ORDIN nr. 1.124 din 30 octombrie 2020pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 noiembrie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 4.256 din 30.10.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, art. II din Hotărârea Guvernului nr. 925/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convențională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă și dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, se realizează, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, cu modificările și completările ulterioare, de furnizorii de servicii de dializă, autorizați și acreditați/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, la un tarif de 561 lei pentru ședința de hemodializă convențională, la un tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 636 lei, la tariful de 57.984 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă și la tariful de 72.541 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.2. La articolul 36 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizați și evaluați sau cu furnizorii autorizați și acreditați/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, și care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală pentru tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii spitalicești, în condițiile legii, precum și cu furnizorii de servicii de dializă, respectiv furnizorii de servicii de radioterapie, și să facă publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, a listei nominale a acestora, pentru informarea asiguraților, precum și a valorii de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;3. În anexa nr. 3, la articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizați și evaluați sau acreditați/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale paraclinice, în condițiile legii, și să facă publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, a listei nominale a acestora, pentru informarea asiguraților, precum și a valorii de contract a fiecăruia, distinct pe fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;4. În anexa nr. 3, la articolul 7, litera ah) va avea următorul cuprins:ah) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada acreditării/dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor;5. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 lit. ah), în condițiile în care furnizorul de servicii medicale paraclinice, altul decât furnizorul de investigații medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală și medicină nucleară, face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical și/sau a dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare;6. În tot cuprinsul anexelor nr. 4 și 5, sintagma „dovada de evaluare“ se înlocuiește cu sintagma „dovada acreditării/dovada înscrierii în procesul de acreditare“, iar sintagma „autorizați și evaluați“ se înlocuiește cu sintagma „autorizați și acreditați/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare“.  +  Articolul IIÎn cadrul programelor naționale de sănătate curative, medicii de familie pot emite prescripții medicale și pentru medicamentele notate cu **), **1) și **1Ω) în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 925/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 30 octombrie 2020.Nr. 1.124.-----