ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 29 iunie 2000pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand în numele Agenţiei de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 10 iulie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand în numele Agenţiei de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000 privind o donaţie de până la 300.000 dolari S.U.A. destinată finanţării pregătirii Proiectului "Controlul poluarii în agricultura".  +  Articolul 2Autoritatea şi responsabilitatea privind executarea activităţilor şi utilizarea sumelor donatiei, conform prevederilor acordului, se deleagă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. În acest scop Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va înfiinţa o unitate de management a proiectului, cu atribuţiile şi salarizarea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect.  +  Articolul 3Contribuţia părţii române la pregătirea Proiectului "Controlul poluarii în agricultura" va consta în:- echivalentul în lei al sumei de 8.400 dolari S.U.A. şi eventualele taxe şi impozite datorate pe teritoriul României, aferente activităţilor prevăzute în acord, care se vor asigura de la bugetul de stat în cadrul sumelor aprobate prin bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- echivalentul în lei al sumei de 12.000 dolari S.U.A., care reprezintă contribuţie în natura constând în spaţiile puse la dispoziţie Unităţii de management a Proiectului în clădirea Direcţiei generale agricole Calarasi.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:--------------- Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistru de stat,ministrul afacerilorexterne,Petre RomanMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea CiumaraBANCA MONDIALĂ 1818 H Street N.W.Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Washington, D.C. 20433Asociaţia Internationala pentru Dezvoltare S.U.A.                                               (202) 477-1234                                               Adresa prin cablu: INTBAFRAD                                               Adresa prin cablu: INDEVAS    Excelentei sale, Decebal Traian Remes 9 februarie 2000    Ministrul finanţelor    Ministerul Finanţelor    Bucureşti, RomâniaReferitor la: Donatia pentru pregătirea unui proiect privind controlul poluarii în agriculturaGEF-PPG TF023482Excelenta,Va scriu în numele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) actionand ca Agenţie de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu (GEF), pentru a va anunta acordul Băncii de a acorda Guvernului României (Beneficiarul) o donaţie de până la 300.000 dolari S.U.A. (donatia). Donatia a fost acordată ca răspuns la cererea Beneficiarului pentru asistenţa financiară, pentru scopurile, în termenii, precum şi în condiţiile stabilite în anexa la acest acord. Beneficiarul, prin confirmarea acordului sau asupra celor ce urmează, este împuternicit sa contracteze şi să efectueze trageri din donaţie, pentru scopurile, precum şi în termenii şi în condiţiile stabilite.Acordarea acestei donaţii nu constituie şi nu implica vreun angajament din partea Băncii, fie ca Agenţie de Implementare a GEF, fie în numele sau propriu, fie în numele Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, de participare la finanţarea vreunui proiect care ar rezultă din activităţile finanţate din donaţie.Va rog sa confirmati acordul dumneavoastră privind cele ce urmează, în numele Beneficiarului, prin semnarea, datarea şi returnarea copiei anexate de pe acest acord. După primirea de către Banca a unei copii de pe acest acord, contrasemnat de dumneavoastră, acesta va intra în vigoare la data contrasemnarii.Cu stima,BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREactionand caAgenţie de Implementare a Facilitatii Globale de MediuAndrew N. Vorkink,director de ţaraUnitatea pentru Bulgaria şi RomâniaRegiunea Europa şi Asia CentralaDe acord:GUVERNUL ROMÂNIEISS // Decebal Traian Remes,ministrul finanţelorreprezentant autorizatData: 23 februarie 2000  +  Anexa 1 SCOPURILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE DONATIEI1. Scopurile şi activităţile1.1. Scopul donatiei consta în sprijinirea pregătirii Proiectului privind controlul poluarii în agricultura, care are ca principal obiectiv