REGULAMENT DE PROGRAMARE din 31 martie 2020a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 bis din 6 aprilie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020.
     +  Capitolul 1 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE  +  Articolul 1 Obiectivul Regulamentului este stabilirea cadrului pentru transmiterea informațiilor la operatorul de transport și de sistem de către participanți, privind programul și disponibilitatea de producție/consum a unităților de producție, de consum sau de stocare dispecerizabile, disponibilitatea serviciilor tehnologice de sistem, programul de schimburi interne și externe și prognoza agregată de producție/consum pentru ziua următoare și pentru pregătirea funcționării Sistemul Electroenergetic Național de către operatorul de transport și de sistem, pe criterii de prioritate economică și siguranță, pe baza acestor informații, înaintea zilei/intervalului de livrare.  +  Articolul 2 Prezentul regulament se aplică participanților la piața de echilibrare, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică.  +  Articolul 3 Regulamentul completează prevederile Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și pe cele ale Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.  +  Articolul 4 Operatorul de transport și de sistem elaborează în urma unui proces de consultare publică și publică pe pagina proprie de internet procedurile necesare pentru aplicarea prezentului Regulament.  +  Articolul 5 În prezentul Regulament sunt utilizate următoarele abrevieri: ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei CD - Consumator dispecerizabil D - Ziua de livrare DD - Declarație de disponibilitate ID - Interval de decontare ISD - Instalație de stocare dispecerizabilă NF - Notificare fizică OM - Operator de măsurare OPEE - Operatorul pieței de energie electrică OR - Operator de rețea OTS - Operatorul de transport și de sistem PE - Piața de echilibrare PI - Piața intrazilnică PPE - Participant la piața de echilibrare PRE - Parte responsabilă cu echilibrarea PZU - Piața pentru ziua următoare Regulament PE - Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE Regulament PRE - Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al președintelui ANRE Regulament PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE Regulile de măsurare - Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin ordin al președintelui ANRE SEN - Sistem Electroenergetic Național SB - Schimb bloc UD - Unitate de producție dispecerizabilă  +  Articolul 6(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) și cea din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, precum și cea prevăzută în Regulamentul PE, Regulamentul PRE, Regulamentul PZU și în Regulile de măsurare.(2) În înțelesul specific prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. Agregator - Participant la piață implicat în agregare care îndeplinește funcția definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică2. Caracteristici tehnice ale unităților de producție dispecerizabile și/sau consumatorilor dispecerizabili și/sau instalațiilor de stocare dispecerizabile - Caracteristici tehnice de proiect și rezultate din măsurătorile cele mai recente (de exemplu: puterea minimă/maximă, consum minim/maxim, viteză de încărcare/descărcare etc.);3. Consumator dispecerizabil - Unul sau mai multe locuri de consum agregate cu consum comandabil, a căror putere activă consumatǎ poate fi modificatǎ la dispoziția OTS, capabilitate confirmată de OTS (la 01-09-2020, Punctul 3. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 4. Cod de identificare a părții responsabile cu echilibrarea - Cod alfanumeric alocat fiecărei PRE de către OTS;5. Centrală cu acumulare prin pompare - Centrală care în unele ID acumulează energie primară consumând energie electrică, iar în alte ID generează energie electrică din energia primară acumulată;6. Centrală cu motoare cu ardere internă - Centrală electrică compusă din grupuri generatoare antrenate de motoare cu ardere internă;7. Centrală de producție - Ansamblu de instalații ce conțin grupuri generatoare amplasate într-o incintă/zonă comună și racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;8. Centrală electrică eoliană - Ansamblu de grupuri generatoare care transformă energia cinetică a vântului în energie electrică, racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;9. Centrală fotovoltaică - Ansamblu de panouri fotovoltaice care convertesc energia solară în energie electrică prin efectul fotovoltaic, racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;10. Codul tehnic al rețelei electrice de transport - Document care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice și conducerii prin dispecer a SEN;11. Consum de referință - Cea mai bună aproximare pentru fiecare valoare a consumului la un loc de consum în fiecare ID din cadrul perioadei în care consumatorul participă activ la piață individual sau agregat, care se consideră că ar fi înregistrată în situația în care consumatorul nu ar activa pe piața respectivă în acea perioadă, stabilită conform unei metodologii specifice elaborate și aprobate de ANRE;12. Declarație de disponibilitate - Document transmis OTS de către PPE specificând disponibilitatea UD sau CD sau ISD pe care le exploatează;13. Dispoziție de dispecer - Comanda dată de către Dispecerul Energetic Național, de a modifica puterea generată/consumată, modul de funcționare a unei unități de producție dispecerizabile/consumator dispecerizabil/instalații de stocare dispecerizabile sau configurația de funcționare a rețelei;14. Energie de echilibrare - Cantitate de energie electrică corespunzătoare reglajului secundar, terțiar rapid și terțiar lent, rezultată din executarea dispozițiilor de dispecer;15. Export - Export declarat înseamnă livrarea de energie electrică din România, pe baza unui acord contractual care să prevadă că preluarea corespunzătoare simultană (import declarat) de energie electrică va avea loc în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță;16. Grup generator - Ansamblu de mașini rotative (turbină - generator, motor - generator) sau statice (panou fotovoltaic), destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică;17. Abrogat. (la 01-09-2020, Punctul 17. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 18. Grup hidroenergetic - Grup (generator) care transformă energia hidraulică în energie electrică;19. Import - Import declarat înseamnă introducerea de energie electrică în România simultan cu livrarea de energie electrică (export declarat) într-un alt stat;20. Instalație de stocare dispecerizabilă - Una sau mai multe instalații de stocare agregate, a căror putere injectată în rețea și al căror consum de energie electrică din rețea pot fi modificate la dispoziția OTS, capabilitate confirmată de OTS (la 01-09-2020, Punctul 20. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 21. Interval de decontare - Perioadă pentru care are loc decontarea PE și a dezechilibrelor PRE și pentru care fiecare producător de energie electrică ce exploatează UD, participant la piață care operează CD sau ISD, precum și PRE, trebuie să furnizeze informații sau, după caz, să transmită NF conform prevederilor din prezentul regulament;22. Notificare fizică aprobată - NF validată de OTS;23. Notificare fizică - Informație transmisă formalizat de o PRE, care cuprinde programul privind producția netă, SB și consumul de energie electrică, precum și importurile, exporturile și tranzitele aferente participanților la piață pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în mod convențional, consumul asigurat de către furnizorul care nu-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori este considerat de valoare zero;24. Ofertă validată - Ofertă pentru activarea de energie de echilibrare corespunzătoare/echivalente creșterii de putere sau ofertă pentru activarea energiei de echilibrare corespunzătoare/echivalente reducerii de putere pe PE, transmisă de un PPE și validată de OTS;25. Ordine de merit pentru PE - Ordonarea după preț a perechilor preț-cantitate din ofertele validate, stabilită și utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preț-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;26. Oră de închidere a PE - Ora până la care ofertele pe PE pentru fiecare ID pot fi transmise către OTS;27. Oră de închidere a PI de energie electrică - Ora până la care ofertele pe PI de energie electrică pot fi transmise OPEE în vederea tranzacționării intrazilnice;28. Oră de transmitere - Moment la care o ofertă sau o NF, după caz, a intrat în sistemul de tranzacționare corespunzător sau sistemul de programare, așa cum a fost înregistrată prin marca de timp;29. Participant la piața de echilibrare - Participantul la piață care exploatează UD sau CD sau ISD sau client final deținător de CD sau care