PROCEDURĂ din 17 noiembrie 2020de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2020  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 17 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1098 din 18 noiembrie 2020.
   +  Articolul 1(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, monitorizarea video a localurilor secțiilor de votare din străinătate se realizează numai cu acordul proprietarilor imobilelor în care acestea sunt organizate.(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor, misiunile diplomatice întreprind demersurile necesare obținerii acordului proprietarilor imobilelor în care sunt organizate secții de votare privind monitorizarea video a respectivelor localuri.(3) Refuzul proprietarului unui imobil în care este organizată o secție de votare de a permite monitorizarea video se comunică Autorității Electorale Permanente și biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.  +  Articolul 2(1) Misiunile diplomatice pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare echipamentele de monitorizare video.(2) Tipul mediilor de stocare a înregistrărilor video este stabilit de misiunile diplomatice în funcție de specificațiile tehnice ale echipamentelor de monitorizare video utilizate.(3) Misiunile diplomatice verifică funcționarea în parametri optimi a echipamentelor de monitorizare video înainte de a le preda birourilor electorale ale secțiilor de votare.  +  Articolul 3(1) Misiunile diplomatice predau echipamentele de monitorizare video președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua primei zile a votării.(2) La momentul predării echipamentelor de monitorizare video, personalul misiunilor diplomatice instruiește președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare cu privire la utilizarea acestora.  +  Articolul 4(1) Dispozitivele de captare a înregistrărilor video se amplasează în loc vizibil, în interiorul localurilor secțiilor de votare, în proximitatea unor surse de alimentare la rețeaua electrică, astfel încât să fie asigurată surprinderea unor cadre cât mai ample, care să cuprindă cabinele de vot, urnele de vot, zonele în care sunt depozitate materialele utilizate în procesul de votare, precum și birourile/mesele membrilor biroului electoral al secției de votare.(2) Pentru asigurarea secretului votului și a protecției datelor cu caracter personal, dispozitivele de captare a înregistrărilor video se amplasează astfel încât să nu fie surprinse cadre din interiorul cabinelor de vot, ale formularelor și tipizatelor utilizate în procesul electoral, ale ecranelor terminalelor informatice utilizate pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal sau ale altor documente ce conțin date cu caracter personal.(3) În cazul secțiilor de votare organizate în sediile misiunilor diplomatice, dispozitivele de captare a înregistrărilor video se amplasează astfel încât să nu fie surprinse elemente ale sistemului de pază și protecție al respectivelor sedii.  +  Articolul 5(1) Participanții la procesul electoral sunt informați cu privire la existența echipamentelor de monitorizare video prin intermediul unor afișe amplasate la intrarea și în interiorul localurilor secțiilor de votare, al căror model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. (2) Afișele prevăzute la alin. (1) sunt confecționate și predate birourilor electorale ale secțiilor de votare prin grija misiunilor diplomatice.(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură, prin intermediul site-ului propriu, informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit prezentei proceduri, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 6(1) Monitorizarea video se realizează continuu, inclusiv pe durata nopții, începând cu ziua de sâmbătă imediat anterioară datei votării, ora locală 7,00, până la încheierea votării, în ziua de duminică.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se asigură, pe toată durata înregistrării video, că echipamentele de monitorizare video sunt alimentate la rețeaua electrică și sunt în stare de funcționare.  +  Articolul 7(1) Disfuncționalitatea echipamentelor de monitorizare video nu atrage suspendarea votării sau întreruperea operațiunilor desfășurate de birourile electorale ale secțiilor de votare.(2) De îndată ce disfuncționalitatea este constatată, președintele biroului electoral al secției de votare anunță personalul misiunii diplomatice, care îl asistă în remedierea problemelor semnalate.(3) Durata disfuncționalității echipamentului de monitorizare video se consemnează de către președintele biroului electoral al secției de votare într-un proces-verbal, datat și semnat de către acesta și cel puțin doi membri ai biroului electoral al secției de votare, care trebuie să cuprindă data și durata disfuncționalității, precum și modul de soluționare a acesteia. Procesul-verbal va fi introdus, alături de mediul de stocare, în plicul prevăzut la art. 8.  +  Articolul 8În ziua de duminică, după închiderea votării, președintele biroului electoral al secției de votare oprește înregistrarea video, extrage mediul de stocare și îl introduce într-un plic, pe care îl sigilează aplicând ștampila de control a biroului electoral al secției de votare, îl semnează împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare și înscrie pe acesta numărul și localizarea secției de votare, precum și durata înregistrării video.  +  Articolul 9Echipamentele de monitorizare video puse la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare și plicul conținând înregistrarea video sunt predate misiunii diplomatice împreună cu dosarele cuprinzând buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot anulate și neutilizate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării.  +  Articolul 10(1) Misiunile diplomatice pot contracta servicii specializate pentru monitorizarea video a localurilor secțiilor de votare din străinătate, cu respectarea următoarelor condiții:a) prestatorul se angajează să respecte prevederile prezentei proceduri privind modalitatea de filmare și de gestionare a mediilor de stocare care conțin înregistrările video;b) mediile de stocare a înregistrărilor sunt puse la dispoziția prestatorului de misiunile diplomatice;c) filmarea trebuie să fie de tip CCTV (Closed Caption Television, filmare cu circuit închis);d) transmiterea imaginilor în cloud și accesarea de la distanță a camerelor care asigură monitorizarea video a secției de votare sunt interzise;e) prestatorul se angajează să nu realizeze copii ale înregistrării video și să pună la dispoziția președintelui biroului electoral al secției de votare, de îndată după încheierea votării, mediul de stocare conținând exemplarul unic al înregistrării video.  +  Articolul 11(1) Misiunile diplomatice asigură păstrarea corespunzătoare a plicurilor care conțin înregistrările video ale localurilor secțiilor de votare din străinătate pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) După expirarea acestei perioade, mediile de stocare conținând înregistrările video sunt distruse prin mijloace ireversibile, prin grija misiunilor diplomatice.  +  Articolul 12Persoanele, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate și misiunile diplomatice implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit prezentei proceduri au obligația să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea prelucrărilor.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.la procedură
  Modelul afișului de informare cu privire la prezența și funcționarea
  echipamentului de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare
  din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  -----