INSTRUCȚIUNI din 10 decembrie 2019privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 18 decembrie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.037 din 10 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1017 din 18 decembrie 2019.
  În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.  +  Capitolul I Introducere1. Scopul prezentelor instrucțiuni, emise în aplicarea art. 57 alin. (1) și (7) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, este de a stabili modalitățile de individualizare a sancțiunilor în cazul săvârșirii unei contravenții prevăzute la art. 55 din lege, ținându-se seama de gravitatea și durata faptei, precum și de alte elemente stabilite de prezentele instrucțiuni și procedura de acordare a unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale.2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se întemeiază pe stabilirea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau care se poate reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.3. Prezentele instrucțiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței. Principiul care guvernează aplicarea sancțiunilor este acela al aplicării sancțiunilor într-o modalitate și într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora.3^1. Raportul de investigație emis de Consiliul Concurenței conform art. 42 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conține o prezentare a factorilor de individualizare a sancțiunilor propuse, precum: modalitatea de participare a întreprinderii la fapta investigată, gravitatea faptei investigate, durata faptei, circumstanțe de natură a atenua sau agrava fapta. (la 01-12-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 )  +  Capitolul II Nivelul de bază  +  Secţiunea 1 Determinarea nivelului de bază4. Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea și de durata faptei. Nivelul de bază se obține prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcție de gravitate și de durată:x gravitate + y durată = nivel de bază.5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală, aceasta fiind cifra de afaceri netă realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, determinată conform reglementărilor contabile în vigoare.6. În cazul contravențiilor săvârșite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel cum aceasta este definită la art. 55 alin. (5) din lege, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri:a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;c) veniturile proprii obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.7. În cazul în care în anul financiar anterior sancționării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.8. Pentru societățile de asigurări, cifra de afaceri prevăzută la art. 68 lit. b) din lege reprezintă valoarea primelor brute subscrise, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăților de asigurare, după deducerea impozitelor și a taxelor aplicate direct asupra primelor de asigurare sau volumului total al acestora, conform legislației specifice domeniului. Primele brute subscrise includ și primele de reasigurare încasate, în cazul în care societatea implicată desfășoară activități în domeniul reasigurărilor. Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente atât contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exercițiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior, cât și contractelor încheiate în cursul exercițiilor precedente, dar care se execută în timpul perioadei de referință. Primele de reasigurare cedate reasigurătorilor, și anume toate sumele plătite și plătibile de către întreprinderea implicată pentru a obține acoperirea prin reasigurare sunt costuri legate de acoperirea asigurării și nu vor fi deduse din primele brute subscrise.9. Pentru instituțiile de credit și alte instituții financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor și taxelor legate direct de acestea, conform legislației specifice fiecărui domeniu:a) venituri din dobânzi și venituri asimilate;b) venituri privind titlurile: venituri din acțiuni și din alte titluri cu venit variabil, venituri din participații, venituri din părți în cadrul societăților legate;c) venituri din comisioane;d) profitul net din operațiuni financiare;e) alte venituri din exploatare;f) alte categorii de venituri prevăzute de legislația specifică fiecărui domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Gravitatea10. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.11. În evaluarea gravității încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârșite, dimensiunea și importanța pieței relevante, cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul concret al încălcării pe piață, atunci când acesta poate fi măsurat, probabilitatea ca o operațiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. În funcție de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:a) fapte de gravitate micăÎn această categorie se încadrează, în general, restricționările pe verticală, cu un impact redus asupra pieței sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite o decizie de neobiecțiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal.Cuantumul preconizat este de la 0,6% până la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 17.000 lei până la 800.000 lei, în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.b) fapte de gravitate medieÎn această categorie se încadrează, de regulă, restricționările pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă și mai riguroasă decât în cazul celor de gravitate mică și care au un impact mai mare pe piață, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În această categorie se includ, de regulă, și restricționările de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b) din lege. În aceeași categorie se încadrează în mod obișnuit abuzul de poziție dominantă, cu excepția cazului când acesta este săvârșit de o întreprindere aflată în poziție de monopol sau situații echivalente. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite o decizie de neobiecțiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței.Cuantumul preconizat este de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 800.001 lei până la 1.400.000 lei în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.c) fapte de gravitate mareÎn această categorie se încadrează, de regulă, restricționările pe orizontală de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, respectiv cartelurile în vederea fixării prețurilor, împărțirii piețelor sau a clienților, limitării producției ori a vânzărilor sau alte practici care împiedică buna funcționare a pieței. În aceeași categorie se încadrează în mod obișnuit abuzul de poziție dominantă săvârșit de întreprinderi aflate în poziție de monopol ori situații echivalente, de exemplu, drepturi speciale sau exclusive, poziție de cvasimonopol, precum și abuzul de poziție dominantă care a condus la eliminarea de pe piață cel puțin a unei întreprinderi. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurenței, în urma desfășurării unei investigații, poate adopta o decizie de autorizare condiționată sau o decizie prin care va declara operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial normal.Cuantumul preconizat este de la 4% până la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.400.001 lei până la 2.000.000 lei în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.12. La determinarea nivelului de bază în funcție de gravitate, Consiliul Concurenței urmează principiile de individualizare prevăzute la pct. 11, având posibilitatea de a aplica un cuantum diferit de cuantumul preconizat pentru categoria de gravitate reținută în ceea ce privește fapta constatată, în funcție de elementele prevăzute la pct. 14-17 sau de elemente de aceeași natură, precizând în fiecare caz în care are loc o derogare de la regulile de mai sus motivele pe care aceasta se întemeiază.13. Atunci când o asociație de întreprinderi are calitatea de contravenient, săvârșind o încălcare care privește activitățile membrilor săi, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totală pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, realizată de asociație în anul anterior sancționării, nu poate depăși suma cifrelor de afaceri totale din anul anterior sancționării ale membrilor activi pe piața pe care a avut loc încălcarea săvârșită de asociație.14. Este necesar să se ia în considerare capacitatea economică efectivă a autorilor încălcării de a produce o pagubă importantă celorlalte întreprinderi și mai ales consumatorilor și să se determine cuantumul amenzii la un nivel care să îi asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.15. În general, se poate ține seama și de faptul că întreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunoștințe și infrastructuri juridice și economice care le permit să aprecieze mai ușor caracterul contravențional al comportamentului lor și consecințele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurenței.16. Consiliul Concurenței poate lua în considerare încadrarea întreprinderilor implicate în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea elementelor prevăzute la pct. 11.17. În cazul încălcărilor care implică mai multe întreprinderi, cum ar fi cele de tip „cartel“, în anumite cazuri, se pot pondera cuantumurile determinate în cadrul fiecăreia dintre cele 3 categorii prevăzute la pct. 11, ținându-se seama de influența specifică și de impactul real al comportamentului contravențional al fiecărei întreprinderi în domeniul concurenței, în special dacă există o disparitate considerabilă în ceea ce privește mărimea întreprinderilor care săvârșesc încălcări de aceeași natură.  +  Secţiunea a 3-a Durata18. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:a) încălcări de scurtă durată, mai puțin de un an: nu se aplică niciun cuantum suplimentar;b) încălcări de durată medie, de la un an la 5 ani: creștere de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;c) încălcări de lungă durată, peste 5 ani: creștere a cuantumului amenzii cu până la 10% pe fiecare an de participare la încălcare, din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.  +  Capitolul III Adaptarea nivelului de bază  +  Secţiunea 1 Cadrul general19. La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurenței ia în considerare toate circumstanțele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.20. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută, cu excepția circumstanței agravante prevăzute la pct. 21 lit. a) și a circumstanței atenuante prevăzute la pct. 22 lit. c).  +  Secţiunea a 2-a Circumstanțe agravante21. Nivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe agravante precum:a) săvârșirea de către aceeași întreprindere a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Concurenței;Nivelul de bază poate fi majorat cu un procent cuprins între 10% și 25% pentru fiecare astfel de încălcare reținută de Consiliul Concurenței.b) continuarea încălcării după declanșarea procedurii de investigație de către Consiliul Concurenței;c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurenței sau obstrucționarea acestuia în desfășurarea investigațiilor;d) rolul de conducător sau de inițiator al încălcării;Consiliul Concurenței acordă, de asemenea, o atenție deosebită oricărei măsuri întreprinse pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la încălcarea respectivă și/sau măsurilor represive luate împotriva altor întreprinderi cu scopul de a pune în aplicare practicile anticoncurențiale.e) alte împrejurări de natura celor de mai sus care atribuie faptei un caracter grav.  +  Secţiunea a 3-a Circumstanțe atenuante22. Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe atenuante precum:a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoștință de intervenția autorității de concurență prin orice acțiune întreprinsă de aceasta în scopul unei examinări preliminare sau investigării unei încălcări a legii. Această situație nu se reține drept circumstanță atenuantă în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege;b) întreprinderea furnizează dovezi că participarea sa la încălcarea săvârșită este extrem de redusă și astfel demonstrează că, în cursul perioadei în care a fost parte la încălcare, în mod efectiv, a evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament concurențial corect pe piață;c) abrogată. (la 01-12-2020, Litera c) din Punctul 22. , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) d) întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv și pe deplin cu Consiliul Concurenței în afara domeniului de aplicare a politicii de clemență, prevăzută la art. 55 alin. (3) din lege, și dincolo de obligația sa legală de a coopera;e) comportamentul anticoncurențial al întreprinderii a fost