HOTĂRÂRE nr. 145 din 29 octombrie 2020pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 noiembrie 2020    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2020, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) Compartimentul de documente clasificate.2. La articolul 13 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) desemnează responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție;3. La capitolul XII, după secțiunea a 10-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 11-a, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 11-a Compartimentul de documente clasificate  +  Articolul 128^1(1) Compartimentul de documente clasificate funcționează în subordinea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție poate desemna pe unul dintre vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a coordona activitatea și pentru a efectua controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, precum și pregătirea judecătorilor și a personalului auxiliar de specialitate de la această instanță.  +  Articolul 128^2Compartimentul de documente clasificate este încadrat cu magistrați-asistenți și personal auxiliar de specialitate, stabilit prin statul de funcții.  +  Articolul 128^3Compartimentul de documente clasificate are următoarele atribuții:a) deține, prelucrează, procesează, păstrează, manipulează, multiplică documente clasificate și ține evidența acestora, în condiții de siguranță;b) duce la îndeplinire măsurile dispuse de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru protecția documentelor clasificate;c) informează președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la vulnerabilitățile și riscurile identificate în domeniul protecției documentelor clasificate și sesizează incidentele de securitate;d) îndeplinește orice alte activități specifice protecției documentelor clasificate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 128^4Atribuțiile personalului Compartimentului de documente clasificate se stabilesc prin fișa fiecărui post.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
    CORINA-ALINA CORBU
    București, 29 octombrie 2020.Nr. 145.-----