LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000privind structura personalului Curţii Constituţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Personalul Curţii Constituţionale este constituit din: corpul magistraţilor-asistenţi, personalul auxiliar de specialitate, personalul economic, administrativ şi de serviciu.  +  Articolul 2 (1) Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale şi este compus din: a) prim-magistratul-asistent; b) 3 magistraţi-asistenţi şefi, dintre care unul este director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale; c) 18 magistraţi-asistenţi care pot fi organizaţi în secţii, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. (2) Poate fi numita ca magistrat-asistent persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi la alin. (2) ale art. 46 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru numirea ca prim magistrat-asistent sau ca magistrat-asistent şef este necesară îndeplinirea, după caz, a condiţiilor de vechime prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau deţinerea titlului de doctor în drept. (4) Pentru numirea ca magistrat-asistent este necesară o vechime în magistratura de cel puţin 6 ani sau o vechime în magistratura, în calitate de judecător sau procuror, de cel puţin 4 ani ori deţinerea titlului de doctor în drept. (5) Persoana care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4) poate fi numita ca magistrat-asistent stagiar, în limita numărului de locuri de magistrat-asistent prevăzută la alin. (1) lit. c). Magistratul-asistent stagiar face parte din corpul magistraţilor-asistenţi. (6) Numirea membrilor corpului magistraţilor-asistenţi se face de către preşedintele Curţii Constituţionale pe bază de concurs sau examen. Comisia de examinare se numeşte de preşedintele Curţii Constituţionale şi este formată din 5 judecători ai Curţii, în cazul prim-magistratului-asistent şi al magistraţilor-asistenţi şefi, şi din 3 judecători ai Curţii în celelalte cazuri. Rezultatele concursului sau ale examenului se validează de plenul Curţii Constituţionale. (7) Directorul cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale se numeşte de către preşedintele Curţii Constituţionale, pe perioada exercitării mandatului acestuia. La propunerea preşedintelui Curţii Constituţionale plenul Curţii poate aproba numirea în calitate de magistrat-asistent şef, cu atribuţii de director al cabinetului preşedintelui, a unei persoane care se afla în ipoteza prevăzută la alin. (5). (8) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi fac parte din Corpul magistraţilor, în sensul prevăzut prin titlul IV din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, cu magistraţii de la Curtea Suprema de Justiţie care ocupa funcţiile similare, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora. (9) Magistraţii-asistenţi stagiari sunt asimilaţi ca rang şi salarizare, cu judecătorii stagiari de la instanţele judecătoreşti. Stagiul este de 2 ani. Pentru absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pentru directorul cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale, numit în condiţiile prevăzute la alin. (7) teza a doua, stagiul este de un an. La expirarea stagiului magistratul-asistent stagiar care a promovat examenul de capacitate devine magistrat-asistent. Examenul de capacitate se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de plenul Curţii Constituţionale. (10) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi, magistraţii-asistenţi şi magistraţii-asistenţi stagiari îndeplinesc, după caz, atribuţiile prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. (11) Membrilor corpului magistraţilor-asistenţi le revin obligaţiile prevăzute la art. 40 lit. b) şi d)-f) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, care li se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 3 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul economic, administrativ şi de serviciu fac parte din Secretariatul General al Curţii Constituţionale, care este condus de un secretar general, asimilat, ca rang şi salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului şi secretarului general al Guvernului. Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de plenul Curţii Constituţionale dintre juristii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (4). (2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Curţii Constituţionale, nomenclatorul funcţiilor acestuia şi atribuţiile personalului se aproba de plenul Curţii. (3) Secretarul general îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale. Secretarul general asigura pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul Secretariatului General, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Secretarul general este ordonator principal de credite, în condiţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.  +  Articolul 4Personalul auxiliar de specialitate, compus din salariaţii care funcţionează la compartimentele grefa, registratura şi arhiva din cadrul Curţii Constituţionale, este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiţie, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia.  +  Articolul 5 (1) Personalul economic, administrativ şi de serviciu este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia. (2) Personalul de specialitate juridică ce desfăşoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale sau în domeniul resurselor umane este asimilat, ca rang şi salarizare, magistraţilor-asistenţi sau, după caz, magistraţilor-asistenţi stagiari, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi plenul Curţii Constituţionale va stabili condiţiile pentru asimilarea prevăzută la art. 5 alin. (2) în privinta personalului cu pregătire juridică existent. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 47 şi 48 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum şi orice alte prevederi contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----