reducerea poluarii agricole a Dunării şi a Marii Negre printr-un management integrat al regiunii Calarasi (Proiectul).Activităţile Proiectului se vor dezvolta pornindu-se de la initiativele existente şi planificate ale Guvernului, organizaţiilor neguvernamentale şi ale organizaţiilor internaţionale şi vor include: a) promovarea unor practici agricole nedaunatoare pentru mediu; b) refacerea ecologica a zonei agricole Boianu-Sticleanu; c) dezvoltarea capacităţii politice şi de reglementare a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (MAPPM) şi a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (MAA); şi d) constientizarea publicului. Activităţile (activităţile) pentru care este acordată donatia sunt următoarele:(i) cercetarea de baza: sprijinirea cercetării necesare şi pregătirea unui raport care să descrie în mod sistematic, detaliat şi sintetizat informaţiile-cheie din sectorul vizat (descrierea modului de utilizare a terenurilor în prezent, evaluări economice, situaţia biodiversitatii, problemele, cauzele, aranjamentele instituţionale, evaluarea socială, practicile agricole etc.). Aceasta ar putea furniza informaţiile de baza necesare în realizarea Proiectului; şi(îi) dezvoltarea capacităţii şi abordarea într-o maniera participativa pentru realizarea conceptului detaliat al Proiectului şi a planului de implementare a Proiectului: dezvoltarea (într-o maniera participativa cu echipa de pregătire a României) componentelor Proiectului şi a subcomponentelor acestuia, precum şi a unei secvente de activităţi detaliate, a planului de implementare şi a nevoilor de investiţii, inclusiv a termenilor de referinţa pentru orice contracte majore care vor fi implementate în cadrul Proiectului. Scopul va consta în crearea la nivel naţional a capacităţii de dezvoltare a conceptului Proiectului şi de implementare a acestuia după intrarea sa în vigoare.2. Implementarea generală2.1. Beneficiarul: a) va îndeplini activităţile cu eficienta şi seriozitate; b) va furniza cu promptitudine fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru îndeplinirea scopurilor Proiectului; c) va furniza toate informaţiile privind activităţile şi utilizarea sumelor donatiei, asa cum Banca solicita în mod rezonabil; d) va schimba din când în când puncte de vedere cu reprezentanţii Băncii privind progresul şi rezultatele activităţilor; e) va lua toate măsurile necesare pentru a permite Băncii sa viziteze teritoriul României pentru scopurile privind donatia. Fără limitarile prevăzute anterior, Beneficiarul va pregati, dacă Banca va solicita astfel, şi va furniza Băncii cu promptitudine, imediat după terminarea activităţilor, un raport privind rezultatele şi impactul activităţilor, într-o formă acceptabilă Băncii.3. Achiziţiile3.1. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea serviciilor de consultanţa şi a bunurilor necesare pentru îndeplinirea activităţilor, care vor fi finanţate din sumele donatiei, se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. I.3.2. Beneficiarul va asigura ca toate bunurile importate, care vor fi finanţate din sumele donatiei, vor fi asigurate împotriva accidentelor neprevăzute în timpul achiziţiei, transportului şi livrării acestora la locul utilizării sau instalării şi ca orice suma primită ca urmare a unei astfel de asigurări este platibila într-o moneda liber convertibilă, pentru a permite repararea sau înlocuirea unor astfel de bunuri. Beneficiarul va asigura ca orice facilităţi relevante privind activităţile vor fi operationale şi menţinute tot timpul, în conformitate cu practicile corespunzătoare, şi ca orice modificare sau reinnoire a unor astfel de facilităţi va fi facuta cu promptitudinea care se impune.4. Trageri din donaţie4.1. Suma donatiei va fi creditata într-un cont deschis de Banca în numele Beneficiarului (contul donatiei) şi pot fi efectuate trageri din acesta de către beneficiar, în conformitate cu clauzele secţiunii a 4-a, pentru cheltuielile privind costurile rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare activităţilor şi care sunt finanţate din donaţie.4.2. Cheltuielile pentru articolele prezentate mai jos pot fi finanţate din sumele donatiei şi pot fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea activităţilor:
