PROCEDURĂ din 11 noiembrie 2020de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2020.
   +  Articolul 1Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.(2) Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.(3) Nu se încadrează în categoria creanțelor prevăzute la alin. (2) lit. d) și nu se acordă eșalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.(4) Obligațiile fiscale prevăzute la alin. (2) sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate după data declarării stării de urgență, a/al căror scadență/ termen de plată se împlinește până la data eliberării certificatului de atestare fiscală și vizează inclusiv perioade fiscale anterioare:a) declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;b) decizii de impunere;c) declarații rectificative;d) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat.(5) Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.(6) Eșalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată de debitor.(7) Debitorii care au depus notificări potrivit cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, prin depunerea cererii prevăzute la alin. (1), renunță la intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare/anularea la plată a obligațiilor accesorii. În această situație se aplică în mod corespunzător, după caz, prevederile art. 4 alin. (13) din procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările ulterioare, sau prevederile art. 5 alin. (1) din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020.  +  Articolul 2Dispoziții privind cererea de acordare a eșalonării la plată(1) Eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalitățile de depunere sunt următoarele:a) la registratura organului fiscal;b) prin poștă, cu confirmare de primire;c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual“.(2) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare.(3) În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:a) cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eșalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată;b) diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.(4) În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a) se rotunjește în plus.  +  Articolul 3Organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată(1) Competența pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonărilor la plată revine organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(2) Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.(3) În cazul în care debitorul retrage cererea de acordare a eșalonării la plată până la emiterea deciziei de eșalonare la plată sau a deciziei de respingere, organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul cererilor depuse potrivit art. 5 sau 10, după caz, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, denumită în continuare ordonanță de urgență.(5) Pentru debitorii prevăzuți la art. 204 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru cei care au transmise spre recuperare creanțe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal înștiințează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, cu excepția instanțelor judecătorești, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum și despre emiterea unei decizii în soluționarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz.  +  Articolul 4Eliberarea certificatului de atestare fiscală(1) După primirea cererii prevăzute la art. 2, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:a) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;b) certificatul de atestare fiscală, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4, după caz;c) referatul de verificare a condițiilor de acordare/ modificare/menținere a eșalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;d) decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 și 7;e) decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) Prin întocmirea referatului prevăzut la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică:a) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanța de urgență;b) dacă există sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget. În situația în care a/au fost emisă/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire și/sau acte de individualizare a obligațiilor de plată de la buget, organul fiscal efectuează compensarea potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.(3) În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului, la secțiunea A, secțiunea B lit. a), c) și d), secțiunea C, precum și la secțiunea D lit. a)-c) se înscriu obligațiile fiscale ale debitorului, obligațiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, precum și totalul obligațiilor.  +  Articolul 5Conținutul certificatului de atestare fiscală(1) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligațiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia.(2) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secțiuni:a) secțiunea A „Obligații fiscale existente în evidența organului fiscal“;b) secțiunea B „Obligații fiscale care nu pot face obiectul eșalonărilor la plată“;c) secțiunea C „Obligații fiscale nete ce pot face obiectul eșalonărilor la plată“;d) secțiunea D „Obligațiile fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eșalonare la plată“.(3) La secțiunea A din certificatul de atestare fiscală se înscriu:a) obligațiile fiscale principale individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligațiile fiscale principale ale debitorului, precum și obligațiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare;b) obligațiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat și, în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/ dobânzi/penalități de întârziere/penalități de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligațiile fiscale accesorii ale debitorului, precum și obligațiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare;c) sumele reprezentând amenzi de orice fel administrate de organul fiscal;d) sumele reprezentând creanțe bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale competente, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.(4) La secțiunea B din certificatul de atestare fiscală se înscriu:a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul cap. I din ordonanța de urgență, care și-a pierdut valabilitatea;b) suma totală din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau din cererea de restituire, în curs de soluționare. Se vor menționa obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la secțiunea A, a căror compensare urmează a fi înregistrată la data emiterii deciziei prin care a fost aprobată suma de rambursat;c) obligațiile fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, cu excepția celor care au făcut obiectul eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută potrivit art. 9 din ordonanța de urgență, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul menținerii valabilității eșalonării la plată;d) obligații fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) și (10) din ordonanța de urgență, precum și a ratelor neachitate, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul modificării eșalonării la plată.(5) La secțiunea C din certificatul de atestare fiscală este înscrisă diferența dintre obligațiile fiscale cuprinse la secțiunea A și cele cuprinse la secțiunea B și, după caz, secțiunea D, respectiv obligațiile fiscale nete ce pot face obiectul eșalonărilor la plată sau sume rămase nestinse care au făcut obiectul eșalonării la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, în cazul menținerii valabilității eșalonării la plată. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligațiile fiscale accesorii. Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, se înscriu obligațiile fiscale nete ale debitorului, precum și obligațiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare.(6) La secțiunea D din certificatul de atestare fiscală se înscriu obligațiile fiscale care constituie motiv de respingere a cererii de eșalonare la plată:a) obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală;b) obligații fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență;c) obligații fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.