecherii și livrării ulterioare a acestora către beneficiaril) Registru de evidență a certificatelor de origine - document vizat anual de ANZ în care se înregistrează în ordine cronologică toate certificatele de origine eliberate de stupina de elită, cu menționarea numărului certificatului de origine, datei eliberării, numărului plăcuței de opalit al mătcii și a datelor de identificare ale stupinei de destinație a materialului biologic
  ----