HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (5), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4) și al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Notă
  Art. II din LEGEA nr. 58 din 2 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul II
  În cuprinsul actelor normative în vigoare, trimiterea la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se consideră a fi făcute la art. 1 alin. (7).”
   +  Articolul 1(1) Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, denumită în continuare ordonanță de urgență, se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (11) din ordonanța de urgență;b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele prevăzute la alin. (2) se depun în format electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.(4) Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.(5) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).(6) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor prevăzute la alin. (2) și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.(7) Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit. (8) Modelele cererii și documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, cererea însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației. (2) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se transmit la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. (3) Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (2).(4) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se realizează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru plăți și inspecție socială, la cererea beneficiarului de lucrări.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) și listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, în luna curentă, pentru luna anterioară.(3) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, pe baza numelui și a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă. (4) Decontarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor.(5) Modelele cererii și listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și procedurile de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la cererea angajatorilor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor și contribuțiilor aferente. (4) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea identificării beneficiarilor, agențiile pentru ocuparea forței de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.(6) Decontarea sumei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.(7) Modelele cererii și documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.  +  Articolul 6Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică până la 31 decembrie 2020.  +  Articolul 7(1) Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică până la data de 30 iunie 2021. (2) În perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-12-2020, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 27 august 2020.Nr. 719.-----