autorizat sau încurajat de autorități publice ori de legislația existentă;f) întreprinderea dovedește existența și implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență;g) întreprinderea dovedește încheierea de tranzacții cu persoanele prejudiciate de încălcarea legislației în materia concurenței investigate în scopul acordării de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat acestora;h) alte împrejurări de natura celor de mai sus.23. Abrogat. (la 01-12-2020, Punctul 23. din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 )  +  Capitolul IV Acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale24. În cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) din lege, dacă întreprinderea recunoaște în mod expres, clar și neechivoc răspunderea pentru săvârșirea faptei anticoncurențiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice și temporale și, acolo unde este cazul, propune remedii care să conducă la înlăturarea cauzelor și/sau a efectelor încălcării, aceasta determină diminuarea nivelului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni.  +  Secţiunea 1 Inițierea și desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere25. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea Consiliului Concurenței de a se angaja în discuții privind recunoașterea faptei potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege, întreprinderile pot transmite acestuia o solicitare în acest sens, o singură dată, oricând în cursul procedurii de investigație, anterior audierilor. 26. Solicitarea întreprinderii în sensul examinării disponibilității autorității de concurență de a se angaja în discuții privind recunoașterea conform pct. 25 nu constituie o recunoaștere a participării întreprinderii la o încălcare sau a răspunderii sale pentru această încălcare.27. Refuzul întreprinderilor de a se angaja în procedura de recunoaștere nu reprezintă un refuz de cooperare sau o obstrucționare a procedurii Consiliului Concurenței în sensul prevederilor pct. 21 lit. c).28. Întreprinderile interesate să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenței organizarea a cel mult două întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condițiile recunoașterii.29. Prima întâlnire va avea loc în termen de 20 de zile de la primirea solicitării și va avea ca scop descrierea faptelor pe care întreprinderea înțelege să le recunoască prin raportare la obiectul investigației declanșate, precum și cuantumul maxim al amenzii pe care aceasta este dispusă să o plătească, având în vedere și cazurile de circumstanțiere a sancțiunii aplicabile întreprinderii care, în opinia întreprinderii, ar putea duce sancțiunea spre acel nivel în urma aplicării prevederilor cap. II și III. 30. Având în vedere susținerile întreprinderii, precum și evaluarea faptei din prisma materialului probator aflat la dosarul investigației realizată de raportor, Consiliul Concurenței va comunica acesteia, în termen de 20 de zile de la prima întâlnire, dacă este posibilă continuarea procedurii de recunoaștere, prin emiterea în acest sens a unui acord de principiu. În termen de 10 zile de la comunicarea acordului de principiu, întreprinderea va putea solicita și primi, o singură dată, accesul la principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație, fără a putea obține copii ale acestora. 31. În termen de 7 zile de la emitere, Consiliul Concurenței va informa celelalte părți investigate cu privire la emiterea unui acord de principiu pentru continuarea procedurii de recunoaștere în cadrul investigației. În termen de 7 zile de la comunicarea informării, celelalte părți implicate pot solicita, potrivit prevederilor pct. 28, inițierea procedurii de recunoaștere în ceea ce le privește. 32. În situația în care, în termen de 20 de zile de la comunicarea acordului de principiu, întreprinderea solicită, în scris, continuarea procedurii de recunoaștere, Consiliul Concurenței poate organiza cea de-a doua întâlnire clarificatoare referitoare la condițiile recunoașterii în maximum 20 de zile de la data la care întreprinderea a solicitat continuarea procedurii de recunoaștere. 33. Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toți participanții la întâlnire, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, după caz. Procesul-verbal este confidențial față de celelalte părți din investigație. 34. Dacă două sau mai multe dintre părțile investigate fac parte din același grup și nu acționează independent pe piață, acestea pot participa la o întâlnire comună sau își pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în fața Consiliului Concurenței.35. Atunci când în cadrul celei de a doua întâlniri clarificatoare se ajunge la o viziune comună în privința dimensiunii materiale, geografice și temporale a faptei anticoncurențiale, precum și a cuantumului preconizat al amenzii și, dacă este cazul, în privința remediilor care trebuie asumate de către întreprinderi, iar Consiliul Concurenței apreciază că este posibilă respectarea principiului eficienței procedurale, acesta acordă întreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoaștere a faptei.36. În situația în care, ca urmare a celei de a doua întâlniri clarificatoare nu se ajunge la o viziune comună în privința dimensiunii materiale, geografice și temporale a faptei anticoncurențiale, a cuantumului preconizat al amenzii, precum și în privința remediilor care trebuie asumate de către întreprindere, autoritatea de concurență aplică în continuare procedura de desfășurare a investigațiilor, informând în scris părțile interesate.37. În situația în care Consiliul Concurenței acordă întreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoaștere a faptei potrivit prevederilor pct. 35, autoritatea de concurență informează, în scris, în termen de 20 de zile de la a doua întâlnire, părțile interesate cu privire la condițiile în care se poate realiza recunoașterea, respectiv descrierea faptelor ce fac obiectul investigației, încadrarea legală a acestor fapte, gravitatea și durata presupuselor fapte, atribuirea răspunderii, descrierea principalelor elemente probatorii și cuantumul preconizat al amenzii, remediile care trebuie asumate de către întreprinderi, dacă este cazul, precum și cu privire la termenul în care acestea trebuie să prezinte în scris propunerea de recunoaștere a faptei, termen care nu poate fi mai mare de 15 zile lucrătoare