ORDIN nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (13), art. 69 și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin reglementează regimul manualelor școlare asigurate conform metodologiilor ce constituie anexele nr. 1-3.(2) Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală economică, Direcția generală infrastructură, Centrul Național de Evaluare și Examinare și inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 28 ianuarie 2019.Nr. 3.103.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar  +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar