ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000privind organizaţiile cooperatiste de credit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Capitolul 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cooperativelor de credit şi caselor centrale ale cooperativelor de credit, denumite în continuare organizaţii cooperatiste de credit.  +  Capitolul 2 Definiţii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) instituţie de credit - persoana juridică autorizata sa accepte depozite şi alte fonduri rambursabile de la public şi sa acorde credite în nume şi pe cont propriu; b) cooperativa de credit - instituţia de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiratiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a carei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul intrajutorarii membrilor cooperatori; c) casa centrala a cooperativelor de credit - instituţia de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziţiilor legale, a reglementărilor proprii, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii, pe baze individuale, a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcţionarii acestora, denumita în continuare casa centrala; d) organizaţii cooperatiste de credit - cooperativele de credit şi casele centrale autorizate sa funcţioneze în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; e) reţea cooperatista de credit - ansamblul format dintr-o casa centrala şi din cooperativele de credit afiliate la aceasta, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, denumita în continuare reţea; f) afiliată la o casa centrala - cooperativa de credit care a subscris şi a vărsat la capitalul social al casei centrale cel puţin numărul de părţi sociale stabilit în actul constitutiv-cadru şi care se subordonează acesteia în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi potrivit condiţiilor de afiliere stabilite de casa centrala; g) membru cooperator - persoana fizica care a subscris şi a vărsat la capitalul social al unei cooperative de credit cel puţin numărul de părţi sociale stabilite prin actul constitutiv-cadru; h) membru fondator - semnatar al actului constitutiv al unei organizaţii cooperatiste de credit; i) act constitutiv al unei organizaţii cooperatiste de credit - înscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza căruia se constituie organizaţia cooperatista de credit; j) act constitutiv-cadru - îndrumarul cu caracter obligatoriu privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor de credit afiliate la o casa centrala, elaborat de aceasta şi aprobat de Banca Naţionala a României, care cuprinde prevederile minimale pentru întocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a reţelei; k) activitate bancară - activităţile permise să fie desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, în conformitate cu art. 21 şi 104; l) sintagmele: Banca Naţionala a României, banca, depozit, credit, acţionar semnificativ, societate aflată sub control efectiv, autorizaţie, fonduri proprii au semnificatiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), f), g), i), l), m) şi r) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare; m) documentaţie de credit - documentaţia care sta la baza unei convenţii intervenite între o organizaţie cooperatista de credit şi o altă persoană fizica sau juridică pentru acordarea unui credit şi care cuprinde cel puţin:- situaţiile financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor;- o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei;- o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, rata dobânzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;- semnatura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele organizaţiei cooperatiste de credit; n) măsuri de remediere - măsuri de inlaturare a consecinţelor uneia sau unora dintre faptele prevăzute la art. 189, care pot include:- stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;- înfiinţarea de către consiliul de administraţie al organizaţiei cooperatiste de credit a unor comitete pentru supravegherea administrării creditului, gestiunea activelor şi pasivelor sau a controlului intern;- suspendarea administratorilor pe o perioadă care să nu depăşească 6 luni sau înlocuirea acestora;- înlocuirea cenzorilor;- îmbunătăţirea măsurilor de control intern; o) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care organizaţia cooperatista de credit are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul că:- una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru organizaţia cooperatista de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încât, dacă una sau unele dintre ele vor intampina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultăţi similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situaţii:- sunt filialele aceleiaşi persoane;- au aceeaşi conducere;- garanţii incrucisate;- interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt; p) expunere - orice angajament asumat de o organizaţie cooperatista de credit faţă de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţul contabil sau în afară bilanţului contabil, incluzând, fără a se limita la acestea:- credite;- efecte de comerţ scontate;- investiţii în acţiuni şi în alte valori mobiliare;- efecte de comerţ avalizate;- garanţii emise;- acreditive deschise sau confirmate; q) persoana - persoana fizica, persoana juridică şi orice grup de persoane care acţionează împreună şi care constituie sau nu constituie o persoană juridică; r) grup de persoane care acţionează împreună - doua sau mai multe persoane care, prin natura relaţiilor existente între ele, pot infaptui o politica comuna faţă de organizaţia cooperatista de credit.Se considera ca infaptuiesc o politica comuna:- sotii, rudele şi afinii până la gradul al doilea inclusiv, precum şi societăţile aflate sub controlul efectiv al acestora;- o societate, preşedintele consiliului de administraţie şi administratorii acesteia;- o societate şi societăţile asupra cărora ea deţine direct sau indirect puterea efectivă de control;- societăţile aflate sub controlul efectiv al aceleiaşi sau al aceloraşi persoane; s) capital agregat al reţelei - parte a capitalului propriu al unei reţele, reprezentând părţile sociale subscrise şi vărsate de membrii cooperatori, precum şi alte elemente ale capitalurilor proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea, calculată potrivit metodologiei stabilite de Banca Naţionala a României; t) reglementări - acte normative emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi alte acte normative emise de Banca Naţionala a României şi care sunt obligatorii pentru toate organizaţiile cooperatiste de credit; u) reglementări-cadru - regulamente, norme şi instrucţiuni emise de o casa centrala, obligatorii pentru întreaga reţea, în vederea realizării unitare a activităţilor permise să fie desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit din reţea.  +  Capitolul 3 Principii generale  +  Articolul 3Organizaţiile cooperatiste de credit sunt asociaţii autonome, apolitice şi neguvernamentale, al căror scop principal este desfăşurarea activităţii bancare în vederea intrajutorarii membrilor lor.Organizaţiile cooperatiste de credit vor desfăşura activitatea bancară în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea principiilor Legii nr. 58/1998, a reglementărilor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea acestora şi a celorlalte reglementări legale aplicabile.  +  Articolul 4Activitatea bancară în cadrul unei reţele cooperatiste de credit se desfăşoară preponderent şi cu prioritate cu şi pentru membrii cooperatori şi organizaţiile cooperatiste de credit din reţea.  +  Articolul 5Organizaţiile cooperatiste de credit se constituie dintr-un număr variabil de membri cooperatori, respectiv cooperative de credit afiliate, după caz.Capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala. Este interzisă constituirea de organizaţii cooperatiste de credit cu capital fix.Părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit din aceeaşi reţea sunt de valoare egala.  +  Articolul 6Fiecare cooperativa de credit este obligată să se afilieze la o casa centrala a cooperativelor de credit.Casele centrale pot sa organizeze o asociaţie profesională care să reprezinte interesele colective ale organizaţiilor cooperatiste de credit faţă de autorităţile publice, sa studieze problemele de interes comun şi sa elaboreze recomandările aferente, sa informeze membrii asociaţiei profesionale şi publicul, sa favorizeze cooperarea între reţele, precum şi organizarea şi gestionarea serviciilor de interes comun.  +  Articolul 7Casa centrala garantează în întregime obligaţiile cooperativelor de credit afiliate. Pentru aceasta casa centrala va constitui rezerva mutuala de garantare pe baza cotizaţiilor cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările emise de casa centrala în acest scop, şi a unei cote din profitul brut al casei centrale.Casa centrala poate cere cooperativelor de credit afiliate, în cazul în care se constata o deteriorare semnificativă a situaţiei financiare şi prudentiale a acesteia sau a unei cooperative de credit afiliate, să contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi părţi sociale, fie prin constituirea unor depozite, rambursabile la termenele stabilite de casa centrala.  +  Titlul II Cooperativele de credit  +  Capitolul 1 Membrii cooperatori  +  Articolul 8Poate fi membru cooperator orice persoană fizica care are capacitate deplina de exerciţiu, domiciliază în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia şi a subscris şi a vărsat cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru.Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese sunt contrare celor ale cooperativei de credit sau care îi face concurenta neloială faţă de criteriile stabilite prin actul constitutiv-cadru.Prin actul constitutiv se pot reglementa şi alte condiţii pentru admiterea ca membru cooperator.  +  Articolul 9Pentru înscrierea în cooperativa de credit şi dobândirea calităţii de membru cooperator solicitantul completează şi semnează o cerere de înscriere în cooperativa de credit, al carei model se stabileşte de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată.Cererea de înscriere va cuprinde cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul, numărul şi valoarea părţilor sociale pe care intenţionează să le subscrie şi data semnării cererii. De asemenea, cererea de înscriere va include şi declaraţia de acceptare a prevederilor actului constitutiv.O dată cu depunerea cererii de înscriere în cooperativa de credit solicitantul trebuie să achite o taxa de înscriere, al carei nivel va fi stabilit de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată.În cazul respingerii cererii de înscriere în cooperativa de credit taxa de înscriere va fi restituită solicitantului în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii.  +  Articolul 10Cererea de înscriere se aproba de consiliul de administraţie al cooperativei de credit.Decizia consiliului de administraţie se comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la data acesteia. În cazul respingerii cererii de înscriere decizia poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa în termen de 15 zile de la data comunicării.Calitatea de membru cooperator se dobândeşte la momentul subscrierii şi varsarii părţilor sociale.  +  Articolul 11Membrii cooperatori sunt răspunzători pentru obligaţiile cooperativei de credit la care sunt asociaţi, în limita părţilor sociale subscrise.  +  Articolul 12Drepturile şi îndatoririle membrilor cooperatori se stabilesc de fiecare cooperativa de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit încetează prin retragere, prin schimbarea domiciliului în afară razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate inceta şi ca urmare a divizării, fuziunii sau lichidării cooperativei de credit.  +  Articolul 14Condiţiile şi procedura de retragere a membrilor cooperatori dintr-o cooperativa de credit vor fi stabilite prin actul constitutiv şi vor include cel puţin următoarele:- depunerea cererii de retragere la cooperativa de credit al carei membru cooperator este, cu cel puţin 3 luni înaintea datei pentru care se solicita retragerea;- retragerea din cooperativa de credit nu se poate face mai devreme de termenul limita stabilit prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mic de un an de la data dobândirii calităţii de membru cooperator;- retragerea din cooperativa de credit nu poate fi solicitată înaintea achitării tuturor datoriilor faţă de aceasta, chiar dacă acestea nu sunt scadente;- în cazul aprobării cererii de retragere din cooperativa de credit restituirea părţilor sociale se va efectua la valoarea nominală şi nu se va putea face mai devreme de închiderea exerciţiului financiar al anului în care s-a aprobat retragerea;- cererile de retragere din cooperativa de credit vor fi soluţionate de consiliul de administraţie al cooperativei de credit.  +  Articolul 15În cazul încetării calităţii de membru cooperator acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru exerciţiul financiar în curs.Condiţiile şi procedurile de stingere a obligaţiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit şi membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de încetare a calităţii de membru cooperator ca urmare a schimbării domiciliului în afară razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru.  +  Capitolul 2 Capitalul social al cooperativei de credit  +  Articolul 16Capitalul social al unei cooperative de credit este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala.Valoarea nominală a unei părţi sociale va fi stabilită prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mica de 100.000 lei. Numărul minim de părţi sociale care trebuie subscrise şi vărsate pentru dobândirea calităţii de membru cooperator se stabileşte prin actul constitutiv-cadru.Părţile sociale trebuie vărsate integral şi în forma bănească, în lei, la momentul subscrierii. Subscrierea părţilor sociale se va efectua după aprobarea cererii de înscriere în cooperativa de credit.La înfiinţarea unei cooperative de credit fiecare membru fondator va vărsa integral şi în forma bănească valoarea părţilor sociale subscrise, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o instituţie de credit autorizata de Banca Naţionala a României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea cooperativei de credit la registrul comerţului.  +  Articolul 17Părţile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de credit sau faţă de terţi şi nu sunt purtătoare de dobânzi.Membrii cooperatori nu pot efectua retrageri parţiale ale părţilor sociale subscrise.  +  Articolul 18Cooperativele de credit repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.Cooperativele de credit repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârşitul exerciţiului financiar.Cooperativele de credit repartizează anual 50% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării condiţiilor necesare în vederea reducerii costurilor operaţiunilor bancare desfăşurate cu membrii cooperatori.  +  Articolul 19Părţile sociale sunt purtătoare de dividende.Nu se vor putea distribui dividende decât din profitul real, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală.Dividendele se vor plati membrilor cooperatori din profitul net, proporţional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al cooperativei de credit şi corespunzător perioadei de deţinere a părţilor sociale în cursul exerciţiului financiar.  +  Articolul 20Cooperativele de credit vor cotiza pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, potrivit reglementărilor emise de casa centrala în acest scop. Cotizaţiile plătite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.  +  Capitolul 3 Activităţi permise cooperativelor de credit  +  Articolul 21Cooperativele de credit pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; b) acordarea de credite, inclusiv credite ipotecare, potrivit Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, membrilor cooperatori; c) acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijlocii, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; d) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, pentru membrii cooperatori, precum şi pentru întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; e) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; f) plati şi decontări; g) transferul de fonduri; h) contractarea de împrumuturi intercooperatiste şi de la bănci; i) operaţiuni de vânzare/cumpărare de valuta contra monedei naţionale, efectuate în numerar, cu membrii cooperatori şi cu alte persoane fizice, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare; j) consultanţa privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum şi persoanelor fizice, întreprinderilor mici şi mijlocii, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; k) operaţiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României.Operaţiunile corespunzătoare activităţilor permise cooperativelor de credit se vor desfăşura exclusiv în lei, cu excepţia celor menţionate la alin. 1 lit. i).  +  Capitolul 4 Constituirea cooperativelor de credit  +  Articolul 22Cooperativele de credit se constituie prin asocierea libera a persoanelor fizice, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limba, religie, apartenenţa politică, avere, condiţie socială, rasa sau sex.  +  Articolul 23Cooperativele de credit se organizează pe o raza teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv.Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit reprezintă spaţiul geografic în care cooperativa de credit îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde o arie determinata din cadrul unui oraş, neputând excede spaţiului geografic al acestuia, sau poate cuprinde unul sau mai multe sate şi/sau comune limitrofe din raza unui judeţ.Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeaşi casa centrala nu se pot intrepatrunde.Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit trebuie supusă aprobării prealabile a casei centrale la care este afiliată.Cooperativele de credit pot înfiinţa pe raza lor teritorială de operare puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică.  +  Articolul 24Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadru, care nu poate fi mai mic de 1.000, fiecare dintre aceştia trebuind sa subscrie şi sa verse cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru. Dacă prin actul constitutiv-cadru se prevede aceasta posibilitate, se pot constitui cooperative de credit prin asocierea unui număr de cel puţin 100 de membri cooperatori fondatori, cu condiţia ca aceştia sa subscrie şi sa verse un număr de cel puţin 1.000 de părţi sociale.Actul constitutiv va fi semnat de toţi membrii cooperatori fondatori şi se încheie în forma autentică.Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru stabilit de casa centrala la care se afiliaza cooperativa de credit.  +  Articolul 25Actul constitutiv al cooperativei de credit va cuprinde cel puţin prevederi referitoare la: a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor cooperatori fondatori; b) firma, sediul social şi, după caz, emblema cooperativei de credit; c) obiectul de activitate al cooperativei de credit; d) durata cooperativei de credit; e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea cooperativei de credit; f) valoarea nominală a unei părţi sociale; g) numărul părţilor sociale subscrise şi vărsate în cazul membrilor fondatori; h) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, conducătorilor şi cenzorilor desemnaţi; i) numele şi prenumele membrilor cooperatori mandataţi cu îndeplinirea formalităţilor de constituire a cooperativei de credit; j) condiţiile şi procedurile de dobândire şi, respectiv, de încetare a calităţii de membru cooperator; k) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori; l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii şi funcţionarea cooperativei de credit; m) raza teritorială de operare a cooperativei de credit; n) condiţii privind înfiinţarea de puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică; o) modul de distribuire a profitului şi de suportare a pierderilor.  +  Articolul 26Cooperativele de credit nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.Firma unei cooperative de credit trebuie să fie în limba română şi sa cuprindă o denumire proprie, de natura sa o deosebeasca de denumirea altor organizaţii cooperatiste de credit, la care se adauga în mod obligatoriu sintagma "cooperativa de credit" şi denumirea localităţii în care îşi stabileşte sediul social.  +  Articolul 27În toate actele oficiale cooperativa de credit trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care cooperativa de credit este înmatriculată în registrul comerţului, adresa sediului social, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, codul fiscal, numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, firma casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, precum şi menţiunea "capital social variabil".  +  Articolul 28Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmează să se afilieze. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Cooperativa de credit va obţine cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 29În afară celorlalte evidente prevăzute de lege, cooperativele de credit trebuie să ţină:- un registru al membrilor cooperatori, care să cuprindă numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute;- un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale;- un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie;- un registru în care se vor consemna deliberările şi constatările făcute de auditorul independent/cenzori în exercitarea mandatului lor.  +  Capitolul 5 Organizarea şi administrarea cooperativelor de credit  +  Articolul 30Organele de conducere ale cooperativei de credit sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de administraţie; c) conducătorii.Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administraţie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv format din cel mult 5 membri, desemnaţi dintre administratori, şi care va include, în mod obligatoriu, conducătorii cooperativei de credit.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 31Adunarea generală este organul de conducere al cooperativei de credit, alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori.Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine la sediul cooperativei de credit sau la adresa ce va fi indicată în convocare.  +  Articolul 32Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanţul contabil, după ce a ascultat raportul administratorilor şi al auditorului independent/cenzorilor; b) sa hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor; c) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; d) sa stabilească programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor; e) sa aleagă administratorii şi cenzorii şi sa stabilească mandatul acestora; f) sa hotărască asupra casei centrale la care cooperativa de credit urmează să se afilieze; g) să soluţioneze contestaţiile legate de încetarea calităţii de membru cooperator; h) sa decidă ipotecarea, gajarea, înfiinţarea sau desfiinţarea unor puncte de lucru ale cooperativei de credit; i) sa desemneze din rândul administratorilor reprezentanţii în adunările generale ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; j) sa desemneze persoanele care urmează sa candideze pentru a face parte din consiliul de administraţie al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; k) sa hotărască intentarea acţiunii în daune împotriva administratorilor; l) sa hotărască remunerarea cenzorilor şi a administratorilor; m) sa hotărască fuziunea cu alte cooperative de credit sau divizarea; n) sa hotărască dizolvarea cooperativei de credit; o) sa hotărască modificarea obiectului de activitate, cu aprobarea prealabilă a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; p) sa hotărască mutarea sediului cooperativei de credit; r) sa decidă retragerea mandatului membrilor consiliului de administraţie sau al cenzorilor pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale actului constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului încheiat cu auditorul independent; s) sa hotărască asupra oricăror alte modificări ale actului constitutiv, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; t) sa hotărască asupra oricăror alte probleme pentru care în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv al cooperativei de credit sau în actul constitutiv-cadru este cerută aprobarea adunării generale.În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar.  +  Articolul 33Adunarea generală va putea delega consiliului de administraţie, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit, exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la art. 32 alin. 1 lit. h), i), o) şi p).  +  Articolul 34Pentru validitatea hotărârilor adunărilor generale este necesară prezenta majorităţii membrilor cooperatori. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, în prezenta a cel puţin unei treimi din numărul membrilor cooperatori şi cu votul majorităţii celor prezenţi.Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de părţi sociale deţinute.  +  Articolul 35În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii certificate de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse, în original, la locul şi la termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal.Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 10 membri cooperatori.Delegaţii exercita dreptul de vot în adunarea generală proporţional cu numărul de membri cooperatori reprezentaţi.  +  Articolul 36Membrul cooperator, care are, într-o anumită operaţiune, fie personal, fie ca delegat al unei alte persoane, un interes contrar cooperativei de credit, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.Membrul cooperator care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse cooperativei de credit, dacă fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.  +  Articolul 37Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice înţelegere privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.  +  Articolul 38Convocarea adunării generale se face, de regula, cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei fixate pentru ţinerea adunării.Convocarea se face prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale, la adresa membrului cooperator şi prin afişare la sediul cooperativei de credit.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Convocarea trebuie să cuprindă întotdeauna locul, data şi ora ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu prezentarea explicita a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterii.Convocarea trebuie să prevadă data şi locul la care ar urma să se ţină cea de-a doua adunare generală, în situaţia în care aceasta nu s-ar putea tine la prima convocare.Între datele prevăzute pentru cele doua convocări nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore şi nici mai mare de 15 zile.  +  Articolul 39Adunarea generală se convoacă de consiliul de administraţie prin preşedintele acestuia.Consiliul de administraţie este obligat sa convoace adunarea generală şi la cererea a cel puţin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori.Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 40Copii de pe bilanţul contabil şi de pe raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru ţinerea adunării generale.  +  Articolul 41Hotărârile adunării generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Administratorii şi membrii cooperatori, salariaţi ai cooperativei de credit, nu pot vota descărcarea proprie de gestiune sau cu privire la orice problema în care persoana ori activitatea ce o desfăşoară în cadrul cooperativei de credit ar fi în discuţie.  +  Articolul 42Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii şi pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva.  +  Articolul 43În procesul-verbal semnat de preşedinte şi secretari se vor constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, lista cuprinzând membrii cooperatori prezenţi, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor cooperatori, declaraţiile făcute de ei în şedinţa.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a membrilor cooperatori. Procesul-verbal va fi scris în registrul adunărilor generale.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.  +  Articolul 44O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justiţie în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice membru cooperator care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat împotriva şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal.În cazul în care hotărârea adunării generale este atacată de toţi administratorii, cooperativa de credit va fi reprezentată în justiţie de o persoană desemnată din rândul membrilor cooperatori de către preşedintele instanţei judecătoreşti.Cererea în anulare se va introduce la instanţa judecătorească competenţa, iar în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive de anulare, aceasta va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 45Adunările generale sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau de persoana delegată de consiliul de administraţie sa îl înlocuiască.  +  Articolul 46Unul sau mai mulţi secretari aleşi din rândul membrilor cooperatori vor verifica lista de prezenta şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administraţie  +  Articolul 47Cooperativa de credit este administrată de un consiliu de administraţie format din 3-5 membri, respectiv 5-7 membri, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puţin 5.000 de membri cooperatori, aleşi de adunarea generală din rândul membrilor cooperatori.Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte sau de persoana delegată de consiliul de administraţie sa îl înlocuiască. În caz de vacanta consiliul de administraţie va fi condus de vicepreşedintele ales sau va numi din rândul membrilor săi un preşedinte interimar, până la data următoarei adunări generale.  +  Articolul 48O persoana nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie al unei cooperative de credit, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul sau, dacă: a) a suferit condamnări penale pentru infracţiuni în dăuna avutului public sau privat; b) este salariat, administrator sau cenzor la o alta instituţie de credit, cu excepţia cazurilor în care este aleasă administrator la casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată; c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calităţii de conducător de către Banca Naţionala a României sau de către o casa centrala.Soţul/sotia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleşi în consiliul de administraţie al aceleiaşi cooperative de credit.  +  Articolul 49Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăşi, cumulat, 10% din profitul net al cooperativei de credit.  +  Articolul 50Fiecare membru al consiliului de administraţie este obligat să depună înainte de preluarea funcţiei, la casieria cooperativei de credit, o garanţie bănească stabilită prin actul constitutiv, dar care nu poate fi mai mica decât contravaloarea a 10 părţi sociale.Pentru nedepunerea garanţiei potrivit prevederilor alineatului precedent administratorul în cauza se considera revocat din funcţie.Garanţia rămâne în contul cooperativei de credit şi nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din aceasta funcţie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilanţul ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a funcţionat şi după descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar respectiv.  +  Articolul 51Semnăturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comerţului o dată cu prezentarea documentului din care rezultă depunerea garanţiei.  +  Articolul 52Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe luna, la cererea preşedintelui, a cel puţin doi administratori, a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României.Primul consiliu de administraţie al cooperativei de credit, inclusiv preşedintele acestuia sunt numiţi prin actul constitutiv.  +  Articolul 53Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie vor cuprinde data şi ora la care se va tine şedinţa, precum şi ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgenta şi cu condiţia ratificării în şedinţa următoare de către membrii absenţi.Şedinţele vor avea loc la sediul cooperativei de credit.La şedinţele consiliului de administraţie pot participa şi cenzorii sau, după caz, auditorul independent.La fiecare şedinţa se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit şi opiniile separate.  +  Articolul 54Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul de administraţie este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul administratorilor.Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate votul preşedintelui este decisiv.  +  Articolul 55Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale cooperativei de credit trebuie să înştiinţeze despre aceasta, în scris, consiliul de administraţie şi sa nu ia parte la nici o deliberare cu privire la aceasta operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie ca sunt interesaţi soţul, sotia, rudele şi afinii săi până la gradul al doilea inclusiv.Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa de credit.  +  Articolul 56Administratorii trebuie să ia parte la adunările generale ale cooperativei de credit.  +  Articolul 57Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 58Administratorii răspund solidar faţă de cooperativa de credit pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de membrii cooperatori; b) neluarea măsurilor stabilite prin reglementările emise de casa centrala pentru recuperarea împrumuturilor acordate şi neîncasate la scadenta; c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv, precum şi ţinerea lor corecta; d) organizarea şi ţinerea contabilităţii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru existenta reală a profitului distribuit; e) gospodărirea eficienta a patrimoniului cooperativei de credit, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale; g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv şi respectarea întocmai a normelor şi instrucţiunilor interne cu privire la acordarea creditelor şi la desfăşurarea tuturor operaţiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al cooperativei de credit; h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonanţă de urgenţă şi actul constitutiv le impun.  +  Articolul 59Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al cooperativei de credit, cu excepţia celor care sunt de competenţa exclusiva a adunării generale şi a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică şi financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; b) analizează activitatea economico-financiară şi încadrarea cooperativei de credit în indicatorii de prudenta bancară stabiliţi prin reglementările emise de Banca Naţionala a României sau de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată; c) aproba sau respinge cererile de înscriere în cooperativa de credit, precum şi retragerea şi excluderea membrilor cooperatori; cererile de înscriere în cooperativa de credit nu pot fi respinse decât dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actul constitutiv al cooperativei de credit; d) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital şi a numărului minim de membri cooperatori, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată; e) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a cooperativei de credit, care va stabili cel puţin: structura organizatorică a cooperativei de credit, atribuţiile fiecărui compartiment al cooperativei de credit şi relaţiile dintre acestea, competentele şi răspunderea conducătorilor, sefilor punctelor de lucru şi ale salariaţilor care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi în contul cooperativei de credit, precum şi sistemul de control intern al cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; f) stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului; g) elaborează politica de creditare a cooperativei de credit, cu respectarea reglementărilor emise de casa centrala la care aceasta este afiliată şi aproba creditele acordate de cooperativa de credit; h) analizează rapoartele auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor şi ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; i) supune spre aprobare adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administraţie, pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate; j) alege, dintre membrii săi, conducătorii cooperativei de credit şi numeşte contabilul-şef.Consiliul de administraţie va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul cooperativei de credit, a căror valoare depăşeşte o cincime din valoarea contabila a activelor cooperativei de credit la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale şi a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată.  +  Articolul 60Consiliul de administraţie va putea delega o parte din atribuţiile sale conducătorilor cooperativei de credit, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit.  +  Articolul 61Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţa despre neregularităţile săvârşite de aceştia, nu le aduc la cunoştinţa organelor competente.Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorul independent sau, după caz, pe cenzori.Pentru deciziile luate în şedinţele la care nu au asistat, administratorii rămân răspunzători, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunoştinţa despre aceasta nu au făcut împotrivirea în formele prezentate la alineatul precedent.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii cooperativei de credit  +  Articolul 62Conducerea activităţii curente a cooperativei de credit este asigurata de preşedintele consiliului de administraţie şi de contabilul-şef, respectiv de preşedintele şi de vicepreşedinţii consiliului de administraţie, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puţin 5.000 de membri cooperatori, care sunt investiti cu competenţa de a angaja răspunderea cooperativei de credit.Cooperativa de credit este angajata prin semnatura a cel puţin doi conducatori.Conducătorii nu pot transmite dreptul de a reprezenta cooperativa de credit decât dacă aceasta facultate li s-a acordat în mod expres prin actul constitutiv.Conducătorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse cooperativei de credit.  +  Articolul 63Conducătorii cooperativei de credit vor aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi vor raporta acestuia despre activitatea desfăşurată.  +  Articolul 64Conducătorii cooperativei de credit angajează şi concediază personalul cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 65Conducătorii cooperativei de credit trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă, de preferinta, domiciliul pe raza teritorială de operare a cooperativei de credit.  +  Articolul 66Conducătorii cooperativei de credit trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:- să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei;- sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;- sa fi promovat examenul de bacalaureat;- să aibă o experienta de minimum 2 ani în unul dintre domeniile: financiar-contabil, bancar sau juridic ori sa fi administrat pe o perioadă de minimum 3 ani activitatea unui agent economic.În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puţin 5.000 de membri cooperatori şi/sau au raza teritorială de operare în spaţiul geografic al unui oraş, pe lângă condiţiile prevăzute la alineatul precedent conducătorii acestora trebuie să fie licentiati în ştiinţe economice sau în drept, iar condiţiile de experienta să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar.În cazul contabilului-şef condiţiile de experienta se referă exclusiv la domeniul financiar-contabil.Casa centrala, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate.  +  Articolul 67Persoanele desemnate în calitatea de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitării funcţiei.Banca Naţionala a României poate stabili şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit.Banca Naţionala a României poate obliga casa centrala sa retragă aprobarea data unui conducător al cooperativei de credit atunci când se constată că numirea s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 66 sau ca activitatea desfăşurată de acesta a condus la deteriorarea situaţiei financiare şi/sau prudentiale a cooperativei de credit.  +  Secţiunea a 4-a Auditorii independenţi şi cenzorii cooperativelor de credit  +  Articolul 68Cooperativa de credit va numi un auditor independent.Cooperativele de credit care au un număr de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului independent 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru.  +  Articolul 69Prin actul constitutiv al cooperativei de credit se numesc cenzorii pentru primul mandat.Durata mandatului cenzorilor este stabilită prin actul constitutiv.Persoanele desemnate în calitatea de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor.Cenzorii trebuie să îşi exercite personal mandatul.Cenzorii trebuie să fie contabili autorizaţi în condiţiile legii sau experţi contabili şi sa îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la activitatea de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi.Cenzorii trebuie să fie cetăţeni români.Auditorul independent al unei cooperative de credit trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei cooperative de credit decât o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii.Auditorul independent va fi supus aprobării prealabile a casei centrale şi validat de adunarea generală.  +  Articolul 70Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ori sotii administratorilor şi ai conducătorilor cooperativei de credit.Nu poate fi numita auditor independent al unei cooperative de credit o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al unui administrator, conducător sau al uneia dintre persoanele menţionate la alineatul precedent.  +  Articolul 71Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie propusă de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea generală a membrilor cooperatori care i-a numit.  +  Articolul 72În caz de vacanta consiliul de administraţie al cooperativei de credit va numi altă persoană în locul cenzorului, sub rezerva validării acestei numiri în prima adunare generală.  +  Articolul 73Auditorul independent sau, după caz, cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea cooperativei de credit, sa verifice dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil.Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunării generale a membrilor cooperatori un raport amănunţit.Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilanţul contabil dacă acesta nu este însoţit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor.  +  Articolul 74Auditorul independent sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, următoarele atribuţii: a) să facă verificări periodice asupra legalităţii, exactitatii şi realităţii înregistrării în contabilitatea cooperativei de credit a elementelor patrimoniale, precum şi asupra existenţei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea cooperativei de credit sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit; b) sa convoace adunarea generală, în cazul în care constata încălcări grave ale dispoziţiilor legale şi/sau ale prevederilor actului constitutiv; c) sa ia parte la adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) sa supravegheze modul în care administratorii îşi îndeplinesc mandatul şi sa asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului sau; e) sa verifice depunerea de către administratori a garanţiei prevăzute de actul constitutiv; f) sa acorde asistenţa cooperativei de credit în ţinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislaţia contabila din România, cu reglementările Băncii Naţionale a României şi, după caz, ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; g) sa analizeze practicile şi procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat.  +  Articolul 75Constatările făcute de auditorul independent sau, după caz, de cenzori în exerciţiul mandatului lor se consemnează într-un registru special.Auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv, pe care le constata.Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii cooperativei de credit, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre aceasta se va aduce la cunoştinţa adunării generale, casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată sau Băncii Naţionale a României, după caz.  +  Articolul 76Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.  +  Capitolul 6 Autorizarea cooperativelor de credit  +  Articolul 77Cooperativele de credit funcţionează numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României.O cooperativa de credit va putea solicita autorizaţia de funcţionare de la Banca Naţionala a României numai după ce a primit aprobarea de constituire de la o casa centrala, s-a înmatriculat în registrul comerţului şi s-a afiliat la respectiva casa centrala.  +  Articolul 78Cererea de aprobare a constituirii va trebui să fie prezentată casei centrale în forma şi potrivit procedurilor stabilite de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea va cuprinde cel puţin următoarele: a) proiectul actului constitutiv; b) procura prin care membrii cooperatori fondatori desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu casa centrala; c) lista cuprinzând membrii cooperatori fondatori; d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinatatilor; e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, o copie legalizată de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesională solicitată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări din partea a cel puţin două persoane recunoscute pentru calităţile lor morale şi profesionale; f) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administraţie, însoţită de un curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar; g) identitatea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, precum şi documentele ce atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul independent se va prezenta şi documentul ce atesta asigurarea profesională; h) denumirea instituţiei de credit la care se va deschide contul de colectare a capitalului social; i) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propuşi ai cooperativei de credit, care va cuprinde cel puţin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social ce justifica constituirea cooperativei de credit, tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii prevăzute să fie oferite de cooperativa de credit, proiectul structurii organizatorice a cooperativei de credit, estimari ale bilanţului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum şi obiectivele propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate.Casa centrala poate stabili prin reglementări proprii şi alte condiţii în vederea aprobării constituirii cooperativei de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 79În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de aprobare a constituirii casa centrala va aproba constituirea unei cooperative de credit sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 80O dată cu comunicarea aprobării de constituire a cooperativei de credit casa centrala va transmite solicitantului reglementările-cadru referitoare la operaţiunile incluse în obiectul de activitate al cooperativei de credit.  +  Articolul 81Cererea de aprobare a constituirii va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori cu reglementările emise în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- cooperativa de credit îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională a conducătorilor şi administratorilor cooperativei de credit sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate şi pentru îndeplinirea activităţilor bancare propuse să fie desfăşurate; c) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva cooperativa de credit nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a respectivei reţele şi cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritorială de operare propusă; d) raza teritorială de operare propusă se intrepatrunde cu razele teritoriale de operare ale unor cooperative de credit afiliate la respectiva casa centrala; e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României şi de casa centrala.  +  Articolul 82O noua cerere de aprobare a constituirii poate fi adresată casei centrale numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de aprobare a constituirii şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului iniţial.  +  Articolul 83În termen de doua luni de la comunicarea aprobării de constituire cooperativa de credit va prezenta casei centrale următoarele documente: a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social al cooperativei de credit de către membrii cooperatori fondatori; b) dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare părţilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii; c) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse a fi desfăşurate; d) copie legalizată de pe actul constitutiv; e) comunicare privind existenta reglementărilor referitoare la desfăşurarea activităţii.Casa centrala va verifica documentaţia prezentată. Apariţia unor modificări faţă de proiectul iniţial va determina o noua evaluare din partea casei centrale, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor elaborate de casa centrala.Casa centrala va revoca hotărârea de aprobare a constituirii şi în situaţia în care cooperativa de credit nu s-a afiliat cu respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor emise de casa centrala în aplicarea acestora.  +  Articolul 84În termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei prevăzute la art. 83 alin. 1 casa centrala va inainta Băncii Naţionale a României, în numele cooperativei de credit, cererea de autorizare a funcţionarii.Cererea de autorizare a funcţionarii va fi însoţită de aprobarea de constituire a cooperativei de credit, de confirmarea casei centrale privind realizarea afilierii, precum şi de documentaţia prevăzută la art. 83.  +  Articolul 85Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii unei cooperative de credit în termen de cel mult două luni de la data primirii documentelor.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementări proprii şi alte condiţii în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare cooperativelor de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 86Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia.  +  Articolul 87Cooperativa de credit va putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberării autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare cooperativa de credit va notifica acest lucru casei centrale la care este afiliată.  +  Articolul 88În cazul cooperativelor de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări emise de Banca Naţionala a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei.  +  Articolul 89Banca Naţionala a României poate retrage autorizaţia de funcţionare unei cooperative de credit în următoarele situaţii: a) la cererea casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliată, facuta în numele cooperativei de credit sau în nume propriu, pe baza unuia dintre următoarele motive:- cooperativa de credit nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizata, în termen de un an de la primirea autorizaţiei;- autorizatia a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;- membrii cooperatori au decis sa dizolve sau sa lichideze cooperativa de credit;- a avut loc o fuziune sau o divizare a cooperativei de credit;- cooperativa de credit nu a respectat cerinţele prudentiale şi de operare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau prin reglementările emise de Banca Naţionala a României şi de casa centrala în aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă;- cooperativa de credit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin în calitate de afiliată la casa centrala; b) dacă s-a retras autorizaţia casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; c) ca sancţiune, potrivit art. 189.  +  Articolul 90Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare se comunică în scris cooperativei de credit şi casei centrale la care aceasta este afiliată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în doua publicaţii de circulaţie naţionala.Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizaţiei de funcţionare activitatea cooperativei de credit respective se va limita exclusiv la operaţiunile determinate de lichidarea acesteia.  +  Titlul III Casele centrale ale cooperativelor de credit  +  Capitolul 1 Constituirea caselor centrale  +  Articolul 91O casa centrala se constituie prin asocierea de cooperative de credit. Condiţiile şi procedura de afiliere a cooperativelor de credit la o casa centrala vor fi stabilite prin actul constitutiv al casei centrale.  +  Articolul 92Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv şi reprezintă spaţiul geografic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta.Modificarea razei teritoriale de operare a unei case centrale trebuie supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, în conformitate cu reglementările elaborate de aceasta.  +  Articolul 93În vederea exercitării atribuţiilor conferite de prezenta ordonanţă de urgenţă casele centrale pot înfiinţa pe raza lor teritorială de operare sedii secundare (sucursale, agenţii) fără personalitate juridică, ale căror atribuţii vor fi stabilite prin hotărâre a adunării generale privind înfiinţarea acestora.Deschiderea de sedii secundare va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta.  +  Articolul 94Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel puţin 100 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei stabilit prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie să subscrie şi sa verse părţi sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social, dacă prin actul constitutiv-cadru sau prin celelalte reglementări ale casei centrale nu se prevede o valoare mai mare. În funcţie de valoarea capitalului social înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar de către fiecare cooperativa de credit se va recalcula valoarea participatiei la capitalul casei centrale la care este afiliată. Diferenţele constatate se regularizează în termen de 90 de zile de la sfârşitul exerciţiului financiar.Actul constitutiv va fi semnat de reprezentanţii cooperativelor de credit fondatoare şi se încheie în forma autentică.  +  Articolul 95Actul constitutiv al casei centrale va cuprinde cel puţin prevederi referitoare la: a) firma, sediul social şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului ale cooperativelor de credit fondatoare; b) firma, emblema şi sediul social ale casei centrale; c) obiectul de activitate al casei centrale; d) durata de funcţionare a casei centrale; e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea casei centrale; f) valoarea nominală a unei părţi sociale; g) numărul părţilor sociale subscrise şi vărsate de cooperativele de credit fondatoare; h) numele şi prenumele administratorilor şi ale conducătorilor desemnaţi; i) numele şi prenumele persoanelor mandatate cu îndeplinirea formalităţilor de constituire a casei centrale; j) condiţiile şi procedura de afiliere şi retragere a cooperativelor de credit; k) drepturile şi obligaţiile cooperativelor de credit afiliate; l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii şi funcţionarea casei centrale; m) raza teritorială de operare a casei centrale; n) condiţiile privind înfiinţarea de sedii secundare, fără personalitate juridică; o) modul de distribuire a profitului şi de suportare a pierderilor; p) atribuţiile de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere şi control şi informare în cadrul reţelei.  +  Articolul 96Casele centrale nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.Firma unei case centrale trebuie să fie în limba română şi sa cuprindă o denumire proprie, de natura sa o deosebeasca de denumirea altor organizaţii cooperatiste de credit, la care se adauga în mod obligatoriu sintagma "casa centrala".  +  Articolul 97În toate actele oficiale casa centrala trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care casa centrala este înmatriculată în registrul comerţului, adresa sediului social, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, codul fiscal, numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, precum şi menţiunea "capital social variabil".  +  Articolul 98Casa centrala dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de Banca Naţionala a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Casa centrala va obţine cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul 2 Capitalul social al casei centrale  +  Articolul 99Capitalul social al unei case centrale este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala.Valoarea nominală minima a unei părţi sociale va fi stabilită prin actul constitutiv, dar nu poate fi mai mica de 100.000 lei.Părţile sociale trebuie vărsate integral şi în forma bănească, în lei, la momentul subscrierii.La înfiinţarea unei case centrale fiecare cooperativa de credit fondatoare va vărsa integral şi în forma bănească valoarea părţilor sociale subscrise în momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea casei centrale în registrul comerţului.  +  Articolul 100Părţile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor faţă de terţi şi nu sunt purtătoare de dobânzi.Cooperativele de credit afiliate la o casa centrala sunt răspunzătoare pentru obligaţiile acesteia, în limita părţilor sociale subscrise.  +  Articolul 101Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător şi caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativele de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 102Casele centrale repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.Casele centrale repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârşitul exerciţiului financiar.Casele centrale repartizează anual o cota din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizata în scopul garantarii obligaţiilor cooperativelor de credit afiliate. Modul de constituire şi nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementări ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate sa menţină, pe lângă rezerva minima obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel puţin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.  +  Articolul 103În afară evidentelor prevăzute la art. 29 liniutele 2-4 casele centrale trebuie să ţină şi un registru de evidenta a cooperativelor de credit afiliate, care să cuprindă: numărul şi data înmatriculării acestora în registrul de evidenta, firma cooperativei de credit, adresa sediului social şi raza teritorială de operare, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 3 Activităţi permise caselor centrale  +  Articolul 104Casele centrale pot desfăşura, în limita autorizaţiei de funcţionare acordate, următoarele activităţi: a) acceptarea de depozite; b) acordarea de credite persoanelor juridice care au sediul social şi care îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a casei centrale; c) scontarea efectelor de comerţ şi operaţiuni de forfetare; d) acordarea de credite în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, cooperativelor de credit afiliate; e) efectuarea de plasamente pe piaţa interbancara; f) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; g) plati şi decontări, inclusiv decontarea operaţiunilor de încasări şi plati desfăşurate între cooperativele de credit afiliate; h) transferul de fonduri; i) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente; j) contractarea de împrumuturi intercooperatiste şi de la bănci; k) tranzacţii în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:- valuta;- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit); l) tranzacţii în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:- titluri de stat;- titluri de valoare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale; m) consultanţa privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit; n) operaţiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 105Casele centrale au următoarele atribuţii principale: a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în faţa Băncii Naţionale a României, a instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti; b) centralizează şi analizează bilanţurile contabile, precum şi situaţiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate şi elaborează bilanţul contabil consolidat al reţelei; c) emit actul constitutiv-cadru, precum şi alte reglementări-cadru pentru desfăşurarea activităţii bancare în cadrul reţelei, cu caracter obligatoriu pentru cooperativele de credit afiliate; actul constitutiv-cadru va fi ţinut la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul casei centrale; d) supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveşte respectarea de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru, precum şi a celor emise de Banca Naţionala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţionala a României; e) exercita, potrivit legii, controlul financiar şi de gestiune la cooperativele de credit afiliate; f) raportează, în conformitate cu reglementările în vigoare, datele şi informaţiile solicitate de Banca Naţionala a României; g) informează cooperativele de credit afiliate despre reglementările emise de Banca Naţionala a României şi emite norme şi instrucţiuni în aplicarea acestora; h) asigura gestionarea resurselor disponibile din reţea; i) urmăresc şi asigura coeziunea şi buna funcţionare a reţelei, scop în care iau toate măsurile necesare, inclusiv acordarea de asistenţa financiară cooperativelor de credit afiliate, pentru a garanta lichiditatea şi solvabilitatea fiecărei organizaţii cooperatiste de credit din reţea, precum şi a reţelei în ansamblul sau; j) asigura decontarea operaţiunilor de încasări şi plati desfăşurate între cooperativele de credit afiliate; k) deschid un cont curent la Banca Naţionala a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, pentru operaţiunile de încasări şi plati ale propriei reţele în relaţia cu trezoreria statului şi cu celelalte instituţii de credit; l) asigura pentru cooperativele de credit afiliate instruirea personalului şi organizează acţiuni cu caracter social-cultural de interes comun.  +  Capitolul 4 Organizarea şi administrarea caselor centrale  +  Articolul 106Organele de conducere ale casei centrale sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de administraţie; c) conducătorii.Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administraţie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv, format din cel mult 5 membri desemnaţi dintre administratori, şi care va include în mod obligatoriu conducătorii casei centrale.