are dreptul de a tranzacționa energia aferentă acestor capacități, cu respectarea cerințelor legale și de reglementare corespunzătoare și care ofertează energie de echilibrare pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OTS în scopul echilibrării SEN;30. Producție netă - Energia electrică ce este livrată în rețele de o centrală de producție, egală cu diferența dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor și consumul propriu tehnologic asigurat din producția proprie;31. Reglaj secundar - Reglaj automat centralizat al frecvenței (puterii de schimb cu corecția de frecvență) pentru aducerea frecvenței/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute;32. Schimb bloc - Schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din însumarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacțiilor dintre participanții din cele două PRE-uri într-un ID; în mod convențional, cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră și se notifică drept SB între PRE din care face parte acesta și PRE a furnizorului principal;33. Săptămână calendaristică - O perioadă de șapte zile calendaristice consecutive, prima zi fiind luni;34. Sistemul pieței de echilibrare - Sistem informațional stabilit și menținut de OTS în scopul programării UD, CD și ISD și administrării PE, în scopul menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN;35. Sistemul de tranzacționare - Sistem informatic stabilit și menținut de OPEE în scopul administrării PZU și/sau PI de energic electrică;36. Situație de nefuncționare - Situație în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaționale și de comunicații ale PE (de ex.: incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a acestora);37. Tranzit declarat - O situație în care apare un "export declarat" de energie electrică și în care, pe traseul desemnat al tranzacției, se află o țară în care nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;38. Unitate dispecerizabilă - Una sau mai multe unități generatoare agregate, a căror putere activă poate fi modificatǎ la dispoziția OTS, capabilitate confirmată de OTS (la 01-09-2020, Punctul 38. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 38^1. Unitate generatoare - Un grup generator sincron sau un modul generator din componența unei centrale electrice sau o centrală formată din module generatoare (la 01-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 39. Zi de livrare - Ziua calendaristică în care are loc livrarea efectivă și consumul de energie electrică;40. Zi de tranzacționare - Orice zi calendaristică;41. Zonă națională de tranzacționare - Acea parte a SEN la care sunt conectați consumatorii de energie electrică și producătorii de energie electrică din România;42. Zonă de tranzacționare de frontieră - Zonă de tranzacționare diferită de zona națională de tranzacționare, aparținând sistemului energetic al unui alt stat.  +  Capitolul 2 DECLARAȚII DE DISPONIBILITATE  +  Secţiunea 2.1. Transmiterea DD  +  Articolul 7 PPE care au în exploatare UD/CD/ISD sau PRE-ul din care aceștia fac parte, dacă a fost mandatat în acest sens de către PPE și are acordul OTS, trebuie să transmită DD pentru acestea la OTS. Transmiterea DD face obiectul procedurilor prevăzute la Art. 4.  +  Articolul 8 DD pentru o/un UD/CD/ISD în ziua D trebuie să fie transmisă la OTS cel mai devreme cu 30 de zile înainte de ziua D, cel mai târziu până la ora 16:30 a zilei D-1 și poate fi actualizată în orice moment anterior ID afectat.  +  Articolul 9 Componența UD/CD/ISD se aprobă de către OTS la propunerea PPE care le exploatează, în baza verificării, pe baza unei proceduri realizate conform Art. 4, a respectării criteriilor tehnice și de siguranță necesare pentru aprobarea agregării mai multor grupuri generatoare sau consumatori sau instalații de stocare într-o UD/CD/ISD.  +  Articolul 10PPE care agregă UD sau CD sau ISD își asumă responsabilitatea echilibrării pentru tranzacțiile realizate pe seama acestora într-o singură PRE, în ID respectiv. (la 01-09-2020, Articolul 10 din Sectiunea 2.1. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 11 În cazul în care dintr-o UD/CD/ISD fac parte unități aflate în exploatarea/responsabilitatea de tranzacționare a mai multor participanți la piață, se încheie o convenție între aceștia, avizată de OTS, prin care se stabilește PPE responsabil pentru transmiterea DD, modalitatea de determinare a informațiilor aferente DD și modul de rezolvare a neînțelegerilor între părți, astfel încât să fie asigurată corectitudinea informațiilor transmise.  +  Secţiunea 2.2. Formatul și conținutul DD  +  Articolul 12(1) DD conține cel puțin următoarele informații:a) puterea disponibilă a fiecărei UD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;b) consumul minim și maxim comandabil al fiecărui CD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;c) consumul maxim și producția maximă al fiecărei ISD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;d) motivații și detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile de disponibilitate ale fiecărei UD/CD/ISD, ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanță, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcționare convenit cu Administrația Națională Apele Române etc.; (la 01-09-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea 2.2. , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) (2) UD care produc energie electrică din energie eoliană, UD care produc energie electrică din energie solară, precum și CD sunt exceptate de la furnizarea motivațiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) în cazul modificării declarațiilor lor de disponibilitate.  +  Secţiunea 2.3. Verificarea și acceptarea DD  +  Articolul 13 Verificarea formei și conținutului DD se face automat de către sistemul pieței de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către OTS într-un format standard, pe aceeași cale pe care a fost recepționată.  +  Articolul 14 Dacă DD pentru o UD într-un ID indică o capacitate mai mică decât puterea maximă a UD, prevăzută ca dată de configurație în sistemul PE sau dacă nu există nicio DD în sistemul PE pentru UD respectivă pentru ziua D, atunci OTS verifică existența cererii aprobate de dispecer, conform Art. 12 alin. (1) lit. d). Dacă aceasta nu există, OTS refuză DD pentru UD respective, iar emitentul este informat prin intermediul Sistemului PE. Procesul se reia până la validarea DD de către OTS.  +  Articolul 15 DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, PPE-ului respectiv și PRE-ului din care face parte.  +  Capitolul 3 NOTIFICĂRILE FIZICE  +  Secţiunea 3.1. Conținutul și formatul NF  +  Articolul 16 NF conțin cel puțin următoarele informații:(1) Codul de identificare al PRE care a transmis respectiva NF;(2) Ziua de livrare și date separate pentru fiecare ID din respectiva D, și anume:a) producția planificată, pentru fiecare UD; suplimentar, OTS poate solicita programul de producție planificat pentru fiecare unitate aferentă UD;b) producția planificată, separat pentru fiecare unitate de producție nedispecerizabilă cu o putere instalată semnificativă convenite cu OTS);c) producția planificată agregată pentru toate unitățile de producție nedispecerizabile, altele decât cele prevăzute la lit. b;d) producția/consumul planificat pentru fiecare ISD, inclusiv al celor de tipul centralelor cu acumulare prin pompare, separat față de cele prevăzute la lit. a); suplimentar, OTS poate solicita programul de producție/consum planificat pentru fiecare unitate aferentă ISD;e) consumul planificat pentru fiecare CD, alții decât cei de tipul centralelor cu acumulare prin pompare prevăzute la lit. d), notificat de către PRE în care se află furnizorul acestuia; suplimentar, OTS poate solicita programul de consum planificat pentru fiecare unitate aferentă CD;f) prognoza agregată de consum pentru toți consumatorii de energie electrică nedispecerizabili;g) SB cu alte PRE-uri în zona națională de tranzacționare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB, inclusiv SB dintre PRE ale furnizorilor aceluiași consumator și cele aferente transferului de energie între PRE al furnizorului unui consumator și PRE al agregatorului acestuia, dacă aceste PRE sunt diferite, iar agregatorul a realizat tranzacții de vânzare sau de cumpărare pe piețele anterioare PE pe seama consumului acestuia sau agregatorul activ ca PPE a realizat tranzacții pe PE pe seama consumului acestuia, după cum urmează:i. cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră și se notifică drept schimb bloc între PRE din care face parte acesta și PRE a furnizorului principal;ii. în cazul în care agregatorul a realizat tranzacții pe piețele anterioare PE, SB corespunzătoare transferului de energie sunt egale cu diferența dintre consumul măsurat al consumatorului și consumul său de referință aferent