HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 noiembrie 2020pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile:– art. 63 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; – Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta hotărâre se aprobă cadrul general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, precum și cadrul instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri.(2) În sensul prezentei hotărâri, fondurile externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027 sunt reprezentate de: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești și de Acvacultură, Fondul pentru Tranziție Justă, Fondul pentru Azil și Migrație, Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vize și Fondul pentru Securitate Internă, precum și Instrumentul de Asistență pentru Preaderare și Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de parteneriat - document strategic național elaborat de un stat membru și adoptat de Comisia Europeană prin decizie, cu implicarea ministerelor de linie care gestionează domenii de politică publică, precum și a partenerilor relevanți, aparținând societății civile, mediului de afaceri, patronatelor, sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și adoptat de Comisia Europeană prin decizie, document care stabilește strategia, prioritățile de investiții și modalitățile pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 într-un mod efectiv și eficient, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Raportul de țară, Recomandările specifice de țară subsecvente Semestrului european, precum și în cadrul strategiilor naționale elaborate la nivel de domeniu de politică și să fie în concordanță cu obiectivele de politică de dezvoltare la nivel european; b) autoritate de management - structură națională sau regională responsabilă cu gestionarea și implementarea unuia sau mai multor programe operaționale/programe naționale afaceri interne și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor externe nerambursabile alocate României;c) organism intermediar - organism de drept public sau privat care acționează la nivel național, regional și/sau local, sub responsabilitatea unei autorități de management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități și căruia autoritatea de management îi deleagă funcții, componente și/sau obiective specifice ale programului operațional/programului național afaceri interne, pe bază de acord de delegare; d) organism contabil - structură publică națională responsabilă cu elaborarea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană, întocmirea și transmiterea conturilor anuale și păstrarea electronică a înregistrărilor tuturor elementelor componente ale conturilor, inclusiv aplicațiile de plată și transformarea în moneda euro a cheltuielilor exprimate în lei; e) organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană - structură publică națională responsabilă cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor externe nerambursabile în limita stabilită în decizia de aprobare a programului operațional;f) autoritate de audit - autoritate/structură publică, independentă din punct de vedere funcțional față de entitățile auditate, responsabilă cu efectuarea auditurilor de sistem, auditurilor de operațiuni și auditurilor conturilor, pentru a furniza Comisiei Europene o asigurare independentă privind funcționarea efectivă a sistemelor de management și control și privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei Europene;g) program operațional - plan detaliat multianual elaborat de un stat membru și adoptat de Comisia Europeană prin decizie, prin care se stabilește modul în care sunt alocate fonduri externe nerambursabile pentru o anumită regiune sau pentru unul sau mai multe domenii de dezvoltare din întreaga țară, corespunzător obiectivelor de politică și priorităților de investiții din cadrul politicii de coeziune și politicii comune de pescuit; h) program național afaceri interne - document strategic al unui stat membru negociat cu Comisia Europeană, prin care se stabilesc obiectivele, activitățile și tipologia intervențiilor dintr-un domeniu specific de activitate. Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Afacerilor Interne;i) programe Interreg - programe aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană Interreg;j) titular de program - organismul care elaborează și promovează un program operațional/program național afaceri interne/program Interreg sau acordă sprijin, în acest sens, Ministerului Fondurilor Europene;k) secretariat comun - structură stabilită pentru un program Interreg care asistă autoritatea de management și Comitetul de monitorizare în îndeplinirea funcțiilor lor;l) sistem național de control de prim nivel - structură națională și puncte de contact în materie de control, desemnate pentru a asigura verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul programelor Interreg.  +  Articolul 3Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.  +  Articolul 4(1) În exercitarea rolului de coordonator prevăzut la art. 3, Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuții: a) coordonează elaborarea Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, asigurând corelarea acestuia cu programele și politicile naționale și europene, cu respectarea principiului parteneriatului; b) coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce privește Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027;c) coordonează elaborarea, negocierea și aprobarea programelor aferente politicii de coeziune;d) coordonează, monitorizează și sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor și structurilor specifice implicate în sistemul de management și control al programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente politicii de coeziune;e) asigură coordonarea elaborării descrierii sistemelor de management și control ale programelor aferente politicii de coeziune;f) asigură coordonarea procesului de îndeplinire a condițiilor favorizante astfel încât să se poată asigura accesul la fondurile externe nerambursabile disponibile pe toată perioada de programare 2021-2027; g) inițiază, elaborează și propune modificări ale legislației privind stabilirea cadrului instituțional și procedural de coordonare și implementare a fondurilor externe nerambursabile;h) elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente politicii de coeziune, cu excepția programelor Interreg;i) asigură derularea procesului de consultare publică cu toți partenerii sociali, astfel încât să permită crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru perioada de programare 2021-2027;j) asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului informatic, cu contribuția structurilor utilizatoare, deținând toate drepturile de proprietate asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă, cu excepția sistemelor electronice pentru programele Interreg, care intră în responsabilitatea autorităților de management aferente. (2) În vederea elaborării documentelor de programare aferente perioadei de programare 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere și organele de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, precum și cu alte instituții și autorități care contribuie la elaborarea strategiilor de dezvoltare și a politicilor publice la nivel național și regional.  +  Articolul 5(1) Pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, în cadrul politicii de coeziune se elaborează următoarele programe operaționale:a) programele operaționale regionale, câte un program la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României;b) Programul operațional Sănătate;c) Programul operațional Incluziune și demnitate socială;d) Programul operațional Educație și ocupare;e) Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare;f) Programul operațional Dezvoltare durabilă;g) Programul operațional Transport;h) Programul operațional Tranziție justă;i) Programul operațional Asistență tehnică.(2) Programele prevăzute la alin. (1) se elaborează având în vedere asigurarea complementarităților și sinergiilor cu programele Interreg, Programul pentru acvacultură și pescuit, programele naționale Afaceri interne.(3) Programele prevăzute la alin. (1) și programele Interreg, programul pentru acvacultură și pescuit, programele naționale afaceri interne se finanțează din unul sau mai multe fonduri externe nerambursabile, în funcție de negocierile purtate cu Comisia Europeană.  +  Articolul 6(1) Pentru Programul operațional Dezvoltare durabilă, Programul operațional Educație și ocupare, Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programul operațional Sănătate, Programul operațional Tranziție justă, Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Programul operațional Asistență tehnică se desemnează Ministerul Fondurilor Europene ca titular de program și autoritate de management.(2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).(3) În cadrul Programului operațional Educație și ocupare, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcții ale autorității de management sau implementarea unor componente ale programului operațional către organismele intermediare organizate la nivelul regiunilor și către Organismul intermediar pentru educație care se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.(4) În cadrul Programului operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcții ale autorității de management sau implementarea unor componente ale programului operațional către Organismul intermediar digitalizare care se organizează și funcționează în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și către Organismul intermediar pentru cercetare care se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.(5) În cadrul Programului operațional Incluziune și demnitate socială, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcții ale autorității de management sau implementarea unor componente ale programului operațional către organismele intermediare organizate la nivelul regiunilor organizate în comun cu Autoritatea de management a Programului operațional Educație și ocupare.(6) În cadrul Programului operațional Sănătate, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcții ale autorității de management sau implementarea unor componente ale programului operațional către organismele intermediare și/sau către Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății acordă aviz prealabil pe cererile de finanțare depuse în cadrul Programului operațional Sănătate.  +  Articolul 7(1) Pentru Programul operațional Transport se desemnează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca titular de program și autoritate de management.(2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene sau a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a programului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8(1) Pentru cele opt programe operaționale regionale se desemnează ca titulari de programe agențiile pentru dezvoltare regională, stabilite ca autorități de management prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.(2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației sau a agențiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta/acestea, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a celor opt programe operaționale regionale.(3) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, prin structura de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  +  Articolul 9(1) Pentru programele Interreg în care România este parte în perioada 2021-2027 se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția generală cooperare teritorială europeană, ca titular de programe operaționale și, după caz, autoritate de management, autoritate națională, punct național de contact, sistem național de control de prim nivel, în funcție de programul respectiv.(2) În cadrul programelor Interreg, autoritățile de management stabilesc, în urma consultărilor cu statele partenere în programe, secretariate comune care să asiste autoritățile de management și comitetele de monitorizare în îndeplinirea funcțiilor lor.(3) Secretariatele comune se stabilesc în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, respectiv în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, conform deciziei comitetelor de monitorizare sau comitetelor de programare.(4) Prin excepție de la alin. (1), controlul de prim nivel pentru partenerii români, cu excepția axei de asistență tehnică, este realizat pentru programele Interreg România-Bulgaria, România-Serbia și România-Ungaria de structuri distincte din cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră.(5) La solicitarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Pentru Programul pentru acvacultură și pescuit se desemnează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca titular de program, autoritate de management și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.(2) La solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a programului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 11(1) Pentru programele naționale Afaceri interne în perioada 2021-2027 se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, ca titular de programe, autoritate de management, organism contabil și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.(2) La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, ministerele, instituțiile și organismele relevante cu atribuții în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare și de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 12(1) Ministerul Fondurilor Europene împreună cu autoritățile publice centrale și organismele neguvernamentale desemnate ca titulari de programe sau autorități de management exercită următoarele atribuții: a) elaborează Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027; b) pregătesc mandatul de negociere cu Comisia Europeană a Acordului de parteneriat pentru perioada 2021-2027;c) constituie Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat 2021-2027;d) elaborează programele operaționale pentru care au fost desemnați titulari de program și adoptă măsurile necesare pentru ca programele să fie aprobate prin decizie a Comisiei Europene; e) întreprind demersurile aferente procedurii privind evaluarea strategică de mediu. (2) Autoritățile publice centrale și organismele neguvernamentale desemnate ca autorități de management întreprind măsurile necesare pentru asigurarea capacității administrative, financiare și operaționale pentru exercitarea calității de autoritate de management.  +  Articolul 13(1) Pentru programele operaționale regionale, Programul operațional Sănătate, Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Programul operațional Educație și ocupare, Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programul operațional Dezvoltare durabilă, Programul operațional Transport, Programul operațional Tranziție justă, Programul operațional Asistență tehnică și Programul pentru acvacultură și pescuit se desemnează Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, ca organism contabil.(2) Pentru programele operaționale regionale, Programul operațional Sănătate, Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Programul operațional Educație și ocupare, Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programul operațional Dezvoltare durabilă, Programul operațional Transport, Programul operațional Tranziție justă și Programul operațional Asistență tehnică se desemnează Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.(3) Pentru programele Interreg în care România este parte în perioada de programare 2021-2027 se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția generală cooperare teritorială europeană, ca organism contabil și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.  +  Articolul 14Pentru programele operaționale regionale, Programul operațional Sănătate, Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Programul operațional Educație și ocupare, Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programul operațional Dezvoltare durabilă, Programul operațional Transport, Programul operațional Tranziție justă, Programul operațional Asistență tehnică, Programul pentru acvacultură și pescuit, programele naționale Afaceri interne în perioada 2021-2027, precum și pentru programele Interreg la care România este parte în perioada de programare 2021-2027 și îndeplinește calitatea de autoritate de management, se desemnează Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României ca autoritate de audit.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Liliana Anghel,
  secretar general
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 936.-----