(7) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală:a) sumele reprezentând obligații fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) sumele reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut în legislația în temeiul căreia a fost acordată;d) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.  +  Articolul 6Procedura de soluționare a cererii de acordare a eșalonării la plată(1) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanța de urgență, organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de eșalonare, precum și, după caz, decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eșalonare, separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare se emite separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.(2) Graficul de eșalonare cuprinde rate de eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eșalonării la plată un grafic, ratele de eșalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată.(4) Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.(5) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eșalonare este debitorul, cu excepția impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor.(6) Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, penalitatea de întârziere prevăzută la art. 176 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.(7) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanța de urgență, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii se emite atât pentru debitor, cât și pentru sediile sale secundare, cu precizarea condiției care nu a fost respectată, indiferent dacă aceasta privește debitorul sau unul dintre sediile sale secundare.(8) Decizia prevăzută la alin. (7) se emite și în următoarele situații:a) cererea de acordare a eșalonării la plată nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute într-o cerere anterioară, care a fost respinsă;b) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată, a obligațiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de acordare a eșalonării la plată.(9) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii, organul fiscal efectuează audierea debitorului potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal va întocmi un proces-verbal de audiere.(10) Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înființat.  +  Articolul 7Procedura de îndreptare a erorilor din decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, din decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare(1) Organul fiscal care emite decizia de eșalonare la plată și, după caz, decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare poate îndrepta erorile din conținutul acestora, din oficiu sau la cererea debitorului, prin decizie emisă în acest sens, care produce efecte față de debitor de la data comunicării acesteia, potrivit legii.(2) În cazul în care există diferențe între obligațiile fiscale pentru care a fost acordată eșalonare la plată/amânare la plată și cele existente în evidența contabilă a debitorului, organul fiscal clarifică situația fiscală a acestuia, sens în care întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(3) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în procesul-verbal de punere de acord se înscriu obligațiile fiscale ale debitorului, precum și obligațiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul eșalonărilor la plată.(4) Pentru îndreptarea erorilor din decizia de eșalonare la plată și, după caz, din decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:a) procesul-verbal de punere de acord, după caz;b) certificatul de atestare fiscală;c) decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 10 și 11.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înființat.  +  Articolul 8Condiții de menținere a valabilității eșalonărilor la plată(1) Eșalonarea la plată acordată își menține valabilitatea în cazul respectării condițiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (7) și art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență.(2) După comunicarea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pentru obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din ordonanța de urgență, organul fiscal comunică, în toate cazurile, somația, potrivit legii, în scopul urmăririi îndeplinirii condiției de menținere a valabilității eșalonărilor la plată.  +  Articolul 9Prevederi privind comunicarea și încasarea penalităților(1) Penalitatea prevăzută la art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din ordonanța de urgență se comunică debitorului prin decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând penalități, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat și se virează în contul 20A.35.00.07 „Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată“, deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor/sediilor secundare.  +  Articolul 10Regimul executării silite pe perioada eșalonării la plată a obligațiilor fiscalePe perioada eșalonării la plată, pentru obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), organul fiscal competent nu continuă procedura de executare silită după emiterea somației.  +  Articolul 11Finalizarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale(1) În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) și la art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, organul fiscal emite în două exemplare decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Un exemplar al acestei decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale se comunică debitorului care le-a înființat.(2) După finalizarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%. În acest caz, organul fiscal emite în două exemplare decizia de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14. Un exemplar al acestei decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul fiscal. În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de reducere a penalităților de nedeclarare se comunică debitorului care le-a înființat.(3) Diferența de penalități de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în funcție de data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2).(4) Penalitatea de nedeclarare care nu a fost instituită și comunicată debitorului pe perioada eșalonării la plată se instituie și se comunică după finalizarea acesteia sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată, prin emiterea Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare.(5) Pentru reducerea cu 75% a penalităților de nedeclarare comunicate potrivit alin. (4), debitorul poate depune la organul fiscal o cerere în acest sens, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 181 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.(6) După emiterea deciziei de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, în aplicarea art. 7 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal îndrumă debitorul în vederea depunerii cererii prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 12Pierderea valabilității eșalonării la plată(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) și la art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, organul fiscal va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiției, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și, după caz, decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 și 16. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal.(2) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, eșalonarea la plată își pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate, în mod corespunzător, dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) și la art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, indiferent de faptul că titularul obligației este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 6 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(3) Pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 204 din Codul de procedură fiscală, în scopul stabilirii termenului în funcție de care se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentând obligații fiscale principale și accesorii rămase nestinse din eșalonarea și/sau amânarea la plată a căror valabilitate a fost pierdută este data comunicării deciziilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Menținerea valabilității eșalonării la plată la cererea debitorului(1) Pentru menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere la organul fiscal, prin modalitățile prevăzute la art. 2 alin. (1). Prevederile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(2) În vederea soluționării cererii prevăzute la alin. (1), organul fiscal eliberează, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, concomitent, următoarele documente:a) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;b) certificatul de atestare fiscală;c) referatul de verificare a condițiilor de acordare/ modificare/menținere a eșalonării la plată, caz în care verifică condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată de la secțiunea A lit. b)-d), f)-j) și l) din acesta;d) decizia de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, împreună cu un nou grafic de eșalonare la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, cu păstrarea perioadei de eșalonare rămase din eșalonarea aprobată inițial, sau decizia de respingere, după caz. Prin păstrarea perioadei de eșalonare se înțelege numărul de luni rămas din eșalonarea aprobată inițial, fără a se lua în considerare numărul de luni aferent perioadei în care aceasta și-a pierdut valabilitatea;e) decizia de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.(3) Odată cu decizia de menținere a eșalonării la plată, organul fiscal competent anulează penalitățile stabilite prin decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând penalități, emisă în condițiile art. 9 alin. (1).(4) Documentele prevăzute la alin. (2), cu excepția celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înființat.  +  Articolul 14Modificarea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/ a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare(1) În situația în care ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și/sau a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eșalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.(2) Pentru cererile depuse în condițiile art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență se aplică în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (3), iar pentru soluționarea acestora organul fiscal eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, concomitent, următoarele documente:a) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;b) certificatul de atestare fiscală; c) referatul de verificare a condițiilor de acordare/ modificare/menținere a eșalonării la plată, caz în care verifică condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată de la secțiunea A lit. a)-d) și f-k) din acesta;d) decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare sau decizia de respingere, după caz, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 6 alin. (1) și (7) .(3) Organul fiscal emite și comunică decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eșalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eșalonare rămase din eșalonarea aprobată inițial sau modificarea acesteia, după caz. Prin modificarea perioadei de eșalonare se înțelege că organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, eșalonarea pe o perioadă de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eșalonare la plată.(4) Documentele prevăzute la alin. (2), cu excepția celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înființat.  +  Articolul 15Reguli speciale privind fuziunea debitorilor(1) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul fuzionează prin absorbție cu unul sau mai mulți debitori, după caz, care beneficiază/nu beneficiază de eșalonare la plată, acesta este obligat să prezinte organului fiscal proiectul de fuziune în momentul în care acesta își produce efectele potrivit legii și actele justificative ale fuziunii.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligații fiscale preluate de la debitorii care fuzionează și nu beneficiază de eșalonare la plată. Modelul înștiințării de plată este prevăzut în anexa nr. 19.(3) Pentru menținerea valabilității eșalonării la plată acordate debitorului, sumele prevăzute la alin. (2) trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată. În caz contrar, organul fiscal emite decizie de pierdere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare, după caz.(4) La cererea debitorului depusă la organul fiscal până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), obligațiile fiscale cuprinse în înștiințarea la plată pot face obiectul modificării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz. Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.(5) În cazul în care debitorul rezultat în urma unei fuziuni nu depune documentele prevăzute la alin. (1), însă organul fiscal constată din oficiu operațiunea de fuziune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, acesta înștiințează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligații fiscale preluate de la debitorii care fuzionează și nu beneficiază de eșalonare la plată. Prevederile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.(6) În cazul în care debitorul nu beneficiază de eșalonare la plată, însă unul sau mai mulți debitori cu care fuzionează are/au eșalonare la plată în derulare, organul fiscal emite, pe numele debitorului rezultat din fuziune, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitor sau din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operațiunii de fuziune, următoarele acte:a) o nouă decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, o nouă decizie de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din eșalonările la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eșalonare celei mai mari, rămasă din eșalonarea aprobată inițial;b) înștiințare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligații fiscale datorate de debitorii care fuzionează și nu beneficiază de eșalonare la plată. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată și reprezintă condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată acordate potrivit lit. a).(7) La data emiterii documentelor prevăzute la alin. (6) organul fiscal desființează actele similare emise pe numele debitorului beneficiar al eșalonării la plată și care și-a încetat existența, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 20 și 21.(8) Debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale cuprinse în înștiințarea de plată comunicată potrivit alin. (6) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(9) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul fuzionează prin contopire cu unul sau mai mulți debitori care beneficiază/nu beneficiază de eșalonare la plată, organul fiscal emite o nouă decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și o nouă decizie de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, prevederile alin. (6) și (7) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 16Reguli speciale privind divizarea debitorilor(1) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul se divizează și repartizarea soldului obligațiilor fiscale se realizează către același debitor și una sau mai multe societăți, organul fiscal în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitor, la solicitarea acestuia și pe baza proiectului de divizare în momentul în care acesta își produce efectele potrivit legii și actelor justificative ale divizării, emite decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare și modifică graficul de eșalonare până la concurența sumelor rămase ca urmare a divizării în sarcina debitorului. Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru ceilalți debitori care, în urma repartizării soldului obligațiilor fiscale, preiau obligații fiscale eșalonate la plată, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitori sau din oficiu, organele fiscale emit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operațiunii de divizare, următoarele acte:a) decizii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și, după caz, decizii de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din eșalonările la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eșalonare rămase din eșalonarea aprobată inițial;b) înștiințare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligații fiscale datorate de debitori care au preluat obligații fiscale eșalonate, dacă este cazul. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată și reprezintă condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată.(3) Debitorii prevăzuți la alin. (2) pot solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale cuprinse în înștiințarea de plată comunicată potrivit alin. (2) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(4) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul se divizează și repartizarea soldului obligațiilor fiscale se realizează în totalitate către mai multe societăți nou-constituite, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2) și (3). În acest caz, organul fiscal emite și comunică debitorului divizat decizia de desființare a deciziei de eșalonare la plată, precum și decizia de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz.  +  Articolul 17Reguli speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ-fiscal(1) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul obține o suspendare a executării actului administrativ-fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul eșalonării/amânării la plată, decizia de eșalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare se modifică, la cererea debitorului.(2) Dacă decizia de eșalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare cuprinde doar obligații fiscale stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite o decizie de desființare a deciziei de eșalonare la plată, precum și o decizie de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz.(3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă prin dispozitivul hotărârii judecătorești definitive instanța respinge acțiunea debitorului, în sensul că menține dispozițiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată în condițiile cap. I din ordonanța de urgență.(4) Dacă decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, respectiv decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, cuprinde și alte obligații fiscale decât cele stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite:a) înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată, precum și înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată, după caz, pentru sumele rămase nestinse din actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 22 și 23;b) decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată, precum și decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, pentru restul obligațiilor rămase de plată din decizia de eșalonare la plată și/sau din decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz. În acest caz, graficul de eșalonare se întocmește pe numărul de luni rămase din eșalonarea la plată aprobată inițial.(5) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, prin dispozitivul hotărârii judecătorești definitive, instanța respinge acțiunea debitorului, în sensul că menține dispozițiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), debitorul poate depune cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată potrivit art. 5 din ordonanța de urgență.(6) În situația în care instanța respinge acțiunea debitorului, în sensul că menține dispozițiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), după finalizarea eșalonării la plată acordate, debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a eșalonărilor la plată în condițiile cap. I din ordonanța de urgență.(7) În situația în care instanța admite acțiunea debitorului, sumele stinse în contul ratelor de eșalonare până la emiterea deciziilor prevăzute la alin. (2) și alin. (4) lit. b) se restituie, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.(8) În situația hotărârilor judecătorești definitive prin care se dispune anularea actului administrativ-fiscal, fără ca executarea acestuia să fie suspendată în prealabil, prevederile alin. (2) sau (4) se aplică în mod corespunzător.(9) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării se desființează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul eșalonării la plată.  +  Articolul 18Contestarea deciziilorÎmpotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestație în condițiile titlului VIII din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 19Evidența și monitorizarea eșalonărilor la platăOrganele fiscale organizează evidența eșalonărilor la plată și urmăresc modul de respectare a acestora.  +  Articolul 20Dispoziții finaleAnexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE
  de acordare a eșalonării la plată
  A. Date de identificare ale debitoruluiCod de identificare fiscală ...........................................................Denumirea/numele și prenumele …………….........................................Domiciliu fiscal: județul/sectorul ......................................., localitatea ..............................................,str. ...................................... nr. ......, bl. .........., sc. ……......, ap. ….Telefon ............................................, fax .........................., e-mail ........Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare...............................................................................................................................................................................................................Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri...............................................................................................B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscalDenumirea/Numele și prenumele .............................Adresa ....................................................................Codul de identificare fiscală ......................................C. Obiectul cereriiÎn temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, solicit^1)
  eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de ................. luni^2), conform art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020
  eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de .................. luni^2), conform art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020
  menținere a valabilității eșalonării la plată și/sau a amânării la plată a penalităților de nedeclarare, conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020
  modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eșalonării la plată pe o perioadă de ……............. luni^2), conform art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020
  D. Solicit plata diferențiată a ratelor, iar propunerea de grafic este următoarea:
  Rata lunarăProcent aferent fiecărei rate lunare (principal și accesorii eșalonate)^3) (%)
  R1
  R2
  R3
  ...
  R12
  TOTAL100%
  Prin prezenta cerere renunț la notificarea depusă privind intenția de a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.^4)Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al contribuabilului:Numele și prenumele: .....................................................................................................................Calitatea .........................................................................................................................................Semnătura ......................................................................................................................................^1) Se bifează una din situațiile descrise.^2) Se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni.^3) Procentul nu poate fi mai mic de 5% din cuantumul ratei de eșalonare la plată, reprezentând obligații fiscale principale și accesorii eșalonate.^4) Aceste precizări sunt valabile pentru debitorii care au depus notificări privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare/anularea la plată a obligațiilor accesorii depusă în temeiul cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
   +  Anexa nr. 2la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .......................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................Nr. ........................../..................................
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea cererii .....................^2
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgentă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,având în vedere Cererea ............................ ^2 nr. ........ din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .......................... din data de ............................,precum și Cererea de retragere a cererii dumneavoastră nr. ..................... din data de .................. înregistrată la organul fiscal cu nr. ................ din data de .............................,am luat act de retragerea cererii dumneavoastră.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...............................Semnătura și ștampila unității ..........................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează, după caz, tipul cererii: de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, de menținere a înlesnirilor la plată, de modificare a deciziilor de eșalonare/amânare la plată.
   +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .......................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................Nr. ........................../..................................
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Ca urmare a Cererii nr. ................................................. din data de ……………..........................^2, se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele ..........................................................................................................................................Adresa ..................................................................................................................................................................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ........................................................................................................................................Codul de identificare fiscală ……………………………….........................................................................................................A. Obligații fiscale existente în evidența organului fiscal centralFigurează în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  B. Obligații de plată care nu pot face obiectul eșalonării la platăa) Obligații fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eșalonare la plată nr. …………........ din data de ………….............. și Decizia de amânare la plată nr. ……………......... din data de ……………............, emise în temeiul cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care și-au pierdut valabilitatea^3:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  b) Suma totală de …………......... lei din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. .......... din data de ………................ și/sau din Cererea de restituire nr. ................... din data de .............................^4, în curs de soluționare, din care se vor compensa:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  c) Obligații fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută^5:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  .........
  Total general
  d) Obligații fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) și (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, precum și a ratelor neachitate^6:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  C. Obligații fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/Dobânzi eșalonate la platăPenalități de întârziere eșalonate la platăPenalități de nedeclarare, din care:
  eșalonare la platăamânare la plată
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 73 4567
  1.
  2.
  3.
  4.
  ....
  Total general
  D. Obligații fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eșalonare la platăa) Obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data emiterii prezentului certificat:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  b) Obligații fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  c) Obligații fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...................................................Semnătura și ștampila unității ..............................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere.^3 În cazul aplicării art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, nu se completează această literă.^4 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare și/sau ale cererilor de restituire, în curs de soluționare.^5 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.^6 Se completează în cazul modificării deciziei de eșalonare la plată pentru aplicarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pentru sumele pentru care nu se acordă înlesniri, precum și în cazul fuziunii conform prevederilor art. 1 alin. (3) și, respectiv, art. 15 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.
   +  Anexa nr. 4la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .....................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................Nr. ............................../................................
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii
  Ca urmare a Cererii nr. ............................. din data de …………...........................................^2, se certifică prin prezenta că:^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere.Denumirea/Numele și prenumele ..........................................................................................................................................Adresă …………....................................................................................................................................................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ...................................................................................................................................Codul de identificare fiscală …................................................................................................................................................A. Obligații fiscale existente în evidența organului fiscal centralFigurează în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:A1. sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total A1
  A2. obligațiile fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total A2
  Total general (Total A1 + Total A2)
  B. Obligații de plată care nu pot face obiectul eșalonării la platăa) Obligații fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eșalonare la plată nr. ........ din data de ……………….............. și Decizia de amânare la plată nr. …………....... din data de ……….............., emise în temeiul cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care și-au pierdut valabilitate^3:a.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total a.1
  a.2) - obligațiile fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total a.2
  Total general (Total a.1 + Total a.2)
  ^3 În cazul aplicării art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, nu se completează această literă.
  b) Suma totală de …………………..................... din Decontul/deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. ................. din data de ……………..............și/sau din Cererea de restituire nr. ................ din data de …………….........^4, în curs de soluționare, din care se vor compensa:^4 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare în curs de soluționare/cereri de restituire.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  c) Obligații fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută^5:^5 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.c.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total c.1
  c.2) obligații fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total c.2
  Total general (Total c.1 + Total c.2)
  d) Obligații fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) și (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, precum și a ratelor neachitate^6:^6 Se completează în cazul modificării deciziei de eșalonare la plată pentru aplicarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, pentru sumele pentru care nu se acordă înlesniri, precum și în cazul fuziunii conform prevederilor art. 1 alin. (3) și, respectiv, pentru aplicarea art. 15 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.d.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total d.1
  d.2) obligații fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total d.2
  Total general (Total d.1 + Total d.2)
  C. Obligații fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la platăC1. sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/Dobânzi eșalonate la plată Penalități de întârziere eșalonate la platăPenalități de nedeclarare, din care:
  eșalonate la platăamânate la plată
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  ....
  Total C1
  C2. obligațiile fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/Dobânzi eșalonate la platăPenalități de întârziere eșalonate la platăPenalități de nedeclarare
  eșalonate la platăamânate la plată
  0123 = 4 + 5 + 6 + 745678
  1.
