HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 5 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (3) din Legea prevenirii nr. 270/2017,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilesc contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 28 decembrie 2017, care sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se stabilește modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenție și de aplicare a sancțiunii, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  București, 25 ianuarie 2018.Nr. 33.  +  Anexa nr. 1
  CONTRAVENȚIILE
  care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017
  1. Art. 23, pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (4),art. 11 și art. 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare;2. Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare;3. Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006;4. Art. 113 lit. a), b), e), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;5. Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;6. Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare;7. Art. 39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c),art. 39 alin. (6) lit. a) pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 39 alin. (6) lit. b) pentru încălcarea prevederilor art. 14 și 15,art. 39 alin. (8) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d),art. 13 lit. g) și art. 18 alin. (6), precum și art. 40 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;8. Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare;9. Art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare; 10. Art. 68 lit. a)-d) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;11. Art. 139^2 lit. a)-c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare;12. Art. 360 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;13. Art. 31 lit. c) și d) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004;14. Art. 19, pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014;15. Art. 22 lit. a),c)-f) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;16. Art. 15 lit. c)-e),n), p) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;17. Art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;18. Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificările ulterioare;19. Art. 10 lit. a), f)-h) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003;20. Art. 7 lit. b)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;21. Art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;22. Art. 32 alin. (1) lit. d) și f) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 2 aprilie 2014;23. Art. 18 alin. (1) lit. b)-f) din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare;24. Art. 13 lit. a)-c) și f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013;25. Art. 14 alin. (1) lit. g), h) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012;26. Art. 31 pct. 1 lit. a) și d), precum și pct. 4 lit. c)-e) din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare;27. Art. 3 alin. (1) lit. h) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012;28. Art. 18,19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare;29. Art. 65 alin. (1) lit. b), c),e)-g), n),p), s),ș),ț) și aa) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;30. Art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 5 aprilie 2013;31. Art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015;32. Art. 16 lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), precum și art. 11 și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;33. Art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;34. Art. 11^2 lit. c),d) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 16 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare;35. Art. 45 lit. e) și f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 3 aprilie 2014;36. Art. 14 alin. (1) lit. a)-d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare;37. Art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu completările ulterioare;38. Art. 21 lit. a)-g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015;39. Art. 3 alin. (2) lit. a) și b),art. 4,art. 6 lit. a) și c), art. 7 alin. (1) lit. d) și f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a)-d), g) și h), art. 13 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) și e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) și e), art. 19 alin. (6) lit. g)-i), m) și o) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-01-2021, Punctul 39. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 09 decembrie 2020 ) 40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare;41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c^1) și art. 48 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;42. Art. 10 lit. f)-h), j) și u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-01-2021, Punctul 42. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 09 decembrie 2020 ) 43. Art. 336 alin. (1) lit. a),b),d)-f), h),s) și ș),art. 336 alin. (3^1) și alin. (3^2) și art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;44. Art. 16 lit. a) și c)-h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;45. Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;46. Art. 73 pct. 5,6,8-11,13,14,17-19 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările și completările ulterioare;47. Art. 270^3 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;48. Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;49. Art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările și completările ulterioare;50. Art. 337 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;51. Art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;52. Art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare;53. Art. 23 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;54. Art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013;55. Art. 50 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea art. 18, art. 19,art. 20 și a art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;56. Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare;57. Art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;58. Art. 8 lit. d) din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8–01 „Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare;59. Art. 493 alin. (2) lit. a) și b), precum și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;60. Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;61. Art. 32 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016;62. Art. 47 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare;63. Art. 39 alin. (3) și alin. (4) lit. a) și b) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015;64. Art. 30 alin. (1) lit. b) și c) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificările ulterioare;65. Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;66. Art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 252/2011;67. Art. 53 alin. (1) lit. c),i),j) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;68. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;69. Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2012;70. Art. 12 pct. 8, 13 și 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 2
  - Model -
  Anexă
  la Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat astăzi
  ziua ............ luna ............ anul ............

  PARTEA I
  ziua ............ luna ............ anul ............
  Plan de remediere
  Nr. crt.Fapta săvârșităMăsuri de remediereTermen de remediere
  1.
  2.
  ...
  Alte mențiuni ........................................................................................................................................................................................................................................................................................Agent constatator/ Contravenient,Persoană competentă, ............................ (numele, prenumele, semnătura) Ștampila(numele, prenumele, semnătura) Martor, .............. (numele, prenumele, semnătura)
  PARTEA II
  ziua ............ luna ............ anul ............
  Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere
  Nr. crt.Fapta săvârșităMăsuri de remediereMod de îndeplinire
  1.
  2.
  ...
  Alte mențiuni ........................................................................................................................................................................................................................................................................................Agent constatator/ Contravenient,Persoană competentă, ............................ (numele, prenumele, semnătura) Ștampila(numele, prenumele, semnătura) Martor, .............. (numele, prenumele, semnătura)