    ArticolulSuma alocată din donaţie (dolari S.U.A.)% din cheltuieli care vor fi finanţate
    Servicii de consultanţă şi instruire164.000100%
    Bunuri56.00085% din cheltuielile locale
    Costuri operaţionale suplimentare80.00085%
    TOTAL:300.000  
  Termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuielile exprimate în moneda tarii Beneficiarului sau pentru plata bunurilor furnizate de pe teritoriul tarii Beneficiarului.Termenul cheltuieli operationale suplimentare înseamnă cheltuieli recurente impuse de Facilitatea de Pregătire a Proiectului pentru coordonarea activităţilor Proiectului, inclusiv călătoriile în zonele Proiectului, cheltuielile cu diurna, combustibilul, soferul, întreţinerea vehiculului, traduceri, comunicaţii (e-mail, telefon, fax), utilităţi (energie, apa, salubritate), asistentul de proiect, cheltuieli cu renovarea birourilor (zugravire, închiriere mobila de birou, instalaţii electrice) şi cu alte bunuri necesare pentru dotarea birourilor.4.3. Prin derogare de la clauzele paragrafului 4.2: a) nu poate fi facuta nici o tragere: (i) pentru plata cheltuielilor făcute anterior datei acestui acord; (îi) în contul plăţilor pentru orice taxa percepută de către sau pe teritoriul Beneficiarului; (iii) în contul cheltuielilor făcute pe teritoriul oricărei tari care nu este membra a Băncii sau pentru bunuri produse în sau servicii furnizate din astfel de teritorii; (iv) pentru scopul oricărei plati către persoane sau entităţi ori pentru orice import de bunuri, dacă astfel de plati sau importuri sunt interzise, prin înştiinţarea Băncii, printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite prevăzută în cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite; sau (v) după 30 iunie 2001 sau o dată ulterioară, asa cum Banca va stabili prin înştiinţare scrisă a Beneficiarului (data închiderii), cu excepţia faptului ca se pot face trageri pentru cheltuielile angajate anterior datei închiderii şi primite de Banca în termen de 4 luni de la data închiderii, după care orice suma a donatiei rămasă netrasa din contul donatiei va fi anulată; şi b) dacă, în opinia Băncii, o sumă a donatiei alocata oricărui articol din tabelul de la paragraful 4.2 va fi insuficienta pentru acoperirea cheltuielilor pentru un astfel de articol, aceasta poate, prin înştiinţarea scrisă a Beneficiarului, sa realoce pentru acel articol o sumă a donatiei care era alocata altui articol care, în opinia sa, nu va mai implica alte cheltuieli.4.4. Când Beneficiarul va dori sa traga orice suma din contul donatiei, el va expedia Băncii o cerere de tragere pentru o astfel de suma, într-o formă specificată de Banca. Cererile de tragere vor fi: a) semnate în numele Beneficiarului de o persoană oficială imputernicita sau de o altă persoană, după cum a fost imputernicita în scris; şi b) însoţite de astfel de evidente în sprijinul cererii, asa cum Banca va solicita în mod rezonabil. Specimenele de semnatura autentificate ale persoanelor împuternicite să semneze cererile de tragere vor fi furnizate cu prima cerere conţinând semnatura respectiva. Fiecare cerere de tragere pentru o sumă din donaţie şi evidentele în sprijinul acesteia trebuie să fie corespunzătoare ca forma şi conţinut pentru ca Banca sa considere ca Beneficiarul este împuternicit sa traga suma respectiva din contul donatiei şi ca această sumă este utilizata pentru realizarea activităţilor. Banca va plati sumele trase de Beneficiar din contul donatiei numai către sau la cererea Beneficiarului.4.5. Banca poate solicita ca tragerile din contul donatiei să fie făcute pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru: a) serviciile consultantilor individuali costand mai puţin de 10.000 dolari S.U.A. echivalent; b) bunurile; şi c) costurile operationale suplimentare, toate în cadrul termenilor şi condiţiilor specificate de Banca prin înştiinţarea Beneficiarului.4.6. Tragerile din sumele donatiei vor fi făcute în valută donatiei. Banca, la cererea Beneficiarului şi actionand ca agent al Beneficiarului, va achizitiona cu valută donatiei trasa din contul donatiei acele valute care vor fi solicitate pentru plata cheltuielilor ce urmează să fie finanţate din donaţie. Ori de câte ori va fi necesar, pentru scopurile acestui acord, pentru a determina valoarea unei valute exprimată în alta valuta, aceasta valoare va fi determinata în mod rezonabil de Banca.4.7. Pentru a facilita realizarea activităţilor Beneficiarul poate deschide şi menţine un cont special de depozit în dolari S.U.A. (cont special) la o banca comercială, în termenii şi în condiţiile acceptabile Băncii, incluzând protecţia corespunzătoare împotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în sau plăţile din contul special vor fi făcute în conformitate cu clauzele anexei nr. II la aceasta anexa.5. Conturile şi auditul5.1. a) Beneficiarul va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar, incluzând înregistrările şi conturile, şi va pregati situaţiile financiare într-o formă acceptabilă Băncii, adecvate, care să reflecte, în conformitate cu practicile contabile recunoscute, operaţiunile, resursele şi cheltuielile privind activităţile. b) Beneficiarul: (i) va avea înregistrările, conturile şi situaţiile financiare la care s-a făcut referire în subparagraful a) de mai sus şi înregistrările şi conturile privind contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de auditare acceptabile Băncii, aplicate în mod consecvent de către auditori independenţi care întrunesc calificarile, experienta şi termenii de referinţa acceptabili Băncii; (îi) va furniza Băncii, cat de curând posibil, dar nu mai târziu de 3 luni după sfârşitul fiecărui astfel de an: a) o copie de pe situaţiile financiare la care se face referire în subparagraful a) al acestei secţiuni, pentru un astfel de an auditat; şi b) o opinie privind aceste situaţii, înregistrări şi conturi, precum şi raportul acestui audit efectuat de auditorii mai sus menţionaţi, în scopul şi cu detaliile solicitate în mod rezonabil de Banca; şi (iii) va furniza Băncii alte informaţii privind înregistrările şi conturile mai sus menţionate şi auditul, precum şi privind auditorii mai sus menţionaţi, asa cum Banca va solicita din când în când. c) Pentru toate cheltuielile pentru care au fost făcute trageri din contul donatiei, pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Beneficiarul: (i) va menţine sau va determina menţinerea, în conformitate cu subparagraful a) de mai sus, înregistrărilor şi conturilor care reflecta aceste cheltuieli; (îi) va menţine, cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost facuta ultima tragere din contul donatiei, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază cheltuielile; (iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa examineze aceste înregistrări; şi (iv) va asigura ca aceste înregistrări şi conturi sunt incluse în auditul anual la care s-a făcut referire în subparagraful b) de mai sus şi ca raportul acestui audit conţine o opinie separată a auditorilor menţionaţi conform căreia declaraţiile de cheltuieli prezentate pe parcursul anului fiscal respectiv, împreună cu procedurile şi controlul intern implicate în pregătirea lor, pot fi de încredere pentru susţinerea tragerilor menţionate.6. Suspendarea şi anularea6.1. Banca poate oricând, prin înştiinţarea Beneficiarului, sa suspende dreptul acestuia de a face trageri în continuare din contul donatiei dacă oricare dintre următoarele evenimente s-a produs şi continua să se producă: a) Beneficiarul nu s-a conformat cu oricare dintre obligaţiile sale specificate în prezentul acord; sau b) va fi suspendat dreptul Beneficiarului sau al oricărei alte entităţi, căreia Banca i-a acordat un împrumut garantat de Guvernul României, de a face trageri în cadrul oricărui acord de împrumut cu Banca sau al oricărui acord de credit pentru dezvoltare cu Asociaţia Internationala pentru Dezvoltare.6.2. Banca, prin înştiinţarea scrisă a Beneficiarului, poate anula dreptul acestuia de a face trageri în continuare din contul donatiei: a) oricând după ce dreptul Beneficiarului de a face trageri din contul donatiei va fi fost suspendat ca urmare a clauzelor menţionate la paragraful 6.1 de mai sus; sau b) dacă Beneficiarul nu a reuşit sa acţioneze în mod acceptabil pentru Banca, în vederea îndeplinirii activităţilor, în decurs de 90 de zile după data intrării în vigoare a acestui acord; sau c) dacă Banca a decis, oricând după consultarea cu Beneficiarul, sa retragă sprijinul sau pentru Proiect; sau d) dacă Beneficiarul a retras cererea sa către Banca privind solicitarea de asistenţa financiară pentru Proiect.