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 107Adunarea generală este organul de conducere al casei centrale alcătuit din cooperativele de credit afiliate.Fiecare cooperativa de credit afiliată are dreptul la un număr de voturi în adunarea generală a casei centrale egal cu numărul persoanelor evidentiate în registrul membrilor cooperatori la sfârşitul lunii precedente datei ţinerii adunării generale.Modalităţile de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate vor fi stabilite prin actul constitutiv.Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine în localitatea în care casa centrala îşi are sediul, la adresa indicată în convocare.  +  Articolul 108Adunarea generală se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi are următoarele obligaţii: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanţul contabil al casei centrale, precum şi bilanţul contabil consolidat al reţelei, după ce a ascultat raportul administratorilor şi al auditorului independent; b) sa hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor; c) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; d) sa stabilească programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor; e) sa aleagă administratorii şi sa stabilească mandatul acestora; f) sa stabilească numărul minim de părţi sociale ce trebuie subscrise de cooperativele de credit afiliate; g) sa hotărască intentarea acţiunii în daune împotriva administratorilor; h) sa hotărască fuziunea cu alte case centrale sau divizarea; i) sa hotărască dizolvarea casei centrale; j) sa hotărască modificarea obiectului de activitate; k) sa hotărască mutarea sediului casei centrale; l) sa hotărască retragerea mandatului membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora, sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul independent; m) sa decidă ipotecarea, gajarea, înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare ale casei centrale; n) sa hotărască asupra oricărei alte modificări a actului constitutiv; o) sa hotărască asupra oricărei alte probleme pentru care în prezenta ordonanţă de urgenţă sau în actul constitutiv al casei centrale este cerută aprobarea adunării generale.În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar.  +  Articolul 109Adunarea generală va putea delega consiliului de administraţie, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale, exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la art. 108 lit. j) şi k).  +  Articolul 110Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a casei centrale este necesară prezenta reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puţin jumătate din numărul de voturi exprimabile, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, dacă în actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă sunt prezenţi reprezentanţi ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezintă cel puţin o treime din numărul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.  +  Articolul 111Cooperativa de credit afiliată, care într-o anumită operaţiune are un interes contrar casei centrale, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.Cooperativa de credit afiliată care contravine acestei dispoziţii răspunde de daunele produse casei centrale, dacă fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.  +  Articolul 112Prevederile art. 37, 38, 40-42, ale art. 45 şi 46 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 113Procesul-verbal semnat de preşedinte şi de secretari va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, lista cuprinzând reprezentanţii prezenţi ai cooperativelor de credit afiliate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate, declaraţiile făcute de ei în şedinţa.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.  +  Articolul 114O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justiţie în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice cooperativa de credit afiliată, care nu a avut nici un reprezentant la adunarea generală sau ai carei reprezentanţi au votat împotriva şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal.În cazul în care hotărârea este atacată de toţi administratorii, casa centrala va fi reprezentată în justiţie de o persoană desemnată din rândul reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate, de către preşedintele instanţei judecătoreşti.Cererea în anulare se va introduce la instanţa judecătorească competenţa, iar în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive de anulare, aceasta va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 115Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administraţie prin preşedintele acestuia.Consiliul de administraţie este obligat sa convoace adunarea generală şi la cererea reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puţin o zecime din numărul de voturi exprimabile.Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau a Băncii Naţionale a României.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administraţie  +  Articolul 116Casa centrala este administrată de un consiliu de administraţie format din 5-9 membri aleşi de adunarea generală din rândul persoanelor desemnate în acest scop de cooperativele de credit afiliate.Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte sau de persoana delegată de consiliul de administraţie sa îl înlocuiască. În caz de vacanta, până la data următoarei adunări generale consiliul de administraţie va fi condus de vicepreşedintele ales.  +  Articolul 117O persoana nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie al unei case centrale, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul sau, dacă: a) a suferit condamnări penale pentru infracţiuni în dăuna avutului public sau privat; b) este salariata, administrator sau cenzor la o alta instituţie de credit, cu excepţia cazului în care este aleasă administrator la o cooperativa de credit afiliată; c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calităţii de conducător de către Banca Naţionala a României.Soţul/sotia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleşi în consiliul de administraţie al aceleiaşi case centrale.  +  Articolul 118Membrii consiliului de administraţie vor fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăşi, cumulat, 10% din profitul net al casei centrale.  +  Articolul 119Prevederile art. 50-57 şi ale art. 61 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 120Administratorii răspund solidar faţă de casa centrala pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de cooperativele de credit afiliate; b) îndeplinirea măsurilor stabilite prin reglementările proprii, emise pentru recuperarea împrumuturilor acordate şi neîncasate la scadenta; c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv, precum şi pentru ţinerea lor corecta; d) organizarea şi ţinerea contabilităţii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru existenta reală a profitului distribuit; e) gospodărirea eficienta a patrimoniului casei centrale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale; g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv şi respectarea întocmai a normelor şi instrucţiunilor interne cu privire la acordarea creditelor şi la desfăşurarea tuturor operaţiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al casei centrale; h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonanţă de urgenţă şi actul constitutiv le impun.  +  Articolul 121Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al casei centrale, cu excepţia celor care sunt de competenţa exclusiva a adunării generale şi a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:1. În ceea ce priveşte activitatea proprie:---------------------------------------- a) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică şi financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; b) analizează activitatea economico-financiară şi încadrarea casei centrale în indicatorii de prudenta bancară stabiliţi prin reglementările emise de Banca Naţionala a României; c) aproba sau respinge constituirea şi afilierea cooperativelor de credit; d) aproba, în prealabil, modificările în situaţia cooperativelor de credit din reţea, referitoare la: denumire, sediul social, obiectul de activitate, conducatori, auditor independent, raza teritorială de operare, precum şi orice alte modificări pentru care casa centrala stabileşte obligativitatea aprobării prealabile; e) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital şi a numărului minim de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise de Banca Naţionala a României sau, după caz, prin reglementări proprii; f) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a casei centrale, care va stabili cel puţin: structura organizatorică a casei centrale, atribuţiile fiecărui compartiment şi relaţiile dintre acestea, competentele şi răspunderea conducătorilor şi ale salariaţilor care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi în contul casei centrale, precum şi sistemul de control intern al casei centrale; g) stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului; h) elaborează politica de creditare a casei centrale, cu respectarea reglementărilor în materie, şi aproba creditele acordate de casa centrala; i) analizează rapoartele auditorului independent şi ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; j) supune aprobării adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administraţie pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate; k) aproba reglementările şi normele interne de lucru privind desfăşurarea operaţiunilor casei centrale; l) alege dintre membrii săi preşedintele şi vicepreşedinţii casei centrale.Consiliul de administraţie va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul casei centrale, a căror valoare depăşeşte o cincime din valoarea contabila a activelor casei centrale la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale.2. În ceea ce priveşte activitatea reţelei:---------------------------------------- a) analizează activitatea economico-financiară, bilanţul contabil consolidat al reţelei, precum şi încadrarea cooperativelor de credit afiliate şi a întregii reţele în indicatorii de performanţă financiară şi de prudenta bancară stabiliţi de Banca Naţionala a României sau prin reglementări proprii; b) elaborează şi supune spre aprobare adunării generale orientările generale privind activitatea reţelei, pe baza cărora cooperativele de credit afiliate îşi stabilesc planurile de activitate anuale; c) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale bilanţul contabil consolidat al reţelei; d) adopta măsurile necesare în vederea respectării, la nivelul fiecărei cooperative de credit afiliate, precum şi al întregii reţele, a cerinţelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările Băncii Naţionale a României; e) stabileşte şi aproba actul constitutiv-cadru, precum şi alte reglementări-cadru pentru desfăşurarea activităţii bancare în cadrul reţelei; f) stabileşte şi aproba reglementările pentru exercitarea atribuţiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate, precum şi pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor emise de casa centrala în aplicarea acesteia; g) aproba aplicarea de sancţiuni cooperativelor de credit afiliate, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor date în aplicarea acesteia; h) decide dizolvarea fără lichidare a cooperativelor de credit afiliate, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 122Consiliul de administraţie va putea delega o parte din atribuţiile sale conducătorilor şi/sau biroului executiv, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii casei centrale  +  Articolul 123Conducerea activităţii curente a casei centrale este asigurata de preşedinte şi de vicepreşedinţii consiliului de administraţie, care sunt investiti cu competenţa de a angaja răspunderea casei centrale.Casa centrala este angajata prin semnatura a cel puţin doi conducatori având competentele stabilite prin actul constitutiv sau a cel puţin două persoane împuternicite de către aceştia, în conformitate cu regulamentele proprii ale casei centrale şi cu reglementările emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 124Prevederile art. 62 alin. 3 şi 4, ale art. 63 şi 64 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala".  +  Articolul 125Conducătorii casei centrale trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă pe perioada exercitării funcţiei reşedinţa în localitatea în care îşi are sediul casa centrala.  +  Articolul 126Conducătorii casei centrale trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:- să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei;- sa nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;- sa exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi;- să fie licentiati în ştiinţe economice sau în drept;- să aibă o experienta de minimum 5 ani într-o funcţie de conducere în domeniul financiar-bancar.Banca Naţionala a României va stabili şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor caselor centrale.Persoanele desemnate în calitate de conducatori ai casei centrale trebuie să fie aprobate de Banca Naţionala a României înainte de începerea exercitării funcţiei.Banca Naţionala a României poate să retragă aprobarea data unui conducător al casei centrale când se constată că activitatea desfăşurată de acesta a condus la deteriorarea situaţiei financiare şi/sau prudentiale a casei centrale.  +  Secţiunea a 4-a Auditorul casei centrale  +  Articolul 127Casa centrala va numi un auditor independent.  +  Articolul 128Auditorul independent al unei case centrale trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generală.  +  Articolul 129Nu poate fi numita auditor independent al unei case centrale o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al administratorilor, al soţului/sotiei acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv.  +  Articolul 130Auditorul independent este obligat sa supravegheze gestiunea casei centrale, sa verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale casei centrale, precum şi bilanţul contabil consolidat al reţelei sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil.Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul independent va prezenta adunării generale un raport amănunţit.Adunarea generală nu va aproba bilanţul contabil al casei centrale, respectiv bilanţul contabil consolidat al reţelei, dacă acesta nu este însoţit de raportul auditorului independent.  +  Articolul 131Auditorul independent este obligat, de asemenea: a) să facă verificări periodice asupra legalităţii, exactitatii şi realităţii înregistrării în contabilitatea casei centrale a elementelor patrimoniale, precum şi asupra existenţei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea casei centrale sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit; b) sa convoace adunarea generală în cazul în care constata încălcări grave ale dispoziţiilor legale şi/sau ale prevederilor actului constitutiv; c) sa ia parte la toate adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le va considera necesare; d) sa supravegheze modul în care administratorii îşi îndeplinesc mandatul şi sa asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului sau; e) sa verifice depunerea de către administratori a garanţiei prevăzute de actul constitutiv; f) sa acorde asistenţa casei centrale în ţinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislaţia contabila din România şi cu reglementările Băncii Naţionale a României; g) sa certifice bilanţul contabil consolidat al reţelei şi sa elaboreze un raport amănunţit în legătură cu acesta, pe care să îl prezinte adunării generale; h) sa analizeze practicile şi procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat.  +  Articolul 132Constatările făcute de auditorul independent se consemnează într-un registru special.Auditorul independent va aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii casei centrale, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre acestea se va aduce la cunoştinţa adunării generale sau Băncii Naţionale a României, după caz.  +  Capitolul 5 Autorizarea caselor centrale  +  Articolul 133Casele centrale funcţionează numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 134Procesul de autorizare a caselor centrale de către Banca Naţionala a României cuprinde trei etape: a) avizul prealabil de constituire a reţelei; b) aprobarea colectivă a constituirii reţelei; c) autorizarea funcţionarii casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.  +  Articolul 135Iniţiativa privind înfiinţarea unei reţele va trebui sa apartina unui grup format din cel puţin 100 de persoane fizice care au capacitate deplina de exerciţiu.  +  Articolul 136În vederea obţinerii avizului prealabil de constituire a reţelei grupul de iniţiativa format în acest scop va prezenta Băncii Naţionale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentaţie: a) cererea de avizare prealabilă a constituirii; b) procura autentică prin care grupul de iniţiativa împuterniceşte una sau mai multe persoane sa îl reprezinte în relaţia cu Banca Naţionala a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane vor reprezenta şi membrii fondatori ai organizaţiilor cooperatiste de credit care urmează să se înfiinţeze; c) proiectul actului constitutiv-cadru şi proiectul actului constitutiv al casei centrale; d) studiul de fezabilitate pentru reţeaua propusă a se constitui, care va cuprinde cel puţin:- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social, ce justifica constituirea reţelei, precum şi a obiectivelor propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate;- raza teritorială de operare a casei centrale;- numărul iniţial de cooperative de credit, cu menţionarea razelor teritoriale de operare, precum şi a numărului estimat de membri cooperatori, fondatori ai acestora;- capitalul agregat estimat al reţelei, cu defalcare pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit componente;- estimari ale bilanţului contabil consolidat al reţelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Naţionala a României;- descrierea principalelor produse şi servicii propuse a fi oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit ale reţelei; e) curriculum vitae şi certificatul eliberat de autorităţile competente, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare dintre membrii grupului de iniţiativa, care să ateste ca persoanele în cauza nu au cazier judiciar.  +  Articolul 137În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de avizare prealabilă a constituirii Banca Naţionala a României va aviza constituirea reţelei sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza respingerii cererii.  +  Articolul 138Cererea de avizare prealabilă a constituirii reţelei va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau cu reglementările date în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă organizaţiile cooperatiste de credit din reţea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; c) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva reţea nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritorială de operare propusă; d) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 139În termen de cel mult 4 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire a reţelei reprezentanţii grupului de iniţiativa vor prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii aprobării colective de constituire a reţelei, următoarele:1. pentru cooperativele de credit: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b), precum şi procura autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele prevăzute la art. 136 lit. b) pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relaţia cu Banca Naţionala a României;2. pentru casa centrala: a) proiectul actului constitutiv; b) lista cuprinzând cooperativele de credit fondatoare; c) indicarea razei teritoriale de operare a casei centrale; d) comunicare privind identitatea conducătorilor casei centrale, însoţită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesională, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveşte calităţile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane; e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administraţie, însoţită de un curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar; f) identitatea auditorului independent şi documentele ce atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, inclusiv asigurarea profesională a acestuia; g) denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a capitalului social; h) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propuşi ai casei centrale, care va cuprinde cel puţin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social ce justifica constituirea casei centrale, precum şi obiectivele propuse a fi realizate, tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii prevăzute a fi oferite de către casa centrala, proiectul structurii organizatorice a casei centrale, estimari ale bilanţului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum şi obiectivele propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate.În afară documentaţiei prevăzute la alin. 1, a carei forma va fi stabilită de Banca Naţionala a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Naţionale a României şi următoarele documente: a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii reţelei; b) proiectul actului constitutiv-cadru şi studiul de fezabilitate pentru reţea, în cazul în care acestea au suferit modificări faţă de formele prezentate pentru obţinerea avizului prealabil de constituire a reţelei; c) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementări şi alte condiţii în vederea aprobării constituirii colective a reţelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 140În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii de aprobare colectivă a constituirii reţelei, Banca Naţionala a României va aproba constituirea colectivă a reţelei sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii.  +  Articolul 141Cererea de aprobare colectivă a constituirii reţelei va fi respinsă, dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau cu reglementările emise în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- organizaţiile cooperatiste de credit din reţea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională a conducătorilor organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiile de fezabilitate şi pentru desfăşurarea activităţilor propuse; c) din evaluarea studiilor de fezabilitate se considera ca atât organizaţiile cooperatiste de credit, cat şi reţeaua în ansamblul ei nu pot asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a acestora şi cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritorială de operare propusă; d) actele constitutive ale organizaţiilor cooperatiste de credit nu sunt întocmite în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru; e) nu sunt îndeplinite condiţiile privind realizarea nivelului minim al capitalului agregat al reţelei, stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările date de Banca Naţionala a României în aplicarea acesteia; f) documentaţia prezentată cuprinde modificări faţă de cea pe baza căreia a fost acordat avizul prealabil de constituire a reţelei şi care sunt contrare prevederilor ordonanţei de urgenta ori reglementărilor date în aplicarea acesteia; g) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 142În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a reţelei, casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, următoarele documente: a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social; b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse a fi desfăşurate; c) copie legalizată de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit existente.  +  Articolul 143Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea în termen de 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la art. 142.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementări proprii şi alte condiţii în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare organizaţiilor cooperatiste de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 144Apariţia unor modificări faţă de proiectul prezentat în vederea obţinerii aprobării colective de constituire a reţelei va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii reţelei, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor date în aplicarea acestora.  +  Articolul 145Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia.  +  Articolul 146Neacordarea autorizaţiei de funcţionare a casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire, precum şi a aprobării colective de constituire a reţelei.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului iniţial.  +  Articolul 147Organizaţiile cooperatiste de credit din reţea vor putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberării autorizaţiilor de funcţionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare casa centrala va notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare fiecare cooperativa de credit va notifica aceasta casei centrale la care este afiliată.  +  Articolul 148În cazul caselor centrale rezultate în urma fuziunii sau divizării unor case centrale deja existente, procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări specifice, elaborate în acest scop de Banca Naţionala a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei.  +  Articolul 149Banca Naţionala a României poate retrage autorizaţia de funcţionare unei case centrale în următoarele situaţii: a) la cererea casei centrale, ca urmare a hotărârii adunării generale de dizolvare sau de lichidare a casei centrale; b) ca sancţiune, potrivit art. 189; c) pe baza unuia dintre următoarele motive:- casa centrala nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizata, în termen de 4 luni de la primirea autorizaţiei de funcţionare;- autorizaţia de funcţionare a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;- a avut loc o fuziune sau o divizare a casei centrale.  +  Articolul 150Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare se comunică în scris casei centrale, precum şi cooperativelor de credit afiliate la respectiva casa centrala, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în doua publicaţii de circulaţie naţionala.Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizaţiei de funcţionare, activitatea casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate se va limita exclusiv la operaţiunile determinate de lichidarea acestora.  +  Titlul IV Dispoziţii comune  +  Capitolul 1 Tranzacţii interzise  +  Articolul 151Organizaţiile cooperatiste de credit nu pot desfăşura următoarele operaţiuni: a) angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile. Se exceptează tranzacţiile cu astfel de bunuri, necesare pentru desfăşurarea activităţii, precum şi tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor organizaţiilor cooperatiste de credit.Bunurile mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, altele decât cele necesare pentru desfăşurarea activităţii, se vand de către organizaţia cooperatista de credit în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile termenul poate fi prelungit cu încă un an, cu aprobarea casei centrale sau, după caz, a Băncii Naţionale a României; b) răscumpărarea părţilor sociale; c) acordarea de credite garantate cu părţile sociale emise; d) acceptarea de depozite, titluri sau alte valori atunci când nivelul indicatorilor de solvabilitate se situeaza sub limitele stabilite în acest sens prin reglementările Băncii Naţionale a României; interdicţia se aplică şi în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit aflate în încetare de plati.  +  Capitolul 2 Conflictul de interese  +  Articolul 152Conducătorii şi administratorii organizaţiilor cooperatiste de credit comunică în scris adunării generale care i-a numit natura şi întinderea interesului sau a relatiei lor materiale, dacă: a) sunt parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit; b) sunt administratori ai unei persoane juridice care este parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit; c) au un interes material sau o relaţie materială cu o persoană care este parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit, cu excepţia contractelor de depozit sau de păstrare de valori.Obligaţia prevăzută la alin. 1 revine conducătorilor şi/sau administratorilor atunci când au cunoscut sau trebuia sa cunoască faptul ca a fost încheiat sau ca este în curs de a fi încheiat un astfel de contract.  +  Articolul 153Conducătorii şi administratorii sunt obligaţi ca ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe an, să prezinte în scris adunării generale care i-a numit o declaraţie din care să rezulte numele, prenumele şi adresa asociaţilor lor şi date referitoare la interesele lor materiale de natura economico-financiară, precum şi ale familiilor acestora.  +  Articolul 154Un conducător sau un administrator care are un interes ori o relaţie materială în sensul art. 152 şi 153 nu va participa la dezbaterile asupra contractului şi se va abţine de la vot asupra oricărei probleme legate de acest contract.Un interes este considerat material în sensul art. 152 şi 153, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele soţului/sotiei, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale persoanei care are un interes.În scopul realizării cvorumului necesar pentru luarea unei decizii asupra contractului în cauza, conducătorul sau administratorul va fi considerat prezent. Deciziile în ceea ce priveşte încheierea unor astfel de contracte se iau cu unanimitatea voturilor exprimabile.  +  Articolul 155Când un conducător sau un administrator nu declara un conflict de interese în conformitate cu prevederile prezentului capitol: a) cooperativa de credit în cauza, casa centrala la care aceasta este afiliată sau Banca Naţionala a României poate cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol; b) Banca Naţionala a României sau casa centrala poate cere organizaţiei cooperatiste de credit respective înlocuirea acestuia.  +  Capitolul 3 Secretul profesional  +  Articolul 156Organizaţiile cooperatiste de credit vor păstra confidenţialitatea tuturor tranzacţiilor şi serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.  +  Articolul 157Personalul unei organizaţii cooperatiste de credit supuse prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu are dreptul sa folosească sau sa dezvaluie nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei organizaţii cooperatiste de credit sau vreunui client al acesteia.Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 158Orice conducător sau membru al consiliului de administraţie al unei organizaţii cooperatiste de credit, precum şi toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa păstreze secretul profesional. Informaţii privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanţilor lor legali, iar în cazurile de urmărire penală sau în cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a organelor abilitate, cu aprobarea consiliului de administraţie.Personalul organizaţiei cooperatiste de credit nu poate uza în folos personal de informaţiile bancare pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod.Prevederile alin. 1 se aplică şi persoanelor care obţin din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale organizaţiei cooperatiste de credit informaţii de natura celor arătate mai sus, cu excepţia cazurilor pentru care legea prevede altfel.  +  Capitolul 4 Transferul de fonduri  +  Articolul 159În vederea funcţionarii, în termen de 30 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare fiecare organizaţie cooperatista de credit este obligată sa deschidă conturi curente, după cum urmează: a) casele centrale, la Banca Naţionala a României, conform reglementărilor emise de aceasta; b) cooperativele de credit, la casa centrala la care acestea sunt afiliate, conform reglementărilor emise de aceasta.Transferurile băneşti operate de organizaţiile cooperatiste de credit prin înscrieri în conturile curente deschise în evidentele Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale caselor centrale sunt irevocabile şi neconditionate.Organizaţiile cooperatiste de credit pot deschide şi alte conturi, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 160Fiecare casa centrala va elabora, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, reglementări privind desfăşurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate.Organizaţiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea şi disciplina transferului de fonduri efectuat în cadrul reţelei, conform reglementărilor emise de casa centrala, cu aprobarea Băncii Naţionale a României.Organizaţiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea şi disciplina transferului de fonduri între acestea şi celelalte instituţii de credit, conform reglementărilor emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 161Mijloacele de plată scripturale şi circuitele de transfer de fonduri se aproba, în prealabil, pentru fiecare organizaţie cooperatista de credit, de către Banca Naţionala a României, în interesul protejării consumatorului de astfel de servicii şi incurajarii unor plati fără numerar eficiente.  +  Articolul 162Nici un aranjament colectiv de efectuare a compensărilor între organizaţiile cooperatiste de credit dintr-o reţea şi celelalte instituţii de credit nu poate funcţiona pe teritoriul României fără autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.Pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de neplata organizaţiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor Băncii Naţionale a României privind incidentele de plati.  +  Articolul 163Autorizarea şi supravegherea sistemelor de transfer de fonduri şi a persoanelor juridice care fac transfer de fonduri între organizaţiile cooperatiste de credit aparţinând unei reţele şi celelalte instituţii de credit se efectuează de către Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 5 Cerinţe operationale  +  Articolul 164În activitatea lor organizaţiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor şi ordinelor emise de Banca Naţionala a României, date în aplicarea legislaţiei privind politica monetara, de credit, valutară, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi de supraveghere bancară.Organizaţiile cooperatiste de credit îşi organizează întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sanatoase, cu cerinţele reglementărilor legale în vigoare, precum şi cu reglementările-cadru emise de casa centrala.  +  Articolul 165Modificările în situaţia cooperativelor de credit sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale la care acestea sunt afiliate, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise de Banca Naţionala a României şi de casa centrala în acest sens. Modificările actului constitutiv-cadru sau modificările în situaţia casei centrale sunt supuse aprobării Băncii Naţionale a României, în condiţiile stabilite prin reglementări ale acesteia.Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificările în situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit se va face numai după obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României sau a casei centrale, după caz.  +  Secţiunea 1 Cerinţe de capital  +  Articolul 166Capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit trebuie vărsat integral şi în forma bănească la momentul subscrierii.Capitalul agregat minim al unei reţele este stabilit de Banca Naţionala a României.La constituire aportul de capital va fi vărsat într-un cont cu dobânda la vedere sau la termen, deschis la o instituţie de credit autorizata de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe teritoriul României. Contul de colectare a capitalului social va fi blocat până la înmatricularea organizaţiei cooperatiste de credit în registrul comerţului.Cooperativele de credit din cadrul unei reţele trebuie să menţină permanent un nivel minim al capitalului lor social, în conformitate cu reglementările emise de casa centrala la care sunt afiliate. La nivelul unei reţele trebuie menţinut în permanenta un nivel minim al capitalului agregat, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 167Organizaţiile cooperatiste de credit îşi pot majoră capitalul social numai prin subscrierea de noi părţi sociale.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe prudentiale  +  Articolul 168La acordarea creditelor organizaţiile cooperatiste de credit urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. Casa centrala va acorda credite cooperativelor de credit afiliate, în condiţiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate în acest sens.Organizaţiile cooperatiste de credit cer solicitanţilor garantarea în condiţiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate pe baza reglementărilor-cadru emise de casa centrala.  +  Articolul 169Contractele de credit încheiate de organizaţiile cooperatiste de credit, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantarii creditelor acordate de acestea, constituie titluri executorii.De la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobânzile se vor calcula în continuare şi se vor evidenţia de către organizaţia cooperatista de credit în afară bilanţului contabil, împreună cu creditele respective.  +  Articolul 170Creditele acordate de o cooperativa de credit întreprinderilor mici şi mijlocii, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, nu pot depăşi 25% din activele acesteia.Creditele acordate de o casa centrala persoanelor juridice care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, altele decât cooperativele de credit afiliate, nu pot depăşi 20% din activele acesteia.  +  Articolul 171La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României: a) nivelul minim al capitalului agregat, calculat ca parte a capitalului propriu al unei reţele; b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afară bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a acesteia şi nivelul fondurilor proprii; d) expunerea maxima agregata, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a expunerilor mari şi nivelul fondurilor proprii; e) nivelul minim de lichiditate; f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora, precum şi constituirea provizioanelor specifice de risc; g) poziţia valutară exprimată procentual în funcţie de nivelul fondurilor proprii; h) administrarea resurselor şi plasamentelor; i) extinderea reţelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie să respecte cerinţele prudentiale prevăzute la lit. b)-i) ale alineatului precedent, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României şi, după caz, cu cele emise în aplicarea acestora de casele centrale la care sunt afiliate. Casele centrale vor putea stabili, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, cerinţe prudentiale mai restrictive decât cele stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 172O organizaţie cooperatista de credit nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende, dacă în urma acestei repartizari aceasta înregistrează un nivel de solvabilitate sub nivelul minim prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 173Organizaţiile cooperatiste de credit nu se pot angaja în contracte de asociere în participaţiune cu terţi.Cooperativele de credit nu pot participa la capitalul social al unei societăţi comerciale şi nici nu pot efectua investiţii în valori mobiliare sau în titluri emise de fonduri de investiţii, fonduri de pensii şi altele asemenea.  +  Articolul 174Cooperativele de credit nu pot emite obligaţiuni.Casele centrale pot emite obligaţiuni în condiţiile ce vor fi stabilite de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare prin reglementări.  +  Articolul 175Valoarea totală a investiţiilor pe termen lung ale unei case centrale, în valori mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajata în una sau mai multe dintre activităţile permise a fi desfăşurate de instituţiile de credit sau în activităţi desfăşurate în interesul funcţionarii reţelei, nu poate depăşi: a) 20% din capitalul social al societăţii comerciale respective; şi b) 10% din fondurile proprii ale casei centrale.Valoarea totală a investiţiilor pe termen lung ale casei centrale, în valori mobiliare emise de asemenea societăţi comerciale, nu poate depăşi 50% din fondurile proprii ale casei centrale.Valoarea totală a investiţiilor unei case centrale, în valori mobiliare efectuate în nume şi în cont propriu, nu poate depăşi nivelul de 100% din fondurile proprii, cu excepţia celor în titluri de stat.  +  Articolul 176Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu organizaţiile cooperatiste de credit sau personalului acestora, inclusiv familiilor lor, pot fi permise numai în condiţiile stabilite de reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Secţiunea a 3-a Documente contractuale, registre şi evidente  +  Articolul 177Fiecare organizaţie cooperatista de credit întocmeşte şi păstrează la sediul sau principal documente şi evidente în limba română, cuprinzând: a) actul constitutiv, precum şi toate actele adiţionale prin care acesta a fost modificat; b) registrele şi înregistrările contabile care evidenţiază clar şi corect situaţia activităţii sale, explicarea tranzacţiilor şi a situaţiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naţionale a României sau, după caz, casei centrale la care este afiliată sa determine dacă organizaţia cooperatista de credit s-a conformat prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor date în aplicarea acesteia; c) reglementările referitoare la desfăşurarea activităţii, precum şi toate amendamentele la acestea; d) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă ori reglementărilor Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale la care este afiliată.Documentele prevăzute la lit. a) şi c) se transmit casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliată, iar în cazul caselor centrale acestea se transmit Băncii Naţionale a României, împreună cu reglementările-cadru.Documentele reprezentând evidentierea zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client al organizaţiei cooperatiste de credit, precum şi caracteristicile tranzacţiilor sale cu acel client şi soldurile rezultate se păstrează la sediul principal al acesteia sau la punctele sale de lucru - sedii secundare.  +  Articolul 178Fiecare organizaţie cooperatista de credit întocmeşte şi păstrează la sediul principal sau la sediile sale secundare un exemplar al documentaţiei de credit adecvate şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane, pe care Banca Naţionala a României sau casa centrala la care este afiliată le poate prevedea prin reglementări şi care se pun la dispoziţie personalului autorizat al acestora, la cerere.  +  Articolul 179Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie consemnate în documente contractuale, din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Aceste documente trebuie păstrate de organizaţiile cooperatiste de credit şi puse la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale la care este afiliată, la cererea acestuia.  +  Secţiunea a 4-a Conturi, situaţii financiare şi controlul acestora  +  Articolul 180Organizaţiile cooperatiste de credit trebuie să ţină permanent evidenţa contabilă, în concordanta cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, şi sa întocmească situaţii financiare adecvate, în scopul reflectării în mod corespunzător a operaţiunilor şi situaţiei lor financiare.Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei organizaţii cooperatiste de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară ale sediilor lor secundare.Pe lângă situaţiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrala va întocmi situaţii financiare care să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate şi va întocmi bilanţul contabil consolidat al reţelei, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 181Banca Naţionala a României stabileşte reguli privind ţinerea contabilităţii şi întocmirea bilanţului contabil pentru organizaţiile cooperatiste de credit, precum şi a bilanţului contabil consolidat al reţelei, care trebuie aprobate în prealabil de Ministerul Finanţelor.Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare constând în elemente ale bilanţului contabil, precum şi alte date cerute de Banca Naţionala a României, la termenele şi în forma stabilite prin reglementări. În acest scop cooperativele de credit sunt obligate să prezinte casei centrale la care sunt afiliate situaţiile lor financiare constând în elemente ale bilanţului contabil, precum şi alte date şi informaţii cerute de casa centrala, la termenele şi în forma stabilite prin reglementări emise de casa centrala.  +  Articolul 182Bilanţul contabil al organizaţiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificat şi semnat de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit.Bilanţul contabil consolidat al reţelei nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificat şi semnat de auditorul independent al casei centrale.  +  Articolul 183Fiecare organizaţie cooperatista de credit publică bilanţul contabil, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor.Fiecare casa centrala publică bilanţul contabil consolidat al reţelei, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului independent asupra acestuia, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 184Raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie să conţină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a condiţiei organizaţiei cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveşte practicile şi procedurile controlului intern, precum şi recomandările făcute organizaţiei cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici şi proceduri necorespunzătoare.  +  Capitolul 6 Supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 185Banca Naţionala a României supraveghează activitatea organizaţiilor cooperatiste de credit, pe baza raportarilor făcute potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia, precum şi prin inspecţii la sediile caselor centrale şi la sediile secundare ale acestora. Banca Naţionala a României poate efectua, atunci când considera necesar, inspecţii la sediile cooperativelor de credit.Banca Naţionala a României efectuează supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul unei reţele pe baze consolidate, precum şi supravegherea caselor centrale pe baze individuale, potrivit reglementărilor emise de aceasta în acest scop.  +  Articolul 186Fără a prejudicia puterile conferite Băncii Naţionale a României în ceea ce priveşte exercitarea supravegherii organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale vor supraveghea, pe baze individuale, activitatea cooperativelor de credit afiliate.Casele centrale supraveghează activitatea cooperativelor de credit afiliate, pe baza raportarilor făcute potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor emise de Banca Naţionala a României şi a propriilor reglementări date în aplicarea acestora.  +  Articolul 187Inspecţiile la sediul organizaţiilor cooperatiste de credit se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale, împuternicit în acest sens, sau de către auditori independenţi numiţi de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 188Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum şi auditorilor independenţi numiţi de Banca Naţionala a României, care efectuează inspecţia, să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi sa furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de administrarea, controlul intern şi operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către aceştia.  +  Capitolul 7 Măsuri de remediere şi sancţiuni  +  Articolul 189În situaţia în care Banca Naţionala a României constata ca o organizaţie cooperatista de credit şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovaţi de: a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe de urgenţă ori a reglementărilor sau ordinelor emise de Banca Naţionala a României ori, după caz, de casa centrala în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă; b) încălcarea oricărei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizaţia de funcţionare emisă organizaţiei cooperatiste de credit; c) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală; d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancară ori alţi indicatori prevăzuţi în reglementările Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale; e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; f) periclitarea credibilitatii şi viabilitatii organizaţiei cooperatiste de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredinţate; g) neîndeplinirea de către casele centrale a atribuţiilor de supraveghere şi de control ale cooperativelor de credit afiliate, conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementările Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia.Banca Naţionala a României poate aplica următoarele sancţiuni: a) avertisment scris dat organizaţiei cooperatiste de credit; b) limitarea operaţiunilor organizaţiei cooperatiste de credit; c) amenda aplicabilă organizaţiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% şi 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedenta, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; d) retragerea aprobării date conducătorilor organizaţiei cooperatiste de credit; e) retragerea autorizaţiei de funcţionare organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 190În cazul în care casa centrala constata ca o cooperativa de credit afiliată şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovaţi potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sancţiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Naţionale a României retragerea autorizaţiei de funcţionare.Prin reglementări proprii emise de casele centrale şi aprobate de Banca Naţionala a României, casele centrale pot aplica sancţiuni cooperativelor de credit afiliate pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în calitate de afiliate la respectivele case centrale.Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României orice sancţiune aplicată unei cooperative de credit afiliate în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia.  +  Articolul 191Banca Naţionala a României, respectiv casa centrala, în urma constatărilor, poate lua următoarele măsuri: a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administraţie al organizaţiei cooperatiste de credit, care să cuprindă un program de măsuri de remediere; b) obligarea organizaţiei cooperatiste de credit aflate în culpa sa ia măsuri de remediere a consecinţelor faptelor constatate; c) suspendarea pe o perioadă determinata de timp, care nu poate depăşi 6 luni, a conducătorului organizaţiei cooperatiste de credit, dacă se considera ca acesta, prin activitatea desfăşurată, se face vinovat potrivit art. 189 alin. 1 lit. a)-g); pe perioada aplicării acestei măsuri se suspenda aplicarea prevederilor art. 62 alin. 2 şi ale art. 123 alin. 2; d) instituirea măsurilor de supraveghere specială şi de administrare specială, potrivit dispoziţiilor cuprinse în titlul V cap. 1 şi 2.  +  Articolul 192Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către persoanele prevăzute la art. 187.Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernator sau viceguvernatori, respectiv de către conducătorii casei centrale, potrivit reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţionala a României şi de casa centrala.  +  Articolul 193Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 189 şi 190 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.Aplicarea sancţiunilor nu inlatura răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.  +  Titlul V Supravegherea specială şi administrarea specială a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 194Banca Naţionala a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale şi de administrare specială a caselor centrale. Banca Naţionala a României poate dispune casei centrale sa instituie măsuri de supraveghere şi de administrare specială a cooperativelor de credit afiliate.Casa centrala va putea hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale şi a administrării speciale a cooperativelor de credit afiliate. Instituirea acestor măsuri împreună cu obiectivele vizate vor fi notificate Băncii Naţionale a României în termen de 3 zile de la data hotărârii.  +  Capitolul 1 Măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 195Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizaţiilor cooperatiste de credit pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum şi în cazul constatării unei situaţii financiare precare, constatate în urma efectuării inspecţiilor şi/sau analizei raportarilor organizaţiilor cooperatiste de credit.Supravegherea specială se asigura printr-o comisie instituită în acest scop, formată din 3-5 specialişti din cadrul Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale, dintre care unul va îndeplini funcţia de preşedinte şi unul, pe cea de vicepreşedinte.În cazul cooperativelor de credit, membrii comisiei de supraveghere specială vor fi numiţi din rândul personalului propriu al casei centrale la care acestea sunt afiliate.  +  Articolul 196Atribuţiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale şi se referă, în principal, la: a) urmărirea modului în care conducerea organizaţiei cooperatiste de credit acţionează pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare pentru remedierea deficienţelor înscrise în actul de control întocmit de organele de inspecţie ale Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale; b) monitorizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale organizaţiei cooperatiste de credit, referitoare la situaţia financiară şi la încadrarea în reglementările prudentiale, precum şi obligarea de a suspenda sau de a desfiinta asemenea acte; c) modificarea reglementărilor proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit; d) limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni bancare pe o anumită perioada; e) orice alte măsuri care sunt considerate necesare pentru remedierea situaţiei organizaţiei cooperatiste de credit.Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii organizaţiei cooperatiste de credit. În perioada exercitării supravegherii speciale organele statutare de conducere ale organizaţiei cooperatiste de credit nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele şi registrele organizaţiei cooperatiste de credit, fiind obligaţi sa păstreze secretul privind operaţiunile bancare.  +  Articolul 197Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale asupra situaţiei organizaţiei cooperatiste de credit. Casa centrala va transmite Băncii Naţionale a României rapoartele întocmite de comisiile de supraveghere specială, în termen de 5 zile de la data prezentării lor.În funcţie de concluziile rezultate din aceste rapoarte Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale hotărăşte asupra încetării sau continuării supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea măsurii de supraveghere specială.În cazul în care în activitatea organizaţiei cooperatiste de credit se constata în continuare deficiente grave, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî trecerea la măsuri de administrare specială a acesteia.Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României hotărârea privind încetarea/continuarea supravegherii speciale sau trecerea la măsuri de administrare specială, în termen de 5 zile de la data luării acestei hotărâri.  +  Capitolul 2 Măsuri de administrare specială a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 198Măsurile de administrare specială a organizaţiei cooperatiste de credit pot fi dispuse în situaţia în care Banca Naţionala a României sau, după caz, casa centrala la care este afiliată constata sau este sesizată cu privire la următoarele situaţii: a) exista date certe care conduc la concluzia ca organizaţia cooperatista de credit va deveni insolvabilă în următoarele 90 de zile; b) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; sau c) nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limita stabilită de Banca Naţionala a României prin reglementări emise în acest scop.Pentru estimarea valorii activului net al unei organizaţii cooperatiste de credit la o dată ulterioară se vor lua în considerare şi veniturile şi cheltuielile anticipate ale acesteia până la data respectiva.  +  Articolul 199Activitatea de administrare specială este efectuată de un comitet de administrare specială, format din cel mult 3 membri, sau de un administrator special stabilit de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României ori, după caz, al casei centrale. Administratorul special poate fi şi o persoană juridică specializată.  +  Articolul 200Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al organizaţiei cooperatiste de credit supuse regimului de administrare specială.Pe perioada aplicării administrării speciale se suspenda activitatea adunării generale a organizaţiei cooperatiste de credit, a consiliului de administraţie, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului independent sau a cenzorilor - care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum şi dreptul la remuneraţie ale administratorilor, conducătorilor şi auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor.Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special înştiinţează de îndată compartimentele din cadrul organizaţiei cooperatiste de credit, precum şi sediile secundare ale acesteia cu privire la luarea unor astfel de măsuri.Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special administrează organizaţia cooperatista de credit, stabilind condiţiile optime pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul deponentilor, al altor creditori şi al reţelei din care aceasta face parte.Un anunţ privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în mai multe ziare de circulaţie naţionala.  +  Articolul 201În termen de 45 de zile de la numire comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special prezintă un raport scris atât Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cat şi celui al casei centrale, după caz, cu privire la starea financiară a organizaţiei cooperatiste de credit şi la posibilitatea redresarii situaţiei acesteia din punct de vedere al siguranţei financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor organizaţiei cooperatiste de credit, la situaţia recuperării activelor, la costul menţinerii activelor şi la situaţia lichidării debitelor.În termen de 15 zile de la primirea raportului comitetului de administrare specială sau, după caz, al administratorului special, raport care, în cazul cooperativelor de credit, va cuprinde şi avizul casei centrale, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide asupra prelungirii activităţii acestuia pe o perioadă limitată sau retrage autorizaţia şi cere organelor competente declanşarea procedurii de lichidare a organizaţiei cooperatiste de credit.Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special, a cărui activitate a fost prelungită, prezintă periodic evaluarea situaţiei financiare a organizaţiei cooperatiste de credit Băncii Naţionale a României, precum şi după caz, casei centrale.Dacă Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României constata, pe baza informărilor comitetului de administrare specială sau, după caz, ale administratorului special, ca organizaţia cooperatista de credit s-a redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în parametrii de supraveghere prudentiala stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările Băncii Naţionale a României, măsurile de administrare specială vor inceta şi organizaţia cooperatista de credit îşi va relua activitatea sub controlul organelor sale statutare.  +  Titlul VI Cai de contestare  +  Articolul 202Actele emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţa prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării.Hotărârea consiliului de administraţie poate fi atacată la Curtea Suprema de Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Titlul VII Garantarea depozitelor în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 203În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează prin lege specială Fondul de garantare a depozitelor în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit, persoana juridică de drept public, denumit în continuare Fondul. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 204Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la organizaţiile cooperatiste de credit de către deponenti, persoane fizice. În acest sens legea de înfiinţare a Fondului va stabili cel puţin următoarele:- organizaţiile cooperatiste de credit participante şi categoriile de depozite garantate;- nivelul garantarii depozitelor;- resursele financiare şi indatorarea Fondului;- regimul conturilor bancare şi utilizarea resurselor Fondului;- plata depozitelor garantate;- administrarea Fondului.  +  Articolul 205Toate organizaţiile cooperatiste de credit care vor fi autorizate sa accepte depozite de la persoane fizice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.  +  Titlul VIII Rezervele minime obligatorii în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 206Organizaţiile cooperatiste de credit trebuie să menţină rezerve minime obligatorii, în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţionala a României în acest scop.  +  Titlul IX Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea şi falimentul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Capitolul 1 Dizolvarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 207Organizaţia cooperatista de credit se dizolva în următoarele situaţii: a) expirarea duratei de funcţionare a organizaţiei cooperatiste de credit; b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia; c) declararea nulităţii organizaţiei cooperatiste de credit; d) ca urmare a hotărârii adunării generale; e) ca urmare a dizolvării casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliată; f) reducerea numărului de membri cooperatori, respectiv al cooperativelor de credit afiliate sub nivelul minim stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin actul constitutiv, în cazul în care în termen de un an de la data constatării acestei reduceri, acesta nu a fost completat; g) din dispoziţie a casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliată; h) prin retragerea autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României; i) alte cauze prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de actul constitutiv al organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 208Casa centrala poate dispune dizolvarea fără lichidare a unei cooperative de credit afiliate în cazul în care respectiva cooperativa de credit se afla în una dintre următoarele situaţii: a) cooperativa de credit nu a onorat integral creanţele certe, lichide şi exigibile, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit este mai mica de 2%.Valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens.În acest caz cooperativa de credit îşi încetează existenta; cu privire la patrimoniul acesteia adunarea generală a casei centrale va lua hotărârile corespunzătoare, în condiţiile art. 108 lit. o).  +  Articolul 209Dizolvarea organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afară cazului prevăzut la art. 207 lit. a).  +  Articolul 210Dizolvarea organizaţiei cooperatiste de credit are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a organizaţiei cooperatiste de credit sau în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.Din momentul dizolvării administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţiuni; în caz contrar ei sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au întreprins.Interdicţia prevăzută la alin. 2 se aplică de la data expirării termenului fixat pentru durata de funcţionare a organizaţiei cooperatiste de credit ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarata prin sentinta judecătorească.  +  Articolul 211Organizaţia cooperatista de credit îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării până la terminarea acesteia.  +  Articolul 212Dizolvarea organizaţiei cooperatiste de credit înainte de expirarea duratei sale de funcţionare are efect faţă de terţi numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 2 Fuziunea şi divizarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 213Fuziunea se face prin absorbirea unei organizaţii cooperatiste de credit de către o alta organizaţie cooperatista de credit sau prin contopirea a doua ori mai multe organizaţii cooperatiste de credit, ale căror raze teritoriale de operare se intrepatrund sau sunt limitrofe, pentru a alcătui una noua.Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei organizaţii cooperatiste de credit care îşi încetează existenta între doua sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta.Organizaţia cooperatista de credit nu îşi încetează existenta, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde şi se transmite către una sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta.Fuziunea sau divizarea se pot face numai între cooperative de credit sau între case centrale.Organizaţiile cooperatiste de credit în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartiţia între asociaţi a părţilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare.  +  Articolul 214Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare organizaţie cooperatista de credit, în condiţiile stabilite în actul constitutiv al acesteia şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor date în aplicarea acesteia.Fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit se supune aprobării prealabile a caselor centrale la care sunt afiliate şi a Băncii Naţionale a României. Fuziunea sau divizarea caselor centrale se supune aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu va putea funcţiona înainte de obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 215Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a organizaţiei cooperatiste de credit care îşi încetează existenta şi transmiterea universala a patrimoniului sau către organizaţia sau organizaţiile cooperatiste de credit beneficiare, în starea în care se afla la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de părţi sociale ale acestora către asociaţii organizaţiei cooperatiste de credit care încetează şi, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăşi 10% din valoarea nominală a părţilor sociale atribuite.  +  Articolul 216În baza hotărârii adunării generale a fiecărei organizaţii cooperatiste de credit care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acesteia întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde: a) forma, denumirea şi sediul social ale organizaţiilor cooperatiste de credit participante la operaţiune; b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării; c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit organizaţiilor cooperatiste de credit beneficiare; d) modalităţile de atribuire a părţilor sociale şi data de la care acestea dau dreptul la dividende; e) raportul de schimb al părţilor sociale şi, dacă este cazul, cuantumul sultei; f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare; g) data bilanţului contabil de fuziune sau a bilanţului contabil de divizare, data care va fi aceeaşi pentru toate organizaţiile cooperatiste de credit participante; h) modul de predare, respectiv de preluare a activelor şi pasivelor, cu reglementarea corespunzătoare a sistemului de transmitere a disponibilităţilor şi depozitelor clienţilor; i) stabilirea răspunderii organizaţiilor cooperatiste de credit rezultate din operaţiunea de divizare pentru obligaţiile organizaţiei cooperatiste de credit care şi-a încetat existenta; j) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune.  +  Articolul 217Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanţii organizaţiilor cooperatiste de credit participante şi aprobat, în cazul cooperativelor de credit, de casa centrala şi de Banca Naţionala a României, iar în cazul caselor centrale, de Banca Naţionala a României, se depune la oficiul registrului comerţului la care este înmatriculată fiecare organizaţie cooperatista de credit, însoţit de o declaraţie a organizaţiei cooperatiste de credit care încetează sa existe în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât sa stinga pasivul sau.Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei judecătorului delegat sau cererii părţilor.  +  Articolul 218Oricare creditor al organizaţiei cooperatiste de credit care fuzionează sau se divide, având o creanta anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziţie în condiţiile art. 245.Opoziţia suspenda executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care organizaţia cooperatista de credit debitoare face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori convine cu aceştia un aranjament pentru plata datoriilor. În aceasta situaţie se aplică dispoziţiile art. 245.  +  Articolul 219Administratorii organizaţiilor cooperatiste de credit care fuzionează sau se divid vor pune la dispoziţie membrilor cooperatori sau, după caz, cooperativelor de credit afiliate: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) darea de seama a administratorilor, în care se va preciza şi raportul de schimb al părţilor sociale; c) raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor; d) bilanţul contabil de fuziune sau bilanţul contabil de divizare; e) evidenta contractelor a căror valoare depăşeşte 3% din valoarea activului înregistrat la data întocmirii bilanţului prevăzut la lit. d), în curs de executare, şi repartizarea lor între organizaţiile cooperatiste de credit beneficiare.  +  Articolul 220În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 245 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecărei organizaţii cooperatiste de credit participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.Actele constitutive ale organizaţiilor cooperatiste de credit nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generală a organizaţiei sau a organizaţiilor cooperatiste de credit care îşi încetează existenta.  +  Articolul 221Actul modificator al actului constitutiv al organizaţiei cooperatiste de credit absorbante, în forma autentică, se înregistrează în registrul comerţului şi, vizat de judecătorul delegat, se transmite din oficiu la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala organizaţiei cooperatiste de credit în cauza.  +  Articolul 222Fuziunea sau divizarea are loc la data înmatriculării în registrul comerţului a noii organizaţii cooperatiste de credit sau a ultimei organizaţii cooperatiste de credit rezultate ori la data înscrierii în registrul comerţului a radierii organizaţiei cooperatiste de credit care se dizolva, respectiv a ultimei dintre ele.  +  Articolul 223În cazul fuziunii prin absorbţie, organizaţia cooperatista de credit absorbanta dobândeşte drepturile şi este ţinuta de obligaţiile organizaţiei cooperatiste de credit pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi obligaţiile organizaţiilor cooperatiste de credit care îşi încetează existenta trec asupra noii organizaţii cooperatiste de credit astfel înfiinţate.  +  Articolul 224Organizaţiile cooperatiste de credit care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund faţă de creditori pentru obligaţiile organizaţiei cooperatiste de credit care şi-a încetat existenta prin divizare, proporţional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară cazului în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporţii.Dacă nu se poate stabili organizaţia cooperatista de credit răspunzătoare pentru o obligaţie, organizaţiile cooperatiste de credit care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.Aportul unei părţi din activul patrimoniului unei organizaţii cooperatiste de credit la una sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta, în schimbul părţilor sociale ce se atribuie membrilor cooperatori ori, după caz, organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate la organizaţia cooperatista de credit beneficiara este supus în mod corespunzător dispoziţiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere, potrivit art. 213 alin. 3.  +  Capitolul 3 Lichidarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 225Lichidarea unei cooperative de credit se va face de casa centrala la care aceasta este afiliată sau de un lichidator numit de aceasta.În cazul dizolvării unei case centrale, lichidarea acesteia şi a cooperativelor de credit afiliate se va face de Fond sau de un lichidator numit de acesta.În cazul lichidatorilor numiţi de casa centrala, respectiv de Fond, aceştia vor fi persoane fizice sau societăţi lichidatoare. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi, persoane fizice, ai societăţii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizaţi în condiţiile legii.  +  Articolul 226Până la preluarea funcţiei de către reprezentanţii lichidatorului administratorii îşi continua mandatul, cu excepţia prevederilor art. 210.  +  Articolul 227Lichidatorul unei organizaţii cooperatiste de credit va desemna reprezentanţii săi însărcinaţi cu îndeplinirea operaţiunilor de lichidare.Actul de numire a reprezentanţilor lichidatorului, precum şi orice act ulterior care aduce schimbări în persoana acestora vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, împreună cu semnăturile acestora, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Numai după îndeplinirea formalităţilor prevăzute la alin. 2 reprezentanţii lichidatorului vor putea începe operaţiunile de lichidare.În urma efectuării publicării prevăzute la alin. 2 nici o acţiune nu se poate exercita pentru organizaţia cooperatista de credit sau împotriva acesteia decât în numele lichidatorului ori împotriva lui.Toate actele emanând de la o organizaţie cooperatista de credit trebuie să precizeze ca aceasta este în lichidare.  +  Articolul 228Lichidatorul are aceeaşi răspundere ca şi administratorii.  +  Articolul 229Administratorii vor prezenta lichidatorului o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilanţ contabil aprobat şi până la începerea lichidării.Lichidatorul are dreptul sa aprobe darea de seama şi să facă ori sa susţină eventualele contestaţii cu privire la aceasta.  +  Articolul 230Când gestiunea trece peste durata unui exerciţiu financiar, darea de seama trebuie anexată la primul bilanţ contabil pe care lichidatorul îl prezintă adunării generale.Orice asociat poate face opoziţie, în condiţiile art. 245, în termen de 15 zile de la publicare.Toate opoziţiile făcute vor fi conexate pentru a fi soluţionate printr-o singura sentinta judecătorească.Orice asociat are dreptul sa intervină în instanţa, iar hotărârea va fi opozabilă şi asociaţilor neintervenienţi.  +  Articolul 231Lichidatorul este dator, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu administratorii organizaţiei cooperatiste de credit să facă un inventar şi sa încheie un bilanţ contabil, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului organizaţiei cooperatiste de credit şi să le semneze.Lichidatorul este obligat sa primească şi sa păstreze patrimoniul organizaţiei cooperatiste de credit, registrele ce i s-au încredinţat de administratori şi actele acesteia. De asemenea, el va tine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.Lichidatorul va fi asistat în îndeplinirea mandatului sau de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit în lichidare.  +  Articolul 232Dacă termenul prevăzut la art. 230 alin. 2 a expirat fără să se facă vreo opoziţie, bilanţul contabil se considera aprobat de toţi membrii cooperatori sau, după caz, cooperativele de credit afiliate, iar lichidatorul este liberat.  +  Articolul 233Lichidatorul va putea: a) sa stea în judecata şi să fie acţionat în interesul lichidării; b) să execute şi sa termine operaţiunile referitoare la lichidare; c) sa vândă prin licitaţie publică imobilele şi orice avere mobiliară a organizaţiei cooperatiste de credit; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc; d) să facă tranzacţii; e) sa lichideze şi sa încaseze creanţele organizaţiei cooperatiste de credit, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţa; f) sa contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi sa îndeplinească orice alte acte necesare.Lichidatorul care întreprinde operaţiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării este răspunzător personal de executarea lor.Împotriva deciziilor lichidatorului creditorii organizaţiei cooperatiste de credit pot face opoziţie în condiţiile art. 245.  +  Articolul 234La lichidarea unei organizaţii cooperatiste de credit, după plata datoriilor acesteia, din activul net rămas se vor distribui membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentând contravaloarea părţilor sociale subscrise şi vărsate, precum şi dividendele cuvenite pentru exerciţiul financiar în curs. Diferenţa rămasă va fi preluată, în cazul lichidării cooperativelor de credit, de casa centrala la care sunt afiliate, iar în cazul lichidării caselor centrale şi a cooperativelor de credit afiliate, de către Fond.În cazul în care activul net rămas nu acoperă valoarea totală aferentă părţilor sociale, acesta va fi distribuit proporţional cu părţile sociale deţinute de fiecare membru al organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 235Creditorii organizaţiei cooperatiste de credit au dreptul sa exercite împotriva lichidatorului acţiunile care decurg din creanţele ajunse la termen.  +  Articolul 236Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata exerciţiului financiar, lichidatorul este obligat sa întocmească bilanţul contabil anual, conformându-se dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 237Lichidarea organizaţiei cooperatiste de credit trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării.  +  Articolul 238La terminarea lichidării lichidatorul întocmeşte bilanţul contabil final.Bilanţul contabil semnat de lichidator şi însoţit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi menţionat, la oficiul registrului comerţului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Orice membru al organizaţiei cooperatiste de credit poate face opoziţie, în condiţiile art. 245.După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să ceara radierea organizaţiei cooperatiste de credit din registrul comerţului.  +  Articolul 239După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele organizaţiei cooperatiste de credit vor fi păstrate de lichidator, la care orice parte interesată va putea avea acces.Registrele tuturor organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi păstrate timp de 5 ani.  +  Capitolul 4 Falimentul caselor centrale  +  Articolul 240O casa centrala este considerată în stare de faliment dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu a onorat integral creanţele certe, lichide şi exigibile, proprii sau garantate de aceasta, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea indicatorului de solvabilitate al reţelei este mai mica de 2%.Valoarea indicatorului de solvabilitate al reţelei cooperatiste de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens.  +  Articolul 241Procedura falimentului unei case centrale va începe pe baza unei cereri introduse de Banca Naţionala a României, de creditorii casei centrale sau de cei ai organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate ori de casa centrala însăşi.Tribunalul competent să soluţioneze cererea este cel în a cărui jurisdicţie se afla sediul social al casei centrale.  +  Articolul 242Caselor centrale constituite în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în stare de faliment, precum şi cooperativelor de credit afiliate lor, care urmează să se lichideze, li se aplică procedura falimentului, ce va fi reglementată prin lege specială.  +  Capitolul 5 Dispoziţii procedurale  +  Articolul 243Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt supuse numai recursului.Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronunţării încheierii.Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului înaintează recursul tribunalului sediului organizaţiei cooperatiste de credit.Motivele recursului se pot depune cu cel puţin două zile înaintea termenului de judecată.  +  Articolul 244Hotărârile organelor statutare privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate de creditorii sociali şi de alte persoane prejudiciate prin aceste hotărâri.  +  Articolul 245Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va inainta tribunalului sediului organizaţiei cooperatiste de credit.Opoziţia suspenda faţă de oponenţi executarea hotărârii organelor statutare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în afară de cazul în care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede altfel. Opoziţia se judeca în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea părţilor.Hotărârea judecătorească pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.  +  Titlul X Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 246Cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte organizaţii ale cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţionează pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, denumite în continuare organizaţiile cooperaţiei de credit - vor putea opta pentru: a) reorganizarea ca organizaţii cooperatiste de credit, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi autorizarea de către Banca Naţionala a României; b) schimbarea formei juridice în societate comercială pe acţiuni şi autorizarea acestora, de către Banca Naţionala a României, ca bănci, potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu solicita în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorizarea de către Banca Naţionala a României, în condiţiile secţiunii 1 sau 2 din cap. 1 al prezentului titlu, se dizolva prin efectul legii şi vor intra în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.  +  Articolul 247În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organizaţiile cooperaţiei de credit vor remite Băncii Naţionale a României o declaraţie semnată de reprezentanţii lor legali, însoţită de copia legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, care va cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: a) denumirea, adresa sediului social, situaţia juridică, raza teritorială pe care acestea sunt organizate, precum şi eventuala asociere la o casa teritorială a cooperativelor de credit, la Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP sau, după caz, la o alta organizaţie a cooperaţiei de credit; b) numărul de asociaţi, valoarea părţilor sociale subscrise şi vărsate, valoarea totală a activelor; c) numele preşedintelui consiliului de administraţie, adresa şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.Informaţiile solicitate la alin. 1 lit. b) se vor referi la situaţia existenta la sfârşitul lunii anterioare celei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Banca Naţionala a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. 1 cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.  +  Articolul 248Pe baza declaraţiilor prevăzute la art. 247 Banca Naţionala a României va întocmi o lista cuprinzând organizaţiile cooperaţiei de credit, care va fi ţinuta la dispoziţia acestora, prin unităţile sale teritoriale, şi va fi publicată în doua cotidiene de circulaţie naţionala, în scopul facilitării diligentelor de reorganizare în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Naţionala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.  +  Capitolul 1 Autorizarea funcţionarii organizaţiilor cooperaţiei de credit care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996  +  Secţiunea 1 Autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă  +  Articolul 249În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organizaţiile cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor depune la Banca Naţionala a României o cerere colectivă de autorizare.  +  Articolul 250Procesul de autorizare de către Banca Naţionala a României a organizaţiilor cooperaţiei de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă cuprinde trei etape: a) avizul prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a reţelei; b) aprobarea constituirii colective sau, după caz, a reorganizării reţelei; c) autorizarea funcţionarii casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.  +  Articolul 251Iniţiativa privind înfiinţarea unei reţele aparţine organizaţiilor cooperaţiei de credit.  +  Articolul 252În vederea obţinerii avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare, organizaţiile cooperaţiei de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor prezenta Băncii Naţionale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentaţie: a) cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, de reorganizare a reţelei; b) procura autentică prin care organizaţiile cooperaţiei de credit desemnează una sau mai multe persoane să le reprezinte în relaţia cu Banca Naţionala a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane îi vor reprezenta şi pe membrii fondatori ai organizaţiilor cooperatiste de credit care urmează să se înfiinţeze; c) proiectul actului constitutiv-cadru şi proiectul actului constitutiv al casei centrale; d) studiul de fezabilitate pentru reţeaua propusă să se constituie sau, după caz, să se reorganizeze, care va cuprinde, cel puţin:- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social, ce justifica constituirea sau, după caz, reorganizarea reţelei, precum şi a obiectivelor propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate;- raza teritorială de operare a casei centrale;- numărul propus de cooperative de credit din reţea, cu indicarea organizaţiilor cooperaţiei de credit existente, ce urmează să se reorganizeze în baza prezentei ordonanţe de urgenţă sub forma de cooperative de credit, şi a cooperativelor de credit propuse să se înfiinţeze, cu menţionarea razelor teritoriale de operare şi a numărului existent sau estimat de membri cooperatori ori, după caz, de membri cooperatori fondatori ai acestora;- capitalul agregat existent, precum şi cel estimat al reţelei, cu defalcare pe fiecare organizaţie cooperatista de credit componenta, existenta sau propusă să se înfiinţeze;- bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţiei de credit existente;- estimari ale bilanţului contabil consolidat al reţelei pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Naţionala a României;- descrierea principalelor produse şi servicii propuse să fie oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare organizaţie cooperatista de credit a reţelei.Banca Naţionala a României poate stabili, prin reglementări, şi alte condiţii în vederea avizării prealabile de constituire sau, după caz, de reorganizare a reţelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 253În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii Banca Naţionala a României va aviza constituirea sau, după caz, reorganizarea ori va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 254Cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, a reorganizării reţelei va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori cu reglementările date în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă organizaţiile cooperatiste de credit din reţea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanţului contabil prevăzut la art. 252 lit. d) liniuţa a 5-a; d) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva reţea nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritorială de operare propusă; e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 255În termen de cel mult 3 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a reţelei, reprezentanţii organizaţiilor cooperaţiei de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii aprobării de constituire sau, după caz, de reorganizare, următoarele:1. pentru cooperativele de credit:1.1. care urmează să se înfiinţeze: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b), precum şi procura autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele menţionate la art. 252 lit. b), pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relaţia cu Banca Naţionala a României;1.2. care provin din reorganizarea cooperativelor de credit sau a caselor teritoriale existente: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. a), b), c) şi h), precum şi proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive elaborate în baza Legii nr. 109/1996, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru, şi lista cuprinzând membrii cooperatori;2. pentru casa centrala;2.1. care urmează să se înfiinţeze: documentaţia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b);2.2. care urmează să se reorganizeze: documentaţia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. a) şi b), precum şi proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi lista cuprinzând cooperativele de credit care urmează să se afilieze.În afară documentaţiei prevăzute la alin. 1, a carei forma va fi stabilită de Banca Naţionala a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Naţionale a României şi următoarele documente: a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii sau, după caz, a reorganizării reţelei; b) proiectul actului constitutiv-cadru şi studiul de fezabilitate pentru reţea, în cazul în care acestea au suferit modificări faţă de formele prezentate pentru obţinerea avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a reţelei; c) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementări şi alte condiţii în vederea aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării reţelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 256Prevederile art. 140 şi 141 se aplică în mod corespunzător şi în cazul aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării reţelei.  +  Articolul 257În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire sau, după caz, de reorganizare a reţelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatista de credit din reţea, următoarele documente: a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, însoţită, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit nou-înfiinţate, de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social, respectiv de situaţia patrimoniului întocmită pentru data actului constitutiv al casei centrale, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit reorganizate; b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate; c) copie legalizată de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare organizaţie cooperatista de credit din reţea.  +  Articolul 258Banca Naţionala a României va putea autoriza organizaţiile cooperatiste de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în condiţiile prezentei secţiuni, al căror nivel al capitalului agregat este inferior celui stabilit în conformitate cu art. 94. În aceste cazuri:- capitalul agregat iniţial al reţelei nu va putea fi mai mic decât jumătate din nivelul minim al capitalului agregat stabilit în conformitate cu art. 94;- în termen de un an de la data acordării autorizaţiei de funcţionare a casei centrale capitalul agregat al reţelei trebuie să atinga nivelul stabilit în conformitate cu art. 94.  +  Articolul 259Pe perioada derulării procesului de autorizare a organizaţiilor cooperatiste de credit care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în condiţiile prezentei secţiuni este interzisă retragerea asociaţilor, care vor rămâne răspunzători de pagubele astfel cauzate.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit autorizate în condiţiile art. 258, până la atingerea nivelului capitalului agregat al reţelei, stabilit în conformitate cu art. 94.  +  Articolul 260Prevederile art. 143-145 şi ale art. 146 alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizării de funcţionare a organizaţiilor cooperatiste de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei secţiuni.  +  Articolul 261Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, organizaţiile cooperaţiei de credit vor putea iniţia doar acele activităţi cuprinse în documentele lor constitutive, întocmite în conformitate cu Legea nr. 109/1996 şi permise să fie desfăşurate în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.Organizaţiile cooperatiste de credit din reţea vor putea desfăşura activităţile bancare prevăzute în actele constitutive întocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu data eliberării autorizaţiilor de funcţionare de către Banca Naţionala a României şi în condiţiile prevăzute de acestea.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare, cooperativele de credit nou-înfiinţate vor notifica acest lucru casei centrale la care sunt afiliate. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare, casele centrale nou-înfiinţate vor notifica acest lucru Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 262Organizaţiile cooperaţiei de credit care în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au obţinut autorizaţia de funcţionare potrivit prezentei secţiuni se dizolva prin efectul legii.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998  +  Articolul 263Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998 trebuie să obţină autorizarea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 264Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 265Condiţiile în care autorizaţia poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Naţionala a României şi se vor referi, fără a fi limitative, la: a) capitalul social subscris şi vărsat; b) calificarea şi experienta profesională a conducătorilor; c) studiul de fezabilitate; d) actionarii semnificativi; e) structura actionariatului; f) sediul; g) auditorul independent; h) hotărârea adunării generale privind schimbarea formei juridice în societate comercială pe acţiuni şi funcţionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998; i) actul constitutiv, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care să ateste forma juridică de societate comercială pe acţiuni; j) bilanţul contabil întocmit în calitate de societate comercială pe acţiuni, potrivit modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice pentru întocmirea şi utilizarea acestora, însoţit de raportul auditorului independent, care va cuprinde opinia acestuia asupra bilanţului contabil, precum şi calculul indicatorilor prudentiali stabiliţi prin reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 266Banca Naţionala a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informaţie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 267Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998 trebuie să deţină la autorizare un capital social subscris şi vărsat cel puţin la nivelul capitalului social stabilit pentru bănci.  +  Articolul 268În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii Banca Naţionala a României va decide cu privire la autorizarea funcţionarii sau va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii are ca efect dizolvarea şi lichidarea solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 269Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- banca va desfăşura o activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională a conducătorilor băncii şi calitatea acţionarilor semnificativi sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate şi a activităţilor bancare propuse să fie desfăşurate; c) capitalul social este mai mic decât nivelul minim stabilit de Banca Naţionala a României în conformitate cu art. 267; d) forma juridică este alta decât cea prevăzută la art. 265 lit. i); e) din evaluarea studiului de fezabilitate rezultă ca banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca acestea nu corespund condiţiilor existente în cadrul segmentului de piaţa ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de banca; f) conducătorii băncii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesară, calificarea şi experienta profesională adecvate funcţiei lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau dacă cu privire la aceştia a fost luată una dintre măsurile prevăzute la art. 69 sau 70 din aceeaşi lege; g) calitatea acţionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase şi prudente a băncii, pentru cauze cum ar fi:- puterea financiară a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obţine de la banca, în vederea satisfacerii obligaţiilor lor financiare în primii 3 ani de activitate a băncii;- sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participatiei este un credit intern;- condamnări penale;- persoanele juridice care au calitatea de acţionar semnificativ sunt în funcţiune de mai puţin de 3 ani; se exceptează persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizari, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridică supusă divizării, este în funcţiune de cel puţin 3 ani; h) nivelul indicatorilor prudentiali prevăzuţi la art. 265 lit. j) nu se înscrie în limitele stabilite de Banca Naţionala a României pentru bănci; i) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Legii nr. 58/1998 sau reglementările date în aplicarea acestora.  +  Titlul XI Infracţiuni  +  Articolul 270Se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit care, înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei juridice, la fuziunea ori la divizarea organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 271Se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei conducătorul, administratorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 55;2. nu convoacă adunarea generală în cazul în care avea aceasta obligaţie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;3. începe operaţiuni bancare în numele unei organizaţii cooperatiste de credit înainte de eliberarea, de către Banca Naţionala a României, a autorizaţiei de funcţionare sau desfăşoară activităţi cu încălcarea prevederilor art. 261, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit care au funcţionat pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 şi care au optat pentru reorganizarea prevăzută la art. 246 lit. a);4. emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei organizaţii cooperatiste de credit.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancţionează şi conducătorii care îşi exercită funcţia în care au fost numiţi înainte de obţinerea aprobărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi membrul cooperator care încalcă dispoziţiile art. 36.  +  Articolul 272Se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei auditorul independent care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau care nu aduce la cunoştinţa organelor de cercetare penală, adunării generale, casei centrale, Băncii Naţionale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 273Se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an şi cu amendă cuprinsă între 20.000.000 lei şi 50.000.000 lei orice conducător al unei organizaţii cooperatiste de credit care încalcă prevederile art. 188, care obstructioneaza în orice mod exercitarea inspecţiilor sau care, în mod intentionat, comunică informaţii inexacte personalului care efectuează inspecţia.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepseşte şi administratorul sau conducătorul care nu face demersurile necesare în vederea dizolvării şi lichidării organizaţiilor cooperaţiei de credit aflate în situaţia prevăzută la art. 262.  +  Articolul 274Nerespectarea dispoziţiilor art. 70 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor independent numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acel articol.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepsesc şi membrul cooperator, administratorul, conducătorul şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la incompatibilitate.  +  Articolul 275Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator sau reprezentantul cooperativei de credit care îşi ia, în schimbul unui avantaj material, obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot, precum şi persoana care determina un membru cooperator sau un reprezentant al unei cooperative de credit ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze într-un anumit sens în adunările generale ori sa nu ia parte la vot.Nerespectarea prevederilor alin. 1 de către cooperativele de credit se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei şi 200.000.000 lei.  +  Articolul 276Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care a împiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului independent ori nu i-a convocat la adunările generale.Aceleaşi pedepse se aplică şi în cazul în care aceştia împiedica în mod intentionat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului independent sau refuza sa comunice documentele necesare în vederea exercitării misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile şi registrele de procese-verbale.  +  Articolul 277Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. achiziţionează, în contul organizaţiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preţ pe care îl ştie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizaţiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţa ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizaţiei cooperatiste de credit;2. foloseşte cu rea-credinţa bunuri sau creditul de care se bucura organizaţia cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect;3. răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase referitoare la organizaţia cooperatista de credit, în scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizaţiei respective;4. încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilanţului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;5. încalcă dispoziţiile art. 18 şi 102.  +  Articolul 278Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. prezintă cu rea-credinţa în prospectele, rapoartele şi în comunicările adresate persoanelor interesate date neadevărate referitoare la constituirea organizaţiei ori la condiţiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credinţa, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecinţe juridice;2. prezintă cu rea-credinţa membrilor cooperatori, organizaţiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naţionale a României un bilanţ contabil inexact sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale organizaţiei cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.  +  Articolul 279Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispoziţiilor art. 151.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi nerespectarea prevederilor art. 177-179.  +  Articolul 280Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizaţiei cooperatiste de credit ori ascunderea unei părţi din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizaţiei cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanţul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; b) înstrăinarea, în frauda creditorilor şi a reţelei cooperatiste de credit, în caz de faliment, a unei părţi din active.  +  Articolul 281Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute acolo.  +  Titlul XII Dispoziţii finale  +  Articolul 282Toate autorizaţiile emise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se evidenţiază de Banca Naţionala a României în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, care este permanent accesibil publicului, cu excepţia celor acordate potrivit prevederilor titlului X secţiunea a 2-a - Autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998, care se evidenţiază în registrul bancar.  +  Articolul 283Se interzice oricărei persoane care nu are autorizaţie de funcţionare emisă de Banca Naţionala a României sa utilizeze sintagmele "organizaţie cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit" sau derivate ale acestora în legătură cu denumirea, emblema, o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care aceasta utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internaţional.Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă cuprinsă între 30.000.000 lei şi 60.000.000 lei săvârşirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 284Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu dispoziţiile legale aplicabile băncilor, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acesteia.În mod corespunzător, se vor adapta prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 285Banca Naţionala a României va elabora reglementări şi ordine în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 286La 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: titlul III - Cooperativa de credit - banca populara, titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la organizaţiile cooperaţiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, cu excepţia celor arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2 şi art. 262 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 287Organizaţiilor cooperaţiei de credit care au optat pentru autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă le rămân aplicabile, până la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prevederile Legii nr. 109/1996, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai BogzaMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat--------