HOTĂRÂRE nr. 568 din 3 iulie 2000pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000    --------------- Notă *) Legea nr. 15/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, şi modificată ulterior prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La punctul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor subunitati cu sediul în România, aparţinând unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi persoanelor fizice şi asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri."2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Agenţii economici, persoanele juridice fără scop lucrativ, precum şi persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale, supuse deprecierii prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor inregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat."3. Punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agenţilor economici, al persoanelor juridice fără scop lucrativ şi al persoanelor fizice şi asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, fiind în proprietatea acestora, şi se materializeaza prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat."4. La punctul 6, prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care poate fi actualizată anual, în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica;"5. La punctul 7, litera c) va avea următorul cuprins:"c) investiţiile pentru descoperta, în vederea valorificării de substanţe minerale utile, cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţa, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere, subterane, de deschidere a zăcămintelor se amortizeaza în regim linear.Amortizarea acestora se recuperează în maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;"6. La punctul 7, litera d) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali, în scopul modernizării, şi care majorează valoarea de intrarea a acestora."7. La punctul 8, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, bunurile aflate în proprietatea publică, incluse în această categorie în baza prevederilor legale, mijloacele fixe aflate în administrarea instituţiilor publice, precum şi lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, terenurile, inclusiv cele împădurite."8. La punctul 11, după ultimul alineat se introduc următoarele alineate cu următorul cuprins:"Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, vor calcula amortizarea astfel:- pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate înainte de data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, în funcţie de valoarea rămasă de recuperat până la expirarea duratei normale de utilizare. În acest caz cota de amortizare se va calcula astfel:100CA = -----DRDR = DN - DCCota astfel calculată se va aplica la valoarea rămasă de recuperat, determinata astfel:DRVR = VI x ----,DNîn care:CA = cota de amortizare;DN = durata normală de utilizare, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998;DR = durata normală de funcţionare rămasă la data de 31 decembrie 1999;DC = durata normală de funcţionare consumată până la data de 31 decembrie 1999;VR = valoarea rămasă de recuperat;VI = valoarea de intrare;- pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate după data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula utilizând unul dintre regimurile de amortizare reglementate de lege.În acest caz se vor aplica prevederile alin. 1 şi 2.Amortizarea anuală se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare, asupra valorii rămase de recuperat sau asupra valorii rămase actualizată.Amortizarea lunară se determina prin împărţirea amortizarii anuale la 12 luni."9. La punctul 12, litera b) va avea următorul cuprins:"b) cheltuielile de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, asa cum sunt reglementate prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993;"10. La punctul 12, litera d) va avea următorul cuprins:"d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experţi şi cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, şi a persoanei care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, în cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice;"11. La punctul 12, litera e) va avea următorul cuprins:"e) valoarea de aport acceptată de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;"12. La punctul 12, litera f) va avea următorul cuprins:"f) în cazul mijloacelor fixe cumpărate, cu durata normală de utilizare expirată, precum şi al celor pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, valoarea de intrare este data de cheltuielile de achiziţie. Durata normală în care se va recupera valoarea de intrare se stabileşte de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice.În mod similar se va proceda şi în cazul mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare expirată, la care se fac cheltuieli de investiţii;"13. La punctul 15, alineatul 5 va avea următorul cuprins:"Amortizarea cheltuielilor de investiţii şi a modernizărilor la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau date în locatie de gestiune este în sarcina agentului economic, a persoanei fizice sau a asociaţiei fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate în scopul realizării de venituri, care a efectuat investiţia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare pe perioada iniţială a contractului de concesiune, închiriere sau locatie de gestiune sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz. În situaţia în care durata normală de utilizare rămasă este mai mica decât perioada iniţială a contractului recuperarea cheltuielilor de investiţii se face pe durata normală de utilizare rămasă."14. La punctul 18 alineatul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Agenţii economici, persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, sunt scutiţi de la calculul amortizarii, în situaţii justificate, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pentru activele corporale menţionate la art. 16 din lege, astfel:"15. La punctul 18, litera b) va avea următorul cuprins:"b) pentru mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic, al persoanei fizice sau al asociaţiei fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate în scopul realizării de venituri, aflate în patrimoniul acesteia, pe o perioadă egala cu perioada de conservare."16. La punctul 18, alineatul 2 al literei b) se abroga.17. La punctul 18, după ultimul alineat se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, amortizarea aferentă perioadelor de scutire pentru activele corporale prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din lege se va inregistra ca cheltuiala deductibilă la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective."18. La punctul 19, după alineatul 3 se introduc doua alineate noi, cu următorul cuprins:"Valoarea neamortizata ce urmează să fie recuperată va conţine şi amortizarea înregistrată în afară bilanţului, în contul 8045.În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, valoarea rămasă neamortizata a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, determinata prin deducerea din valoarea de intrare a amortizarii inclusă pe costuri în cursul exploatării, este deductibilă în limita veniturilor realizate din valorificare."19. La punctul 20 litera C, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la propunerea scrisă a consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, pe baza unei documentaţii de fundamentare."20. La punctul 20 litera C, după ultimul alineat se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins:"În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, opţiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerata se comunică direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o luna de la punerea în funcţiune a acestora, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă.Nerespectarea termenului prevăzut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.Conţinutul documentaţiei de fundamentare se actualizează prin ordin al ministrului finanţelor."21. Punctul 22 va avea următorul cuprins:"22. În cazul instituţiilor publice scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz."22. La punctul 23, după ultimul alineat se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând agenţilor economici la care statul deţine peste 50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor şi a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau prin vânzare, pe bază de licitaţie publică organizată potrivit prevederilor legale."23. La punctul 24 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe aparţinând instituţiilor publice, se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz."24. La punctul 25, după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, au obligaţia sa conducă evidenţa contabilă în partida simpla pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate, precum şi pentru amortizarea acestora."25. La punctul 25, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Instituţiile publice au obligaţia să evidenţieze în contabilitate, în conturi distincte, mijloacele fixe, precum şi sumele rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe la scoaterea din funcţiune a acestora."26. La punctul 28, după alineatul 1 se introduc doua alineate noi cu următorul cuprins:"În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, competentele de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, revin persoanei fizice sau persoanei care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2000 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri şi care, potrivit legii, sunt obligate sa conducă evidenta în partida simpla."27. Punctul 29 va avea următorul cuprins:"29. Direcţia administrarea patrimoniului statului este abilitata să soluţioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicării Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme metodologice."  +  Articolul 2Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul transporturilor,Anca Boagiu-------