   +  Anexa 1 ACHIZIŢII  +  Secţiunea I Servicii de consultanţaPartea A: GeneralitatiServiciile de consultanţa vor fi contractate în conformitate cu clauzele prevăzute în introducere şi în secţiunea a IV-a din ghidul "Selectarea şi angajarea consultantilor de către Imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi în ianuarie 1999 (Ghidul de consultanţa) şi cu următoarele clauze ale acestei secţiuni.Partea B: Selecţia pe bază de calitate şi costuriCu excepţia altor cazuri prevăzute în partea C a acestei secţiuni, serviciile de consultanţa vor fi contractate prin contracte încheiate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a a Ghidului de consultanţa, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta şi cu clauzele paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selectării consultantilor pe baza calităţii şi costurilor.Partea C: Alte proceduri pentru selectarea consultantilorConsultanţii individualiServiciile pentru sarcinile care întrunesc cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul de consultanţa vor fi achiziţionate prin contracte încheiate cu consultanţii individuali în conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul de consultanţa.Partea D: Analiza de către Banca a selectării consultantilor1. Planificarea selectăriiAnterior emiterii către consultanţi a oricărei cereri pentru propuneri, planul propus pentru selectarea consultantilor în cadrul activităţilor va fi furnizat Băncii spre analiza şi aprobare, în conformitate cu clauzele paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul de consultanţa. Selectarea tuturor serviciilor de consultanţa va fi realizată în conformitate cu planul respectiv de selectare, asa cum a fost aprobat de Banca, şi cu clauzele paragrafului 1 menţionat.2. Analiza anterioară(a) La contractele pentru angajarea consultantilor individuali, estimate la un cost de 10.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, calificarile, experienta, termenii de referinţa şi termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizate Băncii spre aprobare. Contractul va fi încheiat numai după ce a fost data aprobarea menţionată.3. Analiza ulterioarăPentru fiecare contract neacoperit de paragraful 2 al acestei părţi se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul de consultanţa.  +  Secţiunea a II-a Achiziţionarea bunurilorBunurile vor fi achiziţionate: a) în conformitate cu clauzele secţiunii I a "Ghidului de achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor AID", publicat de Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, în septembrie 1997 şi în ianuarie 1999 (Ghidul); şi b) în cadrul contractelor încheiate pe baza procedurilor de cumpărare, în conformitate cu clauzele paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid. Procedura de analiza descrisă în paragraful 4 al anexei nr. I la Ghid se va aplica acelor contracte, cu condiţia ca termenul "oferta" în acel paragraf 4 să fie citit "cotatie".  +  Anexa 2 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul articol eligibil înseamnă acel articol stabilit în tabelul din paragraful 4.2 din anexa la acest acord; b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli efectuate pentru acoperirea costurilor rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare activităţilor şi care vor fi finanţate din sumele donatiei; şi c) termenul alocaţii autorizate înseamnă o sumă de până la 150.000 dolari S.U.A. echivalent care va fi trasa din contul donatiei şi depozitata în contul special, potrivit paragrafului 3 a) din aceasta anexa.2. Plăţile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu clauzele acestei anexe.3. După ce Banca a primit evidenta acceptabilă prin care contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare care vor alimenta contul special vor fi făcute după cum urmează: a) Beneficiarul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care nu vor depăşi suma cumulată a alocaţiei autorizate. Pe baza acestei cereri sau a acestor cereri Banca va efectua, în numele Beneficiarului, trageri din contul donatiei şi va depozita în contul special o sumă sau sumele, după cum a solicitat Beneficiarul. b) (i) Pentru alimentarea contului special Beneficiarul va furniza Băncii cereri pentru depozite în contul special la intervalele pe care le va specifică Banca.(îi) Anterior sau la data fiecărei astfel de cereri Beneficiarul va furniza Băncii documentele şi alte evidente solicitate ca urmare a paragrafului 4 din aceasta anexa pentru plata sau plăţile pentru care este solicitată alimentarea. Toate depozitele vor fi trase de Banca din contul donatiei în cadrul articolului (articolelor) eligibil (eligibile) şi în sumele echivalente respective, asa cum va fi fost justificat de documentele menţionate şi de alte evidente.4. Pentru fiecare plata facuta de Beneficiar din contul special Beneficiarul va furniza Băncii, ori de câte ori aceasta solicita în mod rezonabil, documentele şi alte evidente care să indice ca aceste plati au fost făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Prin derogare de la clauzele paragrafului 3 din aceasta anexa, Băncii nu i se va solicita să facă depozite în contul special: a) dacă oricând Banca va fi determinat ca toate tragerile următoare ar trebui făcute de Beneficiar direct din donaţie; b) dacă Beneficiarul nu a reuşit sa furnizeze Băncii, în cadrul unei perioade specificate în paragraful 5.1 b) (îi) din anexa la acest acord, orice rapoarte de audit solicitate să fie furnizate Băncii ca urmare a clauzelor paragrafului amintit pentru auditarea înregistrărilor şi conturilor pentru contul special; c) dacă oricând Banca va înştiinţa Beneficiarul despre intentiile sale de a suspenda în întregime sau în parte dreptul Beneficiarului de a face trageri din contul donatiei ca urmare a clauzelor paragrafului 6.1 din anexa la acest acord; d) o dată ce suma totală trasa din donaţie va egala echivalentul a de doua ori suma alocaţiei autorizate.Tragerile din contul donatiei ale sumelor rămase netrase din donaţie vor urma procedurile specificate de Banca prin înştiinţarea Beneficiarului. Aceste trageri vor fi făcute numai după şi în măsura în care Banca a fost satisfacuta ca toate aceste sume rămase în depozit în contul special la data acestei instiintari vor fi utilizate pentru plata cheltuielilor eligibile.6. a) Dacă oricând Banca a determinat ca orice plata din contul special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila, potrivit paragrafului 2 din aceasta anexa; sau (îi) nu a fost justificată de evidentele furnizate Băncii, Beneficiarul, după înştiinţarea prompta primită de la Banca: A. va furniza evidentele suplimentare solicitate de Banca; sau B. va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa către Banca) o sumă egala cu suma unei astfel de plati sau a unei părţi din aceasta, nu neapărat eligibilă sau justificată. În afară de cazul în care Banca va hotărî altfel, nu va mai fi făcut în continuare nici un depozit de către Banca în contul special până când Beneficiarul nu va fi furnizat astfel de evidente sau nu va fi făcut un astfel de depozit sau de rambursare, după cum va fi cazul. b) Dacă oricând Banca va fi determinat ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi solicitată sa acopere plăţile următoare pentru cheltuielile eligibile, Beneficiarul va rambursa cu promptitudine Băncii această sumă neutilizata, după înştiinţarea primită din partea Băncii.-------------