LEGE nr. 232 din 5 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei.5. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază în mod corespunzător și copilul celui decedat după eliberarea din detenție, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.6. La articolul 5, alineatele (6)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.(7) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situațiile prevăzute la alin. (5)-(7), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (5), (5^1), (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai copilului s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), copilul are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai mare.7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) și (4).8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.(2) Indemnizațiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii și se pot cumula cu orice categorie de pensie.9. La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau de către consiliile locale.11. La articolul 10, alineatele (3)-(5) se abrogă.12. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abrogă.13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.(2) Stabilirea calității de beneficiar și a indemnizației lunare în condițiile prezentului decret-lege se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.(3) Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 și 5 se înființează, în cadrul fiecărei agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, o comisie alcătuită din directorul executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în calitate de președinte, și 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice.(4) Membrii comisiei, precum și președintele acesteia beneficiază de o indemnizație lunară de 150 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, din bugetul de stat. (5) Comisia prevăzută la alin. (3) lucrează în prezența a două treimi din numărul persoanelor care o alcătuiesc și propune, cu acordul majorității membrilor prezenți, admiterea sau respingerea cererii. Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabilește prin decizie a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.(6) În cadrul analizării cererilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, comisia prevăzută la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, precum și al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, după caz.(7) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, printr-o decizie motivată.(8) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea tribunalului este definitivă. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, însoțită de un exemplar al deciziei de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare conform prevederilor prezentului decret-lege, va fi transmisă de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 10 zile de la soluționare, casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară.(10) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 și 5, precum și acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), d^1) și f) se fac de către casa teritorială sau sectorială de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară sau, după caz, de către casa de pensii sectorială competentă.14. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă și/sau legionară în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și copiilor acestora.15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în baza sesizărilor primite sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege.(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se emite decizie de revizuire.(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care calitatea de beneficiar al prezentului decret-lege a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, iar ulterior acestei hotărâri se constată încălcări ale prevederilor legale, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București se vor adresa instanței competente pentru retragerea calității de beneficiar.16. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii și se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul IIÎn anul 2020, termenul în care agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul IIIDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 232.-----