ORDIN nr. 471 din 11 noiembrie 2020privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 14 noiembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;– Referatului de aprobare al Direcției financiar, contabilitate, administrativ nr. 815.288 din 26.10.2020,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 3.045 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.535 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 775 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 325 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.  +  Articolul IIITarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 11 noiembrie 2020.Nr. 471.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la regulament)
  TARIFE
  pentru acordarea și menținerea licențelor
  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
  -lei-
  Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif eliberare licență
  Clasa IClasa IIClasa III
  1serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare35.55015.8001.910
  2serviciul public de alimentare cu apă23.80012.0001.590
  3captarea și tratarea apei brute15.8007.9501.130
  4captarea apei brute6.4003.3501.130
  5tratarea apei brute9.6004.9501.590
  6transportul apei potabile și/sau industriale10.4005.250740
  7distribuția apei potabile și/sau industriale10.4005.250740
  8serviciul public de canalizare14.3504.950980
  9colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare7.2002.500500
  10epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar7.2002.500500
  11colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora 3.0501.150500
  12evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților3.0501.150500
  13evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 3.0501.150500
  14furnizarea apei potabile1.8001.250500
  15serviciul public de salubrizare a localităților47.20023.8002.400
  16precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale31.60015.7501.910
  17înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora15.7507.9501.590
  18colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări* ---
  19organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor* ---
  20măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice11.1505.650820
  21depozitarea controlată a deșeurilor menajere* ---
  22curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț12.7006.400980
  23sortarea deșeurilor municipale*---
  24dezinsecția, dezinfecția și deratizarea15.7507.9501.270
  25serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**---
  26producerea energiei termice în sistem centralizat**---
  27transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**---
  28serviciul de iluminat public local47.20019.0503.140
  * Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.** Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 474 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 159 lei.
  ----