ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 6 noiembrie 2020  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 38 alin. (1) faptul că „pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și cu aprobarea prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate“. Știind că anul școlar este în desfășurare și că termenul pentru asigurarea cadrului legal necesar este foarte scurt, este necesară o nouă reglementare care să asigure o bună protejare a dreptului la sănătate corelat cu asigurarea dreptului la învățătură. Caracterul urgent al prezentului act normativ decurge din faptul că starea de urgență, precum și starea de alertă se instituie numai în situații excepționale, cu aplicabilitate limitată atât în timp, iar suspendarea activităților didactice de predare, evaluare, care presupun interacțiunea față în față, poate să fie dispusă de autoritățile din domeniu și în afara acestor situații deosebite fundamentat pe baza deciziilor dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.În condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri este imperios necesar să asigurăm cadrul juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură, corelat cu asigurarea dreptului la sănătate.Având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanță de urgență a acestor măsuri imediate și a reglementărilor pentru implementarea lor poate genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ, dar și asupra beneficiarilor dreptului la învățătură, întrucât educația constituie prioritate națională a Guvernului și în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații excepționale care împiedică interacțiunea față în față, a unor mecanisme care să asigure, în mod adecvat și cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la învățătură și având în vedere obligația constituțională în sarcina autorităților statului de a lua măsuri pentru asigurarea acestui drept, pentru că se impune instituirea cadrului legal pentru asigurarea activităților didactice și în condițiile epidemiologice actuale, stabilit de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri are efecte negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ, dar și asupra elevilor în contextul existenței unei situații excepționale care împiedică interacțiunea față în față între elevi și cadrele didactice, adoptarea unor mecanisme care să asigure exercitarea dreptului fundamental la învățătură este imperios necesară. Știind că anul școlar este în desfășurare și în regim de urgență, unitățile de învățământ, cadrele didactice trebuie să știe cum să își organizeze activitatea de predare-învățare-evaluare, prin asigurarea dreptului atât la educație, cât și la sănătate al elevilor.Deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul elevilor și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea de urgență a proiectului propus. Întrucât în actualul context epidemiologic se impune adaptarea cadrului legal prin stabilirea posibilității luării unor decizii aplicate și adaptate nevoilor locale, având în vedere situațiile specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, iar în condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri, dar și la nivel național, este imperios necesară asigurarea cadrului juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură, luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții adecvate pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;2. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.3. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.4. La articolul 38, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins: (1^3) În perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin excepție de la prevederile alin. (1), prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență și analizei situației epidemiologice la nivel național, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.  +  Articolul IILa articolul 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, părțile putând conveni printr-un acord scris inclusiv să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare;
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 192.-----