  2.
  .....
  Total C2
  Total general (Total C1 + Total C2)
  D. Obligații fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eșalonare la platăa) Obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data emiterii prezentului certificat:a.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total a.1
  a.2) obligații fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total a.2
  Total general (Total a.1 + Total a.2)
  b) Obligații fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020:b.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total b.1
  b.2) obligațiile fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total b.2
  Total general (Total b.1 + Total b.2)
  c) Obligații fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:c.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .........
  Total c.1
  c.2) obligațiile fiscale datorate de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  0123 = 4 + 5 + 6 + 74567
  1.
  2.
  ........
  Total c.2
  Total general (Total c.1 + Total c.2)
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată în conformitate cu prevederile cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ......................Semnătura și ștampila unității ...........
   +  Anexa nr. 5la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............Aprobat/data ........................Conducătorul unității fiscaleSemnătura
  REFERAT
  de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată
  Subsemnatul(a), ..................., având funcția de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a Cererii nr. ............... din data de ................ depuse de contribuabilul .................., cod de identificare fiscală ......................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................^2, precum și a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și am constatat următoarele:  +  Secţiunea A Condiții de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată
  Condiții de acordare/modificare/menținere a eșalonării la platăModul de respectare a condițiilor
  a) Cererea a fost depusă până la data prevăzută la art. 1 alin. (8) lit. a) sau alin. (11) ori art. 5 alin. (3), după caz, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.[]Da[]Nu
  b) Are depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală.[]Da []Nu
  c) Nu se află în procedura falimentului.[] Da[]Nu
  d) Nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare.[]Da[]Nu
  e) Nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală.[]Da[]Nu
  f) Nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.[]Da[]Nu
  g) Cererea nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.[]Da[]Nu
  h) Nu înregistrează obligații fiscale mai mici de 500 lei, în cazul persoanelor fizice, și 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice.[]Da[]Nu
  i) Cererea nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a eșalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă.[]Da[]Nu
  j) Obligațiile care puteau face obiectul eșalonării la plată nu au fost stinse în totalitate, până la data întocmirii prezentului referat.[]Da[]Nu
  k) Nu are cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată^3.[]Da[]Nu
  l) Nu are cel mult două cereri de menținere a deciziei de eșalonare la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată^4.[]Da[]Nu
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează, după caz, numărul și data cererii de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată.^3 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.^4 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
   +  Secţiunea BAlte mențiuni ................................................  +  Secţiunea C Concluziia) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la Secțiunea A lit. .. .b) Se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (4) lit. ......... și/sau alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pentru următoarele obligații: .................... .c) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligații fiscale:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  d) Se propune aprobarea amânării la plată a penalităților de nedeclarare, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  3.
  4.
  .....
  Total general
  De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, Certificatul de atestare fiscală nr. .............. din data de ..............…, după caz.Întocmit.....................Avizat,Șef serviciu/birou/compartiment,......................Avizat,Șef administrație adjunct colectare/ Director general adjunct administrare venituri,….................…............................
   +  Anexa nr. 6la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele .................................Adresa ....................................Codul de identificare fiscală ........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ..........................................În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................^2, precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de ...................., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020,se emite următoarea decizie:Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligațiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ................................Semnătura și ștampila unității ....................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere.
   +  Anexa nr. 7la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de respingere a cererii de .....................................^2
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele .........................................Adresa ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..........................................Adresa …………….................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020,se respinge cererea de ..........................................................^2Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de ........................................^2:...............................................................................................Temeiul de drept:...............................................................................................Consecințele respingerii cererii de modificare a deciziei de eșalonare prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020:^3Sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de .................... trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.Mențiuni privind audierea contribuabilului: ................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ................................Semnătura și ștampila unității ....................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează după caz, acordare a eșalonării la plată/menținere a valabilității eșalonării la plată/modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.^3 Acest paragraf se menționează numai în situația în care a fost depusă o cerere de modificare a deciziei de eșalonare, iar prin prezenta decizie aceasta se respinge.
   +  Anexa nr. 8la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de amânare la plată a penalităților de nedeclarare
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...........................Adresa .............................................Codul de identificare fiscală .................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..........................................Adresa ..................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................^2, precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a penalităților de nedeclarare, în sumă totală de ............... lei, aferente următoarelor obligații fiscale:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare^3 - lei -
  012
  1.
  2.
  .....
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ......................Semnătura și ștampila unității ...........Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează, după caz, numărul și data cererii de acordare a eșalonării la plată.^3 Potrivit art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la finalizarea eșalonării la plată, 75% din penalitățile de nedeclarare, aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate la plată, amânate la plată, se pot reduce la cererea debitorului, urmând ca diferența de penalități de nedeclarare în cotă de 25% să se stingă prin orice modalitate prevăzută de lege.
