NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2020privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2020    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 25 din 17 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1100 din 18 noiembrie 2020.
     +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:a) dezvoltarea, testarea, certificarea și utilizarea aplicațiilor din cadrul Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, denumit în continuare SICPV;b) modalitatea de încărcare în SICPV;c) organizarea stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, precum și atribuțiile utilizatorilor SICPV;d) procedurile de urmat pentru cazul în care se impune implementarea de noi cerințe operaționale, modificarea celor implementate și testate sau remedierea disfuncționalităților SICPV;e) condițiile de acces la infrastructura informatică prevăzută la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;f) modalitatea de asigurare a publicității datelor privind numărul alegătorilor prezenți la vot, a informațiilor rezultate în urma verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, respectiv a informațiilor din SICPV;g) unele măsuri privind testarea, certificarea și transparența aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor de senator și deputat.  +  Articolul 2(1) SICPV asigură totalizarea automată a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, verificate, validate și certificate de oficiile electorale și birourile electorale conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.(2) Structura totalizării datelor prevăzute la alin. (1) va urma structura anexelor nr. 7-12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, și a anexelor nr. 1 și 2 la prezentele norme metodologice.(3) SICPV este dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, conform cerințelor operaționale propuse de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente.(4) Cel mai târziu la data prevăzută la alin. (3), Serviciul de Telecomunicații Speciale pune SICPV la dispoziția Autorității Electorale Permanente și a Institutului Național de Statistică, în vederea testării acestuia.(5) Cu 5 zile înaintea datei votării, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente asigură certificarea SICPV, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură punerea în funcțiune a SICPV în data votării.(7) În cazul în care se impune modificarea funcționalităților implementate pe baza unor noi cerințe operaționale sau în caz de disfuncționalitate, pe baza solicitării fundamentate formulate de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, în cel mult 3 zile de la data votării, utilizarea SICPV este suspendată până la operaționalizarea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și, dacă este cazul, recertificarea SICPV, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) Suspendarea utilizării SICPV se constată prin proces-verbal întocmit de conducătorul Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente și coordonatorul statisticienilor din stația de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor constituită pe lângă Biroul Electoral Central, în care se indică data și ora identificării cauzei care a impus suspendarea, precum și descrierea acesteia.(9) Documentele prevăzute la alin. (7) și (8) se publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente și se comunică, de îndată, Biroului Electoral Central, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 3(1) Informațiile provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și fotografiile acestora, încărcate în SIMPV conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, sunt transmise automat către SICPV.(2) Informațiile provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sunt afișate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare în parte, respectiv pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență, sub titulatura de Informații provizorii, însoțite de fotografiile prevăzute la alin. (1).(3) Pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sunt afișate automat și Informațiile provizorii cumulate la nivel de circumscripție electorală și la nivel național.  +  Articolul 4(1) Pentru prelucrarea, verificarea și validarea informațiilor provizorii ce au fost încărcate în SICPV, conform art. 3 alin. (1), pentru totalizarea automată a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și pentru generarea proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor se constituie stații de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor pe lângă oficiile electorale, birourile electorale de circumscripție și Biroul Electoral Central, în care își desfășoară activitatea statisticienii asigurați de Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(2) Activitatea din stațiile de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor se desfășoară sub autoritatea oficiilor electorale, birourilor electorale de circumscripție și a Biroului Electoral Central.  +  Articolul 5(1) Informațiile provizorii sunt validate/corectate și validate în SICPV doar pe baza proceselor-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, verificate, validate și certificate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, respectiv a deciziilor adoptate de oficiile electorale și birourile electorale conform aceleiași decizii.(2) Procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, verificate, validate și certificate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, sunt scanate de către statisticienii din stațiile de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, fișierele rezultate fiind încărcate în SICPV.(3) După scanarea și încărcarea unui proces-verbal conform alin. (2), SICPV generează un fișier în format .pdf care conține versiunea procesului-verbal generat pe baza informațiilor provizorii și versiunea scanată a procesului-verbal scanat, ca martor al informațiilor existente în SICPV la momentul respectiv.(4) Fișierul prevăzut la alin. (3) este listat, iar documentul pe suport hârtie este verificat și semnat de statisticienii din stațiile de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor.(5) După efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (4), fișierul prevăzut la alin. (3) este semnat electronic de către președintele oficiului electoral sau al biroului electoral de circumscripție, după caz, moment de la care informațiile provizorii sunt validate în SICPV.(6) Informațiile provizorii validate în SICPV sunt afișate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare în parte, respectiv pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență, precum și cumulate la nivel de circumscripție electorală și la nivel național, sub titulatura Date parțiale, însoțite de copiile scanate ale proceselor-verbale prevăzute la alin. (2).