de la comunicarea informării.38. În situația în care raportul de investigație a fost comunicat, întreprinderea interesată să recunoască săvârșirea unei fapte potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege poate solicita Consiliului Concurenței, în termen de 15 zile de la comunicarea raportului, organizarea a cel mult două întâlniri referitoare la condițiile recunoașterii pentru a fi discutate cazurile de circumstanțiere a sancțiunii aplicabile întreprinderii. Nu pot fi organizate întâlniri în ziua audierilor.39. Dacă în termen de 12 luni de la declanșarea investigației nicio întreprindere nu solicită aplicarea procedurii recunoașterii, Consiliul Concurenței poate iniția procedura respectivă, în situația în care consideră oportun pentru simplificarea și accelerarea procedurii administrative, în acest caz cuantumul amenzii putând fi diminuat cu maximum 12% pentru recunoașterea faptei. Prima întâlnire, în acest caz, va avea ca scop descrierea faptelor investigate imputate întreprinderii participante la întâlnire, a principalelor elemente probatorii față de aceasta, precum și cuantumul preconizat al nivelului de bază al amenzii, putând fi discutate și cazurile de circumstanțiere a sancțiunii aplicabile întreprinderii, prevederile pct. 30 și 31-37 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la elemente din dosarul de investigație40. La cerere, întreprinderea care a primit acordul de principiu potrivit prevederilor pct. 30 poate consulta la sediul Consiliului Concurenței principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație și versiunile neconfidențiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigație, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să își exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziție o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigație.41. Întreprinderile prevăzute la pct. 40 vor utiliza informațiile obținute în cadrul procedurii privind propunerea de recunoaștere a unei fapte, potrivit prevederilor art. 57 din lege, doar în scopul aplicării dispozițiilor art. 5 și 6 din lege și a dispozițiilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat.  +  Secţiunea a 3-a Formularea propunerii de recunoaștere a faptei42. Părțile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 alin. (2)-(7) din lege trebuie să depună o propunere de recunoaștere a faptei în acest scop, sub forma unei propuneri privind formularea unei recunoașteri potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3 și/sau a unei cereri de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.43. Pentru a putea fi luată în considerare, propunerea de recunoaștere a faptei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie prezentată în scris, sub semnătura reprezentantului legal al întreprinderii sau a persoanei expres împuternicite în acest scop, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței;b) să fie expresă, clară și neechivocă și să includă, după caz, angajamentul privind formularea unei recunoașteri sau asumarea răspunderii pentru săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul și durata participării părților la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu informarea transmisă potrivit prevederilor pct. 37 sau potrivit conținutului raportului de investigație;c) să fie însoțită de o declarație privind acceptarea cuantumului maxim preconizat al amenzii;d) să includă confirmarea părților că au fost informate corespunzător și că li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere cu privire la informarea realizată de Consiliul Concurenței potrivit pct. 37;e) să includă, în cazul propunerii privind formularea unei recunoașteri, confirmarea părților că vor solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din lege, și/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigație comunicat nu reflectă conținutul propunerii privind formularea unei recunoașteri.44. Consiliul Concurenței poate acorda întreprinderilor a căror propunere de recunoaștere este considerată insuficientă posibilitatea de a completa cererea, o singură dată, în termenul stabilit de autoritatea de concurență.45. Întreprinderea depune și o versiune neconfidențială a propunerii de recunoaștere a faptei.  +  Secţiunea a 4-a Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaștere formulate înainte de comunicarea raportului de investigație46. În situația în care, înainte de comunicarea raportului de investigație, întreprinderea investigată transmite o propunere privind formularea unei recunoașteri, acceptată de Consiliul Concurenței, acesta poate aplica o procedură simplificată, elaborând un raport simplificat de investigație și o decizie simplificată de sancționare. Acestea vor cuprinde o descriere succintă a faptelor, a principalelor elemente de probă, încadrarea legală, precum și cuantumul amenzii. Remediile acceptate sunt incluse în decizia adoptată de către Consiliul Concurenței sub formă de măsuri adiacente sancțiunii pecuniare.47. Atunci când raportul de investigație comunicat părților, însoțit de principalele elemente probatorii, reflectă conținutul propunerii de formulare a unei recunoașteri, întreprinderea va transmite, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru depunerea de observații la raport, cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, ce conține recunoașterea expresă, clară și neechivocă a răspunderii ei pentru săvârșirea faptei anticoncurențiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice și temporale, precum și o declarație privind acceptarea cuantumului preconizat al amenzii. Părțile au posibilitatea de a declara că renunță la beneficiul termenului prevăzut de art. 45 alin. (1) din lege.48. În situația în care întreprinderile nu transmit în termenul prevăzut pentru observații scrise cererea prevăzută la pct. 47 sau prin observațiile scrise transmise nu își asumă răspunderea pentru săvârșirea faptei potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni, Consiliul Concurenței nu ia în considerare propunerea de recunoaștere a faptei.49. Părțile își pot retrage propunerile privind formularea unei recunoașteri a faptei până la data comunicării raportului de investigație de către Consiliul Concurenței, situație în care autoritatea aplică procedura de desfășurare a investigaților.50. În situația prevăzută la pct. 48, Consiliul Concurenței informează părțile că propunerile de recunoaștere sunt considerate retrase și aplică procedura de desfășurare a investigaților.51. Propunerile de recunoaștere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părți investigate.  +  Secţiunea a 5-a Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaștere a faptei anticoncurențiale formulate după comunicarea raportului de investigație52. În situația în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigație, potrivit prevederilor art. 45 din lege, pct. 34, 38, 42 și pct. 43 lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător.53. Propunerea de recunoaștere a faptei sub forma cererii de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, poate fi depusă de către părțile investigate cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii propunerii de recunoaștere data și ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poștale și înregistrate la Consiliul Concurenței după începerea audierilor.54. Părțile își pot retrage cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii cererii de retragere data și ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poștale și înregistrate la Consiliul Concurenței după începerea audierilor.55. Propunerile de recunoaștere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părți investigate.  +  Secţiunea a 6-a Determinarea nivelului amenzii ca urmare a acceptării propunerii de recunoaștere a faptei56. În cazul acordării reducerii cuantumului amenzii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării. (la 01-12-2020, Punctul 56. din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 57. La determinarea procentului cu care se va reduce cuantumul amenzii, ca urmare a recunoașterii faptei, Consiliul Concurenței are în vedere, de la caz la caz, momentul în care intervine recunoașterea, dacă recunoașterea este totală sau parțială, precum și posibilitatea ca în respectiva investigație o întreprindere să beneficieze de clemență.58. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaștere, Consiliul Concurenței are în vedere momentul în care intervine recunoașterea, astfel:a) Consiliul Concurenței poate diminua cuantumul amenzii cu maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate în primele 6 luni de la momentul în care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește.b) Consiliul Concurenței poate diminua cuantumul cu maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate după primele 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni de la momentul în care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește.c) Consiliul Concurenței poate diminua cuantumul amenzii cu maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate după 12 luni de la momentul la care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește. (la 01-12-2020, Litera c) din Punctul 58. , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 59. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaștere, Consiliul Concurenței are în vedere întinderea recunoașterii, astfel:a) pentru recunoașterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;b) pentru recunoașterea parțială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;c) pentru recunoașterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;d) pentru recunoașterea parțială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;e) pentru recunoașterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. c), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni; (la 01-12-2020, Litera e) din Punctul 59. , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) f) pentru recunoașterea parțială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. c), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de 10% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni. 60. Recunoașterea parțială se poate referi la recunoașterea doar a unora dintre faptele anticoncurențiale analizate în cadrul investigatei și/sau constatate ulterior prin raportul de investigație sau la recunoașterea unei durate a faptei diferită de cea analizată în investigație și/sau reținută în raportul de investigație. Indiferent de recunoașterea parțială a faptei și/sau a duratei acesteia, pentru stabilirea cuantumului reducerii se va tine seama de ponderea elementelor ce fac obiectul recunoașterii în economia cazului investigat. 61. În situația în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurențială a aplicat și beneficiază de clemență, reducerea cuantumului amenzii care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoașterea faptei investigate, stabilită în funcție de momentul în care intervine recunoașterea potrivit prevederilor pct. 58, nu poate fi mai mare de: a) 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni, în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate în primele 6 luni de la momentul în care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește;b) 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni, în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate după primele 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni de la momentul în care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește;c) 10% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni, în cazul în care întreprinderea inițiază desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate după 12 luni de la momentul în care ia cunoștință de declanșarea investigației Consiliului Concurenței în ceea ce o privește. (la 01-12-2020, Punctul 61. din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 62. În cazul în care întreprinderea beneficiază de clemență sub forma reducerii amenzii, reducerea cuantumului amenzii rezultată din însumarea reducerii acordate pentru clemență cu reducerea acordată pentru recunoașterea faptei de către aceasta potrivit art. 57 alin. (2) din lege nu poate depăși 60% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni. 63. Consiliul Concurenței permite accesul la propunerile de recunoaștere în formă neconfidențială doar destinatarilor raportului de investigație cu privire la care nu s-a aplicat procedura prevăzută de art. 57 din lege, cu condiția să se angajeze, împreună cu reprezentanți legali sau convenționali care primesc acces în numele lor, să nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricăror informații din documentele la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie să asigure faptul că informațiile obținute din propunerile de recunoaștere vor fi utilizate doar în scopul aplicării prevederilor art. 5 și 6 din lege și ale art. 101 și 102 din Tratat. Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se acordă accesul la propunerile de recunoaștere.  +  Capitolul IV^1 Reducerea amenzii în scopul asigurării caracterului proporțional al amenzii (la 01-12-2020, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 63^1. La solicitarea unei întreprinderi, după individualizarea amenzii conform cap. I-IV din prezentele instrucțiuni, în scopul asigurării caracterului proporțional al amenzii, amenda rezultată se poate diminua corespunzător tranșelor prezentate în tabelul de mai jos, în funcție de media aritmetică a ponderilor anuale^1 deținute de veniturile^2 realizate în România^3 pe perioada încălcării din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect^4, cu încălcarea în cifra de afaceri totală a întreprinderii ce urmează a fi sancționată. În cazurile în care întreprinderile participante nu au realizat venituri din vânzarea acestor produse/servicii, se va lua în considerare ponderea veniturilor obținute din revânzarea, indiferent de teritoriu, a bunurilor sau serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea în cifra de afaceri totală a întreprinderii ce urmează a fi sancționată. Întreprinderea care solicită reducerea amenzii trebuie să prezinte rapoarte economico-financiare certificate de un auditor financiar autorizat, care să dovedească încadrarea într-o anumită tranșă de reducere, și să răspundă oricăror solicitări de informații sau clarificări adresate de Consiliul Concurenței în legătură cu rapoartele respective.
  Pondere venituri din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea în cifra de afaceri totalăReducere
  Între 0 și 1% Peste 75%, dar nu mai mult de 90%
  De la 1% până la 5%75%
  De la 5% până la 10%45%
  De la 10% până la 20%25%
  ^1 În situația încălcărilor ce acoperă fracțiuni de an, ponderea anuală aferentă acestei fracțiuni se va aproxima prin raportarea veniturilor obținute din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea la cifra de afaceri totală estimată proporțional cu durata fracțiunii respective.^2 Valoarea veniturilor obținute din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea va fi determinată înainte de aplicarea TVA sau a altor taxe direct legate de vânzări.^3 În situația în care încălcarea constă în împărțirea pieței prin care una sau mai multe întreprinderi s-au angajat să nu vândă în România, pentru calculul ponderilor vor fi avute în vedere veniturile din vânzarea produselor și serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea, realizate de aceste întreprinderi pe piețele geografice pe care aceste întreprinderi au oferit aceste produse și servicii.^4 De exemplu, este cazul acordurilor orizontale de preț privind un anumit produs, atunci când prețul acestui produs servește apoi drept bază pentru prețul produselor de calitate superioară sau inferioară. Astfel, în situația în care întreprinderile nu realizează venituri din vânzarea produselor/serviciilor care au legătură direct sau indirect cu încălcarea, produsele respective fiind utilizate ca input/materie primă pentru furnizarea/comercializarea de bunuri și servicii, se va lua în considerare în mod proporțional ponderea reprezentată de input în produsul/serviciul comercializat. (la 01-12-2020, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 )
  63^2. În situația în care, în anul anterior sancționării, veniturile realizate din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea reprezintă o parte relativ redusă, de maximum 30%, din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul financiar anterior sancționării, amenda rezultată după individualizarea conform cap. I-IV se poate diminua cu până la 10%. Această reducere se poate acorda numai în situația în care diminuarea veniturilor din vânzările care au legătură cu încălcarea nu s-a realizat în mod artificial, prin acțiuni întreprinse de contravenient pe parcursul investigației, în scopul diminuării amenzii potențiale. Pentru a putea beneficia de o asemenea reducere, întreprinderea care o invocă are obligația să justifice cauzele care au determinat reducerea veniturilor respective.Întreprinderilor care au invocat și cărora li s-a acordat reducerea prevăzută la pct. 63^1 nu li se poate acorda, pentru aceeași faptă, reducerea prevăzută la prezentul punct. (la 01-12-2020, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 )
   +  Capitolul V Majorarea specifică pentru realizarea efectului disuasiv și reducerea amenzii pentru imposibilitatea de a plăti64. Consiliul Concurenței poate lua în considerare necesitatea de a majora amenda astfel încât să se asigure caracterul disuasiv al acesteia, având în vedere dimensiunile și resursele globale de care dispune o întreprindere, sau necesitatea ca amenda să depășească cuantumul câștigurilor realizate ilicit ca urmare a încălcării săvârșite, fără ca amenda să depășească 10% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul anterior sancționării. (la 01-12-2020, Punctul 64. din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 65. În circumstanțe excepționale, Consiliul Concurenței poate, la cerere, să țină seama de absența capacității de plată a unei întreprinderi, într-un anumit context social și economic. Simpla constatare a unei situații financiare nefavorabile sau precare nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă întreprinderea dovedește, pe baza unor probe obiective, că aplicarea unei amenzi potrivit prezentelor instrucțiuni i-ar pune iremediabil în pericol viabilitatea economică, făcând iminentă ieșirea sa de pe piață. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul incapacități de a plăti să poată fi luată în considerare, aceasta trebuie să conțină cel puțin informațiile și documentele menționate în formularul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Capitolul VI Amenda aplicată unei asociații de întreprinderi66. Atunci când o amendă este aplicată unei asociații de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor săi, iar aceasta nu este solvabilă, asociația are obligația de a solicita tuturor membrilor săi să participe la acoperirea sumei reprezentând amenda. 