   +  Anexa nr. 9la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
  Încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unității fiscaleSubsemnatul(a), .............................., având funcția de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..............................., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între sumele pentru care s-au acordat eșalonări la plată prin Decizia nr. ................. din data de .............… și, după caz, amânare la plată prin Decizia nr. ... din data de ......., și sumele existente în evidența contabilă a contribuabilului.............^2, cod de identificare fiscală ...................… . Drept urmare, am constatat că acesta figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ............. din data de .............^3, care vor face obiectul modificării deciziei de eșalonare/amânare la plată:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/Dobânzi eșalonate la plată Penalități de întârziere eșalonate la platăPenalități de nedeclarare, din care:
  eșalonate la platăamânate la plată
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  ....
  Total general
  Alte mențiuni: ................................................................Obiecțiile contribuabilului: .............................................Contribuabil,............................Avizat.Șeful serviciului/biroului/compartimentului.............................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează denumirea/numele și prenumele contribuabilului.^3 Se menționează numărul și data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.
   +  Anexa nr. 10la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele .........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..........................................Adresa .................................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor ..........................^2,vă comunicăm că Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:1. Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligațiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  .......
  Total general
  Graficul de eșalonare la plată care face parte integrantă din Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ........ din data de ............. se înlocuiește cu noul grafic prevăzut în anexa la prezenta decizie.
  2. Restul condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată acordate prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ................... din data de ..................... rămân neschimbate, inclusiv rata din data de ...…..............., menționată și în noul grafic, care trebuie achitată potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ................................
  Semnătura și ștampila unității ....................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1), (5) și (8), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ori art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene sau alte prevederi, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. În situația în care instanța dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluționare competent dispune desființarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menționează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și nr. și data sentinței civile /nr. și data deciziei.
   +  Anexa nr. 11la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele .......................................... Adresa ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele .......................................... Adresa ................................................................................... Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor art. …...................^2 vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:Se acordă amânarea la plată a penalităților de nedeclarare până la data finalizării eșalonării la plată aprobată prin Decizia nr. .......... din data de ..............., în sumă totală de ............… lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  .....
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ...............................
  Semnătura și ștampila unității ...................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1), (5) și (8), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ori art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene sau alte prevederi, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. În situația în care instanța dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluționare competent dispune desființarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menționează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și nr. și data sentinței civile /nr. și data deciziei.
   +  Anexa nr. 12la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități
  datorate în cazul eșalonărilor la plată
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele .......................................... Adresa ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele ..........................................Adresa .................................................................................. Codul de identificare fiscală .................................................. În temeiul art. 7 alin. (3), art. 8 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, și având în vedere Decizia ….................^2 nr…..........., din data de ..............., pentru rata de eșalonare achitată cu întârziere/diferențele de obligații marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare/pentru sumele rămase de plată din eșalonarea acordată, în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată s-au calculat următoarele obligații fiscale accesorii:
  Denumirea obligației fiscaleDocumentul prin care s-a individualizat suma de plată^3Natura obligației fiscale^4Sumă obligații fiscale accesorii - lei -
  Total general
  Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, să achitați sumele menționate în prezenta decizie. Sumele reprezentând penalități vor fi achitate în contul 20.35.01.07 „Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată“. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligații fiscale accesorii se află în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..........…
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se va menționa unul dintre următoarele documente, care este ultimul emis, respectiv: decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/decizia de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale/decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată/decizia de pierdere a valabilității amânării la plată.^3 se vor menționa numărul, data și denumirea documentului care constituie titlu de creanță, respectiv decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, decizia de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, prin care s-a individualizat rata, și/sau înștiințarea de plată, decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată și decizia de pierdere a valabilității amânării la plată, după caz.^4 Se va menționa „dobândă“ sau „Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată“.  +  ANEXĂla anexa nr. 12 la procedurăAnexa la Decizia nr. .......... din data de …..............
  - lei -
  Cod obligație fiscalăDocumentul prin care s-a individualizat suma de platăCategoria de sumăPerioadaSuma rămasă de plată^1ZileCota^2Suma obligație fiscală accesorie
  ^1 Se vor menționa sumele din rata de eșalonare achitată cu întârziere/sumele din înștiințarea de plată/sumele rămase de plată din eșalonarea acordată în cazul pierderii valabilității acesteia.^2 Nivelul penalității se stabilește conform art. 8 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative. precum și pentru prorogarea unor termene, iar nivelul dobânzii se stabilește potrivit art. 7 alin. (1) din același act normativ.
