REGULAMENT-CADRU din 29 octombrie 2007de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 206 din 29 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.
  (la 08-05-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Capitolul I Domeniu de reglementare  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru este elaborat în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) și c) din Legea serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-05-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament-cadru are ca obiect stabilirea modului în care se realizează autorizarea autorităților de autorizare.(2) Autoritatea de autorizare reprezintă compartimentul sau serviciul specializat de transport din cadrul fiecărei autorități a administrației publice locale și asociații de dezvoltare intercomunitară. (la 08-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 3(1) Autorizarea autorităților de autorizare se face de către direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.(2) Autorizarea este echivalentă cu licențierea autorității de autorizare pentru acordarea autorizațiilor de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legii specifice. (la 08-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 4(1) Prezentul regulament-cadru se aplică autorităților de autorizare care solicită de la A.N.R.S.C. autorizarea în domeniul serviciilor publice de transport local și județean de persoane, pentru funcționarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 08-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) (2) Autorizația acordată de A.N.R.S.C. autorităților de autorizare care fac dovada îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute în prezentul regulament dă dreptul acestora să elibereze, să modifice, să prelungească, să suspende și să retragă autorizațiile de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007.  +  Capitolul II Condiții de autorizare  +  Articolul 5Pentru autorizarea autorităților de autorizare înființate la nivelul orașelor, municipiilor, județelor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (la 08-05-2019, Partea introductivă a Articolului 5 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) a) să fie constituite și să funcționeze în condițiile legii;b) să aibă minimum un angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată pentru localitățile având o populație de până la 15.000 de locuitori sau minimum 2 angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată pentru localitățile cu populație de peste 15.000 de locuitori; (la 08-05-2019, Litera b) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) c) persoanele care analizează și evaluează documentațiile de autorizare să aibă studii superioare;d) cel puțin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu experiență profesională în domeniu.  +  Articolul 6Pentru autorizarea autorităților de autorizare înființate la nivelul comunelor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) să fie constituite și să funcționeze în condițiile legii;b) să aibă minimum un angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau cu o fracțiune de cel puțin jumătate de normă;c) să aibă minimum un angajat cu studii superioare sau medii de specialitate ori experiență profesională în domeniu.  +  Capitolul III Procedura de autorizare  +  Articolul 7Pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute la art. 5 și 6, după caz, autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară depune la registratura A.N.R.S.C. un dosar cu următoarele documente: (la 08-05-2019, Partea introductivă a Articolului 7 din Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) a) cererea de autorizare, conform modelului din anexa nr. 1;b) copie după organigrama aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului București/ președintelui consiliului județean sau a aparatului tehnic al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, din care să reiasă compartimentul/serviciul care are atribuțiile autorității de autorizare; (la 08-05-2019, Litera b) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) c) copie după hotărârea consiliului județean de înființare a autorității de autorizare județene;d) structura de personal, din care să reiasă numărul, vechimea în muncă și calificarea personalului din cadrul autorității de autorizare;e) actele de studii, în copie, pentru personalul din cadrul autorității de autorizare;f) fișele postului, în copie, pentru personalul din cadrul autorității de autorizare;g) numele și datele de contact ale persoanei desemnate să reprezinte autoritatea de autorizare.  +  Articolul 8(1) A.N.R.S.C. analizează documentele depuse de solicitant, în vederea acordării autorizației, și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 5 zile de la înregistrarea dosarului.(2) În cazul în care, în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor, solicitantul nu furnizează toate documentele corespunzătoare, prevăzute de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C. radiază solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizației și comunică această decizie solicitantului.(3) A.N.R.S.C. decide asupra acordării/respingerii autorizației în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului sau în termen de 5 zile de la transmiterea completărilor solicitate conform prevederilor alin. (2).  +  Articolul 9(1) Autorizarea/neautorizarea se face prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. și se comunică solicitantului în maximum 3 zile de la data emiterii ordinului.(2) În termen de 15 zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C. a înștiințării privind acordarea autorizației, solicitantul va face dovada plății tarifului de acordare a autorizației.(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C. va proceda la retragerea autorizației.(4) Autorizațiile intră în vigoare de la data eliberării lor și au valabilitate permanentă.  +  Articolul 10(1) În cazul autorizării, ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind acordarea autorizației însoțit de autorizație, al cărei model este cel din anexa nr. 2, se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent.(2) În cazul neautorizării, A.N.R.S.C. transmite solicitantului:a) ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind respingerea cererii de acordare a autorizației;b) motivele refuzului de acordare a autorizației.  +  Articolul 11Ordinul președintelui A.N.R.S.C. prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizației poate fi atacat la Curtea de Apel București în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Autorizațiile se înregistrează de A.N.R.S.C. într-un registru special, în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.(2) Numărul autorizației este numărul de ordine din acest registru.(3) Autorizația se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis autorității de autorizare, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.  +  Capitolul IV Obligațiile autorității de autorizare autorizate  +  Articolul 13În desfășurarea activității de analiză și evaluare documentații de autorizare, personalul din cadrul autorității de autorizare are următoarele obligații:a) să cunoască și să respecte legislația de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane; (la 08-05-2019, Litera a) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) b) să cunoască și să respecte prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane; (la 08-05-2019, Litera b) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) c) să își fundamenteze concluziile și consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;d) să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informații solicitate despre activitatea desfășurată;e) să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;f) să se supună controlului și să pună la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;g) să își exercite capacitatea de apreciere în mod imparțial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să țină cont numai de situațiile pertinente și să acționeze potrivit actelor normative în vigoare;h) să nu accepte, prin poziția lor oficială, cadouri, servicii, invitații la masă și/sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terț;i) să asigure și să păstreze confidențialitatea datelor și a informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;j) să aibă, în toate situațiile, o atitudine de neutralitate în relațiile lor cu transportatorii;k) observațiile la documentațiile de autorizare, transmise solicitanților, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecțiilor față de aceștia și nici al comparațiilor cu alte documentații de autorizare.  +  Articolul 14(1) Autorizația se suspendă de către A.N.R.S.C., pe o perioadă de maximum 30 de zile, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 lit. d) și e).(2) Pe perioada suspendării autorizației se interzice eliberarea autorizațiilor de transport.  +  Articolul 15Autorizația se retrage de către A.N.R.S.C., în cazul când autoritatea de autorizare:a) nu s-a conformat măsurilor dispuse de agenții constatatori ai A.N.R.S.C. în perioada de suspendare;b) nu a respectat prevederile art. 13 lit. f);c) prin personalul propriu a săvârșit fapte penale în exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor publice de transport local și județean de persoane și există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru stabilirea vinovăției (la 08-05-2019, Litera c) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 16(1) Retragerea autorizației se face după notificarea prealabilă cu 30 de zile a autorității administrației publice locale.(2) În cazul în care, în perioada de notificare, autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară nu face dovada înlocuirii personalului vinovat de săvârșirea faptelor menționate la art. 15, A.N.R.S.C. va proceda la retragerea autorizației. (la 08-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) (3) Prin retragerea autorizației încetează dreptul autorității de autorizare de a mai elibera autorizații de transport.(4) Autorizațiile de transport eliberate după data emiterii ordinului președintelui A.N.R.S.C. de retragere a autorizației sunt nule de drept.(5) Autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară poate solicita la A.N.R.S.C. o nouă autorizare pentru autoritatea de autorizare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă persoanele stabilite vinovate, conform prevederilor art. 15 lit. c), nu mai sunt angajate în cadrul autorității de autorizare. (la 08-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 17(1) Suspendarea/retragerea autorizației se face prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. și intră în vigoare la data emiterii ordinului.(2) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de suspendare/retragere a autorizației se transmite autorității de autorizare în termen de 3 zile de la data emiterii și se publică pe pagina web a A.N.R.S.C.  +  Articolul 18Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de suspendare/ retragere a autorizației poate fi atacat, la Curtea de Apel București, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 3.045 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.535 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 775 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 325 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv. (la 14-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 471 din 11 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 14 noiembrie 2020 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 471 din 11 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 14 noiembrie 2020, modificările aduse tarifului pentru acordarea autorizației prevăzute în art. 19 din Regulamentul-cadru aprobat prin prezentul ordin se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării ordinului modificator în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Începând cu anul al doilea de valabilitate a autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoarea tarifului pentru acordarea acesteia.(3) Tariful anual de monitorizare a autorizației se datorează, în condițiile prevăzute la alin. (2), începând cu data de întâi a lunii corespunzătoare celei în care s-a eliberat autorizația. Plata tarifului de monitorizare se va efectua în tranșe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.(4) Întârzierea în achitarea sumelor datorate atrage dobânzi și penalități de întârziere, denumite generic accesorii, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-05-2019, Alineatul (4) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) (5) Ordinea stingerii creanțelor datorate bugetului A.N.R.S.C. din tariful anual de monitorizare a autorizației, precum și a accesoriilor aferente este cea prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) (6) Tarifele percepute de A.N.R.S.C. se modifică prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în funcție de evoluția indicelui prețului de consum, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 20(1) Încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C. (la 08-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) (2) Tarifele percepute de la fiecare autoritate de autorizare se varsă în contul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cod de identificare fiscală 14935787, cod IBAN RO29TREZ70320F365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3. (la 08-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 21Autorizațiile nu pot fi transferate, orice transfer efectuat este nul de drept și determină retragerea imediată a autorizației.  +  Articolul 22Abrogat. (la 08-05-2019, Articolul 22 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 23Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   +  Anexa nr. 1la regulament
  CERERE
  pentru acordarea autorizației
  CătreAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PublicePrimăria/Primăria Generală a Municipiului București/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară/Consiliul Județean ................., având CIF ..............., cu sediul în localitatea ................, str. .............. nr. ....., județul/sectorul ….….........., telefon ................, fax .................., e-mail ............., cont ..................., deschis la ................., vă solicită autorizarea Autorității de autorizare pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor publice de transport local/județean de persoane.Data ...........................
  Primar/Primar general/Președinte,
  .........................................
  (semnătura și ștampila)
  (la 08-05-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 2la regulament-------------Anexa nr. 2 la regulament a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 367 din 11 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011, potrivit pct. 2 al art. III din același act normativ.