ORDIN nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 6 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 11.968/2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 28 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Toate formularele de însoțire a probelor vor fi păstrate și arhivate conform legii, în original, de către laboratoarele care au prelucrat probele.2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Rezultatele validate din buletinul de analiză se completează în formularul electronic «Raport medical» generat de aplicația informatică Corona Forms, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Modelul «Raport medical» indicat anterior este utilizat în scopul monitorizării pacienților și asigurării serviciilor medicale necesare. Buletinul de analiză, în original, se arhivează la laboratorul care a prelucrat probele.3. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Din aplicația informatică Corona Forms se generează desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR ce este utilizat de unitățile de specialitate care realizează testarea în cadrul programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare și reprezintă document justificativ care se anexează cererilor de finanțare transmise către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 6 noiembrie 2020.Nr. 1.886.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.829/2020)
  Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane
  Tip investigație solicitată: detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCRSolicitant probă (DSP^1/spital/laborator/SAJ, SABIF/UPU/CPU/SMURD/Ctr. Dializă/Cluburi sportive/Altele) …………..........Către laboratorul …………………………………………………………………………………………Probă la cerere  Probă conform metodologiei INSP/OMS Nume: ………………………………………………Prenume: …………………………………………Adresa de rezidență: …………………., localitatea ………………., județul ………………CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Vârsta: …………………………………………Nr. telefon mobil: ……………………………..Adresa de e-mail: ………………………….…Personal medico-sanitar:– Medic– Asistent– Ambulanțier– Infirmier– AlteleData recoltării probei: …………………Tipul probei prelevate:• exsudat nazal/exsudat faringian• aspirat traheo-bronșic• fragmente necroptice de pulmonData trimiterii probei către laborator: ……..……RECOLTAT/ÎNTOCMIT ………………………..…FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE.Persoana testată are obligația comunicării datelor personale corecte și va fi informată că aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor. Persoana care completează datele în prezentul formular își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.^1 Inclusiv centrele rezidențiale.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.829/2020)
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire lot probe recoltate
  Nr. probe ………………………………………Data și ora predării probei la laborator ………………………………Predat ………………… Primit …………………
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.829/2020)MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  Raport medical
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul ..................................... pentru:Nume: ...........................................................Prenume: ......................................................,CNP ................................, cu adresa de domiciliu ................., număr de telefon ........................Rezultatul testului RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat în data ……..../......../.........., este pozitiv/negativ/neconcludent*/invalid*.Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.* (Pentru neconcludent și invalid) este necesară retestarea dumneavoastră.
  -----