LEGE nr. 1 din 28 martie 1974privind modificarea Constituţiei Republicii Socialiste România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 45 din 28 martie 1974    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 43 al Constituţiei Republicii Socialiste România, cuprinzînd principalele atribuţii ale Marii Adunări Naţionale, se modifica după cum urmează:1. Punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Organizează Consiliul de Miniştri; stabileşte normele generale de organizare şi funcţionare a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat;"2. După punctul 9 se adauga punctul 9^1, care va avea următorul cuprins:"9^1. Alege şi revoca pe Preşedintele Republicii Socialiste România;"3. Punctul 14 va avea următorul cuprins:"14. Controlează activitatea Preşedintelui Republicii Socialiste România şi a Consiliului de Stat;"4. Punctul 23 se abroga.  +  Articolul 2Articolul 54 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Marea Adunare Naţionala lucrează în sesiuni.Sesiunile ordinare ale Marii Adunări Naţionale se convoacă de doua ori pe an, la propunerea Biroului Marii Adunări Naţionale.Marea Adunare Naţionala se convoacă, ori de cîte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, din iniţiativa Consiliului de Stat, a Biroului Marii Adunări Naţionale sau cel puţin a unei treimi din numărul total al deputaţilor.Convocarea în sesiuni a Marii Adunări Naţionale se face prin decret al Consiliului de Stat."  +  Articolul 3Articolul 57 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - După adoptarea lor de către Marea Adunare Naţionala, legile se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, în termen de cel mult 10 zile, sub semnatura Preşedintelui Republicii Socialiste România."  +  Articolul 4Articolele 63 şi 64 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 63. - Consiliul de Stat exercita în mod permanent următoarele atribuţii principale:1. Stabileşte data alegerilor pentru Marea Adunare Naţionala şi consiliile populare;2. Organizează ministerele şi celelalte organe centrale de stat;3. Ratifica şi denunta tratatele internaţionale, cu excepţia acelora a căror ratificare este de competenţa Marii Adunări Naţionale;4. Stabileşte gradele militare;5. Instituie decoratiile şi titlurile de onoare.Art. 64. - Consiliul de Stat exercita, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naţionale, următoarele atribuţii principale:1. Stabileşte, fără a putea sa modifice Constituţia, norme cu putere de lege. Normele cu putere de lege se supun, la prima sesiune, dezbaterii Marii Adunări Naţionale, potrivit procedurii de adoptare a legilor. Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, bugetul de stat, precum şi contul general de încheiere a exerciţiului bugetar, pot fi adoptate de Consiliul de Stat numai atunci cînd Marea Adunare Naţionala nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepţionale;2. Numeşte şi revoca pe preşedintele Consiliului de Miniştri;3. Numeşte şi revoca Consiliul de Miniştri şi Tribunalul Suprem, atunci cînd Marea Adunare Naţionala nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepţionale;4. Da legilor în vigoare interpretarea general-obligatorie;5. Acorda amnistia;6. Controlează aplicarea legilor şi hotărîrilor Marii Adunări Naţionale, activitatea Consiliului de Miniştri, a ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, precum şi activitatea Procuraturii; asculta dări de seama ale Tribunalului Suprem şi controlează deciziile sale de îndrumare; controlează hotărîrile consiliilor populare;7. Declara, în caz de urgenta, mobilizarea parţială sau generală;8. Declara, în caz de urgenta, starea de război. Starea de război poate fi declarata numai în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Socialiste România sau împotriva unui alt stat faţă de care Republica Socialistă România are obligaţii de apărare mutuala asumate prin tratate internaţionale, dacă s-a produs situaţia pentru care obligaţia de declarare a stării de război este statornicită.Atribuţiile prevăzute în prezentul articol pot fi exercitate de Consiliul de Stat şi în timpul sesiunilor Marii Adunări Naţionale, în cazul în care necesităţile economice şi sociale impun adoptarea neintirziata a unor măsuri, iar Marea Adunare Naţionala nu se afla întrunită în plenul sau; normele cu putere de lege adoptate se supun dezbaterii Marii Adunări Naţionale, potrivit procedurii de adoptare a legilor, la reluarea lucrărilor în plen."  +  Articolul 5După articolul 65 se adauga articolul 65^1 cu următorul cuprins:"Art. 65^1. - Preşedintele Republicii Socialiste România este Preşedinte al Consiliului de Stat."  +  Articolul 6Articolul 68 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Consiliul de Stat emite decrete şi adopta hotărîri.Decretele şi hotărîrile se semnează de Preşedintele Republicii Socialiste România. Decretele normative se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România."  +  Articolul 7În cadrul "Titlului III. Organele supreme ale puterii de stat", după secţiunea "Consiliul de Stat" se introduce o noua secţiune avînd următorul cuprins:"Preşedintele Republicii Socialiste România.Art. 69^1. - Preşedintele Republicii Socialiste România este şeful statului şi reprezintă puterea de stat în relaţiile interne şi internaţionale ale Republicii Socialiste România.Art. 69^2. - Preşedintele Republicii Socialiste România este ales de Marea Adunare Naţionala pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia, şi rămîne în funcţie pînă la alegerea preşedintelui în legislatura următoare.Art. 69^3. - La alegerea sa, Preşedintele Republicii Socialiste România depune în faţa Marii Adunări Naţionale următorul jurămînt:"Jur sa slujesc cu credinţa patria, sa actionez cu fermitate pentru apărarea independentei, suveranităţii şi integrităţii tarii, pentru bunăstarea şi fericirea întregului popor, pentru edificarea socialismului şi comunismului în Republica Socialistă România!Jur sa respect şi sa apar Constituţia şi legile tarii, sa fac totul pentru aplicarea consecventa a principiilor democraţiei socialiste, pentru afirmarea în viaţa societăţii a normelor eticii şi echităţii socialiste!Jur sa promovez neabatut politica externa de prietenie şi alianta cu toate ţările socialiste, de colaborare cu toate natiunile lumii, fără deosebire de orinduire socială, pe baza deplinei egalitati în drepturi, de solidaritate cu forţele revoluţionare, progresiste de pretutindeni, de pace şi prietenie între popoare!Jur ca imi voi face întotdeauna datoria cu cinste şi devotament pentru stralucirea şi maretia naţiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste România!"Art. 69^4. - Preşedintele Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forţelor armate şi preşedintele Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Art. 69^5. - Preşedintele Republicii Socialiste România îndeplineşte, în conformitate cu Constituţia şi cu legile, următoarele atribuţii principale:1. Prezidează Consiliul de Stat;2. Prezidează şedinţele Consiliului de Miniştri atunci cînd apare necesar;3. Numeşte şi revoca, la propunerea preşedintelui Consiliului de Miniştri, vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri, miniştrii şi preşedinţii altor organe centrale ale administraţiei de stat, care fac parte din Consiliul de Miniştri; numeşte şi revoca pe conducătorii organelor centrale de stat, care nu fac parte din Consiliul de Miniştri; numeşte şi revoca pe membrii Tribunalului Suprem;4. În timpul în care Marea Adunare Naţionala nu este întrunită în plenul sau, numeşte şi revoca pe preşedintele Tribunalului Suprem şi pe procurorul general;5. Acorda gradele de general, amiral şi mareşal;6. Conferă decoratiile şi titlurile de onoare; autoriza purtarea decoratiilor conferite de alte state;7. Acorda graţierea;8. Acorda cetăţenia, aproba renunţarea la cetăţenie şi retrage cetăţenia română; aproba stabilirea domiciliului în România pentru cetăţenii altor state;9. Acorda dreptul de azil;10. Stabileşte rangurile misiunilor diplomatice, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Socialiste România;11. Primeşte scrisorile de acreditare şi de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state;12. Încheie tratate internaţionale în numele Republicii Socialiste România; poate da împuterniciri, în acest scop, preşedintelui ori unor membri ai Consiliului de Miniştri sau unor reprezentanţi diplomatici;13. În interesul aparararii Republicii Socialiste România, al asigurării ordinii publice sau securităţii statului, proclama, în caz de urgenta, în unele localităţi sau pe întreg teritoriul tarii, starea de necesitate.În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Socialiste România emite decrete prezidenţiale şi decizii.Art. 69^6. - Preşedintele Republicii Socialiste România este răspunzător faţă de Marea Adunare Naţionala pentru întreaga sa activitate.Preşedintele Republicii Socialiste România prezintă periodic Marii Adunări Naţionale dări de seama asupra exercitării atribuţiilor sale şi asupra dezvoltării statului."  +  Articolul 8Articolul 73 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 73. - Consiliul de Miniştri se compune din: preşedintele Consiliului de Miniştri, vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri, miniştrii, precum şi preşedinţii altor organe centrale ale administraţiei de stat, prevăzuţi prin lege. Consiliul de Miniştri poate desemna pe unul dintre vicepreşedinţi, sa îndeplinească funcţia de prim-vicepreşedinte.Din Consiliul de Miniştri fac parte, de asemenea, ca membri, preşedintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, preşedintele Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, presedinta Consiliului Naţional al Femeilor şi primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Consiliul de Miniştri poate să-şi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor curente şi urmărirea executării hotărîrilor Consiliului de Miniştri."  +  Articolul 9Constituţia Republicii Socialiste România se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Totodată, denumirea plan de stat din cuprinsul Constituţiei se înlocuieşte cu aceea de plan naţional unic de dezvoltare economico-socială.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 28 martie 1974.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITEC-------