METODOLOGIE din 6 noiembrie 2020privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 10 noiembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Evaluarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control prin diferite programe și forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile.(2) Sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea și transparența rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale și informale și reglementează cadrul general, instituțional, conceptual și procedural prin care se realizează acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile.  +  Articolul 2Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile operează cu următoarele concepte de bază:a) învățarea pe tot parcursul vieții;b) învățarea în contexte formale;c) învățarea în contexte nonformale;d) învățarea în contexte informale;e) instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte formale;f) instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte nonformale;g) instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte informale;h) rezultatele învățării;i) identificarea rezultatelor învățării;j) evaluarea rezultatelor învățării;k) validarea rezultatelor învățării;l) transferul rezultatelor învățării și al creditelor asociate;m) certificarea rezultatelor învățării;n) recunoașterea rezultatelor învățării;o) educația și formarea profesională;p) creditele pentru formare profesională;q) creditul profesional transferabil.  +  Articolul 3Aplicarea principiului învățării pe tot parcursul vieții presupune recunoașterea și validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achizițiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control în contexte formale, nonformale și informale.  +  Capitolul II Acumularea de credite profesionale transferabile  +  Articolul 4(1) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar are obligația de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.(2) Fiecare cadru didactic trebuie să solicite unității de învățământ în care este încadrat o adeverință din care să rezulte că în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii, îndeplinește condiția de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile.  +  Articolul 5(1) Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participare la programe de formare continuă și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale.(2) Nivelurile de competență și etapele de dezvoltare în carieră sunt descrise de standarde profesionale pentru profesia didactică, de standarde de calitate și de competențe profesionale.(3) În situația în care a acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile prevăzute la alin. (1), cadrul didactic are dreptul să solicite eliberarea de către unitatea de învățământ în care este încadrat a unei adeverințe privind echivalarea/recunoașterea creditelor profesionale transferabile.  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continuă privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, pentru următoarele forme de organizare a formării continue, finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat conform art. 4 alin. (1) considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, în următoarele situații:a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;b) absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației;c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației;d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională a cadrelor didactice în învățământul preuniversitar;e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar. (2) Pentru formele de organizare a formării continue prevăzute la alin. (1), unitățile de învățământ eliberează cadrelor didactice, la cerere, adeverințe privind îndeplinirea, în intervalul respectiv, de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat conform art. 4 alin. (1), a condițiilor de formare continuă prevăzute la art. 245 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Se echivalează cu un număr variind între 30 și 60 de credite profesionale transferabile, potrivit standardelor de formare continuă, absolvirea în intervalul de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră a unui program de studii postuniversitare într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației.(2) Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale, casa corpului didactic poate acorda până la 15 credite profesionale transferabile, prin recunoaștere și echivalare, potrivit unei proceduri specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, și eliberează adeverințe care certifică numărul de credite acordate.  +  Articolul 8Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, după formula: cel puțin 50% credite profesionale transferabile din programe în domeniul specialității sau Științe ale educației și cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe din alte domenii didactice.  +  Capitolul III Echivalarea, evaluarea, validarea și recunoașterea achizițiilor și competențelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la diferite forme de organizare a formării continue  +  Articolul 9Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea scrisă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control, conform modelului din anexa nr. 1.  +  Articolul 10În perioada 1 septembrie-15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.  +  Articolul 11La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 12Comisia prevăzută la art. 11 are următoarea componență:a) directorul unității de învățământ;b) un cadru didactic titular;c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.  +  Articolul 13(1) Comisia își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie-15 ianuarie al fiecărui an școlar și analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control care solicită echivalarea.(2) După finalizarea analizării dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administrație al unității de învățământ.(3) Unitatea de învățământ eliberează personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control adeverințe privind echivalarea/recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 14(1) Dosarele depuse de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control care solicită echivalarea numărului de credite profesionale transferabile se arhivează la nivelul unității de învățământ.(2) Informațiile privind formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control din unitatea de învățământ respectivă sunt comunicate inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul școlar județean/al municipiului București.  +  Articolul 15Comisia prevăzută la art. 12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CERERE-TIP
  Doamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a) …………………., având examenul de definitivare în învățământul preuniversitar promovat la data de …………., gradul didactic II obținut la data de …………, gradul didactic I obținut la data de …..…………, având contractul de muncă suspendat în perioada ………………………………, solicit eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că în intervalul 1 septembrie ……..-……………. (data curentă), calculat conform prevederilor art. 245 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, am obținut 90 de credite profesionale transferabile, pe baza următoarelor documente anexate, în copie, prezentei cereri:1) ..........................................2) ....................................................................................Data Numele și prenumeleDoamnei/Domnului director al …………………………………………………………
   +  Anexa nr. 2la metodologieADEVERINȚĂ-TIP ANTET UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Nr. …… din data de ……..
  ADEVERINȚĂ
  Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ……..........................…………………………, încadrat la ……………….., îndeplinește, pentru perioada 1 septembrie……-…….. (data prezentei), condiția de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile, în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, exceptând perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii, conform următoarelor diplome/atestate/adeverințe evaluate de comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue, prevăzută la art. 12 și 13 din Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.967/2020.
  Nr. crt.Programul de formare continuă absolvitDocumentul care certifică absolvirea programului de formare continuăAnul absolvirii programului de formare continuăNumăr CPT acumulate/recunoscute/echivalate
  1.
  …..
  TOTAL CPT---

  Director,
  ...................................
  (numele și prenumele)
  Membru comisie pentru echivalare în CPT
  ....................................
  (numele și prenumele)
  ------