67. Dacă membrii asociației nu participă la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferenței rămase se va solicita direct acelor membri ai asociației care au fost implicați în săvârșirea faptei anticoncurențiale. 68. Dacă, în urma solicitării efectuate în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 66 și 67, nu s-a acoperit întregul cuantum al amenzii, plata diferenței se va solicita de la acei membri ai asociației care erau activi pe piața pe care s-a realizat încălcarea legii, așa cum aceasta este definită prin decizia Consiliului Concurenței prin care a fost sancționată încălcarea legii. 69. În orice situație, suma care ar reveni spre plată fiecărei întreprinderi sau fiecărui membru al asociației de întreprinderi nu poate depăși 10% din cifra sa de afaceri totală aferentă anului financiar anterior sancționării.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale70. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1^1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege, cu excepția cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. (la 01-12-2020, Punctul 70. din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI din 19 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 01 decembrie 2020 ) 71. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depăși, în niciun caz, 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 72. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit prezentelor instrucțiuni nu poate fi mai mică de 15.000 lei și nu poate depăși 2. 500.000 lei, cu excepția cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege. 73. Minimul prevăzut de lege în cazul contravențiilor reglementate la art. 55 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar în situația prevăzută de art. 57 alin. (2) din lege. 74. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II și III, pragul de 10% din cifra de afaceri totală, prevăzut la art. 55 din lege, este depășit, amenda se reduce la 10% din cifra de afaceri totală a contravenientului. 75. În cazul investigațiilor declanșate anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordinului de punere în aplicare a prezentelor instrucțiuni, în ceea ce privește acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte potrivit prevederilor art. 57 din lege, se aplică prevederile legale în vigoare la data declanșării lor. 76. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1 la instrucțiuni
  PROCES-VERBAL
  al întâlnirii din data de …….
  ^1 Nu poate fi reținută în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2 la instrucțiuni
  PROCES-VERBAL
  al întâlnirii din data de ……..
  ^1 Nu poate fi reținută în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la instrucțiuni.............................. (antet întreprindere)Către: CONSILIUL CONCURENȚEIDomnului președinte ................................Subscrisa, ..................................., cu sediul în ........................., județul .........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ................. cu nr. ..............., CUI ................, reprezentată legal de ........................, în calitate de ....................., formulăm prezenta
  Propunere privind formularea unei recunoașteri^1
  Potrivit prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenței, având în vedere faptul că ne angajăm să recunoaștem în mod expres și neechivoc faptele anticoncurențiale și durata încălcării prevederilor Legii concurenței, astfel cum sunt prezentate în informarea transmisă de Consiliul Concurenței potrivit prevederilor pct. 37 din Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 1.037/2019, denumită în continuare informare, cu privire la investigația declanșată în baza Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. ................... privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenței și a art. ........... din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Raport de investigație, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispozițiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenței, formulăm următoarele:A. Recunoaștere integrală..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare și pentru durata care rezultă din informare.B. Recunoaștere parțială1. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare și se angajează să recunoască integral durata care rezultă din informare, după cum urmează: ..........................2. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască integral existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare și se angajează să recunoască parțial durata care rezultă din informare pentru faptele investigate, după cum urmează: .........................................................................................................3. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare și parțial durata care rezultă din informare, după cum urmează: ..............................................................De asemenea considerăm că în cazul ..........(denumirea întreprinderii)........... pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanțe atenuante: ........... .Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenței, ne angajăm să acceptăm ca sancțiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței să fie aplicată de către Consiliul Concurenței la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul ............, respectiv suma de ..................................... lei...........(denumirea întreprinderii)........... confirmă că a fost informată corespunzător și că i s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea încălcării realizată de Consiliul Concurenței...........(denumirea întreprinderii)........... confirmă că va solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din Legea concurenței, și/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigație comunicat acestora nu reflectă conținutul propunerilor de formulare a unei recunoașteri...........(denumirea întreprinderii)........... se angajează ca informațiile obținute în cadrul procedurii privind recunoașterea faptelor anticoncurențiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare și administrative pentru aplicarea regulilor privind concurența și doar în scopul pentru care au fost solicitate.Reprezentant legalNumele și prenumele,...............................Semnătura .......................^1 Propunerea privind formularea unei recunoașteri se completează înainte de comunicarea raportului de investigație.