(7) O copie certificată a fiecărui proces-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, validat de către birourile electorale de circumscripție, respectiv de către oficiile electorale, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, va rămâne în stația de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor până la terminarea operațiunilor de verificare și validare a rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, iar ulterior va fi arhivată, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, de către direcția teritorială a Institutului Național de Statistică.  +  Articolul 6(1) În cazul secțiilor de votare din străinătate, deciziile biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, adoptate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, pot fi transmise birourilor electorale ale secțiilor de votare, prin intermediul SIMPV.(2) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și procesele-verbale corectate în baza deciziilor biroului electoral de circumscripție, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, pot fi transmise biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate prin intermediul SIMPV.(3) În cazul în care, în urma efectuării de corecții ale informațiilor provizorii, datele parțiale diferă de acestea, pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub titulatura Date parțiale vor fi afișate automat, în mod obligatoriu, toate versiunile proceselor-verbale, dacă este cazul, precum și deciziile oficiilor electorale și ale birourilor electorale adoptate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.  +  Articolul 7(1) Datele parțiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul birourilor electorale de circumscripție, conform anexelor nr. 7 și 8 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul municipiului București, prin derogare de la prevederile alin. (1), datele parțiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul oficiilor electorale, conform anexelor nr. 9 și 10 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prin derogare de la prevederile alin. (1), datele parțiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul biroului electoral de circumscripție, conform anexelor nr. 11 și 12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Datele parțiale prevăzute la alin. (2) sunt totalizate automat în a doua etapă, prin intermediul SICPV la nivelul biroului electoral de circumscripție a municipiului București, conform anexelor nr. 7 și 8 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Datele parțiale prevăzute la alin. (1)-(4) sunt totalizate automat, prin intermediul SICPV, la nivelul Biroului Electoral Central, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezentele norme metodologice.(6) Datele parțiale totalizate conform alin. (1)-(5) sunt afișate pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.  +  Articolul 8(1) La nivelul fiecărei stații de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, reprezentanții Institutului Național de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a intrărilor, respectiv a ieșirilor de documente în cadrul desfășurării operațiunilor tehnice de centralizare a datelor.(2) Accesul altor persoane în afara personalului tehnic auxiliar și a membrilor biroului electoral sau oficiului electoral, în incinta stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, este permis numai pe baza aprobării biroului electoral sau al oficiului electoral, după caz.  +  Articolul 9(1) În cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, statisticienii îndeplinesc următoarele atribuții principale:a) procesează și verifică procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării primite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, după caz, de la birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale pentru votul prin corespondență; asigură scanarea proceselor-verbale validate;b) compară datele înscrise în procesele-verbale prevăzute la lit. a) cu informațiile provizorii și fotografiile din SICPV și semnalează oficiului electoral sau biroului electoral de circumscripție, după caz, eventualele neconcordanțe; în acest scop, SICPV generează formulare de verificare a corelațiilor ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4;c) prelucrează, verifică, corectează și validează, pe baza deciziilor adoptate de oficiul electoral sau biroul electoral de circumscripție, după caz, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, informațiile provizorii ce au fost încărcate în SICPV;d) verifică respectarea corelațiilor la totalizarea datelor parțiale, generează și propun spre aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, după caz, procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 7-12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv procesele-verbale privind totalizarea voturilor la nivel național, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentele norme metodologice;e) asigură preluarea corectă a datelor înscrise în procesele-verbale prevăzute la lit. d) în aplicația informatică de repartizare și atribuire a mandatelor; generează și propun spre aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, după caz, procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare;f) asigură testarea aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, conform planului de testare stabilit de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente și formulează propuneri de îmbunătățire a acestora până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor; în acest sens, statisticienii vor fi instruiți prin grija Serviciului de Telecomunicații Speciale și a Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente până cel mai târziu cu 12 zile înaintea datei votării;g) utilizează SICPV și aplicația informatică de repartizare și atribuire a mandatelor conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale și Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente.(2) Câte un exemplar validat al fiecărui proces-verbal va rămâne în stația de prelucrare și centralizare până la finalizarea operațiunilor de centralizare, fiind predat biroului electoral de circumscripție sau oficiului electoral, după caz, pentru a fi transmis Biroului Electoral Central conform art. 95 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) SICPV asigură generarea proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 7-12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentele norme metodologice.(2) SICPV va conține o secțiune în care procesele-verbale prevăzute la alin. (1) semnate de membrii oficiului electoral sau ai biroului electoral, după caz, se încarcă după scanare, acesta generând un fișier care conține atât datele, cât și imaginea scanată, ca martor al informațiilor existente în SICPV la momentul respectiv.(3) Procesele-verbale și fișierele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt afișate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, în format .csv, la rubrica Date parțiale.  +  Articolul 11(1) Procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt generate din aplicația informatică privind repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza datelor înscrise în procesele-verbale prevăzute la art. 10. (2) După întocmirea și semnarea în condițiile legii a tuturor proceselor-verbale prevăzute la alin. (1), acestea se transmit atât în format pdf., cât și în format csv. în stația de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor de pe lângă Biroul Electoral Central.