piețelor anterioare PE și au sensul dinspre PRE al furnizorului către PRE al agregatorului, dacă diferența de mai sus este negativă și dinspre PRE al agregatorului către PRE al furnizorului, dacă diferența este pozitivă; agregatorul notifică pe furnizorul fiecărui consumator pe baza consumului căruia a realizat tranzacțiile în fiecare ID privind datele de identificare ale consumatorului, precum și pe 0M și OR, cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de primire a valorilor măsurate ale consumului, prevăzută în Regulile de măsurare.iii. în cazul în care un agregator activ ca PPE a realizat tranzacții pe PE, SB sunt egale cu energia efectiv livrată la creștere, respectiv la reducere stabilită conform prevederilor Regulamentului PE și defalcată de către agregatorul activ ca PPE pe fiecare furnizor al consumatorilor din cadrul agregării, având sens de ieșire din PRE furnizor și de intrare în PRE agregator în cazul tranzacțiilor definitive la creștere și sens de intrare în PRE furnizor și de ieșire din PRE agregator în cazul tranzacțiilor definitive la reducere; agregatorul activ ca PPE transmite fiecărui furnizor defalcarea energiei efectiv livrate cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de primire a Notelor lunare de regularizare pe PE de la OTS, prevăzută în Regulamentul PE;h) exporturile și importurile stabilite cu alte țări, separat pentru fiecare zonă de tranzacționare de frontieră.  +  Articolul 17 Suplimentar față de informațiile prevăzute la Art. 16, NF ale OPEE conțin SB cu fiecare PRE în zona națională de tranzacționare corespunzătoare tranzacțiilor de vânzare/cumpărare pe PZU și separat pe PI, respectiv cu fiecare PRE Agent de Transfer înființat de OTS pentru administrarea tranzacțiilor transfrontaliere pe aceste piețe.  +  Secţiunea 3.2. Transmiterea și anularea NF  +  Articolul 18(1) Fiecare PRE, precum și OPEE transmit la OTS NF ale producțiilor, consumurilor și SB pentru un ID al zilei de livrare până la ora 16:30 în D-1; acestea pot fi modificate de către emitent pentru ziua D, astfel:a) cel târziu cu 50 minute înaintea ID de livrare, pentru SB ale PRE, altele decât cele rezultate din tranzacțiile pe PI, inclusiv cele prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. i;b) cel târziu cu 15 minute înaintea ID de livrare, pentru SB ale PRE rezultate din tranzacțiile pe PI;c) cel târziu cu 50 de minute înaintea ID de livrare, pentru NF privind producția UD sau consumul CD, respectiv producția sau consumul ISD, ținând seama inclusiv de tranzacțiile pe PI;(2) Transmiterea NF se poate efectua cel mai devreme cu 30 de zile înaintea zilei de livrare.(3) Modul de transmitere a NF către OTS se realizează conform procedurilor prevăzute la Art. 4.  +  Articolul 19 Responsabilitatea corectitudinii NF privind producțiile și consumurile UD/CD/ISD din contur aparține fiecărui PPE conform Art. 40.  +  Articolul 20 NF se transmit în format electronic, prin canalele de comunicație stabilite de OTS.  +  Articolul 21 0 NF este considerată transmisă în momentul intrării în sistemul PE. Imediat ce o nouă NF intră în sistemul PE, PRE care a transmis-o va primi electronic confirmarea de primire.  +  Articolul 22 Sistemul PE verifică îndeplinirea condițiilor de respectare a formatului NF, prevăzute în procedura aplicabilă.  +  Articolul 23 Dacă sistemul PE nu acceptă o NF, PRE care a transmis-o primește imediat un mesaj de eroare cu specificarea neconformității constatate, iar NF respectivă este considerată anulată.  +  Secţiunea 3.3. Modificarea după termenele prevăzute la Secțiunea 3.2 a NF aprobate  +  Articolul 24 Modificarea NF aprobate este permisă numai în următoarele cazuri:a) în cazul selectării de către OTS pe PE a unei perechi preț-cantitate (emiterii unei dispoziții de dispecer);a^1) în cazul emiterii de către OTS a unei dispoziții de dispecer în afara PE, corespunzătoare unei tranzacții cu compensație pentru rezolvarea unei restricții de rețea; (la 01-09-2020, Articolul 24 din Sectiunea 3.3. , Capitolul 3 a fost completat de Punctul 6, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) b) cel târziu în a zecea zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori și agregatorul activ ca PPE aflat în altă PRE, în cazul participării CD pe PE prin intermediul acestuia, prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. iii;c) cel târziu în a zecea zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori și agregatorul aflat în altă PRE, în cazul participării unui consumator pe piețele anterioare PE prin intermediul acestuia, prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. ii;d) în cazul reducerilor de putere accidentale ale UD, parțiale sau totale, anunțate la OTS;e) în cazul constatării și corectării unor erori ale SB, în intervalul destinat corecțiilor, conform prevederilor Art. 32;  +  Articolul 25 NF care au fost modificate conform prevederilor prezentei secțiuni înlocuiesc NF aprobate anterioare, se aplică pentru D în ID corespunzătoare și constituie obligații ferme pentru respectiva PRE.  +  Secţiunea 3.4. Validarea NF  +  Articolul 26 Sistemul PE verifică automat toate NF din punct de vedere al corectitudinii conținutului. Eroarea este transmisă automat emitentului.  +  Articolul 27Modul de validare a NF în conformitate cu prevederile Art. 29 se realizează de către OTS conform procedurilor prevăzute la Art. 4.  +  Articolul 28 NF ale unei PRE sunt disponibile pentru vizualizarea de către PRE respectivă prin intermediul sistemului PE.  +  Articolul 29 Sistemul PE analizează dacă o NF este completă, precum și corectitudinea, coerența și fezabilitatea fiecărei NF și ale ansamblului acestora, verificând dacă:a) există egalitatea SB reciproce între PRE pe fiecare ID;b) producția programată pe fiecare UD se încadrează în DD a UD pentru aceeași D și același ID;c) consumul programat al fiecărui CD se încadrează în DD a CD pentru aceeași D și același ID;d) producția programată/consumul programat al fiecărei ISD se încadrează în DD pentru aceeași D și același ID:e) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul și importul) sunt conforme cu notificările privind utilizarea capacității de schimb alocate membrilor PRE respective pe fiecare graniță și direcție; (la 01-09-2020, Litera e) din Articolul 29 , Sectiunea 3.4. , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul 4 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) f) sunt respectate limitele definite de caracteristicile tehnice ale unităților de producție dispecerizabile și/sau consumatorilor dispecerizabili.  +  Articolul 30 Fiecare participant la piață depune toate eforturile în vederea adaptării producției și/sau a încheierii de tranzacții de vânzare și/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producție, import și achiziție să fie egală cu suma dintre consum, export și vânzare la nivelul fiecărui ID. Participanții la piață trimit înainte de ID-55 minute valorile acestor mărimi la PRE căreia și-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum și la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producției, importurilor și SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor și SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacționare și ID, ținând seama de completarea SB cu cele aferente tranzacțiilor pe PI, transmise până la ID-15 minute.  +  Articolul 31 Realizarea sistematică de NF în dezechilibru, precum și transmiterea cu bună știință de informații false în cadrul NF de către o PRE, care să indice în mod fals existența echilibrului, se consideră nerespectare a prevederilor prezentului Regulament și este comunicată de către OTS la ANRE, în vederea sancționării conform legii; frecvența și mărimea dezechilibrelor care să declanșeze o astfel de atenționare se stabilesc de către OTS într-o procedură realizată conform Art. 4. Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul PRE-urilor din care fac parte agregatorul, respectiv furnizorul unui consumator, dacă aceste PRE sunt diferite, în situația în care agregatorul a încheiat tranzacții pe seama consumului acestuia.  +  Articolul 32 În cazul unor nepotriviri între SB reciproce ale PRE constatate în ultimele NF transmise conform termenelor prevăzute la Secțiunea 3.2, PRE în cauză sunt atenționate automat, iar dacă în intervalul destinat corecțiilor, definit în procedurile realizate conform Art. 4, PRE nu reușesc să corecteze NF, OTS ia următoarele măsuri:a) în cazul unui SB între OPEE și o PRE, este acceptată cantitatea transmisă prin NF de către OPEE;b) dacă sensul prevăzut în NF de către fiecare din cele două PRE al SB dintre ele este același, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată egală cu cea mai mică dintre cele două valori;c) dacă NF ale celor două PRE prevăd SB dintre ele în sensuri diferite sau numai una dintre PRE a prevăzut în NF un SB cu cealaltă, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată zero.  +  Articolul 33 OTS nu este responsabilă pentru consecințele economice ale corecțiilor NF realizate conform prevederilor Art. 32.  +  Articolul 34 Orice NF acceptată în sistemul pieței de echilibrare, inclusiv cea modificată de OTS conform regulilor anterioare, devine notificare fizică aprobată.  +  Articolul 35 NF aprobate reprezintă obligații ferme pentru PRE respective, ele putând fi modificate doar în cazurile prevăzute la Secțiunea 3.3.  +  Articolul 36 În cazul în care, în urma modificărilor realizate conform Secțiunii 3.3, se constată nepotriviri ale SB reciproce ale PRE, sistemul PE aduce SB la valorile din NF aprobate și anunță PRE respective cu privire la această acțiune.  +  Articolul 37 Dacă o PRE nu a reușit să-și transmită NF înainte de ora ID-50 minute, sistemul PE transmite automat un mesaj în acest sens către PRE respectivă și către PRE care au notificat SB cu aceasta; dacă PRE nu transmite o NF până la ID-15 minute, sistemul PE generează automat o NF implicită pentru aceasta în acel ID, cu toate valorile egale cu zero, aceasta fiind disponibilă pentru vizualizare în sistemul PE pentru PRE partenere.  +  Capitolul 4 OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR ȘI CONSUMATORILOR CARE EXPLOATEAZĂ UD/CD/ISD  +  Articolul 38 La stabilirea programului de funcționare a UD/CD/ISD, PPE sunt obligați să asigure rezervele și alte servicii de sistem conform contractelor încheiate.  +  Articolul 39 Pentru UD/CD/ISD capabile să funcționeze în reglaj secundar, programarea se face astfel încât să se asigure rezerva de reglaj secundar contractată de respectivul PPE.  +  Articolul 40(1) Programul de funcționare al UD/ISD, precum și consumul prognozat al CD, este comunicat OTS de către PPE care tranzacționează pe seama lor prin intermediul NF ale PRE de care aparține fiecare unitate care constituie aceste UD/ISD, respectiv de care aparține furnizorul fiecărui consumator care constituie CD.(2) PPE transmit aceste informații către PRE respective cel târziu la ID-55 minute.  +  Capitolul 5 PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE/CONSUM REALIZATĂ DE OTS  +  Articolul 41 Eventualele restricții de rețea în funcționarea SEN rezultate din autoprogramarea PPE se soluționează de către OTS prin mecanismele de management al restricțiilor de rețea, conform prevederilor Regulamentului PE.  +  Articolul 42 După ora 16:30 a zilei D-1 și înainte de momentul livrării/consumului, OTS desfășoară următoarele activități:a) determină disponibilul orar al UD/CD/ISD pe fiecare ID al zilei D și verifică asigurarea rezervelor conform contractelor;b) prognozează consumul SEN pe fiecare ID al zilei D;c) determină dezechilibrul SEN prognozat pentru fiecare ID luând în considerare schimburile externe, precum și posibilele perioade și zone în care ar putea apărea dezechilibre importante și/sau congestii;  +  Articolul 43 În situația în care intervin modificări de DD sau NF, procesul de pregătire desfășurat de OTS este reevaluat și reluat, dacă este cazul.  +  Articolul 44(1) Orice dispoziție de dispecer care afectează NF ale UD este înregistrată automat de sistemul PE cu marca de timp a momentului luării deciziei. Aceste înregistrări sunt protejate la ștergere;(2) Dispozițiile de dispecer se bazează pe respectarea ordinii de merit;(3) Excepțiile de la respectarea ordinii de merit sunt înregistrate de către sistemul PE drept restricții de rețea, cu excepția cazurilor pentru care există derogări speciale prevăzute în cadrul Regulamentului PE.  +  Capitolul 6 PROCEDURI PENTRU PROGRAMAREA ÎN SITUAȚII DE NEFUNCȚIONARE  +  Articolul 45 OTS elaborează procedurile pentru programarea în situații de nefuncționare conform Art. 4.  +  Articolul 46 Procedurile pentru programarea în situații de nefuncționare prevăd utilizarea unor mijloace alternative de comunicație, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie să fie respectate de părțile care transmit DD sau NF către OTS, inclusiv decalarea primului termen de transmitere obligatorie a NF (16:30 a zilei D-1).  +  Articolul 47 Atât OTS, cât și fiecare parte care trebuie să transmită DD și/sau NF nominalizează una sau mai multe persoane contact în cazul apariției unei situații de nefuncționare, precum și numerele corespunzătoare de telefon și fax. Atât OTS, cât și respectivele părți se informează reciproc în cazul schimbării acestor informații.