   +  Anexa nr. 4la instrucțiuni.............................. (antet întreprindere)Către: CONSILIUL CONCURENȚEIDomnului președinte ................................Subscrisa, ............................., cu sediul în ....................., județul ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ............... cu nr. ......., CUI ............., reprezentată legal de ...................., în calitate de ................., formulăm prezenta
  CERERE
  de acordare a unui tratament favorabil în temeiul
  art. 57 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare^1
  Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) și (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenței,având în vedere faptul că înțelegem să recunoaștem în mod expres și neechivoc faptele anticoncurențiale și durata încălcării prevederilor Legii concurenței, astfel cum sunt prezentate în Raportul investigației declanșate în baza Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. .................... privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenței și a art. ........... din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Raport de investigație, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispozițiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenței, formulăm următoarele:A. Recunoaștere integrală............(denumirea întreprinderii)........ recunoaște existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigație și pentru durata care rezultă din Raportul de investigație.B. Recunoaștere parțială1. ............(denumirea întreprinderii)........... recunoaște parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigație și recunoaște integral durata care rezultă din Raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează: ........................................................................................................................................;2. ...........(denumirea întreprinderii).......... recunoaște integral existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigație și recunoaște parțial durata care rezultă din Raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează: .........................................................................................................................................;3. .............(denumirea întreprinderii).......... recunoaște parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigație și parțial durata care rezultă din Raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează: .......................................................................................................................................... .De asemenea considerăm că în cazul ............(denumirea întreprinderii)........... pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanțe atenuante: .............. .Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenței, declarăm că acceptăm ca sancțiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței să fie aplicată de către Consiliul Concurenței la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul .........., respectiv suma de ...................... lei..............(denumirea întreprinderii)............ se angajează ca informațiile obținute în cadrul procedurii privind recunoașterea faptelor anticoncurențiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare și administrative pentru aplicarea regulilor privind concurența și doar în scopul pentru care au fost solicitate.Reprezentant legalNumele și prenumele,...............................Semnătura ...............................^1 Cererea de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaștere se completează după comunicarea raportului de investigație, în procedura simplificată sau obișnuită, după caz.
   +  Anexa nr. 5la instrucțiuni
  FORMULAR
  privind incapacitatea de plată a amenzii
  Acest formular este considerat valid doar dacă este însoțit de situațiile financiare pentru ultimii 5 ani financiari încheiați, de situațiile financiare intermediare la care întreprinderea face referire, de situațiile financiare previzionate și de prezentarea metodologiilor și a ipotezelor ce stau la baza previziunilor din cadrul analizei.I. Analiza situației financiare a întreprinderii, în evoluție, pentru ultimii 5 ani financiari încheiați, care să includă:1. Analiza poziției financiare (analiză ce presupune cuantificarea și interpretarea unor indicatori precum: situația netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, cash-flow-ul etc.);2. Analiza performanței financiare (inclusiv determinarea soldurilor intermediare de gestiune), prin raportare la caracteristicile pieței pe care întreprinderea activează;3. Diagnosticul riscului (atât din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din bilanț - indicatori de solvabilitate și lichiditate, precum și din punct de vedere dinamic, prin analiza fluxurilor de trezorerie).II. Alte informații privind întreprinderea:1. Informații privind activele fixe;2. Informații privind provizioanele;3. Situația creditelor și informații privind relația întreprinderii cu băncile și ceilalți creditori;4. Informații privind principalii acționari și cele privind legăturile financiare ale întreprinderii cu acționarii și filialele;5. Informații privind grupul (descrierea structurii, indicatori privind situația financiară consolidată, legături financiare etc.);6. Analize privind situația financiară a întreprinderii realizate de experți interni și/sau externi, precum și orice alte informații relevante pentru situația pe care întreprinderea o invocă.III. Analiza situației financiare intermediare pentru anul curent, însoțită de informațiile aferente perioadelor similare din anii precedenți, pe structura menționată la pct. IIV. Argumente privind contextul economic și social și analiza oricăror alte informații specifice domeniului său de activitate, relevante pentru situația pe care întreprinderea o invocăV. Previziuni ale situației financiare ale companiei, pentru anul curent și pentru următorii 2 ani, pe structura menționată la pct. IÎntreprinderea trebuie să realizeze o analiză a diferitelor scenarii, să identifice și să justifice nivelul critic al amenzii, respectiv acea sumă a cărei plată ar pune în pericol existența sa pe piață.VI. Argumente privind existența unei relații de cauzalitate între plata amenzii și pericolul iremediabil la adresa viabilității economice a întreprinderii
  -----