LEGE nr. 125 din 13 iulie 2000privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2000, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:A. Aderarea României la convenţii internaţionale şi ratificarea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor:1. Ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999;2. Aderarea României la Convenţia internationala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 (reglementează salvarea navelor);3. Ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999;4. Acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 78), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părţilor la aceasta convenţie, Londra, 7 iulie 1985;5. Acceptarea unor amendamente la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974;6. Implementarea Rezoluţiei A 747 (18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale;7. Ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru eliminarea efectelor inundaţiilor din România;8. Adoptarea Protocolului privind apa şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, adoptat la Londra la 17 iunie 1999;9. Adoptarea prevederilor Raportului final ŢINĂ referitor la necesităţile de infrastructura pentru transporturile din România;10. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D., destinat finanţării proiectului privind reforma sectorului sanitar;11. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind fondul de dezvoltare socială;12. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D., destinat finanţării Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei";13. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D., destinat finanţării Proiectului pentru sprijinirea serviciilor de sustinere a agriculturii;14. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 78/1999;15. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;16. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;17. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;18. Ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni (LSIF - Large Scale Infrastructure Facility) - RO9909, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;19. Ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) - RO9910, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;20. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană, referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în domeniul social (CONSENSUS III) - RO9914, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;21. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice;22. Aprobarea extinderii Aranjamentului Stand-by, încheiat cu F.M.I. la 5 august 1999;23. Aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor;24. Retragerea României din calitatea de stat membru al Institutului de Cercetări Nucleare - Dubna, Federaţia Rusa;25. Modificarea Legii nr. 7/1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia Europeană de Telecomunicaţii prin Satelit "EUTELSAT";26. Modificarea Legii nr. 8/1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia Internationala de Telecomunicaţii Maritime prin Sateliti "INMARSAT";27. Modificarea Decretului nr. 199/1990 pentru aderarea României la Acordul privind Organizaţia Internationala de Telecomunicaţii prin Satelit "INTELSAT".B. Buget, finanţe, bănci, accize, impozite, taxe şi tarife:1. Scutirea de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni"-S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru finanţarea lucrărilor obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi a celor pentru rambursarea creditelor interne şi externe contractate, potrivit legii, cu aceasta destinaţie;2. Stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta către populaţie de Ministerul de Interne;3. Modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice;4. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992;5. Destinaţia sumelor încasate sub forma de tarife pentru accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;6. Anularea obligaţiilor restante la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale ale agenţilor economici din sectorul minier, înregistrate în exerciţiile financiare precedente;7. Asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997;8. Majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Agenţia Multilaterala de Garantare a Investiţiilor (MIGA);9. Rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;10. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000;11. Reorganizarea controlului fiscal la contribuabilii mari;12. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;13. Aprobarea Tarifului vamal integrat român;14. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998;15. Modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale;16. Recuperarea creanţelor provenite din plăţile efectuate la extern de către Ministerul Finanţelor, în calitate de garant;17. Modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială;18. Măsuri pentru desfăşurarea normală a activităţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;19. Reglementarea deţinerii şi circulaţiei metalelor preţioase în România;20. Înfiinţarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a programului.C. Industrie şi comerţ:1. Continuarea realizării obiectivului de investiţii Centrala Nuclearo-Electrica 5x700 MW - Unitatea 2;2. Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa.D. Accelerarea reformei economice şi a procesului de privatizare:1. Măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;2. Modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.E. Agricultura şi alimentaţie:1. Instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea infiintarii culturilor de cereale paioase şi efectuării araturilor din toamna anului 2000;2. Protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabila a solurilor;3. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;4. Măsuri de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;5. Aprobarea primei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificatie şi de samanta livrat din recolta anului 2000 - destinat consumului intern.F. Transport:1. Regimul navigaţiei pe canalele navigabile din România;2. Organizarea activităţii de căutare şi salvare în transporturi;3. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998;4. Modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;5. Certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică;6. Omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România;7. Autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere;8. Certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere;9. Repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara;10. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată;11. Măsuri de accelerare a procesului de armonizare a legislaţiei transporturilor din România cu legislaţia Uniunii Europene;12. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1998;13. Măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor;14. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.G. Apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. Definitivarea delimitarilor patrimoniale între Societatea Comercială Nitramonia - S.A. Fagaras şi Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" - Uzina de Produse Speciale Fagaras;2. Statutul şi regimul refugiatilor în România;3. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998;4. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997;5. Regulamentul privind conferirea şi descrierea decoratiei Semnul onorific în serviciul armatei;6. Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii;7. Modificarea şi completarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare;8. Constituirea şi organizarea clerului militar.H. Administraţie publică şi amenajarea teritoriului:- Declararea oraşului Sulina şi a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes naţional.I. Educaţie şi învăţământ:1. Reglementări privind rolul partenerilor sociali în educaţie şi formare profesională;2. Reglementarea admiterii în colegii şi facultăţi;3. Sprijinirea de către stat a învăţământului privat;4. Organizarea în universităţi de formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie;5. Acordarea de stimulente pentru elevii şcolilor profesionale;6. Profilurile studiilor master în România;7. Autorizarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat să îşi ruleze resursele extrabugetare prin bănci comerciale, cu măsuri prudentiale corespunzătoare;8. Stingerea prin compensare a unor datorii ale unităţilor de învăţământ special;9. Echivalari ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999;10. Organizarea sistemului de bacalaureat internaţional în România.J. Munca şi protecţie socială:1. Formarea profesională a adulţilor;2. Măsuri de utilizare a personalului necesar în cadrul cercetărilor arheologice;3. Completarea art. 38 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap;4. Modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;5. Reglementări privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului naţional de asistenţa socială.K. Cultura:1. Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, republicată;2. Completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor de calculator, cu excepţia infracţiunilor şi a pedepselor.L. Domeniul public şi privat al statului:1. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999;2. Reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.M. Comunicaţii:- Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS 1800 şi stabilirea taxelor de licenţă, republicată.N. Turism:1. Reglementarea clasificarii şi regimul juridic al zonelor şi staţiunilor turistice;2. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 23/2000;3. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;4. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.O. Organizarea unor profesii:1. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala;2. Autorizarea experţilor criminalisti;3. Organizarea şi funcţionarea serviciilor de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate şi reintegrare socială.P. Sănătate:1. Modificarea şi completarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor;2. Acordarea gratuita a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru medici şi pentru personalul angajat în unităţile sanitare;3. Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;4. Staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, precum şi de asistenţa medicală balneara şi de recuperare, cu excepţia aspectelor privind reglementarea regimului proprietăţii;5. Prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun;6. Modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică;7. Suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor Fondului special pentru sănătate publică pe anul 2000.Q. Salarizare:1. Modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată;2. Stabilirea sistemului unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici;3. Abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă.R. Protecţia consumatorilor:1. Evaluarea conformitatii produselor în România;2. Garanţiile legale pentru produsele comercializate către consumatori;3. Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase;4. Finanţarea centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor;5. Regimul juridic al contractelor la distanta.S. Minorităţi:1. Înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale;2. Prevenirea discriminarii.T. Sponsorizare:- Modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare.U. Culte:- Reglementări privind unele forme de sprijin pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul cultelor religioase.V. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:1. Statutul personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;2. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare;3. Reinstituirea Medaliei Meritul Ştiinţific.W. Statistica:- Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2000 ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi depuse la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora. (2) Ordonanţele depuse de Guvern, potrivit alin. (1), vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----