(3) După validarea de către Biroul Electoral Central a datelor din procesele-verbale prevăzute la alin. (1), ultimele versiuni ale proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, respectiv de birourile electorale pentru votul prin corespondență vor fi afișate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la rubrica Rezultate finale.(4) Datele din anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, și versiunile scanate ale proceselor-verbale vor fi afișate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la rubrica Rezultate finale.  +  Articolul 12Membrii Biroului Electoral Central și personalul tehnic auxiliar cu atribuții în materia centralizării electronice a rezultatelor votării, desemnat de Institutul Național de Statistică și Autoritatea Electorală Permanentă, au acces, spre vizualizare în timp real, la duplicatele bazelor de date ale SIMPV și ale SICPV, precum și la jurnalele mașinilor de pe care funcționează acestea, pe stațiile de lucru care funcționează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Formațiunile politice care au reprezentanți în Biroul Electoral Central pot desemna câte un expert în tehnologia informației cu drept de vizualizare și de interogare a bazelor de date și a jurnalelor prevăzute la art. 12.(2) Accesul se realizează, în prezența personalului tehnic auxiliar, pe stații de lucru care funcționează la sediul Biroului Electoral Central, asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza datelor de autentificare furnizate în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(3) Experții desemnați conform alin. (1) vor utiliza aplicațiile informatice standard puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv aplicația pentru interogarea bazei de date și aplicația web de vizualizare a jurnalelor.(4) Experții desemnați conform alin. (1) sunt obligați să semneze angajamente privind protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 14(1) Stațiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi configurate și securizate astfel încât să împiedice accesul la internet și inserarea de date informatice.(2) Pe stațiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi create conturi de utilizator cu drepturi limitate de operare, conform prezentelor norme metodologice.(3) Toate operațiunile de instalare și configurare a aplicațiilor informatice pe stațiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi realizate numai de către personal desemnat din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 15Prin decizie a Autorității Electorale Permanente se poate aproba accesul, în condițiile art. 13 și 14, la duplicatele bazelor de date ale SIMPV și ale SICPV, precum și la jurnalele mașinilor de pe care funcționează acestea, pe stațiile de lucru care funcționează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, a 2 experți în tehnologia informației desemnați de organizații neguvernamentale acreditate să observe alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.  +  Articolul 16(1) Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente va asigura condițiile necesare auditării securității aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, precum și punerea acestora la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.(2) În cazul SICPV, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente asigură punerea la dispoziția partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a următoarelor:a) migrații și seederi pentru crearea, respectiv inițializarea bazei de date;b) cod sursă aplicație client java pentru conectarea perifericelor;c) cod sursă aplicație web.(3) În cazul aplicației informatice pentru repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente asigură punerea codului sursă al acesteia la dispoziția partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri.(4) La solicitarea scrisă a organizațiilor neguvernamentale acreditate să observe alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente asigură punerea la dispoziția acestora a elementelor prevăzute la alin. (2) și (3).  +  Articolul 17Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură semnături electronice calificate prin autoritatea de certificare proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, președinților birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale, precum și locțiitorilor acestora, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin potrivit legii.  +  Articolul 18Lista cu personalul de specialitate care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților se aprobă prin decizie a Autorității Electorale Permanente, la propunerea Institutului Național de Statistică.  +  Articolul 19(1) Certificarea aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator se realizează prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) La operațiunile de certificare a aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator participă reprezentanți ai Institutului Național de Statistică și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.(3) În cazul în care se impune modificarea funcționalităților implementate pe baza unor noi cerințe operaționale sau în caz de disfuncționalitate, utilizarea aplicațiilor informatice privind repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator este suspendată până la operaționalizarea acestora prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente și, dacă este cazul, recertificarea acestora conform alin. (1) și (2), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (7)-(9).  +  Articolul 20Structura informațiilor parțiale date publicității va urmări formatul prevăzut în anexele nr. 5-11 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 21(1) În 23 și 26 noiembrie 2020 se organizează simulări naționale ale utilizării și funcționării SICPV, în scopul testării acestuia, identificării și remedierii eventualelor neconcordanțe.(2) La simulările prevăzute la alin. (1) pot participa, în cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, în limita spațiului disponibil și în condițiile tehnice stabilite de coordonatorii stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, persoanele prevăzute la art. 13-15, precum și membrii oficiilor electorale și ai birourilor electorale.  +  Articolul 22La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, se organizează prezentări ale modalității de funcționare a aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, la care pot participa persoanele prevăzute la art. 13-15.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice  +  Anexa nr. 2la normele metodologice  +  Anexa nr. 3la normele metodologice  +  Anexa nr. 4la normele metodologice  +  Anexa nr. 5la normele metodologice  +  Anexa nr. 6la normele metodologice  +  Anexa nr. 7la normele metodologice  +  Anexa nr. 8la normele metodologice  +  Anexa nr. 9la normele metodologice  +  Anexa nr. 10la normele metodologice  +  Anexa nr. 11la normele metodologice----