ORDIN nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 10 noiembrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 245 alin. (6) și (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se abrogă.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 6 noiembrie 2020.Nr. 5.967.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile