ORDIN nr. 2.977 din 11 noiembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 13 noiembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^6În vederea verificării de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 18 pct. 1, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.2. Articolul 5^16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^16Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță este obligată să dovedească, în termen de maximum 10 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Tineretului și Sportului contractul de achiziție publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 18.3. În anexa nr. 18, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Constituie, în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului, o garanție sub forma unei scrisori de garanție bancară, emisă de o instituție de credit persoană juridică română sau sucursală a instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificată către Banca Națională a României, potrivit legii. Scrisoarea de garanție bancară are valoarea de 500.000 euro și este valabilă pe toată perioada de derulare a contractului de achiziție publică atribuit pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță. La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 10 zile de la data atribuirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a contractului de achiziție publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o copie, conform cu originalul, a scrisorii de garanție bancară depuse la Ministerul Tineretului și Sportului.4. În anexa nr. 18, punctul 3 se abrogă.5. În anexa nr. 18 punctul 15, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 10 zile de la data atribuirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a contractului de achiziție publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentul din care reiese că societatea îndeplinește condiția prevăzută la pct. 2.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 11 noiembrie 2020.Nr. 2.977.-----