LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 6 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea;2. La articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie, conform alin. (4) lit. i^1) și i^2);3. La articolul 25 alineatul (4), după litera i) se introduc două noi litere, literele i^1) și i^2), cu următorul cuprins:i^1) cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare;i^2) contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie conform lit. i^1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;4. La articolul 25, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.5. La articolul 28 alineatul (3), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;i) investițiile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.6. La articolul 62, litera o^1) se modifică și va avea următorul cuprins:o^1) bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;7. La articolului 68, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic și învățământului dual preuniversitar și universitar, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).8. La articolul 76 alineatul (4), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților; (la 18-11-2020, Punctul 8. din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 239 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1101 din 18 noiembrie 2020 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 6 noiembrie 2020.Nr. 239.-----