   +  Anexa nr. 13la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ............................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele ..................... Adresa ........................................................... Codul de identificare fiscală .............................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. .............. din data de ............., a fost finalizată la data de…………….… întrucât sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.Consecințele finalizării eșalonării la plată:................................ ....................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:............................... .................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..........…
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 14la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..............................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele ................... Adresa ........................................................... Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, și a Cererii dumneavoastră nr. .................. din data de ..................,vă comunicăm că suma de .................... lei, reprezentând penalități de nedeclarare, aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate la plată, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., se reduce cu 75%, respectiv suma de ....... lei, la data de ........., întrucât au fost respectate condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.Diferența de penalități de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;– până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă in intervalul 16- 31 din lună.Mențiuni privind audierea contribuabilului:.............................. ..............................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 15la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele .................. Adresa ........................................................... Codul de identificare fiscală .........................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele ................... Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............ din data de ....................., și-a pierdut valabilitatea începând cu data de ...............Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de .................… lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale și temeiul de drept:[] nu a declarat obligațiile fiscale cu termen de plată ................, pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată ................, pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată .................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de .............../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat cuantumul ratei din data de ..................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. .......... din data de ................ și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei decizii/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat creanțele stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. . .......... din data de .................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la plată potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. . ......... din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ......... din data de .............../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de ….................../până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ........... din data de ................, potrivit art. 4 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ........... din data de ................./până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ........... din data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] a intrat în procedura falimentului, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] a intrat în dizolvare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .......... din data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de eșalonarea la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de .................., în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Deciziei de respingere nr. ......... din data de ............../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de ...................., în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nr. ......... din data de .................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale: .....................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: .............................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..........…
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 16la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea începând cu data de .................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  3.
  4.
  .........
  Total general
  Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare și temeiul de drept:[] nu a declarat obligațiile fiscale cu termen de plată ..................., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ..................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;[] nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată ....................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;[] nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată ....................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat cuantumul ratei din data de ...................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............. din data de ….................. și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei decizii/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat creanțele stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............. din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............. din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ........... din data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de ................../până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............. din data de ..............., potrivit art. 4 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de ..................../până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ............. din data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] a intrat în procedura falimentului, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] a intrat în dizolvare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;[] nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .......... din data de …....................../până la finalizarea eșalonării la plată, obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de eșalonarea la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de …......................, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Deciziei de respingere nr. ......... din data de …...................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;[] nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de …......................, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nr. ......... din data de …....................../până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare: .......................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: ...........................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..........…
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 17la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...................., precum și Decizia de eșalonare la plată nr. ................ din data de .............,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020,ținând cont de prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:1. Se menține valabilitatea eșalonării la plată acordate prin Decizia de eșalonare la plată nr. ................ din data de ............., pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ................... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.
  2. Se anulează penalitatea în sumă de ......... lei, stabilită prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată nr. ........ din data de ............. .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..........…
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 18la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ....................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ..........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central,având în vedere Cererea nr. ................ din data de .................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........................ din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ..................... din data de ........................., precum și Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ................. din data de ..........................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene,se emite următoarea decizie:Se menține valabilitatea amânării la plată, acordată prin Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ........... din data de ............., până la data finalizării eșalonării la plată, în sumă totală de ................. lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  .........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 19la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ..........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumeleAdresa ..........................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor art. ......^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene,vă înștiințăm că figurați în evidențele instituției noastre cu obligații fiscale, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  Sumele înscrise în prezenta înștiințare se achită în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentei înștiințări, în vederea menținerii valabilității eșalonării la plată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. .......^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se menționează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 1 alin. (4) sau (6), art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau alte prevederi, după caz.^3 Se menționează lit. g), h), i) sau l), după caz.
   +  Anexa nr. 20la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de desființare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumeleAdresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și/sau având în vedere dispozițiile .......................^2 nr. ……..... din data de ........................, ^2 Se menționează, după caz, nr. și data sentinței civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanță/nr. și data proiectului de fuziune/divizare/nr. și data deciziei prin care s-a dispus desființarea sau anularea actului administrativ fiscal.precum și Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ............... ^3,^3 Se menționează, după caz, numărul și data cererii de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată.vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ................... din data de .................., se desființează pentru suma de ..................................... lei, reprezentând:
  - lei
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ..............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 21la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și/sau având în vedere dispozițiile .......................^2 nr. ………... din data de ........................, ^2 Se menționează, după caz, nr. și data sentinței civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanță/nr. și data proiectului de fuziune/divizare/nr. și data deciziei prin care s-a dispus desființarea sau anularea actului administrativ fiscal.precum și Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ................^3,^3 Se menționează, după caz, numărul și data cererii de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată.vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ............. din data de ....................., se desființează pentru suma de ......................................lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  .........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 22la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..........................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  Înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa .........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ......................., precum și dispozițiile Sentinței civile/Deciziei nr. ...... din data de .............., vă comunicăm că sumele eșalonate la plată în baza Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ........ din data de ............. se diminuează cu suma de ........................ lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleObligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  1.
  2.
  3.
  4.
  .......
  Total general

  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității ............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 23la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ............................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  Înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ..........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........... din data de .........................., precum și dispozițiile Sentinței civile/Deciziei nr. ........ din data de ...................., vă comunicăm că sumele amânate la plată în baza Deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare nr. ............. din data de ................ se diminuează cu suma de ............................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscalePenalități de nedeclarare - lei -
  012
  1.
  2.
  .........
  Total general

  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  ----