LEGE nr. 265 din 20 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01 sau secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și depozitare», diviziunea 52.2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.3. La articolul 7, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și poate realiza investiții în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:4. La articolul 9, literele a)- b^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;b) membru cooperator acționar - persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar;5. La articolul 9, după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:b^2) membru cooperator - persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat;6. La articolul 9, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) cooperativă agricolă activă - o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință.7. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăților, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă și forma de organizare corespunzătoare.8. La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afișează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afișării.9. La articolul 16 alineatul (6), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să respecte prevederile actelor constitutive și regulamentele interne ale cooperativei agricole;10. La articolul 16 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole.11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar față de cooperativa agricolă, de modul în care își îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt responsabili pentru erorile personale comise. Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale.(3) Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.12. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.13. La articolul 24, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) aprobă și modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum și contestațiile celor cărora li sa respins înscrierea sau ale celor excluși;14. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pot fi aleși în consiliul de administrație membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.(2^2) Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad.15. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Metodologia generală de întocmire a registrelor prevăzute la alin. (1), precum și conținutul minim al fișei de post pentru funcția de director executiv al cooperativei agricole se vor elabora de către cooperativele agricole, cu respectarea prevederilor legale, ale statutului și vor fi aprobate de către adunarea generală.16. La articolul 44, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) taxele de înscriere, cotizațiile plătite de membrii cooperatori, donații, sponsorizări, subvenții, granturi, fonduri nerambursabile și alte mijloace financiare.17. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociați proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferența se distribuie către membrii cooperatori acționari proporțional cu participarea acestora la capitalul social.18. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Veniturile membrilor cooperatori asociați prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.19. La articolul 76 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e^1), astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani pentru cele deja înființate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;..................................................................................................e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.20. La articolul 76 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;21. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) și e^1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.22. La articolul 76^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, instanța de judecată va putea pronunța dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:a) cooperativa agricolă nu și-a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depășește 2 ani;b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 2 ani de la data înscrierii în registrul comerțului.(4) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu și-au îndeplinit obligația. Fiecare oficiu al registrului comerțului afișează la sediul său lista cooperativelor agricole din circumscripția sa care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a bilanțului, în condițiile prezentei legi.23. La articolul 76^2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Registrul Național al Cooperativelor Agricole se realizează, se actualizează, se administrează și se publică de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe site-ul instituției. (3) Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a transmite anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înființare și declarare a situațiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de membri, număr de angajați, anul înființării, localitatea, adresa și datele de contact: reprezentant, telefon, e-mail.  +  Articolul IIPrevederile art. 76 alin. (1) lit. b) și e^1) și alin. (4) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.  +  Articolul IIIMăsura prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, nu poate depăși perioada de 5 ani.  +  Articolul IV(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligația să își actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(2) Cooperativele agricole și membrii acestora nu se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate.  +  Articolul VLegea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 20 noiembrie 2020.Nr. 265.----